Morgunblaðið - 18.03.1932, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 18.03.1932, Blaðsíða 2
M 0 R G U NBLAÐIÐ DIHi^THMlOLSEMÍOÍ wm m m 4 *¦ Notið ein- göngu þessar eldspýtur. Fást í flestum verslunum bæjarins. Spaðkfðt íyrirliggjandi bæði í heilum og hálfum tunnum. Verðið stór lækkað. .' Eggert Kristjánsson & C Símar 1317 og 1400. Lögtak. Eftir krofu bæjargjaldkera Reykjavíkur og að und- angengnum .úrskurði, verða öll ógreidd fasteigna- og lóða- leigugjöld, ásamt dráttarvöxtum, sem fjeliu í gjálddaga 2. janúar, s.L, tekin lögtaki að átta dögum liðnum frá birtingu auglýsingar þessarar. Lögmaðurinn í Reykjavík, 17. mars 1932. Björi Þórðarson. niannanna h'mar bestu og allar á einn veg. Lagði framkvæmdanefnd in fram uppkast að ávarpi til Al- þingis, sem rætt var rækilega og samþykt með nokkurri breytingu og síðan undirskrifað af öllum fundarmönnum. Fer ávarp þetta lijer á eftir: ,,Þar sem atyinnuhorfur eru mjög ískyggilegar, bæði hjer í bæ og annars staðar á landinu, leyfum vjer oss, undirritaðir fulltrúar neð- anskráðra fjelaga í Reykjavík, að skora á hið háa Alþingi, að það taki nú þegar til rækilegrar íhug- unar, hveriar leiðir sjeu til þess að takmarka endurnýium dvalar- «g atvinnuleyfa útlendinga, sem atvinnu stunda hjer á landi, en sem hjerlendir menn eru færir til. I TTm leið leyfum vjer oss að benda á, að mjög hefir verið á- bótavant eftirliti vegabrjefa er- lendra manna, er hingað koma, og má telja það eitt af mörgu, sem hefir orðið til þess, að svo mikið af íitleiulingum hefir hingað flutst. Binnig hefir þess ekki verið nægi- lega gætt, hvort þeir útlendingar, sem hjer stunda atvinnu, hafi skjöT sín í lagi, sjerstaklega að því er snertir atvinnu- og dvalarleyfi. Á seinni árum virðast ríkisstjórn rnar hafa verið ailörlátar um at- vinnuleyfi til iitlendinga, sem vjer teljum, að nú ætti að girða fyrir með öllu, eins og.atvinnumöguleik- vm landsmanna é'r nú háttað. Þegar um er að ræða, að veita atvinnuleyfi erlendum mönnum, á- lítum vjer æskiTegt, að ávalt væri íeitað álits þess fjelags, sem Mut a að máli, um það, hvort ekki sje völ á innlendum mönnum til starfs- ins. — Vjer treystum því, að hið háa Alþingi taki þetta mál til íhugun- ar og skjótrar úrlausnar". Rydens kaiii fæst * n»stn buð. I. h. Veggfóðrarafjei. Reykjavíkivr, Vietor Helgason. F. h. Bifreiðastjórafjel. „Hreyfill", " Bjarni Bjarnason. F. h. Verslunarmannafjel. Rvíkur, B. Þorsteinsson. F. h. Ljósmyndarafjelags íslands, Sig. Guðnrundsson. Það skal tekið fram samkvæmt eínróma ósk fundarmanna, að ekki er til þess ætlast, að seilst verði til þeirra erlendu manna, sem hjer hafa ílengst og búið um sig, nema óþarfamenn sjeu, — heldur er átt við fólk, sem nýlega er flutt hing- aí, að ekki verði endtirnýjuð dval- arleyfi þess, og að ekki sjeu veitt atvinnu og dvalarleyfi nýju er- lendu. fólki. Arerður nánar vikið að þessum samtökum í blöðunum næstu daga. Er þess vænst, að þeir, sem hlut eiga að máli, skilji það, að hjer liggja ekki á bak við aðrar hvatir eh þær, sem til grundvallar liggja sams konar hreyfingu í öðrum lönd um, — að hver þjóð reynir, á þessum krepputímnm og atvinnu- leysis, að notast sem mest við það, sem heima ,er hægt að fá. Þetta þekkja t. d. flestir útlendingarnir, sem hjer eru, miklu betur en við, og er þess vegna sennilegt að þeir skilji vel málstað vorn. Keykjavík, 16. mars. 1932, , Theódór Árnason, ritari framkv.nefndar. ----------? » «t---------- P* ísland fyrir íslendinga, Eins og eðlilegt er, hefir krepp- an, sem nú heldur þjóð vorri í heljar greipum, valdið miklu at- vinnuleysi, bæði hjer í bæ og ann- ars staðar á landinu. Svo að segja daglega missa menn atvinnu sína, eða atvinnuvon. — Þegar svo er komið, að hundruð starfhæfra manna eru orðnir atvinnulausir, er eðlilegt að menn fari að svipast um og íhuga, hvort hjer sie alt .með feldu og hvort ekki megi ráða á vandræðunum einhverja bót. Verður mönnum þá meðal annars starsýnt á það, að hjer er fjöldi erlendra rnanna í góðu yfirlæti við ýmiss konar atvinnu, og alt af Prii hingað að flytjast erlendir övenn, sem atvinnu fá við alls kon- íir störf. Aðrar þjóðir hafa þegar :r< ist strangar skorður við slíku, og virðist ekki nema sjálfsagt, að vjer reynum eitthvað í þá átt lika. Fyrir forgöngu tveggja manna, Gísla Sigurbjörussonar, form. Versl unarmannafjel. „Merkúr" og Frið- - eirs Sigurðssonar, form. Mat- •-"eina- og veitingali.jónafjel. Is- íands. h.jeldu formenn og fulltrúar rokkurra stjettarfjelaga hjer í bænum, fund með sjer síðastliðinn sunnudag, þar sem þetta mál var rætt aJl-ítariega. Komu menn sjer saman um, að æskilegt væri að stofna til sem víðtækastra og al- mennastra samtaka um, að vinna að því, að hjerlendir menn fengi að njóta allrar þeirrar vinnu, sem hjer væri að fá og þeir væri færir til aðleysa af hendi, og að Teita fulltingis Alþingis,- þess sem nú situr. um aö það .legði svo fyrir, að takmörkuð yrði atvinna og dvalarleyfi erlendra manna hjer, að :,Iík leyfi yrði ekki endurnýjuð, sem útrunnin verða á næstunni, nje ný leyfi veitt. Voru kosnir á í'iitulimun þrír menn til að;hafa franilvvæmdir í þessu máli að und- irbúa fyrir annan fund, sem halda skyldi sem fljótast, ávarp til AI- þingÍB, um þetta mál. í ]>essa framkvæmdanefnd voru kosnir l>eir Gísli Sigurbjörnsson, Friðgeir Sigurðsson og Theödór irnason og boðuðu þeir til aimars f;;ndar. sem lialdihn var í gær- kvöldi, formenn eða s.tjórnarfull- trúar rúmlega l)rjátíu stjettarfje- lágð hjer í bænum. Var fundur þessi mjög vel sóttur og undir- tektir undir hugmynd forgöngu- P. h. VersJunaxm.fjeT. yMerkúr'', Gísli Sigurbiörnsson. F. h. Matsveina- og.veitingaþjóna- fjelags íslands, Friðgeir Sigurðsson. F h. Fjelags ísh hljóðfæraleikara, Theódór Árnason. F. h. Stýrimannafjelagsins, J6n Axel Pjefursson. F. h. Trjesmiðafjelagsins, Björn Rögnvaldsson. F. h. Úrsmiðafjelags Reykiavíkur, .Tóh. Norðfjörð. F. h. Kennarafjelagsins, Einar Magnússon. F. h. Símamannafieiagsins, Andrjes G. Þormar. F. h. Sölumanna í Reykjavík, ATalgarður Stefánsson. p. h. Bakarasveinafielagsins, Theódór Magnússon. F. h. Fjelagsjárniðnaðarmanna, Loftur Þorsteinsson. F. I). Rafvirkjafiel. Reykiavíkur, Sig. Jónsson. F. h. Fjelags pípulagningamanna, Sigurgeir Jóhannsson. P. h. P.iel. ísl. hjúkrunarkvenna, Sigríður Eiríksdóttir. F. h. Siómannafjel. Reykjavíkur, Signr.ión Ólafsson. F. h.. Málarasveinafjelagsins, Jón Ágústsson. P. h. Hins ísl. prentarafjelags, Björn Jónsson. p. h. KJæðskerafjelagsins, Helgi Þorkelsson. P. h. Hárgreiðslukvennaf.ielagsins Kristólína Kragb. p. h. Rakarasveinafjelagsins. Þorbergur Ólafsson. Fjárhagur Breta. London, ;1. Thars. FB. Allan febrúarmánuð fóru horf- urnar um bættan hag þióðarinnar batnandi. í fyrsta Tagi er það nú talið víst, að fjárlagafrumvarp þáð, sem lagt var fyrir þingið þ. 16.- apríl, verður tekjuhallalaust. — í öðru lagi er fastlega búist við, að vegna hinnar nýju stefnu stjórnar- innar í tollamálum verði viðskifta- jöfnuðurinn bráðlega mun hagr stæðari en hann hefir verið. í þriðja lagi hafa vaxtakjör batnað og hefir það dregið úr viðskifta- erfiðleikum yfirleitt. í fjórða lagi hefir mikið gull verið flutt frá IndTandi til Bretlands. Mr. Runei- man, verslunarmálaráðherra, telur, að Tndland geti látið af hendi við Breta gull svo nemi einni miljón sterlingspunda á viku. Alls er verið að flytja frá Tndlandi tii Bretl.ands fimm hundruð miljónir sterlings- punda í gulli. Einnig heima fyrir í Bretlandi var gullforði, sem til skamms tíma var ónotaður, en a undanförnum vikum hefir ríkið fengið af þeim gullforða 10—20 miljónir sterlingspunda. — Þetta eru aðalorsakir þess, að horfurnar fara mjög batnandi, og að við- skiftatraustið vex hröðum fetum. (Fr blaðatilk. Bretastjórnar). LXI. Flagið. Bóndinn hefir hallað sjer aftur á bak á hjónarúmið og nýtur miðdegishvíTd.arinnar í makindum. Konan kemnr inn í baðstofuna og fer geyst mjög og rasandi. TJm lcið og.hún æðir inn baðstofugólf- ið, segir hún: ,,Þú liggur þarna í letinni, Jóhannes! En flagið liggur afvelta í trippinu og rjettir sitt loftið út í hvern fót." D.s. Islond fer frá Kaupmannahöfn 27. b- m. um Leith til Reykja- víkur. Þaðan til Norðurlands og til baka aftur. M.s. Drenning Aiexandrine fer frá Kaupmannahöfn 15. apríl um Leith til Reykjavík- ur. Frá Reykjavík 23. apríl til ísafjarðar, Siglufjarðar, Akureyrar. Þaðan sömu leið til baka. ip'er frá Reykjavík 30. ap- ríl beint til Kaupmanna- hafnar. Hraðferðir. Gs. Island fér frá Kaup- mannahöfn 30. apríi og byrj- ar þar með hraðferðir hálfs- mánaðarlega baðan. Verður farið annan hvern ¦lau^ardag frá Kaupmanna- höfn. Annan hve.rn föstudag frá Reykjavík til Vestur- og Norðurlandsins og annan hvern laugardag frá Reykja- vík til Kaupmannahafnar. Fyrstá hraðferðin frá Leith verður Gs. Botnia 28. maí. — Síðan annan hvern laugardag frá Leith tii Rvík- ur og annan hvern laugardag frá Reykjavík til Leith. C. Zimsen. Reykli May BtossQm ágætu Virginía- cigarettur. 20 stk. pakkinn kostar kr. 1.20. HWOIlM: Nfíir ávextir og nýtt Qrænmeti.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.