Morgunblaðið - 07.04.1961, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 07.04.1961, Blaðsíða 3
i’östudagur 7. apríl 1961 MORGUNBLAÐIÐ 3 Forysta Framsóknar gengin kommúnistum á hónd Ræða Jóns Árnasonar Hr. forseti, góðir tilheyrendur! I>egar háttvirtir stjórnarand- stæðingar gagnrýna þær viðreisn arráðstafanir, sem núverandi rik- isstjóm og stuðningsflokkar henn ar hafa beitt sér fyrir, og sem nú hafa verið framkvæmdar nokkuð á annað ár, tala þeir alltaf um að breyta þurfi um stefnu, það verði að taka upp nýja og hagstæðari stefnu í íslenzkum efnahagsmál- um. En þessi söngur er ekki nýr, — þetta er sam.i söngurinn og for- ustumenn Framsóknar kyrjuðu t. d. 1956 þegar þeir rufu stjórnar- samstarfið, og sögðu að ekki væri unnt að leysa efnahagsmál þjóð- arinnar með Sjálfstæðisflokkn- um. — Það sama sögðu þeir um eamstarfsflokka sína í vinstri- etjórninni, þegar hún andaðist, — þá var engin samstaða með þeim, um nein úrræði, er að gagni máttu koma, til að leiða þjóðina út úr þeim ógöngum sem að við blasti, ef að ekki væri tafarlaust snúið við. Úrræðalaus stjórnarandstaða En forystumenn Framsóknar hafa verið hljóðir um eitt, — og það er, að gefa nokkrar upplýs- ingar um það hver hún er, þessi nýja stefna, sem þeir alltaf eru að tala um, að taka verði upp, — Ástæða fyrir því er ofur skiljan- leg, og hún er engin önnur en sú, að þeir eiga engin úrræði, engar sjálfstæðar tillögur, eða stefnu, gagnvart þeim vandamálum, sem þeir sjálfir og vinstristjórnin átti ríkasta þáttinn í að skapa og kalla yfir þjóðina. — Þegar núverandi ríkisstjórn tók^úð, var enn í gildi það kerfi, varðandi útflutningsframleiðsl- una, að henni var fleytt áfram með verðuppbótum á útfluttar afurðir, og ýmsum hliðarráðstöf- unum, sem komu í veg fyrir að útgerðin stöðvaðist. Allar slíkar ráðstafanir sem gerðar voru, ent- ust sjaldan út árið, og voru því algjör bráðabirgða úrræði, en allar áttu þær það sameiginlegt, að vinda meira «og meira upp á verðbólguhj ólið. Stjórnarvöldin í landinu höfðu valið það hlutskipti, í stað þess að horfast í augu við raunveruleik- ann, og spyrna við fótum, var horft undan vandanum og gripið til bráðabirgðaúrræða, sem að- eiris færði ástandið lengra frá því sem raunhæft var. Eina lækningin sem að gagni mátti koma, var því sú, að vald- hafarnir gerðu sér fulla grein íyrir ástandinu eins og það var •— þyrðu að taka á sig áhættuna af þeim aðgerðum, sem óhjá- kvæmilegar voru, og hættu að skjóta sér undan vandanum. Ríklsstjórnin vandanum vaxin Núverandi ríkisstjóm hefur sýnt það í verki, að hún var þess um vanda vaxin. — Með efnahags löggjöfinni var ákveðið að gengi íslenzku krónunnar skyldi skráð samkvæmt því, sem eðlilegur til- ikostnaður útflutningsframleiðsl- unnar segði til um, og hún hefur ennfremur beitt sér fyrir. ýmsum öðrum aðgerðum, er stuðlað gæti að því, að atvinnuvegirnir gætu staðið á eigin fótum. Einn veigamesti þátturinn í þeim aðgerðum, eru lögin um Stofnlánadeild sjávarútvegsins, þar sem ákveðið er að koma á nýjum lánaflokki við Stofnlána- deildina. Með þessum nýja lána- flokki er ákveðið að breyta bráða birgðalánum og ýmsum skuld- um, sem hlaðizt hafa á sjávarút- veginn á undarifarandi árum, í löng lán, með hagstæðum vöxt. um. Það sem háð hefur eðlilegri uppbyggingu sjávarútvegsins nú um langan tíma, er lánsfjárskort urinn sem ríkt hefur í sambandi við nýjar fjárfestingarfram- kvæmdir og hverskonar endur- bætur. Segja má að Fiskveiðasjóð ur íslands, sé svo til eina láns- stofnunin í landinu, sem veitt hefur slík lán, og með hagstæð- um vöxtum. Mestur hluti þeirra lána er þó einvörðungu bundinn við fiskiskip, en þau lán hafa verið látin ganga fyrir, þar sem sjóðurinn hefur ekki yfir því fjár magni að ráða, að hann geti full- nægt hinni miklu fjárþörf, sem hér er fyrir hendi. Arfleifð vinstri stjórnarinnar Lánsfjárskortur útvegsins er ekki nýtt mál, sem orðið hefur til á einu ári, heldur er það vanda- mál, eða öllu heldur vandræða- ástand, sem á mörgum árum hef- ur verið að þróast, þar til nú, að svo er komið, að því varð eigi lengur á frest skotið. — Er þetta einn hlutinn af arfleifð vinstri-, stjórnarinnar, sem hún skildi eft- ir sig, og sem nú kemur í hlut nú- verandi ríkisstjórnar, að leysa og ráða bót á. Því er svo ekki að leyna, að þegar uppbótakerfinu lauk, á sl. ári, var þannig ástatt hjá sjávar- útveginum í heild, að hann átti enga sjóði til þess að mæta því verðhruni sem átti sér stað á öllu lýsi og mjölframleiðslunni, jafn- hliða aflabresti á síldveiðunum fyrir Norðurlandi, — en þó er hinn geigvænlegi aflabrestur sem átti sér stað hjá togaraflotanum á sl. ári, og sem enn er fyrir hendi það sem af er þessu ári, það al- varlegasta sem hent hefur þenn- an atvinnuveg og þjóðina í heild, um langt tímabil. Því hefur verið haldið fram, að orsökin til minnkandi afla togar- anna, sé vegna þess, að togara- flotinn, hafi að undanförnu stund að veiðar á heimamiðum, og siglt með aflann á erlendan markað. Það fer svo víðs fjarri að slíkur málflutningur eigi við minnstu rök i's • styðjast, — því að afla- brögð togaranna hafa gengið geig vænlega saman, hvert sem skipin hafa leitað, jafnt á hinum fjar- lægari miðum, sem hér heima við landið. Afleiðing þessa áfalls er svo það, að einstaklingar og bæjarfélög, sem togaraútgerð hafa með höndum, stynja undan taprekstrinum, sem þegar er að verða þeim ofviða og óviðráðan- legur. Það hafa á 'öllum tímum ver- ið áraskipti í aflabrögðum sjáv- arútvegsins, og svo mun enn verða. Vonandi batna aflabrögð- in á ný, en það má öllum vera ljóst, að það er ekki á valdi neinna venjulegra efnahagsráðs- stafana, að tryggja reksturinn, þegar svo árar, sem raun ber vitni, varðandi afla togaraflot- ans. Árangur efnahagsráðstafananna Samhliða réttlátri verðskrán- ingu peninganna, er sjávarútveg inum lífsnauðsyn, að hafa aðgang að hagstæðum stofn- og rekstrar- lánum. — Þessi viðleitni ríkis- stjórnarinnar, sem felst í lögun- um um Stofnlánadeild sjávarút- vegsins, er vissulega spor í rétta átt. Með efnahagslögunum voru all- ir útlánsvetir hækkaðir verulega. Jón Árnason Ríkisstjórnin gaf þá fyrirheit um að, strax og ráðstafanirnar væru farnar að bera árangur, mætti vænta þess að vextirnir yrðu lækkaðir að nýju. Þegar svo um sl. áramót, að þótti sýnt, að jafnvægi hafði skapast í peningamálum þjóðar- innar, og því unt að lækka vext- ina nokkuð, mátti lesa það í blöð um, stjórnarandstöðunnar, að rík isstjórnin væri að hverfa frá stefnu sinni, — slíkur er mál- flutningur þeirra manna, sem ekki vilja kannast við staðreynd- ir. Sannleikurinn er hinsvegar sá, að sú vaxtalækkun sem hér átti sér stað, var merki þess að efnahagsstefnan hafði borið ár- angur, og stefnt var í rétta átt. Framsóknarforustan hefur mjög haldið því á lofti, að allar framkvæmdir landbúnaðarins hafi dregist verulega saman, og kenna þar um að núverandi rík- isstjórn, hafi látið undir höfuð leggjast að útvega Búnaðarbank- anum, eða Ræktunar- og Bygg- ingarsjóðunum nægjanlegt láns- fé. Hér er eins og fyrri daginn far- ið alrangt með staðreyndir, það sanna er, að vinstri-stjórnin skildi við liessa stofnsjóði land- búnaðarins, algjörlega févana og í kalda koli, með sama úrræða- leysið að leiðarstjörnu, sem í öll- um öðrum efnahagsmálum þjóðar innar. ‘ Erfiðleikar þessara sjóða, stafa hinsvegar fyrst og fremst af því, að þeir hafa á undanförnum ár- um, verið látnir starfa að veru- legu leyti með erlent lánsfé, og þess vegna hafa þeir orðið fyrir miklum skakkaföllum, við allar þær gengisfellingar sem átt hafa sér stað, hvort heldur það hefur verið í formi yfirfærslugjalds vinstri stjórnarinnar, eða á ann- an hátt. Stuðningur við Iandbúnaðinn Núverandi ríkisstjórn tókst hinsvegar að bjarga þessum hags munamálum landbúnaðarins, með því að útvega sjóðunum inn- lent lánsfé, Það er á allan hátt miklu hagstæðara og tryggara. Leiddi það tii þess að á sl. ári. var unnt að veita bændum meiri lán vegna framkvæmda í sveitun um, heldur en nokkru sinni fyrr hafði átt sér stað, samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir liggja frá Búnaðarbankanum. Þar með er að fullu kveðinn nið- ur sá áróður, sem Framsóknar- forustan hefur þyrlað upp um þessi mál, að núverandi ríkis- stjórn hafi vanrækt sjálfsagðan stuðning við þessar þýðingar- miklu stofnanir bændastéttarinn- ar. Landhelgismálið Ekkert mál hefur að undan- förnu verið meira rætt, utan- þings og innan en landhelgismál- ið. Það er því óþarfi að fjölyrða um málið að þessu sinni. Á það má þó benda, hversu allur þrótt- ur smátt og smátt þvarr hjá stjórnarandstöðunni og fylgi- flokkum hennar, í andstöðunni við hina endanlegu lausn málsins. Þegar Alþingi kom saman á sl. hausti, skipuðu þessir flokkar sér í varðstöðu, við ráðherrabú- staðinn við Tjamargötu og við dyr Alþingishússins, daginn sem Alþingi var sett. Höfðu þeir á lofti kröfuspjöld með ádetrun um að „samningar í þessu máli væru svik“ — og það stóð alveg á sama hvert efni eða innihald samnings ins væri. Þetta var þegar enginn vissi um hvaða samningar mundu tak- ast um málið, eða hvort þeir yfir höfuð tækjust nokkuð. En nú þegar að leikslokum kom, og upp lýst var hvað hægt var að semja um, við þá þjóð sem reynst hafði okkur mestur þrándur í götu, hjaðnaði fylkingin og hefur hvergi sést á henni bóla, hvorki fyrr né síðar. Þetta sýnir betur en flest ann» að, hversu vonlaust stjórnarand- staðan taldi andófið, þegar í ljós kom hversu hagstæða lausn rík- isstjórnin gat boðið fram um lausn deilunnar. Það sem ég tei hagstæðast í sambandi við lausn landhelgisdeilunnar nú, eru hin miklu hafsvæði á auðugustu fiski miðum við strendur landsins, sem verða nú innan fiskveiðilög- sögunnar. Stjórnarandstaðan hefur svar- að því til, að með því hafi ekk- ert annað gerst, en að við höfum fært út landhelgina, að þeim mörkum sem við áttum ótvíræð- an rétt til, án þess að spyrja nokkurn um. Samruni Framsóknar og kommúnista Ég vil spyrja: er það trúlegt aS stjórnarandstaðan hafi litið þann ig á málið, í fullri alvöru. Menn- irnir sem nú á þess þingi báru fram frumv. til laga, xmdir for- ustu Hermanns Jónassonar, uni að það skyldi lögfesta á AJ- þingi gömlu grunnlínurnar, og báðir stj órnarandstöðuflokkarnir hafa Skilað nefndaráliti um mál- ið, þar sem þeir mæla eindregið með þeirri skipan. En það er sama og afhénda Bretum og öðrum er- lendum fiskveiðiþjóðum, auðug fiskimið, sem eru að flatarmáli rúmlega 5 þús. ferkm. Það er svo nú fyrst, þegar þeir sjá, hve hagstæðum samningura ríkisstjórnin hefur náð, sem þeir rjúka upp og segja: Við viljum ennþá meira og það nú strax. — Ég nefni þetta sem eitt dæmi af ótalmörgum fleiri, sem ég hefi því miður ekki tíma til að koma að, á þessurn fáu mínútum. Afstaða sú sem Alþýðubanda- lagsmenn tóku um lausn land- helgisdeilunnar, kom engum á ó- vart, það var fyrirfram vitað, að þeir höfðu það að markmiði, að spilla öllu samkomulagi um mál- ið, og reyna með því að reka fleyg, í samvinnu fainna vestrænu þjóða. Hitt var öllum meira xmdr unarefni, að forusta Framsóknar- flokksins skyldi láta kommúnista hafa sig til þess að taka þátt í slíkum skollaleik og verður ekki aimað séð, en að flokksforusta Framsóknar sé algjörlega sam- runnin kommúnistaflokknum. Módel 600 Model 600 seldist síð- ast upp. Getum nú af- greitt þau aftur. Slankbeltið Model 600 er framleitt hiá okkur úr 1. flokks amerískri teygju og sléttu nælonefni. Heldur mjög vel að og gerir vöxtinn mjúkan og spengilegan Framleidd bæði krækt á hliðinni og heil. Stærðir: Medium — Large og Extra Large. Heildsölubirgðir= Lady hf. Iíf stykk j averksmið j an, Barmahlíð 56 — Sími 12-8-41

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.