Grønlandsposten - 01.11.1942, Blaðsíða 2

Grønlandsposten - 01.11.1942, Blaðsíða 2
182 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 16 Vigtigere er, at privatskolerne ved de paa- ficerede. Samtlige udgifter søges i første omgang gældende steder kommer til at virke som skole- dækket ved skolepengene. Hvor dette ikke slaar centrer. Ikke alene maa man fortrinsvis henvise til, maa man søge statens støtte. 3) Der maa danske børn til disse skoler, men disse maa gaas frem efter en fast laaseplan. Naar man har samtidig tænkes som centraler i videre forstand valgt at følge en af den hjemlige danske skoles til rent praktisk hjælp og vejledning for de an- læseplaner (Københavns kommuneskoles læse- det steds boende danske forældre, der endnu plan 1938) er det for paa forhaand at sikre foretrækker at beholde børnene hjemme og størst mulige kontakt med den hjemlige danske selv magter at læse med børnene eller har skole og heller ikke paa dette punkt skille bør- anden lærerhjælp. Nogle af disse hjem vil maa- nene mere ud fra hjemlandets skoler end aller- ske senere sende børnene til de statsaner- højst nødvendigt. At der trods en nøjagtig an- kendte privatskoler. Knten med dette eller med vendelser af en saadan dansk (Københavns) læ- barnets fremtid i hjemlandets danske skole for seplan maa blive visse nødvendige afvigelser fra øje vil det være hensigtmæssigt, at forældrene i planens ordlyd f. ex. i valget af demonstrations- tide modtager hjælp og vejledning fra det nær- materiale, er en selvfølge. — Læseplanen er i mestliggende »skolecentrum« f. eks. skema og øvrigt nu dupliceret og udsendtes til alle interes- pensa vedrørende. Desuden henvises til, at semi- serede. nariet, som det tidligere har meddelt, ligger inde At ovennævnte skoler har faaet statens aner- med nogle danske skolebøger, der faas ved hen- kendelse vil altsaa sige, at staten siger god for vendelse. Ligeledes er det en god hjælp for de deres kvalitet og i særlig grad vil kunne henvi- engelsklæsende børn, at man fra seminariet kan se til disse, naar danske forældre under nærvæ- laane af de fortrinligt illustrerede amerikanske rende situation, hvor der ikke som tidligere kan skolebøger og børnebøger, vi siden 1941 har skaffes privatlærerinder fra hjemlandet, er i van- modtaget som bibliotheksgave. skelighed med deres børns undervisning. Heraf For at de tre nævnte danske privatskoler følger, at staten yder disse skoler saavel prak- skal kunne siges at være pædagogisk betryggen- tisk støtte ved arrangementet af lærerkræfter m. de og paa højde med den hjemlige danske sko- m. som økonomisk støtte i form af tilskud, hvor le, som de dels skal erstatte og dels forberede dette viser sig paakrævet. til, maa der stilles følgende hovedkrav: 1) Sko- Med den saaledes etablerede ordning ophæ- lerne maa være beregnet for dansksprogede ves selvfølgelig ikke forpligtelsen til at gøre det børn. 2) De maa have veluddannede og fuldt bedst mulige ud af den undervisning, der gives forsvarlige danske lærerkræfter. 3) Pensa og fag- danske børn andre steder i Grønland udenfor række maa svare til, hvad der almindeligt kræ- de ovennævnte skoler. Se i øvrigt herom ind- vis i danske skoler paa samme alderstrin. ledningen til Københavns kommuneskoles læ- Heraf følger: 1) At der ved optagelsen maa seplan om forældrenes forpligtelse til at sør- stilles strenge krav til barnets forhaandskund- ge for, at deres børn enten paa den ene eller skaber i dansk. Det maa endda være »barnets anden maade modtager fyldestgørende undervis- naturlige udtryksmiddel«, da det vil være et ning. Hnhver ved, at dette krav paa visse ste- uforsvarligt handicap for den samlede undervis- der i Grønland kan medføre en række betyde- ning at optage selv nogle faa, daarligt danskta- lige vanskeligheder, som ikke maa undervurde- lende børn i danske klasser med saa begrænset res, bl. a. for de forældre, der nødig sender de- elevtal. 2) Man undgaar ikke at søge lærerhjælp res børn fra hjemmet til »den statsanerkendte« til de danske privatskoler blandt de i forvejen ved en anden koloni i 7 og 8 aars alderen, ved den grønlandske skole statsansatte lærer- Derfor maa ogsaa denne kreds af foraddrene kræfter. Derfor maa der baade pengemæssigt have krav paa interesse og støtte. Men selv om og paa anden maade skabes en regulær ordning hele spørgsmaalet om danske børns skolegang for de danske privatskolers anvendelse af statens heroppe ikke udelukkende kan løses ud fra de personale. Der maa desuden antages forskellige tre statsanerkendte privatskoler, synes man med ekstra lærerkræfter, som ogsaa maa være kvali- ordningen af disse at være naaet et godt stykke

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.