Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.07.1969, Blaðsíða 12
12 MORGUNRLAÐEÐ, ÞRIÐJUDAGUR 15. JÚLÍ 1S69 íþróttamiðstöðin að Laugarvatni, sameign ÍSÍ og Iþróttakennaraskóla fslancis. iir og leikrur verðurr í hávegum hafðruir. Það er því sérigtak ániaegja að bjó'ða aiMa veillkioiminia himgað í dag til þess að skoða íþrótitamið- stöð ÍSl. Á undaoförmiim árruim herfur maingaít verið ræitt uan það á þimiguim ÍSÍ að niauðsynleigt væri að kiama upp íþróttamiiðsitað fyrir hreyfiangiuina í haiHd, ein máilið ávallrt stramidað vegmia féleysis. Það var því ekki fyirr en á þimigi ÍSl 1966, er haldið vair á IsárMH að raurrahæf tilQiaiga uim þetta mál var saimiþykíkit. Em þá bafði fram- kvaemdasrtjórinin safniað niokkru fé til þesis að stainda stmaiuim af byggiragarkostraaði, jiafmfraimit því sem aithuigiuin hafði verið gerð á því hvar slífc miðsitöð aatti að rísa. Framfcvæmdastjórmim var eimlhiuiga uim, að beati staðurimm Iþróttamiðstoð að Laugarvatni ÍSÍ og íþróttakennaraskólinn ráða nú yfir 60 rúma húsnœði með e/rf- ^A húsaðstöðu og tómstundahúsnœði ÍSÍ lagdi fram 3 millj. kr. af eigin té ÍÞRÓTTOMIÖSTÖÖ ISl fyrir sumaríþróttir er risin að Laugar- vatni. A fimmtudaginn komu í miðstöðina fyrstir gesta unglinga- landsliðsmenn Körfuknattleikssambandsins. Að vísu er ekki að fullu frá öllu gengið, en aðstaða til að hýsa og fæða 60 manna hóp er fyrir hendi — og jafnvel fleiri sé svefnpokarými nýtt, Húsa- kynni öll eru hin vistlegustu; fjórir saman í herbergi og hvílu- og setustofur að auki á hverri hæð. Fullkomið eldhús er að skapast og í kjallara eru að auki salarkynni, sem notuð verða til fjöl- breyttra tómstundastarfa, eða notuð sem svefnpokapláss ef á þarf að halda. ÍSÍ á sem svarar efri hæð í nýju húsi sem nú er fullgert niema að því er snertiir ýmsam útbúnað, en að því er uminið að allt korni- ist í gatt horf. íþróttasamibamdið á hknt að þassu húsi á móti Iþróttafeeinmarajsikólamiuim. Er hug imyndta. að skólimrn nýti húsrým- ið a'ð vetri til, en sérsambönd ISÍ og e.t.v. fleiri fái þar inmi að srurmarlagi. Iþróttahreyfitnigim hef- uir lagt 3 millj. kr. atf sínu fé í þessa miðstað og telsit eigairadi að 30% hússins nýja. Örskamimt frá eru íþróttaleikvaingurr og æfiraga- völlur íþróttakemmairaslkóliams ag örlítið ofar sumdlauigim og ílþrótta saliurinm. Þessa aðstöðu fær íþráttasambaradið að nýta fyrir íþróttalhreyfiniguna 8—10 vikur á suimri hverju. Óhaett er því að segja, að iþróttaíhirieyfingim hafi komizt að miög hagsteeðuim samm ingum uim þessa ílþróttamiðstöð jafnifraimit því að 3 millj. fer. fram lag ÍSÍ flýtti fyrir því atð íþrótta- keminarasikálinin fenigi viðhlýt- andi heimarvisitaraðiataðiu, em það vanidamál var orðið mjög aðfcall- anidi að leysa. Á laugardaginm baiulð fram- kvæmdastjórn ÍSÍ blaðarniönnurm að sjá hiiraa nýju íþróttarmdðstöð ag í farirani voru sitiarmiarmemn ÍSÍ og ruefnd sú, er ÍSÍ Skipaði tiil að sjá um rekstuæ íþróttami'ð- sitöðvarinmarr. 1 ræðu er Gisli Hailldórsson farsieti ÍSÍ flutti við það tæki- færri, kom fram allt það helzta varðandi hiirua nýju aðisitöðu ÍSI sem maífcar tímamót í sögu ílþrótta á íslamdi. Héir á eftir fara kafiar úr ræðu hamis: 1 dag erum við samiamikammir til þess að mimraast eins merkasta áfaniga í sögu ÍSÍ og íþróttahreyf inigarininiair. íþróttamiðstöð, sem er að hluta til í eigu ÍSÍ, er tek- in til sitarfa. Langþrálau marki var náð er þesisi rraiðsitöð hóf starfsemd sl. fimmitudag með því að úrslitakeppni fór hér fram í þríþrauit FRÍ í samvininu við Æskuna. Það for vel á því að slík keppni gat vígt þeninian stað, þar sem æskan sjálf er þátttak- Gísli Halldórsson flytur ræðu sína. Fjöldi íþróttaiðkenda hef ur tvöfaldazt á s.1. 6 árum Aðsföðuna þarf að byggja upp í samrœm i við það — Styrkir 'fi/ ípróttamála langminnsfir hér á landi í RÆÐU, er Gísli Halldórs- son, forseti fSÍ, flutti við opn- un íþróttamiðstöðvar ÍSÍ að Laugarvatni ræddi hann um fjöida íþróttaiðkenda og sagði meðal annars: Á undanförnum áruim hef- ur íþróttaistarfið vaxið hröð- um skrefumi og er nú svo komið að helminigi fleiri stuinda íþróttir em fyrir sex árum. Pá hefur leiðtogum, þjálfurum og kenraurum fjölg- að mjög mikið. Var talið að sl. ár hefðu um 750 kenmarar og leiðbeinendur starfað meira og minna á veguim íþrótta- hreyfingarinmar. En leiðtogar og aðrir stjórnarmenm væru um 2000. Ef starfið á að vaxa og dafnia þarf stöðugt að fjöl'ga og enduirnýja þemiraan hóp. Fjrrir þá þarf að halda hér stöðug námskeið í himum félagslegu störfum, iafnframt sem þjálfuniarniámskeið fara fpara. Hér er því mikið verk að vinma, aem kosta mum mikið fé ef vel á að takast. Sérsam- bönd og héraðssamband verða að fá hér góða aðstöðu með vægu verði til þess að geta nýtt þá möguleika sem hér eru fyrir hendi, Framkvæmdastjórn Í.S.Í. mum því nú fara þesa á leit við ríkisstjórninia að styrkur til Í.S.Í. verði hækkaður til muraa, avo að hæ>gt verði að styrkja hina síau'kmiu starf- semi og tryggja áframhald- andi vöxt íþrótltanna. Öll starfsemin berst í bökkum, og vil ég geta þess hér að halli á rekstri sérsambandaMna var á sl. ári um 1.3 millj. króna, en heildarkostnaður 6.8 millj. krória. Á nýafstöðnu þimgi íþrótta- sambamdanina á Norðurlöndum var ræ*t m. a. um fjármál sam'takaninia. Kom þar berlega fram þar, hversu lítiinn styrk við fáum miðað við hin sam- böndin. Það yfirlit lítur þanmig út: fþróttasamband Fiminlamids, kr. 403.930.000,00. Á hvern íbúa, kr. 87.80. íþróttasamband Svíþj óðar, kr. 324.265.000,00. Á hvern íbúa, kr. 41.60. íþróttasambamd Naregs, kr. 122.976.000,00. Á hvern íbúa, kr. 34.20. íþróttasambamid Danmerkur, kx. 128.370.000,00. Á hvern íbúa, kr. 27.31. íþróttasamband ísl'amds, kr. 3.750.000,00. Á hvern íbúa fer. 18.75. Svo sem sést hér er styrk- uriran til íþróttasambands ís- lands lægstur, þótt vitað sé að hér í svo strjálbýlu lamdi hljóti að vera mum dýrara að neka íþrótitastarfið fyrir hvern einstaklinig en í hinum þétt- býlli löndum. Þá er og vitað að á hinum Norðurlöniduinuim gefa kapp- leikir og sýnimigar íþrótta- manina margfaldar tekjur á við það sem hér gerist. Á þessum upplýsinigum muinium við byggja óskir akk- andinm í feepprainini, enda á hér að vera sá staður þar siem ílþrótt- ar, um hækkaðia fjárveitingu til íþróttamála í laradimu. En þegar við leitum á náðir ríkisstjórraariniraar umi hækk- um á styrkjuim, mega eimstak- ir forystuiinenin samitakamma ekki halda því fram í ræðu og riti að íþrótitahreyfimigim þurfi ekki á aðlstoð að halda frá því opinbera. sýna að emig- im iþróttagrein geitur staðið , undir kostraaði við starfsem- I kua, þótt einistafea greimar séu betur settar en aðrar. Það er oft tolað uim að það þurf i að viraraa að því að skapa æskuranii holl tómstumdastörf, þar sem hún er sjálf þátttak- aradi í starfiniu. Fátt er betra en íþróttiasarfið, þar fá uiragl- imgarnir holl tómstuinidastörf í alhliða leiik, sem hver og eirnm er þátttakandi í, uradir leið- sögn ágætra forystumamma. Yfir 26 þúsuin/d æsfeumnamma og kveraraa eru nú þegar þátt- takeradur í þessu starfi og þeim er leiðbeimt af um 750 kenirauirum og 2000 ieiðtogum. Með nokkrum fiármuiraum má eran aufea þessa starfsemi til muna. íþróttamiðstöð Í.S.Í. hér á Laugarvatni á að verða einm horrasteiran samtakamiraa til þess að byggja upp íþrótta- starfið í laradinu á heilbrigð- um grundvéni. Þess vegma má ekki spara fé um of tii þeirr- atr starfsemd, sem hér á að fara fram. vaeri hér að Lauigarvartai ef umi þaö næðisrt samikiomuliag. Þess vagraa lagði stjórmrin friam sér- staka tiMögu um miájiið á þirag- irau 1966 er hljóðaði svo: „íþróttaþimg ÍSÍ 1966 lýsir yf- ir stuðningi símrurm við umdirbún irag þaran, sem hafiran er, til að feoma upp sumiaríþróttamiiðstöð á Suiðurlandi. Heimilar þiragið fram fcvæmndastjóirm að halda þeim uinidirbúinimgi áfram og ráðast í frarmikvæmdir vilð að feomrua upp byggiragu ag aðrar nauðsynlegar framkvæmdir við að feoma upp sumaríþróttamilðstöð að Laugar- vatni, náist viðumamdi samniirag- ar við þá aðila, sem þar eiga hlruit að máli". Þegar þessi tiHaga var sam- þyktot var reifeniað nrieð að ÍSI fenigi að byggja séiristakiam sfeála hér á flötunum fyrir starfsemi oktoar, en nýta vellina að sum- arlagi. En vegraa þess að upp- bygging ÍKÍ harfði gemgið mjög seint og þa!ð beinilínis háð sfeólan um ag íþróttastarifiniu, þar sem efcki var hægit að útsfcriifa mæigj- anilegam f jölda íþróttatoenmaira, þá fór framkvsemdaistjónnin þess á leit, að hún fenigi að byggja í samvinirau við skolanerfmidima, sem svaraði tiil erfri hæöar mememda- hússins, sem þá var aðieins hafim bygginig á, en harfði stöðvast. Var þessi tillaga sett fram gegn því loforði, að rífeisstjórnin hæfekaðí þá þegar framilag sitt til bygg- imgarframkvæmdanna. Sam- þyfcfcti mianinrbam/álaráðlhierra þessa tillögtu og vonu samningar uradirritaðir þaran 26. maí 1967. Með því að saimieinia átak rík- isins ag ÍSÍ, var sýrat að hægt væri að flýta tril miurna uppbygg- inigu heirmiaiviistarhússimis. Hér var því um miög hagstæða samniraga Framhftlil á bls. 17

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.