Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 04.03.1978, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR4. MARZ 1978 17 Hæstiréttur 100% Ríkissaksóknari 100% Yfirborgardómarinn í Rvík. 100% Yfirborgarfógetinn í Rvík 100% Yfirsakadómarinn í R vk. 100% Lögreglustjórinn í Reykjavík 99% Rannsóknarlögregla ríkisins 100% Bæjarfógetinn á Akranesi 100% Bæjarfógetinn í Borgarnesi 100% Bæjarfógetinn í Stykkishólmi 100% Bæjarfógetinn f Búðardal 100% Bæjarfógetinn á Patreksfirði 100% Bæjarfógetinn í Bolungarvík 100% Bæjarfógetinn á ísafirði 75% Bæjarfógetinn á Hólmavík 100% Bæjarfógetinn á Blönduósi 100% Bæjarfógetinn á Sauðárkróki 100% Bæjarfógetinn á Siglufirði 100% Bæjarfógetinn á Ólafsfirði 100% Bæjarfógetinn á Akureyri 94% Bæjarfógetinn á Húsavík 100% Bæjarstjórinn í Seyðisfirði 100% Bæjarfógetinn í Neskaupstað 100% Bæjarfógetinn í Eskifirði 100% Bæjarfógetinn á Höfn 100% Bæjarfógetinn íVík 100% Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 100% Bæjarfógetinn á Hvolsvelli 100% Bæjarfógetinn á Selfossi 100% Bæjarfógetinn í Keflavík 98% Bæjarfógetinn í Hafnarfirði 100% Bæjarfógetinn í Kópavogi 100% Sakadómur I ávana- og fíkniefnam. 1 00% Vinnuhælið Litla Hrauni 100% Vinnuhælið Kvíabryggju 100% FangelsiðSíðumúla 100% Skilorðseftirlit ríkisins 67% Landhelgisgæzlan 100% Bifreiðaeftirlit ríkisins, Rvík. 85% Lögbirtingarblað — Stjórnartíðindi Sjómælingar íslands Öryggiseftirlit ríkisins Löggildingarstofan Umferðarráð Biskupsskrifstofan SJÁVARÚTVEGSRÁÐU- NEYTIÐ Hafrannsóknastofnunin Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins Framleiðslueftirlit sjávarafurða (aðeins Reykja Skrifstofa rannsóknastofnunar atvinnuveganna Verðlagsráð sjávarútvegsins 33% 92% 100% 100% 50% 100% Fyrri Siðari dagur ciagur 100% 1 00% 25% 75% 50% 50% 97% 99% v. og Suðurnes) 10% 30% 100% 100% SKOLAR EFTIR LANDSFJÓRÐUNGUM: VESTFJARÐAUMDÆMI: Full kennsla: Grunnskólinn Súðavík, Suðureyri, Reykjanesi, Flateyri, Holti í Ön- undarfirði, Núpi, Þingeyri, Patreksfirði, Örlygshöfn, Reykhólum, Borðeyri, Brodda- nesi, Klúku í Steingrímsfirði, Drangsnesi, Finnbogastöðum. í grunnskóla Bolungarvikur og barnaskóla ísafjarðar mætti helmingur kennara. Kennsla féll niður í Gagnfræðaskóla ísafjarð- ar, grunnskóla Bíldudals, Birkimel og Hólmavík. AUSTURLANDSUMDÆMI: Gagnfræða- og barnaskólinn Norðfirði, grunnskólinn Hallormsstað, grunnskóli Borg- arfirði eystra, gagnfræðaskólinn Hornafirði voru lokaðir báða verkfallsdagana. Grunn- skólinn Egilsstöðum, Seyðisfirði, Eskifirði, Fáskrúðsfirði og barnaskólinn HÖfn, Horna- firði störfuðu allir, en ekki meðfullri kennslu. Grunnskólinn Vopnafirði, Reyðarfirði, Stöðv- arfirði, Breiðdalsvík, Djúpavogi, Nesjaskóli, Alþýðuskólinn að Eiðum og Húsmæðraskól- inn á Hallormsstað störfuðu á allan hátt eðlilega og sama er að segja um alla litlu sveitaskólana. VESTURLANDSUMDÆMI: Heiðaskóli, Fjölbrautarskólinn Akranesi, Barnaskólinn Akranesi og Laugagerðisskóli lokuðu báða dagana og grunnskólinn í Stykkishólmi. Grunnskólinn Grundarfirði hélt uppi kennslu í efsta bekk báða dagana, grunnskólinn Borgarnesi lokaði fyrri daginn, en kennt var í efstu bekkjum siðari daginn. í Ólafsvík var grunnskólinn nánast lokaður fyrri daginn, en kennt var í efstu bekkjum síðari daginn. Grunnskólinn Varmalandi var nánast lokaður, þar sem 7 af 1 0 kennurum mættu ekki. Grunnskólinn Hellissandi var nánast lokaður. SUÐURLANDSUMDÆMI: Flestir skólar störfuðu eðlilega. UTANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli 1) yfirstjórn og lögreglulið 2) tollgæzla 7 mættu af 11 Fríhöfnin Flugmálastjórn Keflavíkurflugv. Sala varnarliðseigna Fyrri Siðari dagur dagur 100% 100% 100% 100% 64% 64% á vakt í morgun 100% 100% 100% 100% 100% 100% IÐNAÐARRÁÐUNEYTIÐ Iðnþróunarstofnun íslands Landssmiðjan ríkisstarfsmenn verzlunarmenn járniðnaðarmenn Lagmetisiðja ríkisins, ríkisstarfsmenn verkamenn Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, ríkisstarfsmenn prentarar Sementsverksmiðja ríkisins, ríkisstarfsmenn iðnaðarmenn verkamenn Rannsóknarstofnun iðnaðarins Rannsóknarstofnun byggingaiðnaðarins Rafmagnseftirlit ríkisins Rafmagnsveita ríkisins Orkustofnun MENNTAMÁLA- RÁÐUNEYTIÐ Tilraunastofnun Háskólans Raunvísindastofnun Háskólans StofnunÁrna Magnússonar Náttúrufræðistofnunin Rannsóknarráð ríkisins Fræðslumyndasafn Ríkisútgáfa námsbóka Iðnfræðsluráð Orðabók Háskólans Landsbókasafn íslands Þjóðminjasafn Þjóðskjalasafn Listasafn íslands Náttúruverndarráð Þjóðleikhúsið Útvarpið Sjónvarp Sinfóníuhljómsveitin Menntaskólinn i Reykjavík Menntaskólinn við Sund Æfinga- og tilraunaskólinn Hússtjórnarskólinn Tækniskólinn Öskjuhlíðarskóli Húsmæðraskólinn í Reykjavik að Varmalandi á ísafirði að Löngumýri á Akureyri að Laugum í Þing. Fyrri Siðari dagur dagur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 40% 40% 100% 100% 0% 0% 95% 95% 0% 0%* 20% 20% 50% 80% 30% 50% 100% 100% 85% 90% 56% 62% 88% 90% 80% 80% 82% 82% 40% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 83% 87% 100% 100% 50% 50% 20% 100% lokað 40% 12% 70% 80% 80% 100% 100% 45% ekki upplýsingar 99% 99% 0% lokað 97% 100% 90% 97% 13% 11% 15% 15% 100% 100% 100% 100% 14% 14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Framhald á bls. 19 Tálknafjörður „Verkalýðsfélagið hér tók enga afstöðu til verkfallsaðgerða og ég tel, að það hefði verið unnið, ef eitthvert hráefni hefði verið fyrir hendi hjá frystihúsinu," sagði Björgvin Sigurbjörnsson, oddviti í Tálknafirði. „I skólanum var full kennsla báða dagana." Þingeyri Hér kom ekki til neins verk- falls, enda var það fellt á fundi verkalýðsfélagsins. Allir starfs- menn hreppsins og aðrir opinber- ir starfsmenn mættu einnig til vinnu sinnar. — Hulda. Flateyri Hér var unnið báða dagana, enda hafði verkalýðsfélagið fellt að grípa til verkfallsaðgerða. Hins vegar var ekki kennsla í skólanum; mest vegna veðurs, en tveir af sjö kennurum mættu ekki til starfa. — Fréttaritari. Suðureyri Hér gengu allir menn, bæði verkamenn og opinberir starfs- menn, til vinnu sinnar báða dagana. — Halldór. Bolungavík Hér kom ekki til verkfalla verkafólks enda hafði verkalýðs- félagið hafnað verkfallsaðgerð- um. Af opinberum starfsmönnum voru það aðeins tveir af tólf kennurum, sem ekki mættu til vinnu. — Fréttaritari. Isafjörður Á fundi í verkalýðsfélaginu Baldri á ísafirði var ákveðið að fara í ólöglegt verkfall með 18 atkvæðirm gegn 15. Var það eina launþegafélagið á staðnum sem samþykkti verkfallsaðgerðir, en samkvæmt athugun, sem gerð var, mun 10 menn hafa vantað til vinnu hjá 4 stærstu fyrirtækjum bæjarins sem hafa samtals um 500 manns í vinnu. Af 70 manna fastráðnu starfsfólki bæjarins að skólunum frátöldum mun hafa vantað um 8 manns. Þó munu all munu allir 15 daglaunamenn hjá honum hafa farið í verkfall. Ekki náðist samband við skólana, en vitað er að í barnaskólanum fór kennsla fram að mestu, en aðrir skólar voru lokaðir. Síma- og póstþjónusta var með eðlilegum hætti nema tækni- og viðgerðar- menn munu hafa lagt niður vinnu. Dagheimilið var opið á morgnana en lokað eftir það. Hjá Vegagerð ríkisins mættu allir til vinnu og er öll vegaþjónusta með eðlilegum hætti. — Úlfar. Hólmavík Hér var allt með eðlilegum hætti báða dagana, nema skóla- starfið, en kennsla féll niður. — Andrés. Hvammstangi Hér lagði enginn maður niður vinnu. Skólinn starfaði með eðlilegum hætti, einnig vegagerð- in og aðrar opinberar stofnanir og verkamannavinna var eins og eðlilegt má telja, enda hélt verkalýðsfélagið sig við það að segja upp kauplið samninganna og hvatti ekki til verkfalls. — Karl. Blönduós Hér fór einn opinber _starfs- maður í verkfall fyrri daginn. — Hafþór. Skagaströnd Hér fóru allir kennarar í verkfall og átta manneskjur aðrar; fjórar konur af 20 starfs- mönnum rækjuvinnslunnar, tveir smiðir og tveir aðrir menn, en hér munu vera um 200 manns á vinnumarkaðnum. Verkalýðsfélagið hélt mjög fjölmennan fund. Þar var engin samþykkt gerð, en hvatning til fólks um þátttöku í verkfallinu lá í loftinu. — Sveinn. Sauðárkrókur Hér gekk allt með eðlilegum hætti þessa tvo daga, en bæði verkalýðsfélögin lögðu það í vald einstakra félagsmanna, hvort þeir færu í verkfall eða ekki. Kennt var í öllum skólum, unnið í fiskvinnslustöðvunum, verzlun- um og skrifstofum og opinberar og hálfopinberar skrifstofur störfuðu með eðlilegum hætti. Unnið var hjá byggingafélögum og öðrum iðnfyrirtækjum, en þó munu nokkrir menn hafa lagt niður vinnu hjá tveimur eða þremur iðnfyrirtækjum. — Jón. Siglufjörður Hér var algjört tveggja daga verkfall hjá félögum Vöku og voru fyrirtæki, frystihúsin, síldarverksmiðjurnar og Sigló- síld lokuð, en skrifstofur fyrir- tækjanna voru opnar, því skrif- stofufólk mætti til vinnu utan skrifstofufólk bæjarins. Allar verzlanir voru opnar og einnig var unnið hjá opinberum stofn- unum, nema hvað báðir skólarnir voru lokaðir. Verkamenn í þjónustu bæjar- ins unnu vegna snjóflóðanna, sem féllu í Skútudal. — Fréttaritari. Akureyri Að sögn formanns verkalýðs- félagsins Einingar, Jóns Helga- sonar, munu 60—80% verka- manna á Akureyri hafa tekið þátt í verkfallsaðgerðunum, nokkuð þó misjafnt eftir vinnu- stöðum. Á sumum vinnustöðum mættu allir félagsmenn Einingar stil vinnu, eins og'á sjúkrahúsinu og elliheimilunum, en á öðrum stöðum lá vinna alveg niðri. Fátt fólk mætti til vinnu hjá stórum fyrirtækjum, eins og til dæmis Útgerðarfélagi Akureyr- inga hf., en þó var einhverri starfsemi haldið uppi í öllum deildum þess fyrirtækis. Hjá Slippstöðinni lagðist vinna að mestu niður, en skrifstofu- og tæknimenn fyrirtækisins mættu allir í vinnu. Iðja, félag verksmiðjufólks, mælti ekki með vinnustöðvun og er ekki annað vitað, en verk- smiðjurnar hafi gengið trufl- unarlaust, þar á meðal allar verksmiðjur Sambandsins. Ekki var vitað um annað en 100'.? mætingu starfsfólks Fjórð- ungssjúkrahússins, nema hvað barnaheimilið Stekkur, sem sjúkrahúsið rekur, var lokaö og sömu sögu er að segja af öðrum dagvistunarstofnunum í bænum. Akureyrarbæ mætti yfirleitt allt fólk til vinnu, nema starfsfólk Félagsmálastofnunarinnar. Verkamenn hjá bænum munu þó ekki hafa mætt allir. Félag skrifstofu- og verzlunarfólks hvatti ekki til verkfalls og vantaði engan á skrifstofur bæjarins eða bæjarstofnana. Skólahaldi Menntaskólans var aflýst fyrir hádegi á miðvikudag vegna fjarvista kennara og ekki síður fjarvista nemenda. Lundar- skóla varð að loka, þar sem aðeins einn kennari mætti til starfa. I Oddeyrarskóla og Barnaskóla Akureyrar kom meirihluti kennaranna til starfa og i gagnfræðaskólanum vantaði 5 af nærri 60 manna kennaraliði. Allir kennarar Glerárskóla mættu til vinnu báða dagana. Allmargir iðnnemar komu ekki í iðnskólann og varð veruleg rösk-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.