Morgunblaðið - 07.02.1928, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 07.02.1928, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ 3 •5V/I • RGUNBLAÐIÐ ^'oínandi: Vilh. Flnaen. Útar«fanðl: FJelag 1 Reykjaylk. KltatjCrar: J6n Kjaríansaon, Valtyr Stefánaaon. 4uKlý»inga8tJ6ri: B. Hafbera;. SS.rlístofa Austurstrsti 8. Mn! nr. 500 Auglyainsaskrlfat. nr. 700. Hcimaslmar: J. KJ_ nr. 742. , V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Aekrifta^Jalð insanlacðs kr. 1.00 á aaanuM. tJtanianslJi kr. S.E.Í.. f lauaaaölu 10 aura ftintaklfl Þingtiðindi. Batrnurhás 09 lettgartarjH BsrfllflrðÍllf|§il* 1 Eitt hið undirbuningslausasta mál, sem lagt hefir verið fyrir þingið. Erlendar sírafrsgmr. , Khöfn 5. febr. FB. Rcstur í Indlandi. Frá Bombay er símað : Þjóðern- Issinnar hafa gert óeirðir í ýms- um bæjum í Indlandi. Orsök óeirð- -anna er sú, að ensk þingnefnd er nýlega komin til landsins til þess •að nndirbúa breytingar á stjórn- arfari Indlands, og á enginn Ind- verji sæti í nefndinni. Vildu þjóð- ernissinnar ekki láta sjer það lynda, en herlið var notað til þess .að bæla niður óeirðirnar, og hefir bað tekist. 8 stunda vinnudagur. Frá Genf er símað: Tillögu Breta um að breyta samningnum 'um átta stunda vinnudag, hefir 1 verið frestað til næsta árs. Verðufr kafbátahernaður lagður niður. Frá Washington er símað: Kell- «ogg, utanríkismálaráðherra Banda ríkjanna, hefir tilkynt utanríkis- nefnd þjóðþingsms, að Bandarík- in sjeu reiðubúin til þess að skrifa nndir alþjóðasamning, er í sjeu -ákvæði er banni notkun kafbáta. . Khöfn 6. febr. FB. Frá London er símað: Bresk blöð virðast vera hlynt þeirri hug- mynd, sem Kellogg utanríkismála- ráðherra Bandaríkjanna hefir bor- ið fram, að allar þjóðir geri með sjer samning um að banna smiði kafbáta í hernaðarskyni. EGns- vegar virðast þau telja vafasamt, að hin stórveldin mnni fallast á hana. Héimköllun setuliðsins í Ruhr. Frá Berlín er símað: Þjóðverj- -ar virðast tilleiðanlegir til ein- 'hvers endurgjalds, ef Frakkar kalla heim setuliðið úr Rínarbygð- unum. Þó búast menn tæplega við, að reynt verði til að komast að samningum um heimköllun setu- liðsins, fyr en þá að loknum þing- kosningum í Frakklandi og Þýska landi. Stjórnarfrv. um bygging betr- Spítalinn er í útjaðri á stóru* unarhiiss og letigarðs var til 2. þorpi, rjett hjá alfaravegi. Eyrar-| bakki svo langt frá Rvík, að þar: er ekki hægt að hafa ^reykvíska gæslufanga. — Þar eð mvverandi fangahús hjer er svo lítið að það umr. í Bfri deild í gæl\ Frv. er svohljóðandi: 1. gr. Landsstjórmnni skal heimiít að verja af ríkisfje alt að 100 þús.. nægir aðeins handa þeim sem Bæjarfógetaskrif stofurnar verða lokaðar í dag kl. 1—3 vegna jarð- arfarar Jóhannesar Kjartanssonar .frá Hrnna. Næturlæknir \ nótt Niels P. Dungal, Aðalstræti n, sími 1818. Lyra mun tæplega koma hingað í dag. í seinustu ferð varð skipið að fara fram! hjá Vestmannaeyjum í bæði skiftin, svo að vörur þær, sem þangað áttu að fara, fóru til Noregs aftur. Mun skipið nú reyna so skila þeim og eins þeim vörum nýjum, sem við hafa bætst í þess- ;ari ferð, og má því búast við að Því sejnki nokkuð við Eyjar. kr. til að kaupa land og láta reisa betrunarhús og letigarð, þar sem skilyrði þykja góð, til að fangar og slæpingjar, sem ekki vilja vinna fyritr sjer eða sínum, geti stundað holla og gagnlega vinnu. Allsherjarnefnd klofnaði í mál- inu. Meiri hl. (Jón Bald. og Ing. bakka til ígripa). Pálmason) vill samþykkja frv., en: Ennfremur gat ræðumaður þtóSS, Jón Þorláksson bar f ram svohljóð- að hann vissi ekki, hvort tiltæki- andi rökstudda dagskrá: lcgt væri að sameina í eitt betr- Þingdeildin skorar á landsstjórn unarhús og letigarð. ina. að rannsaka og undirbúa byggj Þá hjelt dómsmálaráðh. Ianga fremja lögreglubrot, yrði nauðsyn-| legt að bj^ggja annað hús í ná-j grenni Reykjavíkur á na^stu árum. Ef uppistand verður í betrunar- húsinu, næst ekki til lögregluliðs fyrri en eftir langa mæðu. (Því svaraði J. J., að hann vildi stofna einskonar ríkislögreglu á Eyrar- Næstu daga verða ýmsar vörur seldar með mikið niðursettu verði svo sem: Klæði, Kjólatau, Tvisttau, Flúnel, Ljereft, Morg- unkjólatau, Sokkar, Barnabuxur, Taubútar og ýmislegt fleira. un Eglli luGobsen Hafnar-firði. ingu nýs betrmiarhúss fyrir land- iS og að rannsaka, ¦ h.vort tiltæki- legt muni að hafa letigarð í sam- bandi þar við. í því trausti, að rannsókninni verði lokið fyrir næsta þing, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá. Ingvar Pálmason: Við sem erum í meiri hl. og viljum að frv. verði samþ., viðurkennum að enn er ekk ert ákveðið um hvernig þetta vandamál á að leysa. Þörfin er frv. Sveins í Firði um eftirlit með I að það fái skýrslu um nafnaföls loftskeytum og fyrirspurn Magn- úsar Jónssonar um aukastörf ráð- herranna. ræðu, og óð úr einu í annað. Hann viðurkendi að málið væri óundirbúið, en komst að þeirri ein- kennilegu niðurstöðu, að engin ástæða væri til þess að gera kostn- aðaráætlun í þessu efni, því þjóð- in tryði ekki á áætlanir sjerfræð- inga. Japlaði hann um stund á ýmsum málum, sem ekkert koma þessu máli við, um ýmsar áætlanir, raf- magnsveitu Rvíkur, Skeiðaáveitu mikil fyrir nýtt betrunarlrús. Tal- o. m. fl. Eftir hans hugsanagangi að hefir verið um, að nota hinn ættu menn hjer á landi að hætta hálfgerða Eyrarbakkaspílala. Jeg að gera kostnaðaráætlanir, a. m. er ekki, kunnugur þar eystra. — k. mætti engir sjerfræðingar koma Dómsmálaráðherrann hefir kynt ( þar nálægt. — En svo raunalega sjer málið, og þó farið sje fram( óheppinn var ráðherrann, að hann á að stjórnin megi nota 100 þús.; fann 'enga áætlun sem röng hefði kr. tel jeg það ekki mikla upphæð. verið. Sýndi J. Þ. honum fram á Jón Þorláksson: í greinargerS, þetta, og lofaði J. J. því ennfrem- stjórnarinnar fyrir frumv. þessu;ur, að hann skyldi eigi þreytast á nafnaföisunarmálið. Morgunblaðinu barst í. gær svo- hljóðandi tilkynning frá dóms- rálaráðuneytinu: „Dómsmálaráðuneytið biður þessj getið, að það sje misskilningur að nafnafölsunarmálið úr Skaftafells- sýslu, er ræðir um í Morgunbl. síðasta sunnudag, hafi komið til kasta núverandi ráðherra. Sýslu- maðurinn sendi að vísu ráðuneyt- inu skjöl wm það mál í október síð- astliðið haust, en áður en stjórn- arskiftin urðu, hafði ve'rið ákveðið að eins og sakir stæðu, yrði rann- sókn málsins ekki haldið áfram." unarmálið, svo þjóðin fái að vita allan sannleika í því máli sem hinu. Sýslumaður ''Skaftfellinga hefir, í sambamli við þetta mál, leyft Morgunblaðinu að birta eftirfar- andi Yfirlýsingu. „Rannsókn nafnafölsuna'rmáls- ins úr Kirkjubæjarhreppi hefi jeg talið lokið, hjer, með þeim gögnnm sem fyrir lágu, og hefi jeg skrifað dómsmálaráðuneytinu um það. —< Bn sama ráðuneyti hefir ekkert tilkynt mjer nm það, að það hafi ákvarðað að málið væri þar með að fullu og ölhi niður fallið, nje> heldur hvort rannsókn ætti með nýjum gögnum að takast upp aftur. Gísli Sveinsson." er ekkert minst á, að neinn und- irbíiningur hafi verið framkvæmd- m' í þessu máli. Engar tillögur líggja fyrir frá sjerfróðum mönn- um. Það hefir lauslega verið talað um að nota Eyrarbakkaspítalann í þessum tilgangi. En dómsmálarh. hefir viðurkent að óvíst sje, hvort sú leið sje fær. Síðan jeg kom á þing hefi jeg aldrei sjeð stjc»rnarfrv., sem lagt hefir verið fram jafn undirbún- ingslaust eins og þetta. Ingv. Pálm. segir 100 þtis. kr. ekki háa upphæð í þessu sam- bandi, en gæta verður þess, að ekkert er ákveðið um fyrirkomu- lag þessarar stofnunar. Og frá mínu sjónarmiði, býst jeg við að 100 þús. kr. verði algerlega ófullnægjandi, ^afnvel þó Eyrar- bakkaspítalinn verði notaður. Gerð hefir verið áætlun 'um það, hve-mikið kostaði að fullgera hús- að reka rakalausai; dylgjur og ó- sannindi ofan í þenna „vörð rjett- lætis og laga." Eftir langa þvælu komst ráð- herrann að þeirri niðurstöðu, að einu gilti nokkuð, hvort frv. sitt eða dagskrá J. Þorl. værí samþ. Því hann vissi ekki enn neitt um niðurstöðu málsins; vel gæti farið svo, að rjettast reyndist að byggja betrunarhúsið og letigarðinn í Mos fellssveit eða í Fossvogi, og stjórn- in myndi ekkert framkvæma í mál inu fyrir næsta þing, ef Eyrar- bakkaspítalhm reyndist ómöguleg- ur. — Jón Þorláksson gaf ráðherran- um nokkur vinsamleg ráð um það, að hann skyldi eigi láta það villa sjer sýn, þó eitthvað kynni að sparast í upphafi, ef spítalabygg- ingin yrði notuð, ef allar líkur væru til þess, að betrunarhúsið reyndist þar illa sett um alla fram- ið til spítalanotkunar fyrir 30 tíð. sjúklinga, og hefir sú áætlun ver- Dagskráin feld með 7 atkv. gegn ið 120 þús. kr. 5, en frv. samþ. til 3. umr. En ef ætti að reisa nýtt hús, Jóhannes Jóhannesson greiddi yrði það vitanlega ennþá dýrara. atkvæði með st.iórnarfrumvarpinu, «íW* En þá er spurningin. Er hægt að nota Eyrarbakka- spítalann fyrir betrunarhús og letigarð f Taldi ræðumaður upp fjölmörg vandkvæði á þeirri lausn málsins. Spítalinn stendur svo lágt að hann er umluktjur tjörnum og sí- fc-ldum vatnsaga. — Til að gera fangagarða þyrfti uppfyllingar. Ræktunarland í umhverfinu i ekki sem hentugast. og eins I. H. B. En hinir íhalds mennirnir fjórir og Páll Hermanns son voru með dagskrá Jóns Þor- lákssonar. í neðri deild voru allmörg mál á dagskrá í gær afgreidd svo að segja umræðulaust, m. a. frv. Har- aldar Guðmundssonar um atkvæða greiðslu utan kjörstaða. Dagskrá í dag: í neðri deild 5 raél, m. a. „rakarafrumvarpið", 'f umræddri grein í Morgunblað- \ inu var það ekkert aðalatriði, hvað hefði komið „til kasta" nú- verandi ráðherra í þessu máli. — Aðalatriðið var samanburður á 2 pólitískum fölsunarmálum, sem í eðli sínu vævxi mjög áþekk, en nú- verandi stjórnarlið vildi skoða með mjög mismunandi augum. — Nafnafölsmiarmálið var alvarlegt glaípamál, ekki síður en kosninga- svikiii í Hnífsdal. Er það því alger óhæfa, að stjornmálaflokkum líð- ist að gera a.nnað þetta mál að pólitísku stórglæpamáli, en telja ])jóðinni trú um að hitt hafi eng- inn glæpur verið. Nuverandi stjórnarlið reyndi á allan hátt að breiða yfir nafna- fölsunarmálið. En í Hnífsdalsmál- inu hefir hver svívirðingin fylgt annari; dylgjur og aðdróttanir til pólitískra andstæðinga hafa verið takmarkalausar. Þessi framkoma stjórnarliðsins, að gera greinarmun a glæpum eftir því hverrar póli- tískralr skoðana þeir eru, sem glæpina drýgja, er óþolandi og raá með engu móti festa rætur hjá þjóðinni. Slíkt mundi gerspilla allri rjettarmeðvitund þjóðarinnar 1 Það væri gleðilegt, ef niiverandi dómsinálaráðherra, sem hefir geng I ið framarlega í því, að breiða út 1 dylgjur í sambandi við Hnífsdals- I málið, vildi rifja upp nafnaföls- I unarmálið og skýra fyrir þjóðinni I i hverju sá glæpu!r var fólginn, og hvort nokkur eðlismunur var á þeim glæp og kosningasyikunum í Hnífsdal. Geri dómsmálaráðherrann ekk- ert í þessa átt, en haldi áfram með ! dylgjur í garð saklausra manna í sarabandi við Hnífsdalsmálið, 1 verður að heimta það af Alþingi, Ur uerstööuunum FB. mánudag 6. febr. Akranesi: Hjer hefir aflast vel eftir at- vikum það sem af er vertíðinni, en veður 'hafa verið vond. Þegar gefið hefir, hefir afli verið góður. Þrír bátar reru í gærkvöldi. Bátar hafa fengið hæst 500 potta lifrar, en flestir 200—300 potta. Keflavík: Enginn bátur á sjó í dag. Fáir á sjó í gær, þó reru fjórir bátar í Sandgerði í gær. Afli hefir ver- io fremur tregur, 4 til 6 og upp í 8 skpd. á bát á dag. — Gæftir hafa verið heldur slæmar. Tveir til þrír bátar úr Njarðvíkunum fóru suðnr fyrir Reykjanes, í Grindavíkursjó, fengu 9—10 skpd. hver. Dagbók. .. D Edda 5928277—Instr. •. I. O. O. F. 3 = 109298 = /n?"eðrið (í gærkvöldi kl. 5 síðd.). 1 dag hefir djúp læg'S og illviðri komið suðaustan að landinu, án þess að nokkrar fregnir bentu á það í morgun. Er vindur orðinn hvass SA með mikilli sujókomu í Vestm.eyjum. Á Austurlandi er logn og heiðríkt veður, en geng- ur þar einnig í hríð í nótt. Lægðin virðist stefna . norðaustur yfir landið. Veðurútlit í Reykjavík í dag: Hvass norðaustanvindur. DálítiL snjókoma.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.