Morgunblaðið - 03.03.1944, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 03.03.1944, Blaðsíða 5
Föstudagur 3. ntars 1944. MOBOUNBLAÐIÐ Krýsuvíkorleiðin ofan á á Alfiingi FJÁRVEITINGANEFND Alþingis hefir skilað áliti um þingsálykt.tillögn nm viðbót- arfiárveitingu til Krýsuvík- urvegar. Samkv. þessarí þíngsálykt- unartillögu skyldi heimílað að verja 2 milj. kr. viðbótar íjár- veitingu til þessa vegar á pessu ári. Fjárveitinganefnd vill heimila 500 þús. kr. við- bót til vegarins. Leggur nefnd- in.'.-til, "að þál till. verði sam- }>ykt, svohljóðandi: „Alþingi ályktar að veita ríkisstjóminni hcimild til að greiða á þessu ári alt að 500 þús. kr. úr ríkissjóði til við- bótar ])eirri f járhæð, sem veitt' er á íjárlögum 1944 til lagn- ingar Suðurlandsbrautar1 (Krýsuvíkurleíð), enda telj- ist viðbótarfjárveíting þessi til gjalda ríkissjóðs á árinu 3945". Með þessari samþykt Al- þingis er bersýnilegt, að enn verður frestað wn ófyrirsjá- anlega framtíð ölluhi varan- legum samgongnbótum á leið- inni auðtur yfir f jaíl. ----------? m »---------- Lækkun á rafmagnsverði SVOHLJÓÐANDI tillaga var rædd á bæjarstjórnar- fundi í gær: Bæiarstjómin samþykkir að fella niður hækkun þá á raf- magnsverði, scm ákveðin var' 1«. nóv. 1943. Flutningsmenn ttllögmmar' voru Ilaraldur Gnðmundsson, Jón A. Pjetursson, Soffía Ing- varsdó'ttir og Arní Jónsson. Ilafði líaraldur orð fyi'ir þeim. Kvað hann verðhækk- unina hafa verið órjettláta og ekki hafa haft tilætluð á- hrif. Borgarstjóri benti á, aði nauðsynlegt væri að bera mál- ið umli.r rafmagnsstjóra enda yrði aS hafa um hana tvær umræður. Fjelst flutnings- maður á það og var tillagan samþykt til 2. umræðu með' samhljóða atkv„ --------» m m-------- Slökkviliðíð kallað á fvo sfaði AÐFARANÓTT miðvikudags var slökkviliðið kallað vestur á Vesturgötu 48. Er slökkviliðið kom á staðinn var eldur í kvist- herbergi á rishæð hússins, hafði kviknað í legubekk. Var eldur- inn fljótlega slökktur og urðu skemdir ekki teljandi. A miðvikudagsmorgun var slökkviliðið kallað að Ingólfs- stræti 21. Hafði verið að þíða vatnsrör, en út frá því kviknaði í gólfbita, í neðri hæð hússins. Um kvöldið var slökkviliðið gabbað að Káratorgi. Ekki tókst að hafa hendur í hári þess, er verkið framdi. - ITALSA Framh. af 1. síðu. þeir höí'ðu áður mist, ennfrem- um tóku þeir 400 fanga. Frásögn Þjóðverja. Þjóðverjar kveðast í dag með góðum árangri hafa haldið á- fram árásum sínum á fyrrnefnd um slóðum og fellt þar nokkur hundruð hermanna óvinanna. Ennfremur segjast þeir hafa eyðilagt 5 ameríska skriðdreka Þá er það tilkynt af Þjóðverj- um, að þeir hafi stráfelt ame- rískan herflokk, er innikróaður var sunnarlega á landgöngu- svæðínu, og skotið í kaf með fallbyssum 5000 smálesta flutn ingaskip við ströndina og lask- að 5 önnur. Ennfremur kveðast þeir hafa hitt tvö önnur skip með flugvjelasprengjum. Veður og flughcrnaður. Veður hefir yerið skárra um þessar slóðir undanfarna daga, en þó ekki gott. Beittu banda- menn flugvirkjum sínum og öðrum stórum sprengjuflugvjel um gegn sókiv' Þjóðverja. Autjtm je» h7fif meo rlerausom frá Týli U. Islendingar í New York senda ríkis- stjóra kveðju Frá utanríkisráðuneytinu hef Lýijveldisstjórn- arskráin í Eil. LÝÐVELDISSTJÓRNAR- ir blaðinu borist eftirfarandi: SKR^IN var til 1. umræðu í HINN 27. f. m. sendi Grettir Eggertsson, form íslendinga- fjelagsins í New York, ríkis- stjóra svohljóðandi afmælis- kveðju: ,,íslendingafjelagið New- York mintist yðar hágöfgis á fundi sínum í kvöld með ræðu, er Helgi P. Briem hjelt og bað mig að færa yður hjartanlegar óskir okkar allra um gæfu og gengi á ókomnum árum, og minnumst með þakklæti starfs yðar frá upphafi". — Melaskólinn Framh. af bls. 2. ist, skal jeg láta útrætt um flötu þökin að sinni. Því er haldið fram, að allar breytingar hljóti að tefja fram kvæmdir og þess vegna sje ó- hæft að koma fram með þær á þessu stigi, þegar eigi að hefj- ast handa um framkvæmdir. Þetta get jeg ekki viðurkent. Það eru engar líkur til að unt verði að byrja fyr en vorar, og margt mætti lagfæra þangað til, ef vilji væri góður. Þess utan tel jeg þetta svo mikil- vægt velferðarmál, að hvorki megi spar'a tíma nje fyrirhöfn til þess að leysa það svo vel af hendi sem auðið er. Þessar athugasemdir mínar má á engan hátt skoða sem aðfinslur við húsameistarann. Jeg veit að hann hefir unnið að þessu verki af alúð og sam- viskusemi, eins og hans er venja. Hitt er svo annað mál, að hjer er um tvö ólík sjón- armið að ræða. Frá mínum bæjardyrum sjeð er útlit bygg ingarinnar um of látið ganga fyrir gæðum og notagildi. Byggi jeg þá skoðun mína á margra ára reynslu en engu fræðikerfi. Hver svo sem afgreiðsla þessa máls kann að verða, þori jeg að fullyrða, að hr. Einar Sveinsson skorti hvorki hæfi- leika eða þekkingu til að leysa þetta mál svo vel, að saman fari gæði, hagnýting og útlit, sem best má verða. Borgarstjóri skýrði frá því' að skólanefnd Skildingaskól- ans. skólastjóri og fræðslu- íulltrúi væm iínægð með' upp- drætii Einars og taldi skól- ann bœði haganlega gerðan og' fallegan llann taldi aS La-tt yrði við, að e£ enn þyrfti nýja upp- drætti myndi það e. t. v. tefja framkvæmdi»r. Skólamenn, sem athugað hefðu uppdrætt- ina vœru yfirleitt ánægðiij með þá. Voru uppdra'ttir Einars híi'sameistara sam])yktir í fundat'loknni. Skíðaferðir skólabarna Steinþór Guðmundsson og Katrín Pálsdóttir báru fram svo hljóðandi tillögu á bæjarstjórn arfundi í gær: „Bæjarstjórn Reykjavíkur telur nauðsyn að stuðla að því, að börn í barnaskólum bæjar- ins og unglingar í gagnfræða- skólum geti komist á skíði nokkrum sinnum á vetri. Fyrir því felur hún bæjar- stjórn, 'og borgarstjóra að sjá svo um að hver skóli eigi minst 30—60 pör a skíðum til þess að lána nemendum sínum. Ennfr. að semja við íþrótta- fjelögin um afnot af skíðaskál- um í þessu skyni. Þar sem er um útgjöld að ræða, þarf að hafa tvær um- ræður um málið og var tillög- unni, eftir nokkrar umræður vísað til 2. umræðu. Guðrún Guðlaugsdóttir benti á, að hafa þyrfti örugt eftirlit með skíðaferðum skólabarna m. a. því að unglingar, sem færu í skíðaferðir, notuðu sjer skíða- færið' og hojla hrejííingu, en sæti ekki inni í skíðaskálum og hefðu skíðin meðferðis tíl þess að látast vera á skiðum. Gunnar Thoroddsen tal'di slíkt eftirlit sjálfsagt, en var því meðmæltur að málið næði fram að ganga ef eftirlit væri trygt. efri deild í gær. Forsætisráðherra, dr. Björn Þórðar.son fylgdi frumvarp- inu úr hlaði með stuttri ræðu. Ilann gat þess, að ríkisstjórn- in hel'ðl lagt frxunvarpið fyrir Nd. nákvæmlega í sömu mynd og milliþingauefndin gekk frá! ])ví, en getið 'þess, að breyt- ingar vau-u æskilegar á því. Nefndir beggja þingdeilda hefði. síðan athugað frumvarp ið mjöff ^aumgæfilega og full- trúar frá ríkisstjóminm sam- ið með nefndunum. Frumvarpið hefir nii tekið mörgum breytingum og nokkr um. vemlegum. Veigamesta efnisbreytingin væri um þ,jóð- kjör forsetans. Þá hefir verið' gerð vendeg breyting á 26., gr., en hún væri frekar mikil- væg frá fra'ðilegu sjónarmiðL Þriðja verulega breytingin væri formlegs eðlis, þ. e. sú breyting, að fella niður úr frumvarphm ákve'ðinn gild-; istökudag. En eins og sú breyt' ing væri til komin yrði hún a'ð skoðast aðeins foi'mskreyting,. en ekki efnis. Loks. værij bi-eyting á ákvæði um stund- arsakir, varðandi . rjett' danskra þegna h.jer búsetta. Að síðustu óskaði forsætis- ráðherrn, að frumvarpinu yrði vísað til 2. umr. og a# st.jóniarskrámefndin ta'ki það til yfirskoðunar. Var frumvarpinu því næst vísað til 2. umr. með samhl. atkv. allra viðstaddra dcild- armanna. ' • - Rafsnagnsleysið Framh. af 1. síðu. fyrir vatnið og byrjað að vinna að því.að hreinsa túrbínurnar. Rafmagnið fcemur á ný. Það var ekki fyr en undir klukkan 9 á miðvikudagskvöld að hægt var að setja vjelarnar í gang aftur. Hafði þá tekist að hreinsa aðra vjelina alveg og hina að mestu leyti. En þetta stóð ekki lengi, því rúmlega þremur klukkustundum síðar var komið það mikið krap, að loka varð fyrir vatnið á ný. Var þegar.byrjað að hreinsa vjel- arnar og þvi verki ekki lokið fyrri en er líða fór á daginn i gær. Þá var lónið svokallaða f arið að leggja, en ekki er hætta á krapmyndun í vatninu eftir að vatnið hefir lagt.' Krap myndiist undir sjerstökum skilyrðum. Krap eins og það, sem stöðv- aði vjelarnar að Ljósafossi í þetta skifti, myndast aðeins við sjerstök skilyrði. Eihkum þeg- ar frost kemur skyndilega ög veðurhæð er svo mikil. að vatnið leggur ekki strax. Hef- ir þetta komið fyrir tvisvar sinnum áður síðan Sogsstöðin tók til starfa; fyrst í janúar 1940. En þá kom truflunin ekki að sök, TCgna þess að álag var miklu minna og var hægt að hreinsa aðra vjelina á mefían hin var í gangi. í annað sinn var stöðvun á rafvjelunum við Ljósafoss í fyrra vetur, og varð þá 12 klukkustunda stöðvun vegna kraps. Þetta er langversta krap, ?c m komið hefir í vjelarnar við Sog ið, og er um leið lengsta bilun eða stöðvun á rafmagni íil 'bæj arins. Stóð bilunin yfir í 28 klukkustundir. Þegar bilunín á Sogsleiðslunni fyr í vetur varð, var bærinn rafmagnslaus í 26 klukkustundir. Rjettindi danskra ríkisborgara.. Frumvarp stj óma rskrár nefndar um rjettindi danskra Er ekkert ráð við þessú? ríkisborgara biisetta á Islaudiij Morgunblaðið spurðí Jakob var samþykt við 3. umr. í Ed.! Guðjohnsen verkfræðing að því í gær og er það þar með orð- Loftárás á Londen London i gærkveldi. •I gærkveldi flugu um 100 þýskar flugvjelar inn yfir suð- ur- og suðausturströnd Bret- lands. og vörpuðu sprengjum víða, en þó mest á Lundúna- borg. Varð alhnikið manntjón og eignatjón í borginní. —¦ Sex af árásarflugvjelunum voru eyðilagðar, þar af tvær af sömu orustuflugvjelinni. Ein hinna þýsku flugvjela var skotin nið- ur yfir heimaflugvelli sinum handan Ermarsunds. ¦— Reuter. ið að lögum. Samkvamit þesstun logum njóta danskir ríkisborgarar hjer búsettir þess jafnrjettis við. íslenska ríkisborgara, er þeir hafa haft, þar til 6 mán- uÖiun eftir að samn-ingai' um það mál getnr hnfist milli ís- lands og Lanmerkur. Þjóðaratkvæða- greiðslan. Fi'umvarpið tnu tilhögun þ,lóðaratkvæðagreiðslu um. niðurfelliug sambandslaga- samningsihs og um lýðveldis- stjórnina var til 1. umr. í Nd. í gær Fór það áfram til 2. umr. Frv. þetta hefir gengið gegn um Ed. Höfðingleg gjöf til S. í. B. S. SAMBANDI ísl. berklasjúkl- inga hefir borist höfðingleg gjöf — 10 þúsund krónur — frá Is- húsfjelagi ísfirðinga h. f., til byggingar á vinnuhæli. Sam- bandinu hefir þegar verið af- hent gjöfin; Rafmagntð... Framh. af bls. 2. Jeg fæ ekki annað sjeð, en hægt muni vera að gera skifti- stöðvar rottuheldar. Við' tillögumenn teljum rjett ast að' bæjarstjórn feli bæjar- ráði að kveðja sjerfróða menn til að athúga málið og sje raf- magnsstjóri að sjálfsögðu i þeirri nefnd, því hánn hefir mesta þekkingu og reynslu. hvort ekki væru kunn einhver ráð til að fyrirbyggja að krap settist i rafmagnsvjelar. Guð- johnsen sagði að lítið væri hægt að gera. Rafveitan hefði í fyrra leitað álits erlendra sjerfræð- inga um einmitt þetta atriði, eftir bilunina í fyrra. í Noregi hefir það ráð verið tekið, að hita upp ristarnar i inntakinu, en gefist misjafnlegá. Annars- staðar í köldum löndum. í. d. nyrst í Kanada, kemur sliJi krapmyndun, sem hjer hefir átt sjer stað, varla fyrir, vegna þess að votnin leggur nærri strax og fr'ost kemur, og þá þarf ekki lengur að óttast krap- myndun. Þar sem krap hefir sest í rafmagnsvjelar erlendis, hafa verkfræðingar verið í mestu vandræðum með að finna upp nokkuð, sem að gagni mætti koma. Þeir, sem höföu rafmagn. Á meðan vjelarnar i Sogs- stöðinni voru stöðvaðar, var Elliðaárstöðin i gangi. Þaðan fjekst rgfmagn á þá staði, seni' nauðsynlegast var að ekki yrðt* rafmagnslausir. Rafmagn var á Landsspitalanum, Vífilsstöðum og Landssímahusinú. Énhírem ur í nokkrum úthverfum bæj- arins 'og i Hafnarfirði' alt'aí öðru hvoru.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.