Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 4. MARZ 1978 HVERNIG MÆTTU OPINBERIR STARFSMENN? MORGUNBLAÐIÐ aflaði sér verkfallsdagana tvo upplýsinga um það hve mikill hluti starfsfólks ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja hefði sótt vinnu. Hér fer á eftir listi yfir þessar stofnanir og fyrirtæki og er birt hlutfallstala þeirra starfsmanna, sem sóttu vinnu. I fyrri dálki er hlutfallstala þeirra sem komu til vinnu hinn 1. marz, en í síðari dálki hlutfallstala þeirra sem sóttu vinnu hinn 2. marz eða síðari verkfallsdaginn. Yfirleitt hafa fleiri starfsmenn komið til vinnu síðari daginn sé ekki um 100% mætingu að ræða. Fyrirtækin eru flokkuð undir ráðuneyti, sem þau tilheyra. Þá er birt hér í sérstökum ramma yfirlit yfir skóla í landsfjórðungum. Fyrri Síðari dagur dagur Einangrunarstöð holdanauta 100% 100% Bændaskólinn Hvanneyri 80% 80% Bændaskólinn Hólum 100% 100% Garðyrkjuskóli ríkisins 29% 29% Mæting starfsfólks hjá ríkinu og ríkisstofnunum 1. og 2. marz FJARMÁLARÁÐUNEYTIÐ Ríkisféhirðir Ríkisbókhald Skattstofan í Rvík Ríkisskattstjóri Fasteignamat ÁTVR — allar deildir opnar og allar búðir Lyfjaverzlun ríkisins Innkaupastofnun ríkisins innkaupadeild Innkaupastofn — framkvd. Skattstofa Reykjanesumdæmis Skattstofa Vesturlands Skattstofa Norðurlands vestra Skattstofa Norðurlands eystra Skattstofa Austurlandsumdæmis Skattstofa Suðurlandsumdæmis Skattstofan í Vestmannaeyjum (aðei Tollstjóraskrifstofan Tollgæzlan Fjárlaga- og hagsýslustofnun Ríkisendurskoðun Fyrri dagur 100% 100% 89% 99% 78% 90% 95% 100% Siðari dagur 100% 1 00% 89% 99% 78% 90% 95% 100% 57% 61% 83% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% ns 3 starfsmenn) 95% 99% 98% 100% 100% 100% 100% 100% Fyrri SiSari dagur dagur VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ 100% 100% Verðlagsskrifstofan 72% 72% FORSÆTISRÁÐUNEYTIÐ 100% 100% Forsetaskrifstofan 100% 100% Alþingi 100% 100% Hæstiréttur • 100% 100% Hagstofa íslands 89% 89% Framkvæmdastofnunin 100% 100% Þjóðhagsstofnunin 100% 100% Embætti húsameistara ríkisins 86% 86% FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTH00% 100% Húsnæðismálastofnun ríkisins 99% 99% Skipulagsstjóraembættið 80% 80% Brunamálastofnun ríkisins 100% 100% Skrifstofa jafnréttisráðs 100% 100% Skrifstofa endurhæfingarráðs 100% 100% SAMGÖNGURÁÐUNEYTI 100% 100% Vegagerð ríkisins 92% 92% Póst og símamálastofnunin 87% 90% 1.300 manna stofnun Hafna og vitamálastofnun Flugmálastjóm Skipaútgerð ríkisins Rekstrardeild ríkisskipa Siglingamálastofnunin Landmælingar íslands Sjóslysanefnd Ferðamálaráð Ferðaskrifstofa ríkisins Veðurstofa íslands 95% 95% 1 00% 100% 100% 100% Ekki hafnarverkamenn 100% 100% 100% 100% 21% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 89% LANDBUNAÐAR- RÁOUNEYTIÐ 100% 100% Veiðistjóri 100% 100% Rannsóknarst. landbún. 82% 99% Skógrækt ríkisins 91% 91% Landgræðsla ríkisins 100% 100% Landnám ríkisins 100% 100% Sauðfjárveikivarnir 100% 100% Veiðimálastofnun 13% 13% Embætti dýralæknis 100% 100% HEILBRIGÐIS OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUN100% 100% Rikisspítalar— Landsspítali, Klepps- spítali, Vífilsstaðaspítali, Kópa- vogshæli, skrifstofa rikissp. Tryggingastofnun ríkisins Landlæknisembættið Heilbrigðiseftirlit ríkisins Matvælarannsóknir ríkisins Áfengisvarnaráð Tryggingaeftirlit DÓMS- OG KIRKJUMÁLA- RÁÐUNEYTIÐ 100% Fyrri dag voru 36 vinnustaðir með 100% mætingu starfs- fólks, en síðari dag 38 vinnustaðir. Fyrri dag vantaði 23 starfsmenn, en hinn síðari 16. Samtals eru stöður þessara stofnana 1.273. 97% 98% 70% 73% 100% 100% 100% 100% 78% 78% 2 starfsm. fjarverandi 100% 100% 67% 67% 1 starfsm. fjarverandi Mjög misjöfn þátttaka útium land Mtttaka verkafólks í verkföllum 1. og 2. marz var mjög mismunandi úti um land< allt frá því að enginn felldi niður vinnu til verulegrar stöðvunar, eins og í Borgarnesi. í Siglufirði. félagssvæði Finingar á Akureyri. á Neskaupstað og í Vestmannaeyjum. Fjórtán verkalýðsfélög höínuðu verkföllum með atkvæðagreiðslum; iill verkalýðsfélbgin á Vestfjó'rðum utan eitt. Baldur á Isafirði. en fjarvistir urðu þar þó óverulegar. og einnig félögin á Blönduósi. Kópaskeri. Bakkafirði. Eskifirði. \ ík í Mýrdal. Eyrarhakka og í Grindavík. Annars staðar á Suðurnesjum varð samkomulag um eins dags verkfall og einnig í borlákshöfn. Verkalýðsfélagið á Stokkseyri samþykkti verkfall aðeins hjá þeim hluta félagsmanna. sem vinna í fiskvinnslu. Þátttaka opinberra starfsmanna var með sama hætti misjöfn. en þó skáru kennarar sig úr. hvað þátttbku varðar. enda þótt sums staðar ya'ru haldið uppi fullri kennslu og víða hluta skólastarfsins. Mbl. aflaði frétta af gangi mála þessa tvo daga og fara hér á eftir frásagnir fréttaritara blaðsins og annarra. sem í náðist. Mosfellssveit Hér voru allir skólar lokaðir báða dagana, en allir starfsmenn hreppsins mættu. Mirmi fyrirtæki voru öll lokuð og varð að samkomulagi að svo yrði fram yfir helgi, en starfsemi var í gangi hjá Álafossi og Reykjalundi. — Fréttaritari. Akranes Starfsemi dagheimilis, sund- laugar og íþróttahúss lá niðri, en að öðru leyti var mæting bæjar- starfsmanna allt að 100%. Allir mættu til vinnu hjá Haférni hf. en í öðrum fyrstihúsum var mæting dræm og ekki unnið að frystingu. Helmingur starfsmanna drátt- arbrautar og vélaverkstæðis mætti til vinnu. Nótastöðin var lokuð, en trésmiðjan var starf- rækt, þó mæting starfsmanna væri dræm. Allir skólar voru lokaðir, en allar skrifstofur og önnur þjón- ustufyrirtæki opin. Hjá Sements- verksmiðjunni mætti allt skrif- stofufólkið til vinnu, en engin framleiðsla var í gangi, þar sem verkamenn mættu ekki, nema þeir, sem nauðsynlegt var að störfuðu vegna vélanna. — Júlíus. Borgarnes „Ég ætla að um 70% félags- manna hafi tekið þátt í þessum aðgerðum báða dagana," sagði Jón A. Eggertsson, formaður verkalýðsfélags Borgarness." 011 verkalýðsfélögin í Borgarnesi hvöttu félaga sína til aðgerða og því hefur mestöll vinna legið niðri þessa tvo daga, einnig hjá verzlunar- og skrifstofufólki." Guðmundur Sigurðsson, kenn- ari í Borgarnesi, sagði að % hlutar kennara hefðu hefði farið í eins dags verkfall og mjög fáir opinberir starfsmenn hefðu mætt til vinnu hjá vegagerðinni. Póstur og sími gengu eðlilega og einnig voru hreppsskrifstofur og skrif- stofa sýslumannsembættisins starfræktar með eðlilegum hætti. Sagðist Guðmundur telja, að.í það heila tekið hefði þátttaka opinberra starfsmanna verið inn- an við 50% Hellissandnr Hér lá vinna að nokkru niðri báða daga, en unnið var hjá einni fiskverkunarstöð af þremur. Síð- ari daginn var unnið átölulaust að því að skipa freðfiski út í Goðafoss. Iðnaðarmenn störfuðu flestir. í grunnskólanum mættu aðeins tveir af 11 kennurum til starfa og var aðeins kennt í einni bekkjar- deild. — Rögnvaldur. Ólafsvík Stjórn og trúnaðarmannaráð verkalýðsfélagsins Jökuls ákváðu á mánudagskvöld að hvetja ekki félagsmenn sína til verkfalls 1. og 2. marz, en láta hverjum félags- manni eftir að taka ákvörðun þar um. Unnið var með fullum afköstum í frystihúsinu báða dagana, en vinna lá niðri hjá annarri söltunarstöðinni. Verzlanir voru opnar og kennt var í grunnskóla Ólafsvíkur að mestu leyti. — Helgi. Grundarfjörður Hér hefur öll vinna verið í fullum gangi, nema hvað 2—3 menn mættu ekki til vinnu í hraðfrystihúsinu og aðeins um helmingi eðlilegs skólastarfs varð haldið uppi vegna fjarvista kenn- ara. Einn atvinnurekandi hér, Lár- us Guðmundsson, fiskverkandi, hefur látið þau boð út ganga, að hann ætli að greiða laun eins og engin lög hefðu verið samþykkt. -'Emil. Stykkishólmur Af opinberri starfsemi lagðist hér ekkert niður nema skóla- starfið, en af kennsluliði mætti enginn. I Trésmiðjunni unni allir og hjá iðnfyrirtækjunum yfirleitt, nema hjá Skipavík, en starfs- menn þar samþykktu með 19 atkvæðum gegn 6 að fara í tveggja daga verkfall. Hjá fiskverkunarstöðinni Þórs- nesi mætti enginn til vinnu báða dagana, hjá fyrstihúsi Sigurðar Ágústssonar mætti upp undir helmingur starfsfólksins, en hjá Rækjunesi var enginn í verkfalli. — Fréttaritari. Patreksfjörður Hér var alls staðar unnið báða dagana. Verkalýðsfélagið felldi verkfall og opinberir starfsmenn tóku sömu afstöðu. — Fréttarit-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.