Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 23.05.1970, Blaðsíða 10
10 MORGUNBiLAÐŒÐ, LAUGARDAGUR 28. MAÍ 11970 Hitnt nýi Víðistaðaskóli í byggingu. Skólahúsnæði í Hafnarfirði tvöf aldað á áratug ÁKNI Grétar Finnsson, hæstaréttarlögmaður, skipar 2. sæti á framboðslista Sjálf stæðismanna í Hafnarfirði. Hann hefur um langt skeið verið einn helzti forystumað ur hafnfirzkra Sjálfstæðis- manna og jafnframt gegnt trúnaðarstörfum í þágu ungra Sjálfstæðismanna um árabil. Á því kjörtímabili, sem nú er að ljúka, hefur Arni Grétar Finnsson verið einn helzti talsmaður Sjálf- stæðismanna í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Morgunblað- ið hefur snúið sér til hans og rætt við hann um stjórn- málabaráttuna í Hafnar- firði, hafnfirzk bæjarmál- efni og framtíð þessa bæj- arfélags, sem nú vex örar en nokkurt annað bæjarfé- lag á íslandi. — Stjórnmálabaráttan í Hafn- arfirði hefur þótt mjög óvæg- in og hörð og komið spánskt fyrir sjónir þeim sem utan við standa. Hver er þín reynsla af þátttöku í hafnfirzkum stjórn- málum? — Að vísu er stjórnmálabar- áttan oft mjög hörð hér, segir Árni Grétar Finnsson, en kynni mín af henni eru þó þannig, að þetta hafi breytzt mjög til batnaðar. Yfirleitt eru þeir menn, sem verið hafa í for- ystu, t.d. í bæjarmálum, ágæt- ir menn úr öllum flokkum. Hin persónulegu átök eru ekki svip- uð því og áður var og þjóna takmörkuðum tilgangi. Enn- fremur hefur orðið mikil hreyt ing á hinu pólitíska andrúms- lofti í bænum, gem stafar m.a. af því, að íbúum bæjarins hef- ur stórfjölgað. Hinn náni kunn ingsskapur er ekki eins mikill og hefur ekki jafn mikil áhrif og áður var. Einnig eru mörg þeirra mála, sem fjallað er um stærri og veigameiri en áður fyrr. — Þú starfrækir lögmanns- skrifstofu í Hafnarfirði. Hvern ig samræmist það starfi bæjar- fulltrúa? — Að sumu leyti falla þessi störf vel saman. Starfandi lög- maður kynnist mönnum og mál- efnum e.t.v. náraar en kostur er við ýmis önnur störf, en hvað sem allri stjórnmálabaráttu líð- ur er lögmannsstarfið á köfl- um mjög erfitt, enda fjalla lög- fræðingar oft um mjög við- kvæm mál, sem snerta fólk ná- ið persónulega. — Hvernig hefur þér fallið að starfa í bæjarstjórn Hafn- arfjarðar? — Það hefur að mörgu leyti verið mjög lærdómsríkt og vissulega gagnlegt að starfa sem bæjarfulltrúi í bæjarfélagi, sem er í jafn örum vexti og Hafnarfjörður og þetta er mjög lífræmt starf á köflum. Auð- vitað eru verkefnin miklu meiri en svo að fjárhagsgetan leyfi að öllum þörfum sé fullnægt í vaxandi bæ, og þá kemur upp vandinn að velja, hvað sé nauð- synlegast. Um það hefur ekki verið teljandi ágreiningur í nú verandi bæjarstjórn. — Hvaða ástæður liggja til hinnar miklu grósiku í Hafnar- firði um þessar mundir? — Síðustu tvö kjörtimabilin hefur fólksflutningur til Hafn- arfjarðar verið mjög mikill. Ýmsar ástæður liggja til þess. M.a. hefur verið breytt um stefnu í sambandi við opinber gjöld og þau samræmd gjöld- Arni Grétar Finnsson Hitaveita stærsta verkefni nýrrar bæjarstjórnar, segir Árni Grétar Finnsson um í hliðstæðum bæjarfélögum þannig að fólk situr nú við sama borð og aðrir í þeim efn- um. Byggingarframkvæmdir hafa aldrei verið meiri og það hafa skapazt möguleikar fyrir fólk að setjast hér að og ungt fólk, sem er að stofna heimili hefur getað haldið áfram að eiga hér heima af þeim ástæð- um. Þá hefur atvinnurekstur í bænum eflzt og er að sjálfsögðu stærsti þátturinn í þeim efnum tilkoma álbræðslunnar, sem hef- ur skapað hér mikla atvinnu. Ennfremur hefur ýmiss konar þjónustu við bæjarbúa verið sinnt betur. Um leið og hinn mikli fólksflutningur hófst til Hafnarfjarðar áttaði stöðugt fleira fólk sig á fegurð bæjar- stæðisins og ýmsum kostum sem fylgja því að búa hér, og sýnir hin hraða uppbygging nýrra bæjarhverfa, að þróunin virð- ist ætla að halda áfram. — Þið gerið sem sagt ráð fyr- ir því, að hinn öri vöxtur Hafn arfjarðar haldi áfram enn um skeið? — Við gerum ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu Norðurbæjarins, segir Árni Grétar Finnsson, sem byrjað var að byggja upp í fyrrasum- ar. í Norðurbænum eru nú þegar 200 íbúðir í byggingu og fyrstu íbúarnir þegar fluttir í hverfið. — Nú skapast að sjálfsögðu margvísleg vandamál við svo öra uppbyggingu bæj arfélags, eins og dæmin sanna. Hvernig hefur ykkur tekizt að svara kröfum um aukna þjónustu við vaxandi íbúafjölda? — Það er rétt að hin öra uppbyggkig bæjarins kallar á aukna þjónustu, en fjölgun bæjarbúa skapar einnig fleiri skattborgara og fleiri bök til sameiginlegu þörfum. — Þú hefur starfað sem for- maður fræðsluráðs Hafnar- fjarðar um 8 ára skeið. Hvern- ig er ástandið í skólamálum ykkar um þessar mundir? — Á árinu 1962 voru hér 26 kennslustofur og höfðu þá verið byggðar 4 kennslustofur á s.l. 14 árum. En á tímabilinu 1962—1966 voru byggðar 12 kennslustofur til viðbótar og er í byggingu Víðistaðaskóli en þar verða 12 almemnar kennslu stofur og er ráðgert að taka a.m.k. 6 þeirra í notkun næsta haust og ljúka skólanum 1971. Rís því skóli í Hafnarfirði í fyrsta sinn samhliða nýju íbúðarhverfi. Þá hefur skóla- húsnæði í Hafmarfirði nær ver- ið tvöfaldað á 9 árum. Þrátt fyrir mikla fjölgun bæjarbúa, hefur nemendum ekki fjölgað í samræmi við þessa aukningu skólahúsnæðis. Engu að síður gerum við okkur grein fyrir því, að verulegs átaks er þörf í þessum málum og hafa því verið gerðar áætlanir um skóla byggingar fram í tímann. Næsta skrefið í skólabyggingarmálum gagnfræðaskóla, sem á að standa í Flensborgarlóðinni við Hringbraut. Stendur nú yfir samkeppni um teikningu að skólanum og á hennd að ljúka 25. ágúst n.k. Þessi nýji skóli verður samtals 4600 fermetrar að stærð og heildarkostnaður við byggingu og búnað er um 85 millj. króna. Skólinn verð- ur byggður í tveimur áföngum og er kostnaður við fyrsta áfanga um 50 millj. króna, og er þess að vænta að honum verði lokið á næstu 4 árum, en hluti hans væntanlega tekin í notkun haustið 1972. Þessi nýi skóli á m.a. að verða fyrir vænt anlega aukningu gagnfræða- stigsins og fyrir það framhalds- nám, sem tekur við að loknu gagnfræðanámi. Hin nýja skólabygging mundi gera okk- ur kleift að hefja hér mennta- skólakennslu en brýn nauðsyn er nú á að stofna menntaskóla í Hafnarfirði. Sérstakur fræðslustj óri var ráðinn fyrir 2 árum. Er það Helgi Jónas- son og hefur öll starfsaðstaða í skólamálum mjög breytzt til hins betra með ráðningu fræðslustjóra fyrir Hafnar- fjörð. — Að undanförnu hefur nokkuð verið rætt um hita- veituframkvæmdir í Hafnar- firði. Hvað líður þeim málum? — Það hefur lengi verið rætt um það að koma upp hitaveitu fyrir Hafnarfjörð frá Krísuvík, og að frumkvæði hitaveitu- nefndar, sem ég á sæti í, fór fram á s.l. sumri jarðfræðileg rannsókn á j arðhitasvæðunum í Krísuvík og var Jón Jónsson, j arðfræðingur, okkur mjög til ráðuneytis en framkvæmda- stjóri nefndarinnar er Björn Árnason bæj arverkf ræðingur. í framhaldi af rannsóknunum í fyrrasumar hefur verið ákveð- ið að hefja fullnaðarrannsókn- ir á jarðhitasvæðinu í Krísu- vík og Trölladyngju og eiga þær rannsóknir að fara fram í sumar og næsta sumar, en þá á þeim að Ijúka. Þegar hefur verulegu fjármagni verið var- ið til þessara rannsókna, en áætlaður kostnaður við þær er 19y2 millión króna. Aðal- kostmaður liggur í borholum, aem þarf að gera í sambandi við þetta. Á s.l. hausti samdi svo Hafnarfjarðarbær við verkfræðifirmað Virkir h.f. um gerð frumáætlunar fyrir varma veitu fyrir Hafnarfjörð. Þeas- ari áætlunargerð er nú lokið. Hún er tvíþætt. Annars vegar fjallar hún um að nýta jarð- varma til hitaveitu en hins veg ar fyrir raforku til upphitunar. Þá er áætluninni skipt niður í 5 kafla, í fyrsta lagi hitaveita fyrir Hafnarfjörð, í öðru lagi hitaveita fyrir Kópavog og Hafmarfjörð. í þriðja lagi hita- veita fyrir Hafnarfjörð og Straumsvík, miðað við orku- sölu til stóriðnaðar. Og í fjórða lagi hitaveitu fyrir Hafnar- fjörð, Kópavog og Straumsvík. Niðurstaða könnunarinmar var mjög hagstæð, og hafa tölur um það þegar birzt í blöðum. — Ertu bjartsýnn á fram- gang hitaveitumálsins í Hafn- arfirði? — Eg er bjartsýnn á fram- gang þessa máls, þar sem hér er ekki eingöngu að ræða stór- mál fyrir Hafnarfjörð, heldur skiptir hagnýting auðlinda landsina alla þjóðina miklu og er það ein frumforsenda þess, að við getum búið hér við við- unandi lífskjör. Það er skoðun mín, að hitaveita fyrir Hafnar- fjörð verði eitt stærsta verk- efni bæjarstjórnar Hafnarfjarð ar á næstu árum. — Hvað viltu segja um ár- angurinn á hinu liðna kjörtíma- bili? — Ég held, að það kjörtíma- bil, sen nú er að ljúka, hafi verið mjög árangursríkt fyrir Hafnarfjörð. Sjálfstæðismenn hafa verið í meirihluta í sam- vinnu við fulltrúa Félags óháðra borgara um stjórn bæjarins. Ég tel, að þetta samstarf hafi geng ið mjög vel, og menn almennt lagt sig fram um að leysa mál- in af ábyrgðartilfinningu. Á þessu kiörtímabili hefur fjár- hagur bæjarins eflzt verulega. Bæjarstjóri hefur verið Krist- inn ó. Guðmundgson og hefur hann reynzt mjög vel í starfi sínu og nýtur vaxandi trausts allra sem til þekkja. Rekstur bæjarútgerðarinnar hefur mjög breytzt til hins betra, og hef- ur forstjóri þess fyrirtækis, Sæmiuodlur Auiðuinssionii reynzt mjög dugmikill í því vanda- sama starfi. Margvíslegar fram kvæmdir hafa átt sér stað á kjörtímabilinu. Á síðasta ári voru t.d. lagðar 3 kílómetrar af varanlegu slitlagi á götur bæjarins. Unnið hefur verið að uppbyggingu hafnarinnar. En sérstakur hafnarstjóri er nú hjá Hafnarfjarðarhöfn, Gunn- ar Ágústsson verkfræðingur, og hefur hann verið nýtur mað ur í starfi. Þá hefur ýmiss kon ar þjónusta við bæjarbúa ver- ið stóraukin, byggður gæzlu- völlur, komið á fót æskulýðs- heimili og unnið að fegrun bæj- arins og hefur vinna unglinga sérstaklega verið hagnýtt í því sambandi. Margt fleira mætti nefna. Þessi upptalning skal lát in nægja. — Hvað viltu segja að lok- um? — Það er skoðun mín, að Hafnarfjörður eigi fyrir sér bjartari framtíð en nokkru sinni fyrr. Bærinn er í örari vexti en flest önnur byggðar- lög landsins, lega bæjarins er slík að uppbygging stóriðju og atvinnufyrirtækj a verður mikil á þessu svæði í framtíðinni. Þessa möguleika þarf að sjálf- sögðu að nýta sem bezt. Við Sjálfstæðismenn teljum, að þær miklu framfarir, sem hafa orð- ið í Hafnarfirði á s.l. 8 árum, eftir að Sj álfstæðisflokkurinn varð forystuafl í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, sé bezti mæli- kvarðinn á hæfni Sjálfstæðis- manna til að veita bæjarfélag- inu forustu. Þess vegna vænt- um við þegs og treystum því að fólk veiti okkur brautar- gengi i þessum kosningum og sem sterkust áhrif til þess að halda áfrarh þeirri upp- byggingu sem þegar er hafin.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.