Morgunblaðið - 18.11.1955, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 18.11.1955, Blaðsíða 9
Föstudagur 18. nóv. 1955 MORGIISBLAÐIÐ e Framsöguræða Jóhanns Hafsteins á bæfarstjórnarfundi § gs?.r: Tillögur Sjálfsfæðismanna miða crð jbví oð leyso úr brýnusfu fcörfunum á sviði húsnæðismálanna Hötuðtilgangurinn, að braggaíbúðum verði útrýmt og bœtt úr húsnœðiseklunni TI L L Ö G U R þær. sem SjáJfstæðismenn hafa lagt fram í bæjarstjórninni í dag, varðandi húsnæðismálin, hafa faann höfuðtilgang, að bæjarstjórn Reykjavíkur eigi frum- Ikvæði að framkvæmdum, sem að því stefna, að útrýma verði á næstu 4—5 árum öllum herskálaíbúðum í bænum, cn í stað þess gefist mönnum kostur á hollu og hagnýtu húsnæði. Jafnframt stuðli bæjarstjórnin að því að bæta úr brýnustu húsnæðisþörf annarra, sem verst eru settir í bessum efnum. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja nú sem fyrr æskilegast, að bæjarstjórnin miði framkvæmdir sínar við það, að hjálpa einstaklingunum til að eignast húsnæði sjálf- um — en leiguhúsnæði sé aðeins byggt í brýnustu neyð. Byggingarframkvæmdir þær, sem tillögur Sjálfstæðis- manna ráðgera, eru hugsaðar samhliða óvanalega örum byggingarframkvæmdum einstaklinga og hyggingarfélaga, sem nú eiga sér stað í bænum og ættu þær því fremur að geta náð því marki, sem að er stefnt — að bæta úr hús- næðiseklunni í bænum. BYGGDAR VERBI 600 D3UÐIR AF ÞRENNS KONAR GERDUM Ég skal nú gera nánari grein fyrir tillögum þeim, sem fram eru lagðar. Samkvæmt tillögunnnr er ráð- gert, að bæjarstjorn Reykjavík- ur stofn til byggingar 600 íbúða. Að athuguðu máli þykir rétt, að íbúðirnar séu tveggja, þriggja og fjögurra herbergja, og eru stærðir þeirra tilgreindar nánar £ tillögunum. Byggðar verði 272 tveggja her- toergja íbúðir, 158 þriggja her- toergja og 170 fjögurra berbergja íbúðir. BYGGING ÍBÚÐANNA SÉ LOKIÐ Á NÆSTU 4 ÁRUM Áætlaður hraði byggingar- frarnkvæmdanna er þessi: 1. Nú þegar eru í byggingu 108 íbúðir, fjögurra her- bergja i tveggja hæða rað- húsum við Bústaðaveg. 2. Byrjað verði á næsta ári á byggingu 184 ibúða — 124 tveggja herbergja, 24 þriggja herbergja og 36 lögur Sjálfstæðismanna um í- búðabyggingar, þar sem fyrst var hreyft þeirri nauðsyn, að öll- um herskálaíbúðum í Reykjavík yrði útrýmt á næstu 4—5 árum. Byrjunarframkvæmdir voru þá hafnar ' þessu skyni með bygg- ingu 45 raðhúsaíbúða við Bústaða veg og 63 íbúða til viðbótar á þessu ári. Jafnframt var ákveðið að byggja 16 íbúðir til viðbótar i Bústaðavegshverfinu, þar sem bæjarstjórn hafði áður látið byggja á þriðja hundrað íbúðir. FJARHAGSGRUNDVÖLL VANTAÐI SÖKLM FJÁR- SKORTS Þegar þessar ákvarðanir voru teknar, mátti segja, að fjárhags- grundvöll vantaði undir víðtæk- ar byggingarframkvæmdir af hálfu bæjarins, þar sem ógerlegt var að afla lánsfjár til fram- kvæmda af hálfu bæjarins, þar sem ógerlegt var að afla lánsfjár til framkvæmdanna. Bæja^stjórn samþykkti því áskorun til ríkisstjórnar og Al Jóhann Hafstein, alþm. LÖGIN UM HÚSNÆÐISMÁLA- STJÓRN, VEÐLÁN OG ÚTRÝM INGU HEILSUSPILLANDI ÍBÚÐA SKAPA NÝJA MÖGU- LEIKA Nú voru á síðasta Alþingi, eins og kunnugt er, sarhpykkt lögin um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða — og eru TILLOGURNAR VANDLEGA UNDIRBUNAR Bæjarfulltrúar Sjálfstæðis- flokksins hafa undirbúið íillögur sínar í húsnæðismálunum gaum- gæfilega. Vil ég strax taka það fram, að við þann undirbúning hefir Gísli Halldórsson arkitekt og varabæjarfulltrúi, innt af höndum mjög veigamikið starf, eins og fram kemur af þeim fylgiskjölum, sem tillögum okkar fylgja, bæði varðandi kostnaðar- áætlanir, tillöguupdrætti að vnis- munandi húsagerðum og fleiri atriði, sem máli skipta. Gísli Hall dórsson er nú í ferðalagi um Bandaríkin á vegum iðnaðarmála stofnunar íslands, þar sem honum mun gefast kostur á því að kynn- ast nánar mismunandi bygging- araðferðum Bandaríkjamanna. Má e.t.v. vænta þess, að við fram- kvæmd þeirrar byggingaráætl- unar, sem hér liggur fyrir, verði unnt að hagnýta sér reynzlu ann- arra þjóða til betri árangurs en ella mundi verða. NÝJAR VINNUADFERBIR í BÆJARSTJÓRN Ég vek athygli á þeim hætti, sem viðhafður hefir verið af hálí'u bæjarfuiltrúa Sjálfstæðis- flokksins við framburð þessa 3. 4. fjögurra herbergja. i Árið 1957 verði byrjað á | Þingls: að. *»»^lf^Lífl^ byggingu 198 íbúða, 100 { tveggja berbergja, 72 , 26 lansfjar — svo og þeim íilgangi J yrði náð að útrýma heilsuspill- andi húsnæði. anir í sambandi við húsnæðis- málin, einkum varðandi öflun þriggja herbergja og f jögurra herbergja. Árið 1958 verði hafin bygging 110 ibúða, 48 tveggja herbergja og 63 þriggja herbergja. STÆRD OG GERD ÍBÚBANNA Gert er ráð fyrir, að þessar íbúðir séu af þrem gerðum og stuðst .við fengna reynzlu í þeim efnúm. Stærðiríbúðanna eru með hlið sjón af fjölskyldustærðumþeirra, er í herskálum búa og almenn reynzlasegír til um að öðru leyti. Áætlönin gerir ráð fyrir eftir- farandi tegundum ibúða: 1. 4 herbergja íbúðum í tveggja hæða raðhúsum við Bústaðaveg, 86 ferm. 2. Tveggja og þriggja her- bergja íbúðum í fjögurra hæða f jölbýlishúsum í Há- higalandshverfi, 61,5 ferm. og 72,5 ferm. 3. Tveggja herbergja smá- íbúðum í einnar hæðar rað húsum austan við Skipa- sund, 50 ferm. ABDRAGANDI TttLAGNANNA Tillögur þær, sem nú eru fram lagðar, eiga sér nokkurn aðdrag- anda, nem ég vil víkja lítillega að. Þann 13. april 1954 voru gam- þykktar hér í bæjarstjórrunni til- Þegar ríkisstjórnin skipaði milliþinganefnd á sumrinu 1954 til að undirbúa tillögur í láns- fjármálunum, voru tillögur bæj- arstjórnar i lagðar fram til at- hugunar í nefndinni. Raðhús í smiðum. lánveitingar samkvæmt þeim að koma til framkvæmda þessa dag- ana. Með þessari löggjóf ættu að skapast þeir möguleikar, sem máls. Við höfum óskað eftir því, að húsnæðismálin væru tekin fyrir á þessum fundi sem sérstak- ur dagskrárliður. Bæjarfulltrú- um minnihlutaflokkanna hafa áður skorti, að fá nægjanlegt verið sendar tillögur okkar áður, lánsfé til þeirra ibúðabygg- með öðrum fundagögnum bæjar- inga bæjarins, sem Sjálfstæð- stjórnar. Með þessu hófum við ismenn leggja nú til. að hafizt viljað stuðla að því, að málið verði handa um. I fengi ýtarlegri meðferð en ella ¦:¦¦• Grunnteikning af ibúð í ¦ innar hæðar raðbúsi mundi verða.Væntum við, að sbk málsmeðferð geti orðið til eftir- breytni siðar hér í bæjarstjórn- inni. En eins og ég hefi áður vikið að. er mikil þörf á því, að fund- arsköp og vinnuaðferðir bæjar- stjornar verði endurbætt. TALA ÍBÚÐANNA EKKERT TAKMARK, EN NÆGJANLEGT ÁFORM, MIDAD VH» AÐ- STÆDUR Eg skal nú víkja að einstökum atriðum í tillögum okkar Sjálf- stæðismanna, sem ástæða er 'dl að rökstyðja nánar. í tillögum okkar er ákveðin bygging 600 íbúða. Sú íbúðataJa er í sjálfu sér ekkert takmark. Það er hinsvegar rösklegt átak að áforma í einu byggingu svo margra ibúða og hæfilegt verk- efni nokkurra ára. Það má segja, að megintilgang- urinn sé að útrýma braggaíbúð- um í höfuðstaðnum — en jafn- framt er nauðsynlegt að sinna vandkvæðum annarra, sem búa við mjög lélegt eða ófullnægjandi húsnæði eða eru með öllu hús- næðislausir. Samkvæmt skýrslum, sem fyrir liggja, og lagðar hafa verið fram í bæjarstjórninni, eru 542 íbúðir í herskáluro. Að sjálfsögðu má ætla, að nokkuð af því fólki, sem í her- skálum býr, byggi af sjálfsdáð- um eða verði aðnjótandi ein- hverra þeirra mörgu íbúða, sem nú eru í smíðum í bænum. En aldrei hafa fleiri íbúðir í einu verið smíðaðar hér. Eftir upp- lýsingum byggingarfulltrúa munu þær verða 16—17 hundruð talsins. Samkvæmt skýrslu hag- fræðings bæjarins, sem gerð var. fyrir nokkrum árum, var talið, að ljúka þyrfti byggingu 600 . ibúða á ári til að mæta þeirri , þörf, sem er fyrir hendi. Reiknað er þá roeð að rífa lélegt húsnæði :, og mæta fólksfjölgun og aðfluto- ingum til bæjarins. Þessi íbúðatala á ári mundi vera töluvert iægri nú, vegna þess, hvað dregið hefir úr fólksfjölg- uninni hér eftir 1950. Á árunum eftir stríð, 1946—1948 fjölgaði hér árlega um 2800 manns. En frá 1950—1954, að báðum árum meðtöldum, er fólksfjölgunin alls 6660 manns, eða að meðaltali 1330 manns á ári. Þetta er gífur- iegur munur, eða meira en helm- . ingi minna en á fyrra tímabilinu. Það skýrist m. a. af hinni öru fólksfjölgun í nágrenni Reykja- víkur, sérstaklega í Kópavogi. Miðað við fólksfjölgunina lenda 4,3 menn á hverja nýja I íbúð á árunum 1945—1949, — , ! en 3,6 menn á hverja j§ýja íbuð. árin 1950—1954. Húsnæðisþörí- inni er sem sé betur fullnægt. síðara tímabilið, enda þó að tala nýrra íbúða sé þá töluvert. minni. Það er athyglisvert að á tíma- ; bilinu 1945—1954 eru byggðar samtals 4357 íbúðir, en fólks- fjölgunin er á sama tíma 17300 manna. Koma þannig um 4 manns á hverja nýja íbúð og má því segja, miðað við fólksfjölgunina eina, að húsnæðisþörfinni haii verið í'ullnægt. En hér kemur fleira til álita, og þ. á. m. samansafnað ónothæft húsnæði um lengra árabil, sem gera verður sérstakar ráðstafan- ir til að vinna bug á. Einnig er áberandi fólksfækkun í hinum eldri ' íbúðum. Rannsókn, sem hagfræðingur bæjarins gerði i fyrra, leiddi í ljós, að í sumuni eldri götum hafði fólki fækka&i. allt upp i 25%. Bættur;efnahág--3: úr fóiksins hefir leitt til þess ¦h$.i það eykur við sig afnot ,af eldsa... húsnæði, menn búa í stærra húsHiA næði en áður. Fro. 8 bls. 10. ) N

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.