Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 36

Morgunblaðið - 08.11.1984, Blaðsíða 36
36 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 8. NÓVEMBER 1984 Alþingi í gær: Guðrún Helgadóttir: Slæleg vinnubrögð þingnefnda Guðrún Helgadóttir (Abl.) kvaddi sér hljóðs í neðri deild Al- þingis í gær og gerði að umtalsef ni slæleg vinnubrogð þingnefnda. Hún sagði þing hafa staðið tæpan mánuð en aðeins fjórar af fjöl- mörgum þingnefndum hefðu þeg- ar komið saman til annarra starfa en velja sér formenn. Þetta vinnu- lag væri vanvirða við þingmál, sem einstakir þingmenn hefðu þegar lagt fram, og meginorsök þess að aíltof mörg mál hrönnuð- ust upp til afgreiðslu á síðustu vikum fyrir þinghlé um jól og þinglausnir að vorí; fengu þá oftlega of litla og fljótfærnislega athugun. Skoraði hún á forseta Alþingis að sjá svo um, að þing- nefndum væri haldið að verki og verkefnum betur jafnað á þing- tíma bæði þingnefndum og þing- deildum. Ingvar Gíslason, forseti þing- deildarinnar, hét því að þetta mál skyldi tekið fyrir á fundi forseta þingsins. Skýrsla um sjóefna- vinnsluna á Reykjanesi líl þingmenn hafa farið þess á leit við iðnaðarráðherra að hann gefi Al- þingi skýrslu um stofnkostnað, rekstrarafkomu og framtíðaráætlan- ir sjóefnavinn.slu á Reykjanesi. | Oskað er eftir að rekstrafkoma og rekstaráætlanir séu sundurlið- aðar á helstu rekstrarþætti og stofnkostnaðaráætlanir sömuleið- is á meginþætti. Þá er einnig beðið um að fram komi efnahagsstaða fyrirtækisins og markaðsstaða þess Iíka. Starfsfólk kaupir Landssmiðjuna Afnám eða þrenging þingrofsréttar og réttar til útgáfu bráðabirgðalaga Tvö meginmál settu svip sinn á stutta þingdeildarfundi í gær: 1) Frumvarp iðnaðarráðherra um sölu Landssmiðjunnar til starfsfólks hennar í efri deild og 2) Endurflutt stjórnar- skrárfrumvarp Bandalags jafnaðarmanna annarsvegar um niðurfellingu þingrofsréttar og hinsvegar um að afnuminn verði réttur ríkisstjórna til útgáfu bráðabirgðalaga. Ekki nauðsynlegt að ríkið eigi fyrirtækið SVERRIR HERMANNSSON, iðnaðarráðherra, mælti í efri deild Alþingis í gær fyrir frumvarpi um heimild til að selja Landssmiðjuna starfsfólki hennar. Efnisatriði frumvarpsins hafa áður verið rak- in hér á þingsíðu. Ráðherra rakti aödraganda að sölu verksmiðjunnar, þ.e. forkönn- un á rekstri og rekstrargrundvelli hennar, sem fram fór á fyrri hluta liðins árs. Úttekt þessi fór fram í samvinnu við stjórnendur og starfslið fyrirtækisins. Meðal niðurstaða, sem könnunaraðilar komust að, var sú, að ekki væri nauðsynlegt að ríkið ætti eða ræki fyrirtækið til þess að markmiðum þess væri náð. Síðan gerði ráðherra ítarlega grein fyrir kaupsamningi, kaup- verði (rúmar 22 m.kr. — ýmiskon- ar hlutabréfaeign og fasteignir eru undanskilin í sölu), greiðslu- kjorum, endurskipulagningu rekstrar o.fl. er málið varðar. SKÚLI ALEXANDERSSON (Abl.) taldi of hratt farið í þessu máli og gagnrýndi ýmis efnisat- riði. AIÞinGI KARL STEINAR GUDNASON (A) taldi þörf á að skoða þetta mál vel í þingnefnd. Hann taldi að reynslan hefði sýnt að rétt hefði verið að selja ríkisfyrirtækið Siglósíld á sl. ári. Rekstur þess hefði breytzt til hins betra. EIDUR GUDNASON (A) taldi ríkisstjórnina ekki sjálfri sér sam- kvæma í afstöðu til ríkisfyrir- tækja. Hún seldi sum en keypti önnur, samanber eignaraðild hennar að Steinullarverksmiðju á Sauðárkróki. STEFÁN BENEDIKTSSON (BJ) taldi engin rök fyrir því að ríkið héldi í Landssmiðjuna. Hann spurði ráðherra, hvort ríkisstjórn hygðist halda áfram aðild að því vitleysisfyrirtæki sem steinullar- verksmiðjan á Sauðárkróki væri. SVERRIR HERMANNSSON, iðnaðarráðherra, sagði lög í land- inu um aðild ríkisins að steinull- arverksmiðju. Þau lög hefðu þegar verið sett er hann kom í iðnaðar- ráðuneytið. Þeim yrði að sjálf- sögðu framfylgt. Réttlætanlegt kynni að vera, í sumum tilfellum, að ríkið hjálpaði til að koma fyrir- tækjum á legg, en meginatriði væri, að ríkið losaði sig við eignar- aðild að fyrirtækjum sem væru betur komin í höndum einstakl- inga. ALBERT GUÐMUNDSSON, fjármálaráðherra, taldi rétt stefnt, að selja ríkisfyrirtæki og hlutabréfaeign ríkisins í fyrir- tækjum. Ríkisstjórnin hefði mót- að stefnu í þessum málum og fag- ráðherrum hefði verið falin fram- kvæmdin. Iðnaðarráðherra hefði gengið vel fram í málinu, sbr. sölu Siglósíldar, sölu Landssmiðju og sölu hlutabréfa í Iðnaðarbanka. Svipmynd frá Alþíngi Frumvarp til staðfestingar samningi við Alusuisse: Viðbótartekjur Landsvikjun- ar 2.300 m.kr. á fimm árum Árlegur tekjuauki 415 m.kr. Iðnaðarráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp tíl laga sem fel- ur í sér lögfestingu samkomulags sem hefur tekizt millí rfkisstjórn- arinnar og Alusuis.se um breyt- ingar á aðalsamningi frá í marz 1966 (með áoronum breytingum síðar). Samningurinn felur í sér fullt samkomulag um lausn á deilu- málum milli aðila á liðnum tíma. í annan stað er samiö um breyt- ingar á ákvæðum samnings um álbræðslu, sem að hluta til varða framleiðslugjald fSAL og að hluta til um eignaraðild að ÍS- AL. Loks er samið um grundvall- arbreytingar á ákvæðum raf- magnssamnings Landsvirkjunar og ÍSAL, sem felur í sér samkomulag um verðlag á orku til álbræðslunnar. Veigamestu breytingarnar á rafmagnssamningum fela í sér „tvö- til þreföldun á því orku- verði frá ÍSAL sem Landsvirkj- un bjó við, áður en bráðabirgða- samningur ríkisstjórnar Islands og Alusuisse gekk í gildi þann 23. september 1983", að mati for- stjóra og aðstoðarforstjóra Landsvirkjunar, en frumvarpinu fylgir umsögn þeirra unv þetta efni. Viðbótartekjur Landsvirkj- unar frá ÍSAL samkvæmt hinum nýja samningi verða á næstu fimm árum (1985—1989) 2.100 m.kr., eða um 415 m.kr. að jafn- aði á ári. Viðbótartekjur Lands- virkjunar skv. hinum nýja samn- ingi og bráðabirgðasamningum verða u.þ.b. 2.300 m.kr. fram til ársloka 1989. Þrenging réttar til þingrofs og útgáfu bráðabirgðalaga GUDMUNDUR EINARSSON (BJ) mælti fyrir frumvarpi um niðurfellingu þingrofsréttar og af- nám réttar ríkisstjórna til útgáfu bráðabirgðalaga. Hann sagði frumvarpið hluta af þingmálum BJ sem stefndu að því að auka stöðugleika í þingstörfum. Þing- rofsréttur væri erfðagóss frá löngu liðnum tíma og samrýmdist ekki seinni tíma hugmyndum. Slíkur réttur væri t.d. ekki í norsku stjórnarskránni. Ef stjórn- völd teldu ástæðu til að skjóta málum til kjósenda mætti gera það í þjóðaratkvæði. — Réttur til útgáfu bráðabirgðalaga hefði og verið byggður á forsendum, sem ekki væru lengur fyrir hendi, stuttu þinghaldi og lélegum sam- göngum löngu liðins tíma. Þessi réttur hefði oftlega verið misnot- aður, t.d. sumarið 1983, þegar bráðabirgðalög vóru sett um stóra hluti og smáa, allt frá afnámi lýð- réttinda til tollmeðferðar á grá- fíkjum. Mál væri að linnti. BIRGIR ÍSLEIFUR GUNN- ARSSON (S) kvað þörfina fyrir bráðabirgðalög hafa verið aðra og meiri þegar þing var háð annað hvert ár og samgöngur í landinu leyfðu ekki þinghald með sama hætti og nú væri. Vaxandi til- hneiging stjórnvalda til að setja bráðabirgðalög kalli á endurskoð- un þessara mála. Hann kvað nauð- synlegt að þrengja mun meira en nú væri réttinn til útgáfu bráða- birgðalaga. Þessi réttur þurfi þó að vera fyrir hendi, en hann eigi að takmarka við sérstök tilvik, t.d. stríðsástand, náttúruhamfarir, eða ef afstýra þurfi snögglega ein- hverjum þjóðarvoða. Birgir kvað rétt að lengja starfstíma þingsins; það gæti t.d. starfað í þremur önnum, haust- þingi, vetrarþingi sem hæfist i febrúar eftir rúmt hlé um áramót, og loks sumarþing. Birgir kvað þingrofsrétt, sem nú er í höndum forsætisráðherra, of viðtækan. Hann gæti þó fallizt á að halda honum, en flytja ætti þennan rétt frá ríkisstjórn til Al- þingis. Stjórnarskráin væri nú í heild- arendurskoðun sem væri senn á lokastigi. Rétt væri að huga að þessum breytingum samhliða þessari endurskoðun. Pleiri þingmenn tóku til máls. GUDRÚN HELGADÓTTIR (ABL.) lýsti m.a. stuðningi við 1. gr. frumvarpsins um þingrof. Hún lagði og áherzlu á að færa vinnu- lag Alþingis til betri vegar. Ný löggjöf um skólakostnað Kristófer Már Kristinsson, þing- maður Bandalags jafnaðarmanna, hefur lagt fram fyrirspurn til raenntamálaráðherra um skóla- kostnað. í fyrsta lagi er spurt hvað undirbúningi á vegum mennta- málaráðuneytisins að nýrri 'öggjöf um skólakostnað líði, og í annan stað hver séu megin- stefnumið ráðherra varðandi slíka löggjöf. Fvrirspurnir á Alþingi: Afnám tekjuskatts — símaleynd í verkfalli — lyfseölar um síma Fyrirspurnir þingmanna til ráö- herra eru vaxandi þáttur í þingstörf- um og fleiri að tölunni til á þessu þingi en áður á sama líma. Meðal fyrirspurna, sem lagðar hafa verið fram síðustu daga, eru: • AFNÁM TEKJUSKATTS í ÁFÖNGUM: Gunnar G. Schram (S) spyr fjármálaráðherra, „hve- næi er þess að vænta að fjármálaráðherra leggi fyrir Al- þingi tillögur um afnám tekju- skatts af almennum launatekjum í áföngum, svo sem fyrir var mælt í þingsályktun þeirri sam samþykkt var á Alþingi 22. maí sL"? • KYNNING Á LÍFTÆKNI: Guðmundur Einarsson (BJ) spyr iðnaðarráðherra, „hvað líður þeirri kynningu á líftækni sem gerð var þingsályktun um á síð- asta þingi"? • LYFSEDLAR UM SÍMA: Sal- ome Þorkelsdóttir (S) spyr heil- brigðisráðherra, „hvaða reglur gilda um útgáfu lyfseðla í gegn um síma? Er fyrirhugað að breyta þeim reglum til þess að koma í veg fyrir misnotkun?" • FJÁRÖFLUN I ÍBÚDAR- LÁNASJÓD: Kolbrún Jóns.V (BJ) spyr félagsmálaráðiinrr . hver sé staða Byggingar ríkisins varðandi fjáröflun, hv,- sé staða Byggingarsjóðs W . manna og hvort þessir sjcð':- I . staðið við fyrirhugaðar lánveit- ingar vegna íbúðabygginga á þessu ári. • SÍMLEYND: Ellert B Schram (S) spyr samgönguráðherra, hvaða ráðstafanir yfirvöld Pósts og síma geri til símleyndar, allajafna og sérstaklega í verkföllum opin- berra starfsmanna. Ennfremur hvort slikt sé gert með sérstöku eftirliti eða tækjabúnaði. • ÚTGJALDAAUKI RÍKIS- SJÓÐS: Jón B. Hannibalsson (A) spyr fjármálaráðherra: 1) Hve há upphæð hafi sparast í launa- greiðslum ríkissjóðs í verkfalli BSRB? 2) Hver sé áætlaður út- gjaldaauki ríkissjóðs vegna nýrra samninga BSRB a) á mánuði, b) á einu ári?, 3) Hve stór hluti út- gjalda ríkissjóðs skili sér aftur í formi beinnar og óbeinnar skatt- heimtu? • HAGSMUNAÁREKSTRAR 1 STJÓRNSÝSLU: Guðmundur Ein- arsson (BJ) spyr forsætisráðherra hvort gefnar hafi verið út leið- beiningar í Stjórnarráði eða ráðu- neytum til að koma í veg fyrir að eiginhagsmunir hafi eða geti haft áhrif á störf ráðherra, forstöðu- manna ráðuneyta og ríkisstofnana og annarra ríkisstarfsmanna? Ef ekki, hvort ekki sé þörf slíkra leiðbeininga? • SÉRDEILD VID SAKADÓM: Jóhanna Sigurðardóttir (A) spyr dómsmálaráðherra, hvenær komið verði upp sérdeild við sakadóm •Mi fáist við skattsvik, bók- Waldsbrot, gjaldeyrisbrot, verð- lagsbrot og faktúrufalsanir? • BYGGING SEDLABANKA: 'íiður Guðnason (A) spyr »iðjkiptaráðherra hver heildar- Austnaður og kostnaður hvers rúmmetra í Seðlabankabyggingu hafi verið á núgildandi verðlagi 1. september sl.? Hvaða ráðstafanir Seðlabankinn hafi gert til aðhalds í rekstri? Hve margir starfsmenn bankans séu? Hver sé heild- arlaunakostnaður? Hver sé bif- reiðaeign bankans? Hver var risnukostnaður bankans frá sl. áramótum fram til 1. september sl.?
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.