Morgunblaðið - 28.10.1977, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 28.10.1977, Blaðsíða 16
16 MORGLW'BLAÐIÐ. FÖSTL'DAOUR 28. OKTOBER 1977 fltatgissiMafeifr Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Ritstjórnarfulltrúi Fréttastjóri Auglýsingastjóri Ritstjórn og afgreiðsla Auglýsingar hf. Árvakur, Reykjavik. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guðmundsson. Björn Jóhannsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6, simi 10100. Aðalstræti 6, simi 22480. Lagfæringar á lögum um verkfallsrétt Nú þegar kjarasamning- ar hafa verið undirritaðir milli ríkisvaldsins og BSRB, vopnin hafa verið slíðruð og friður tryggður, er ekki úr vegi að vikja nokkrum orðum að framkvæmd verkfalls BSRB og deilum, sem upp komu meðan á þvi stóð. Fyrstu viku verkfallsins voru aðgerðir verkfallsnefndar BSRB gagnrýndar mjög á þeirri forsendu, að verkfalls- nefndin og einstakir verk- fallsverðir hefðu tekið lögin í eigin hendur og sýnt virðing- arleysi gagnvart ákvörðunum kjaradeilunefndar, sem lög- um samkvæmt er æðsti dóm- stóll i þeim málum. sem varða, hverjir vinna skuli í verkfalli opinberra starfs- manna og hvaða verk skuli framkvæma. Eftir að verkfall opinberra starfsmanna hafði staðið í viku varð töluverð breyting á vinnubrögðum verkfallsfor- ystu BSRB, enda þótt ekki væru þau gagnrýnislaus sið- ari vikuna. Ljóst varð þó, að verkfallsforysta BSRB hafði gert sér grein fyrir, að of langt var gengið fyrri vikuna og er það í sjálfu sér góðs viti, að þá skyldi verða nokkur breyting á framkvæmd verk- fallsins, þótt ekki yrði hún nægjanleg. Þrátt fyrir það, að fram- kvæmd verkfalls BSRB hafi smátt og smátt farið í rólegri farveg en fyrst. í stað, eru margir þeirrar skoðunar, að nauðsynlegt sé að gera nokkrar breytingar á þeim lögum sem kveða á um verk- fallsrétt opinberra starfs- manna, ekki í því skyni að ganga á bak þeirra samninga, sem ríkisstjórnin gerði við BSRB um þennan verkfalls- rétt. heldur til þess að gera ákveðin lagaákvæði skýrari og afdráttarlausari, þannig að ómogulegt sé að upp komi deilur um hvernig skilja beri þessi lagaákvæði. Slíkar lag- færingar á lögum yrði öllum til hagsbóta, einnig BSRB vegna þess að þá vissu allir aðilar, að hverju þeir ganga í verkfalli og ekki hægt að hafa uppi gagnkvæmar ásakanir um lagabrot. Þess vegna ætti það ekki síður að vera áhuga- mál BSRB en ríkisvaldsins, að slikar lagfæringar verði gerðar. Matthías Á. Mathie- sen, fjármálaráðherra, lýsti því yfir þegar eftir undirritun samninga í viðtali við Morg- unblaðið, að hann teldi nauð- synlegt að gera slíkar breyt- ingar á löggjöf til þess að gera þau lagaákvæði, sem að þessu lúta skýrari og ákveðn- ari Helgi V. Jónsson, for- maður Kjaradeilunefndar, sem svo mikið mæddi á í þessu fyrsta verkfalli opin- berra starfsmanna tók í sama streng i viðtali við Morgun- blaðið sl. miðvikudag, er hann sagði: ,,Ég held að það sé rétt að lagfæra lögin, gera þau skýrari varðandi alla framkvæmd verkfallsins og einnig út frá þvi, hvað hin óskráðu lög verkfallsins eigi að ná langt, t.d. til þess að það sé á hreinu fyrir verkfalls- menn, hve langt þeir megi ganga." Síðan víkur Helgi V. Jónsson að ýmsum atriðum, sem hann telur nauðsynlegt að lagfæra í lögunum. Hann bendir á, að vafasamt sé, hvort lögin geri ráð fyrir, að BSRB eða verkfallsnefnd geti veitt undanþágur, þar sem BSRB geti ekki einhliða skyldað ríkissjóð til greiðslu launa þess starfsfólks, sem framkvæmir slíkar undanþág- ur. Hann víkur að því, að skilgreina þurfi nánar hug- takið „nauðsynleg öryggis- varzla" og „heilsugæzla" og segir, að komi upp ágreining- ur sé nauðsynlegt að til sé dómstóll, sem afgreiði mál tafarlaust, því að í Ijós hafi komið, að lögbannsaðgerðir dugi ekki. Allt er þetta ihugunarefni og eðlilegt og nauðsynlegt að nokkrar umræður fari fram um þessi mál nú í kjölfar kjarasamninganna. Sjálfsagt er að samráð verði haft við BSRB um slíkar lagfæringar. Lögin voru sett í samráði við BSRB og samkvæmt samn- ingum milli samtakanna og ríkisstjórnarinnar og þess vegna er eðlilegt að lagfær- ingar á lögunum verðí einnig gerðar í samráði við BSRB, enda tilgangurinn með slík um lagfæringum eins og fyrr segir, ekki að ganga á bak þeirra samninga sem gerðir hafa verið um verkfallsrétt- inn, heldur einvörðungu að koma í veg fyrir árekstra af því tagi, sem of mikið var um í verkfalli opinberra starfs- manna á dögunum. Það er nauðsynlegt, að umræður geti farið fram um þessi efni með málefnalegum hætti, að menn rjúki ekki upp og hafi uppi stóryrði vegna þessara sjónarmiða, heldur þvert á móti að ganga að slikum um- ræðum með því hugarfari, að það er öllum í hag, ríkisvald- inu, BSRB og almenningi í landinu, að lagaákvæði séu skýr um það, hvað megi og hvað megi ekki í verkfalli af þessu tagi, þannig að fólk geti gengið að því sem vísu hvað stöðvast og hvað ekki, hvað sé löglegt og hvað ekki, ef til verkfallsaðgerða kemur af hálfu opinberra starfs- manna í framtíðinni. K-dagsnefndin er skipuleggur söluna um landið. Frá vinstri: Reynir Eyjólfsson, Ásgeir B. Guðlaugsson, Axel H. Bender, Eyjólfur Sigurðsson, form , Björn Baldvinsson, Jón K. Ólafsson og Ólafur Kristinsson. Á myndina vantar Birgi Vigfússon. Á LAUGARDAGINN 29 október heldur Kiwanishreyf- ingin á íslandi sinn annan K-dag, sem verður eins og sams konar dagur árið 1974 helgaður málefnum geð- sjúkra og er kjörorð dagsins ..Gleymum ekki geðsjúkum". Verkefni dagsins verður fyrst og fremst að afla pen- inga til hjálpar geðsjúkum og ennfremur kynning á vanda- málum þeirra Verður pen- inganna aflað með þvi að selja lykilmn, sem er merki liknarstarfs Kiwanishreyfing- arinnar á íslandi, og fer salan fram um allt land an tíma. að jafnaði 8—12 saman í senn Laun eru greidd í samræmi við afköst, allt upp í 60% af Iðju- taxta. en á móti laununum kemur ýmis þjónusta sem sjúklingarnir njóta i spitalanum Á fundinum hélt Tómas Helgason erindi um nauðsyn slíks starfsvett- vangs fynr sjúklinga i endurhæting- arskyni. þar sem vinnan er i sam ræmi við getu hvers og eins. launuð og jafnframt þjálfun fyrir starf á hinum frjálsa vmnumarkaði Auk þess sem með slikri starfsemi væru moguleikarnir meiri á að meta starfsgetu hyers og eins og það sem hefur mjög mikið að segjn er það að sjúkhngarnir sjá nrnngur nf starfi sinu. en þnð hvetur þá mjög til dáða Hann sagði að þáttur Kiwanis- 99 Gleymum ekki 99 geðsjúkum — er kjörorð Kiwanismanna, sem standa fyrir fjársöfnun með merkjasölu á laugardaginn Til kynningar á þeirri starf- semi sem Kiwanismenn hafa þegar stuðlað að til hjálpar geðsjúkum, kölluðu forráða- menn hreyfingarinnar saman blaðamannafund i gær ásamt Tómasi Helgasyni, prófessor í geðlækningum. Kynmngarfundurinn fór fram í Bergiðjunni, sem er á vegum Kleppsspítalans og sjálfstæð deild þar sem sjúklingum er veitt tækifæn til að þjalfast við verksmiðjuvinnu. Á árinu 1975 gáfu Kiwanismenn Kleppsspitalanum hluta af ágóða merkjasölu sinnar frá árinu 1 9 74 til að þæta aðstöðuna fynr arðþæra starfsþjálfun Vorið 1976 komst framleiðsla á vegghlutum á skrið í Bergiðjunni og lagði Geðverndarfél- ag íslands einnig' fram fé til að greiða stofnkostnað við þessa starf- semi. Á þvi rúma ári, sem verksmiðj- an hefur starfað, hafa 46 sjúklingar starfað við hana i mismunandi lang- Vistmenn við steypuvin eininga í verksmiðjunni. nu manna i uppbyggingu starfseminnar væri ómetanlegur, en þeir stóðu að öllum kostnaði af framleiðslutækjun- um i Bergiðjunni Hann sagði jafn- framt að frekari aðstöðu skorti, sem þyði upp á fjölbreyttan viðfangsefni fyrir sjúklinga Ákveðin tengsl væru milli spitalanna ýmissá fynrtækja i Reykjavík þar sem tekið væri tillit til starfshæfni sjúklinganna og þau þjónuðu þannig sem eins konar end- urhæfingarstöð Þetta væru kallaðir verndaðir vinnustaðir, en n þeim eru minni kröfur gerðar til sjúklinganna. en annarra starfsmanns. Beryiðjan hefði verið skref i rétta átt en frnm- leiðslu iðjunnar hafa engir aðrir aðil- ar n boðstólum á hinum frjálsa markaði Jóhdnnes Siguiðssun, idfvnki uy forstóðumaður Beryiðjunnar, kynnti starfsemi þá sem þar fer fram fyrir blaðamönnum. Hann sagði að upp- hafsmaður hennar hefði venð Bald- ur Skarphéðinsson, umsjónarmaður á spitalanum Siðan hefði starfsemin verið aukin nokkuð i Bergiðjunni eru framleiddir veggjahlutar eða ein- ingar sem eru viðhaldsfriar og að mestu unnar með handavinnu Jó- hannes sagði að reynt væri að halda sem mest upp á handavinnuna og væri vinnan við hæfi bæði kvenna og karla Framleiðslan hefði ekki verið auglýst. en hann nefndi barna- heimilið á Vifilsstöðum sem dæmi um byggingu úr þessari framleiðslu Bergiðjunnar Ennfremur hefðu end- urbætur vertð gerðar með henni í yauila spitalanuni oy I kafftstofu sjúklinganna eru veggirnir klæddir henni að innan Sjúklingarnir störf- uðu þarna undir leiðsögn iðnaðar- manna Öll vinna á staðnum væri lík þvi sem gerist úti á hinum frjálsa vinnumarkaði og því með hjálp tækjakostsins mjög ákjósanleg end- urhæfingarstöð Á fundinum héldu Eyjólfur Sig- urðsson fyrir hönd Kiwanishreyfing- arinnar og Ólafur Jensson umdæm- isstjón hreyfifigarinnar um fjársöfn- un þeirra kiwamsmanna Árið 1974 seldu þeir yfir 40 þúsund lykilmerki og af ágóða af sölunni runnu 3 2 milljómr til geðsjúkra 600 þúsund krónur fóru i tækjakaup til geðdeild- ar Akureyrarspítala og 2 6 mill|ónir til vinnustofunnar á Kleppsspitalan- um. Ólafur sagði að lyklinum i merk- inu sem selt verður fylgi ákveðinn boðskapur Allir íslendingar þekktu til þéirra margvíslegu vandamála' sem geðsjúkir eiga við að striða og gerðu sér grein fyrir þvi að þeir þyrftu á aðstoð að halda Mikið vantaði enn á að geðsjúkir fengju þá læknisþjónustu og endurhæfingu sem þeim beri Væri á þvi orðugleik- ar vegna fjárskorts Það væri þvi von Kiwanismanna að íslendingar legðu sitt af mörkum til aðstoðar þeim við lausn þessara vandamála á laugar- daginn næsta íbúðarhús á Seltjarnarnesi sem byggt er úr veggjaeiningum Bergiðjunnar.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.