Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 24.02.1987, Blaðsíða 2
TS.il f l HKH l< <ir-il) ií'S.Í - i'- .. 1-11, I- \ MV MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 24. FEBRÚAR 1987 Grandi leigir dieselraf stöð: Aætlaður sparn- aður nálægt 600 þúsundum króna Rafmagnsveitan boðar til fundar með stjórnendum Granda um sölu raforku GRANDI hf. hefur tekið á leigu dieseirafstöð, sem notuð er vegna frystingar á loðnu og loðnuhrognum. Með því móti telja stjórnendur fyrirtækisins, að þeir borgi 600.000 til 700.000 krónum minna fyrir raforku, en væri orkan keypt frá Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Segja þeir að stjórnendur Rafmagnsveitunnar hafi ekki verið til viðræðu um lækkun taxta og vegna þess, meðal annars, hafi þessi Ieið verið far- in. Aðalsteinn Guðjohnsen, rafmagnsstjóri, sagði í samtali við Morgunblaðið, að Rafmagnsveitunni hef ði ekki borizt formleg beiðni frá Granda hf. um samninga, en hann myndi boða til fundar með stjórnendum fyrirtækisins um mál þetta í heild. Grandi, eins og flestir stórir kaupendur raforku, greiðir fyrir hana annars vegar ákveðið gjald á hverja notaða kílówattstund og hinsvegar gjald miðað við álags- topp. Það gjald er 4.390 krónur á hvert kílówatt á ári og miðast við mestu notkun á árinu. Álagstopp- urinn hjá Granda er 435 kílówött fyrir utan loðnufrystingu. Loðnan er fryst mest allan sólarhringinn og álagstoppurinn meðan bæði frysting bolfisks og loðnu stendur yfir hefði orðið um 200 kílówöttum hærri og hækkað toppgjaldið um tæplega 900.000 krónur. Gunnar Sæmundsson, forstöðumaður tæknideildar Granda, sagði í sam- tali við Morgunblaðið, að fram- leiðsla raforku með dieselrafstöð- inni kostaði 300.000 til 400.000' krónur þann tíma sem frysting stæði yfír. Miðað við óbreyttan álagstopp þýddi þetta því nálægt 600.000 króna sparnað. Það eru nokkur fleiri frystihús, sem nota dieselrafstöðvar til að halda álagstoppunum niðri og hafa af því nokkurn hagnað. Þá hefur það heldur ekki borgað sig að kaupa rafmagn úr landi, þegar skip eru í höfn, heldur hafa menn gripið þann kost að framleiða raf- magn með keyrslu Ijósavéla um borð. Aðalsteinn Guðjohnsen sagði, að ekkert formlegt erindi hefði borizt til Rafmagnsveitunnar um samninga vegna loðnufrystingar. Hann væri hins vegar reiðubúinn til að ræða þetta mál. Þá bæri þess að geta, að Rafmagnsveitan keypti raforkuna frá Landsvirkjun samkvæmt notkun, sem meðal annars miðaðist við álgagstopp. Rafmagnsveitan seldi orku sam- kvæmt gjaldskrá sinni. Þar væru ákvæði um að gera mætti sérsamn- inga við notendur, sem keyptu orku á háspennu. Því væri ekki til að dreifa hjá Granda og því í raun ekki svigrúm til sérsamninga um þessa notkun. Rafmagnsveitan gæti í raun og veru ekki bannað uppsetningu dieselstöðva í þeim tilgangi, sem Grandi notaði hana enda væri hún ekki tengd inn á kerfi Granda og þar með kerfi Rafmagnsveitunnar, heldur ein- göngu við ákveðnar einangraðar vélar. Gjaldskrá dreifiveitu eins og Rafmagnsveitu Reykjavíkur gæti aldrei verið nákvæmlega kostnað- arrétt gagnvart hverjum einstök- um notanda. í gjaldskránni hlyti alltaf að vera farinn einhver meðal- vegur. Þótt heimilt væri að semja sérstaklega um toppgjald, væri þar trúlega ekki eftir eins miklu að slægjast og Grandi hf, og önnur hliðstæð fyrirtæki hygðu. Mestur hluti kostnaðarins lægi í kerfi Raf- magnsveitunnar en tiltölulega Htill hluti í toppkaupum frá Landsvirkj- un. Yrði toppgjald lækkað veru- lega, þýddi það að velta yrði tekjutapi af þeim sökum yfir á al- menna notendur. Rekstur dieselrafstöðva væri háður leyfi yfírvalda, meðal annars vegna öryggismála og væru þær stærri en 200 kílówött. Rafstöð Granda væri ólöglega tengd og því án leyfis. Sér virtist því talsverð fljótaskrift á öllu þessu máli af hálfu Granda, bæði tengingu vélar- innar og hvernig Ieitað hefði verið eftir samningum. Samningar við flugliða eru á byrj- unarstigi ÓSAMIÐ er á milli stéttarfélaga flugliða og Flugleiða, en samn- ingar aðila runnu út um áramót- in. Már Gunnarsson, starfs- mannastjórí Flugleiða, sagði S samtali við Morgunblaðið að samningaviðræður væru á byrj- unarstígi. Þau félög sem hér um ræðir eru Félag íslenskra atvinnuflugmanna, Flugfreyjufélag íslands, Flugvirkja- félag íslands og Félag flugumsjón- armanna. Morgunblaðia/Ölafur K. Magnússon Froskmenn könnuðu í gser skemmdir á bryggju þeirri sem Akraborgin leggst að í Reykjavík, en skipið rakst á hana á sunnudag svo hún er ónothæf. Eins og sést á myndinni er lítið eftir af bryggjunni og munu ferðir Akraborgarinnar þvi liggja niðrí á næstunni. Akraborgin skemmdi bryggjuna bílum frá borði annars staðar í höfninni verða þeir sem ferðast milli höfuðborgarinnar og Akra- ness að fara þjóðveginn. í gær var þegar hafist handa við að kanna skemmdirnar á bryggjunni og voru froskmenn fengnir til þess. Ferðir skipsins falla niður um tíma FERÐIR Akraborgarínnar munu liggja níðrí á næstunni á meðan gert verður við flot- bryggjuna í Reykjavíkurhöfn. Skipið rakst harkalega á bryggjuna á sunnudag með þeim afleiðingum að hún er ónothæf eftir. Óhappið varð er Akraborgin kom frá Akranesi og ætlaði að leggjast að bryggju í Reykjavík. Þar sem ekki er hægt að aka Tryggingasjóður sjúklinga: Sjúklingar fái bætur þó enginn beri bótaábyrgð NEFND á vegum Iandlæknis vinn- ur nú að tillögum um sérstakan tryggingasjóð sjúklinga og vonast landlæknir til, að unnt verði að leggja tillögurnar fyrir heilbrígð- isráðherra f byrjun næsta mánað- ar. Hlutverk sjóðsins verður að bæta sjúklingum tjón sem þeir verða f yrir við læknismeðf erð eða aðgerðir ef enginn ber bóta- ábyrgð. Ólafur Ólafsson landlæknir sagði að nokkur hluti sjúklinga hafi farið illa út úr meðferð eða aðgerðum án þess að hægt væri að finna einhvern sem ætti þar beina sök á. Þá lægi ekki bótaábyrgð fyrir, hvorki hjá læknum né sjúkrahúsum. „Það er eðlilegt að þessir sjúklingar fái bæt- ur, aðrar en örorkubætur þegar þær fást, og fyrir um fjórum árum lagði ég fyrst fram hugmyndir um trygg- ingasjóð," sagði Olafur. „Þær fengu ekki hljómgrunn þá, en I sumar var sett á laggirnar nefnd á vegum land- læknisembættisins, sem hefur unnið að því að móta tillögur um slíkan sjóð. Vonandi verður hægt að leggja þessar tillögur fyrir heilbrigðisráð- herra í byrjun næsta mánaðar." ólafur sagði að það hefði vafist nokkuð fyrir nefndarmönnum hvað- an fjármagn til sjóðsins ætti að koma, en eðlilegast þætti þó að ríkið legði fram fé, a.m.k. að verulegu leyti. Þá væri einnig hugsanlegt að tryggingafélög tækju þátt í starfi sjóðsins. „Slíkan tryggingasjóð er að finna a.m.k. á einum stað á Norður- löndum," sagði Ólafur. „Á norrænum fundi sem haldinn var hér fyrir skömmu um kvörtunarmál sjúklinga og mistök lækna kom fram stuðning- ur við hugmyndina að stofnun sjóðsins. Þar kom einnig fram að engin bylgja kvartana hefur farið af stað þar sem slíka sjóði er að finna, en þvf hafa andstæðingar trygginga- sjóðs löngum haldið fram." í nefnd landlæknisembættisins um tryggingasjóð sjúklinga eiga sæti, auk landlæknis sjálfs, Gauti Arnþórs- son yfirlæknir á Fjórðungssjúkrahús- inu á Akureyri. Jón Snædal, fulltrúi Læknafélags íslands, Kristján Guð- jónsson, lögfræðingur hjá Trygg- ingastofnun ríkisins og Vilborg Ingólfsdóttir, deildarstjóri landlækn- isembættisins. Rockall-viðræður í Kaupmannahöfn SAMRÁÐSFUNDIR um sameigin- leg réttindi íslendinga, Dana og Færeyinga á Hatton-Rockall avæð- inu verða haldnir f Kaupmanna- hðfn dagana 26. og 27. febrúar næstkomandi. Eru þeir framhald á samráðsfundum þjóðanna um þessi mál, en sfðast hittust fulltrúar þeirra f Reykjavík 1. maf sl. í islensku viðræðunefndinni verða Hans G. Andersen sendiherra, sem er formaður nefndarinnar, Eyjólfur Konráð Jónsson, formaður utanrfkis- málanefndar Alþingis, Ólafur Egils- son sendiherra, dr. Manik Talwani, ráðunautur í slands i hafsbotnsmálum, dr. Guðmundur Pálmason jarðeðlis- fræðingur og Karl Gunnarsson jarð- eðlisfræðingur. Þá mun Hannes Hafstein, ráðuneytisstjóri utanríkis- ráðuneytisins, sitja þessa fundi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.