Morgunblaðið - 19.10.1977, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 19.10.1977, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 19. OKTÓBER 1977 17 Gestur Þorsteinsson „Gerð sund- laugar er okkur stórmál" FÓLK gerir sér alls ekki grein fyrir því hversu geysimikilvægt það er fyrir hið bæklaða fólk deildarinnar og fleiri sem eru ekki þeirrar gæfu aðnjótandi að fá inni á deildinni að fá sundlaug, sagði Gestur Þorsteinsson einn sjúklinga Grensásdeildar, sem mættur var í þingsali í gær er Morgunblaðið ræddi við hann. Ég lenti sjálfur í því óhappi að hálsbrotria og lamast að miklu leyti á öllum útlimum. Þetta hef- ur tekið mig fulla þrjá mánuði og ég á töluvert í land að ná mér, en ég er þess alveg fullviss að væri til sundlaug við deildina hefði það flýtt mínum bata og allra þeirra sem þarna hafa dvalist. Þegar fólk er í vatni eru allar hreyfingar þess miklu auðveldari. Og það eitt veitir sjúklingum geysilegt sjálfstraust, sem svo aft- ur leiðir af sér meiri framfarir i endurhæfingunni. Ef slik sundlaug væri til staðar myndi það einnig leiða til þess að fleiri kæmust til meðferðar vegna þess að endurhæfingin gengi fyrr fyrir sig. Þetta hefur verið algert hörmungarástand hjá okkur. Það hefur verið reynt eftir getu að komu sjúklingum í sundlaug hjá Styrktarfélagi vangefinna að Háa- leitisbraut 13, en sú sundlaug er upphaflega byggð fyrir ungbörn svp það eitt gefur vel til kynna hversu þessi vandræði eru mikil. En i þessa sundlaug komast auð- vitað ekki nándar nærri allir, sem það vilja. Það að við erum hingað komin er algjörlega að frumkvæði sjúkl- inganna sjálfra, við fréttum af því að Magnús Kjartansson þingmað- ur ætlaði að bera fram þessa fyrirspurn til ráðherra og fórum við þá þess á leit við starfsfólkið að við fengjum að fara hingað og fylgjast með framvindu þessa máls, sem er eins ogaður sagði mjög stórt mál í okkar augum á deildinni, sagði Gestur að lokum. Heilbrigðisráðherra: Fjárveiting tryggð til sund- laugar endurhæfmgarstöðvar Hafa f atlaðir aðstöðu til þingmannsstarfs í Alþingishúsinu? FJÖLDI sjúklinga og starfsmanna Borgarspítala (endurhæfingar- stöðvar/ Grensásdeildar) heimsótti þinghúsið og sat þingpalla, er rædd var fyrirspurn um fjárveitingu til sundlaugarbyggingar við deiidina í gær. í ræðum Geirs Hallgrímssonar forsætisráðherra og Matthíasar Bjarnasonar heilbrigðisráðherra kom m.a. fram, að umspurð fjárveit- ing væri innifalin í kr. 1.300.000.000.00 fjárveitingu til byggingar heilbrigðismannvirkja í gjaldalið 381, undirlið 0301, í frumvarpi til f járlaga fyrir árið 1978. Fyrirspurn Magnúsar Kjartanssonar Magnús Kjartansson (Abl) minnti á þings- ályktunartillögu, sem hann hefði flutt ásamt Jóhanni Hafstein (S), Einari Agústssyni (F) og Eggert G. Þorsteinssyni (A) á sl. þingi, um fjárveitingu til þessa mannvirkis. Tillaga þessi hefði ekki fengið fullnaðarafgreiðslu. Hins vegar hefði henni verið vísað til hæst- virtrar ríkisstjórnar, að tillögu fjárveitinga- nefndar, með sérstökum meðmælum um, að hún yrði tekin til greina við undirbúning og gerð fjárlaga fyrir næsta ár. Hins vegar sé ég ekki, sagði þíngmaðurinn, í frumvarpi til fjárlaga neina fjárveitingu sérstaklega merkta þessu verkefni. Þar af leiðir að spurt er, hvers vegna sá þingvilji, sem kom fram i rökstuðningi með vísun málsins til ríkis- stjórnarinnar, var ekki virtur við gerð fjár- lagafrumvarpsins. — Þingmaðurinn rakti og að nokkru umræður um málið á fyrra þingi og jákvæðar undirtektir ráðherra og þing- manna þá. Fjárveiting hefur þegar verið tryggð Geir Hallgrímsson forsætisráðherra sagði þessa fyrirspurn heyra efnislega undir verk- svið fjármálaráðherra (gerð fjárlaga) og heilbrigðisráðherra (sem færi með mál heil- brigðisstofnana). Engu að síður hygðist hann svara fyrirspurninni, en sagðist vona, að svar sitt yrði ekki fordæmi um frávik frá hefð- bundnum þingvenjum um sii'kar fyrirspurn- ir, eftir verkaskiptingu ráðherra. Forsætisráðherra sagði það venju, er fjár- lagafrumvarp væri lagt fram til fyrstu um- ræðu, að fjárveiting til stofnkostnaðar heil- brigðisstofnana. (til sjúkrahúsa og læknisbú- staða) væri tilgreind ósundurliðuð (í heildar- upphæð). Það væri siðan fjárveitinganefnd- ar að skipta fjárveitingunni á einstök verk- efni. Þetta væri öllum þingmönnum kunn- ugt. Rætt væri hvers vegna að fram kæmi að bæði heilbrigðisráðherra og fjármálaráð- herra ætluðust til að sundlaug við Grensás- deild fengi umrædda fjárveitingu af 1,3 milljarða króna heildarframlagi i fjárlögum, svo framkvæmdin gæti farið af stað árið 1978 — og viðunandi framkvæmdaáfanga náð —, enda lægi fyrir, hver afstaða fjárveitinga- nefndar væri til málsins frá fyrra ári. Fjár- veitinganefnd þyrfti Jiins vegar að hafa sam- band við borgarstjórn Reykjavikur, sem einnig væri kostnaðaraðili að þessari fram- kvæmd, áður en málið væri endanlega og formlega afgreitt. Vilji borgarstjórnar væri að vísu ljós, en hins vegar hefði hún ekki gengið frá fjárhagsáætlun til framkvæmda fyrir komandi ár. Hér væru þvi formsatriði ein eftir. Ræða heilbrigðisráðherra Matthías Bjarnason heilbrigðisráðherra gerði síðan grein fyrir fjárveitingum til heil- brigðisstofnana í framlögðu fjárlagafrum- varpi — og hvað umrædda heildarfjárveit- ingu hafa hækkað um 35,7% frá fyrra ári. Hann hefði rætt um það við fjármálaráð- herra, hvort ekki væri rétt að hafa fjárveit- ingu til sundlaugar Grensásdeildar í sér lið, en fjármálaráðherra talið eðlilegra, að hafa venjubundinn hátt á — og formlega skipt- ingu í hóndum fjárveitinganefndar. Væri sá háttur m.a. hafður á vegna nauðsynlegs sam- ráðs við Reykjavikurborg sem kostnaðarað- ila, þó að vilji borgarstjórnar í þessu efni væri kunnur. Fjárveiting áþurru Jóhann Hafstein (S), sem var einn af flutn- ingsmönnum málsins, gerði grein fyrir við- ræðum sínum við viðkomandi ráðherra, eftir að frumvarp til fjárlaga kom fram. Hefðu þeir allir staðfest, að umrædd fjárveiting væri innan tilgreinds útgjaldaliðar fjárlaga. Hann kvaðst hafa skýrt ýmsum aðilum frá þessu þ.á m. forstöðumönnum viðkomandi heilbrigðisstofnunar. Afstaða fjárveitinga- nefndar til málsins hefði verið áður kunn. Ætti því að vera fulltryggt að viðleitni þeirra flutningsmanna hefði borið árangur og að umrædd framkvæmd yrði hafin á næsta fjár- lagaári. Magnús þakkar undirtektir Magnús Kjartansson (Abl), þakkaði undir- tektir forsætis- og heilbrigðisráðherra. Hann hefði, eins og raunar heilbrigðísráðherra, talið eólilegt, að um sérstaka fjárveitingu yrði að ræða þegar í upphafi. Embættismenn fjármálaráðherra hefðu kosið að hafa heild- arfjárveitingu, er lyti skiptingu fjárveitinga- nefndar. Yfirlýsingar beggja ráðherranna væru þó trygging fyrir því, að þetta mál væri heilt i höfn komið. Síðan ræddi Magnús aðstóðu fatlaðra til starfs og þátttöku í þjóðlífi, m.a. til að ferðast milli staða og jafnvel innanhúss. T.d. væri ekki starfsaðstaða fyrir fatlað fólk, er t.d. þyrfti að nota hjólastól, á sjálfu Alþingi. Aðstöðu þeirra þyrfti að bæta, hvarvetna í þjóðlífinu, enda teldu finnskar heimildir að allt að 15% manna væru fatlaðir á einn eða annan veg í þeim mæli að einhverrar aðstoð- ar þyrftu við. Verkefni mörg og brýn Sigurlaug Bjarnadóttir (S), fagnaði fram- kominni fyrirspurn, sem minnti á nauðsyn góðs og þarfs máls. Hins vegar hefði þetta mál í upphafi verið borið fram með óvenju- legum hætti, þ.e. ekki sem breytingartillaga við fjárlög, eins og venja væri, heldur sem tillaga til þingsályktunar. Það kynni að hafa tafið málið. Máliö væri flutt af núverandi og fyrrverandi ráðherrum. Það ætti ekki að haf a forgang þess vegna, heldur vegna vægis síns. Minna mætti á hliðstæð mál, sem taka þyrfti fyrir i framhaldi af þessu. Þrjár sundlaugar Oddur Olafsson (S), fagnaði því að mál þetta væri nú leyst. Yfirlýsingar ráðherra sem og umsögn fjárveitinganefndar frá fyrra ári, þar sem mælt var með þessari fram- kvæmd sérstaklega við fjárlagagerð 1978, trygðu það. Hins vegar væru tveir aðrir stað- ir, þar sem endurhæfing fatlaðra kallaði á hreyfiaðstóðu í vatni. Við dvalarheimili Sjálfsbjargar og við Landspítalann. Þar hefði verið tiltækur grunnur sundlaugar ráðherra- ár flytjenda málsins — án frekari fram- kvæmda. Og þar væri endurhæfingarstarf eldra að árum en annars staðar. Ráðherrann vék að stjórnarfrumvörpum að nýjum byggingalögum og skipulagslögum sem núverandi stjórn hefði látið undirbúa, þar sem sjónarmið fatlaðra varðandi hönnuh húsnæðis væru tekin að fullu til greina. Ef þau næðu fram að ganga væri málum vísað í réttan framtíðarfarveg. Öðru rriáli gengdi um eldri hús, sem fyrir væru. Það gæti tekið lengri tima að koma nauðsynlegum breyting- um á innan þeirra veggja, kostnaðar vegna. Máliðheiltíhöfn Einar Agústsson utanríkisráðherra sagði m.a. að hann hefði litið svo á að málalyktir þessa máls, þ.e. fjárveiting til sundlaugar Grensásdeildar, hefðu verið komnar heilar í höfn á síðasta þingi. Jóhann Hafstein hefði fylgt þessu máli eftir í þingflokki Sjálfstæðis- flokksins og fengið vilyrði ráðherra þess flokks fyrir málinu. Yfirlýsingar ráðherrra. sem hér væru fram komnar, staðfestu það. Skólar og fatlað fólk Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráð- herra greindi frá umræðum norramna menntamálaráðherra, varðandi hönnun hús- næðis í fræðslukerfi með tilliti til fatlaðs fólks. Gefin hefðu verið út tilmæli til íslenzkra arkitekta, er hönnuðu skóla- húsnæði, um þetta efni. Hann minnti og á stjórnarfrumvórp til skipulags- og byggingar- laga. Ennfremur ákvæði í grunnskólalögum hér um. Ymislegt benti þvi til íéttrar fram- tiðarþróunar i þessu efni. Byrjaþurfti einhvers staðar. Eggert G. Þorsteinsson (A) ræddi um aðdraganda þessa máls og meðferð i þinginu. Hann sagði m.a. að þótt fleiri þörf verkefni þyrftu á fjármagni aö halda, hefði einhvers- staðar þurft að byrja, brjóta ísinn. Flutnings- menn hefðu allir dvalið á Grensásdeild og þekktu þvi aðstæður þar, þörfina þar. Þar af leiddi að tillaga þeirra hefði beinst að byrjunarframkvæmd þar. Eggert sagði að Alþýðuflokkurinn væri heilshugar að baki þessu máli og vitnaði til orða Gylfa Þ. Gísla- sonar þar um i fyrri urnræðum. Þingsályktun — fyrirspurn Olafur Jóhannesson dótnsmálaráðherra minnti þingmenn á að þeir væru ekki að ræða þingsályktun. Hér hefði verið borin fram fyrirspurn — og henni hefði verið svarað. Virða bæri þingsköp. Mál væri til komið að fella þessa umræðu — og láta verkin tala í viðfangsefninu. Umræður heimilar í fyrirspurnatíma Benedikt Gröndal (A) sagði umræður heimilar i fyrirspurnartíma, innan tilsettra tímamarka. Fyrirspurn væri oft fram borin, þótt fyrirspyrjandi vissi svarið. Hér va>ri um aðferð að ræða til að vekja athygli á málum — og þoka þeim áleiðis. Benedikt vék að hönnun húsa með hliðsjón af þöifum fatlaðra. Hann sagðist harma það að nú hefði þurft að bera fjólmarga pallgesti í áheyrendastúku þingsins vegna þess, hvern veg húsakynni væru. Þingframboð fatlaðra. Albert Guðmundsson (S) sagðist m.a. vilja staðfesta þann vilja borgarstórnar Reykja- vfkur, sem raunar heföi áður komið glögg- Framhald á bls. 21. 7T BIL MILLI OKUTÆKJA JR AFTANÁKEYRSLUM n lögreglan í Reykjavik gaf skýrslur i. í þessum árekstrum hafa skemmst n.k. 878 ökutæki, þvi ! sumum tkstrunum lentu saman fleiri en tvö jtæki. ÞaS sem af er þessu ári, eSa stu 9 mánuSina, hefur lögreglan í ykjavik gef iS skýrslur um 309 aftan- eyrslui. SiSustu 3 mánuSi ársins 76 urSu samtals 133 aftanákeyrslur skiptust þannig: í október urSu þeir . i nóvember 40 og i desember 56. Þó aS lögreglan hafi gefiS þetta margar skýrslur er þaS staSreynd aS i mörgum smærri árekstrum er ekki leitaS til hennar. — Er búast má viS snjó og hálku nú á næstu mánuSum, á götum og þjóSvegum. ættu allir vegfar- endur aS hugleiSa hvort ekki sé hægt aS fækka aftanákeyrslum, sagSi Óskar Ólason. þaS er nauSsyn, þvi i ótrúlega mörgum tilvikum er ekki um eignatjón eingöngu aS ræSa. heldur slazast fólk oft m.a. i baki og hálsi, og á i þessu oft svo árum skiptir. — ÞaS er hreinn dónaskapur er öku- menn hafa eSlilegt bil á milli ökutækja, aS aSrir ökumenn skuli aka framúr og troSa sér inn á milli þeirra á þann hátt, sagSi Óskar ennfremur. Breyttar aSstæSur krefjast aukinnar aSgæzlu jafnt hjá ökumónnum og gangandi veg- farendum. í Reykjavik eru þegar orSnar yfir 300 aftanákeyrslur á þessu ári Algengasta orsökin er of stutt bil milli ökutækja

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.