Morgunblaðið - 30.10.1987, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 30.10.1987, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 30. OKTÓBER 1987 4— HVAÐ SEGJA ÞEIR UM FRESTUN SOLUSKATTS A MATVORU? JONBALDVIN HANNIBALSSON: Til að skapa betri skilyrði til samninga „ÞAÐ er ekkert um þetta að segja umfram það, sem í f rétta- tilkynningu ríkisstjórnariniiar stendur. Þetta er ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Hún var tekin einhuga, þegar þetta var rætt á sínum tima og án skil- yrða. Hún er auðvitað tekin i framhaldi af viðræðum við ýmsa forystumenn á vinnu- markaðnum og í Iaunþega- hrcyfingunni. Hún er til þess að skapa betri skilyrði fyrir viðræðum i framhaldi þessa og vonandi samningum- um kaup og kjör," sagði Jón Baldvin Hanníbalsson, fjármálaráð- herra, f samtali við Morgun- blaðið. „Það var algjör einhugur um þessa ákvörðun, þegar hún var tekin upp innan ríkisstjórnarinnar í síðustu viku. Með því er tekin áhætta, en að mfnu mati er það áhættunnar virði. Sé þetta tvennt borið saman; annars vegar 75 milljóna króna tekjuöfium í fjár- lögum upp á 60 milljarða og hins vegar vonin um það um að samn- ingar fyrir árið 1988 geti tekizt innan þess heildarramma, sem ríkisstjórnin hefur markað, þó þannig að kaupmáttaraukinn, sem orðið hefur, varðveitist og það svigrúm nýtist, sem var ætlað til leiðréttingar á kjörum hinna verst settu, er vonin um samninga mun meira virði. í þeirri von og trausti þess, að þetta geti tekizt, er þessi ákvörðun tekin," sagði Jón Bald- vin Hannibalsson. ÞORSTEINN - PÁLSSON: Skynsam- legt að fresta þessu „VID höfum átt óformlegar viðræður við nokkra forystu- menn verkalýðshreyfingarinn- ar, en það hafa engir samningar verið gerðir. Þessu fylgja engar skuldbindingar eða kvaðir. Það var ekki leitað eftir því af okkar hálfu. Við mátum hins vegar aðstæður þannig, að það væri skynsam- legt að slá þessu á f rest til áramóta vegna þeirra óska, sem fram hafa komið. Þvi verð- ur þá ekki um kennt að umræður hafi orðið stirðari en efni stóðu til," sagði Þorsteinn Pálsson, forsætisráðherra. „Við ítrekum það, að sé áhugi fyrir hendi, er ríkisstjórnin tilbúin til viðræðna við aðila vinnumark- aðsins. Þessi ákvörðun var tekin samkvæmt tillögu formanna stjórnarflokkanna þriggja. Um áramót á að koma til fram- kvæmda, samkvæmt fyrri ákvörð- un ríkisstjórnarinnar, víðtæk breyting á söluskattskerfinu með ennfrekari fækkun undanþága, lækkun skatthlutfallsins og í þriðja lagi ýmsar hliðarráðstafan- ir í formi barnabóta, skatta og niðurgreiðslna," sagði Þosteinn Pálsson. KRISTJÁN THORLACIUS: Vonandi ekki bara til áramóta „ÉG FAGNA því að rfkisstjórn- in skuli falla frá hækkun á söluskatti á matvæli. Ég vona að þetta standi ekki bara til áramóta, heldur verði tekið til alvarlegrar athugunar að lækka frekari álögur á almenn- ing og stuðla að stöðugu verðlagi og þar með draga úr áhættu á aukinni verðbólgu," sagði Kristjáii Thorlacius f orm- aður Bandalags starfsmanna ríkis og bæja f samtali við Morgunblaðið. Kristján sagði að BSRB hefði mótmælti söluskatti á matvæli fyrir nokkrum dögum. Hann sagð- ist telja það alranga stefnu að leggja auknar álögur á almenn- ing. Það byði upp á verðhækkanir og skapaði hættu á aukinni verð- bólgu. „Um þá yfirlýsingur ríkisstjórn- arinnar, að hún sé reiðubúin til viðræðna við aðila vinnumarkað- arins um kjaramál, vil ég segja að ekki mun nú frekar en endra- nær standa á BSRB að ræða við ríkisstjórnina um efnahagsmál. Hinsvegar tel ég að það verði að koma fram að allt of lítið mark hefur reynst takandi á loforðum ríkisstjórnarinnar og því miður skapar þetta mikið vantraust og ber að harma það," sagði Kristján að lokum. ASMUNDUR STEFÁNSSON: Þessi ákvörðun var nauðsyn „Það er ijóst að ef þessi skatt- heimta hefði komist á, hefði það orðið til þess að rýra enn frekar traust á stjórnvöldum, sem erþó væntaniega ærið rýrt fyrir. Eg held að þessi ákvörð- un hafi verið nauðsynleg," sagði Ásmundur Stefánsson, forseti Alþýðusambands ís- lands. Hann sagði að matarskatturinn kæmi auðvitað þyngst niður á þeim sem væru tekjulægstir og hefðu á þessu ári horft upp á launaskrið til annarra. Þeir hefðu því efist til að sýna hörku og í sjálfu sér hefði slík harka verið óhjákvæmileg. "Ríkisstjórnin hef- ur ekki stillt þessu máli upp sem skiptimynt. Hún ákvað að gera þetta skuldbindingarlaust og ég vil fyrir mitt leyti líta á þetta sem fyrsta skref í þá átt að hætt verði alfarið við matarskattinn," sagði Asmundur. Hann sagði að hann teldi skatt- heimtu á matvæli ekki réttu leiðina og hann hefði takmarkaða trú á þeim aðgerðum, sem hugs- anlegu hefðu komið til greina til þess að bæta úr skák. Til dæmis væri reynslan af miklum niður- greiðslum sú að þær giltu aðeins tímabundíð. "Ég held að það hafi aldrei staðið á verkalýðshreyfingunni til samningaviðræðna," sagði Ás- mundur aðspurður um tilboð stjórnvalda. "Það er okkar gagn- aðili sem hefur verið tregur til að ganga til samningaviðræðna í þeim samskiptum sem hafa verið milli ýmissa aðila og vinnuveit- enda. Ef okkar gagnaðili tekur á máium af viti þá gæti komist hreyfing á. Ég held að það sé fyrst og fremst háð því sem þar gerist." Hann endurtók það sem hann sagði í ávarpi sínu við setningu þings VMS"I í gærmorgun, að sundrung innan verkalýðshreyf- ingarinnar gæti haft mjög alvar- legar afleiðingar fyrir samninga- viðræður og þess vegna væri það nauðsynlegt að menn gerðu sér grein fyrir hvort þeir ætluðu sér að vinna saman eða ekki. "Ég held hins vegar að reyndin sé sú að þarna eigi tregða okkar gagn- aðila stærstan hlut að máli og skortur á vilja í þeim herbúðum til þess að hreyfa sig í samninga- viðræðum þannig að líklegt yrði að niðurstaða gæti fengist. Það reynir auðvitað á það núna. Það er hins vegar alveg ljóst að árang- ur verkalýðshreyfingarinnar í samningum hlýtur að vera mjög háður því hvaða samstaða er í hópnum. Það hlýtur að vera háð því hversu vel það gengur að ganga í takt og að þeir sem fara fyrir samningum séu í góðu sam- ræmdu göngulagi með þeim sem eru úti á vinnustöðunum," sagði Ásmundur Stefánsson. GUÐMUNDUR J. GUÐMUNDSSON: Fagna þessari ákvörðun „EG FAGNA mjög þessari ákvörðun. Við höfuni mótmæit þessum skatti og rætt við i'jár- mála- og forsætisráðherra. Þeir hafa hlýtt á okkar rök," sagði Guðmundur J. Guð- mundsson, formaður Verka- mannasambands íslands. Jóhanna Sigurðardóttir, fé- lagsmálaráðherra, skýrði frá þessari ákvðrðun ríkisstjórnar- innar i ræðu sinni við setningu 13. þings VMSÍ f gærmorgun og sagði að ákvörðunin værí tekin án allra skilyrða og skuld- bindinga. „Við töldum þennan skatt spilla mjög öllum möguleikum á samn- ingum og gera þá torveldari. Um þetta urðu nokkrar viðræður og þeir sögðu að ákvörðun ríkis- stjórnarinnar varðandi skattlagn- inguna myndi liggja fyrir í dag og eins og kom fram í máli Jó- hönnu að það væri án allra skilyrða og skuldbindinga. Vitan- lega er búist við að þetta bæti andrúmsloftið, því er ekkert að neita," sagði Guðmundur. "Þetta er engin skiptimynt í samningum og það hefur heldur ekki verið gerð krafa um það af ráðherrunum. Ég fagna því að forsætis- og fjármálaráðherra skuli vilja leita okkar umsagnar um skattlagninguna og hafa af- stöðu okkar til hliðsjónar. Það væri hins vegar rangt að segja að við hefðum beygt þá í þessu máli. Þetta er ekki þannig vaxið. Ég tel að þeir hafi tekið tillit til okkar sjónarmiða," sagði Guð- mundur. VIGLUNDUR ÞORSTEINSSON: Viljitilað stuðla að raunhæfum samningum „Her er ekki talað um annað en að frestað verður söluskatt- sundanþágum á matvæli til áramóta f þeim tílgangi að ríkísstjórnin komi með ein- hverjum hætti inn i kjarasamn- inga," sagði Víglundur Þorsteinsson formaður Félags íslenskra íðnrekenda og stjórn- armaður f framkvæmdastíórn Vinnuveitendasmabands ís- Iands. „Þetta er ákveðin viljayfirlýsing af hálfu ríkisstjórnarinnar um að reynt verði að stuðla að raun- hæfum kjarasamningum og hlýtur að leiða til þess að verka- lýðshreyfing og vinnuveitendur gangi til viðrasðna við ríkisvald- ið," sagði Víglundur. „Mér sýnist hins vegar fljótt á litið að himin og haf sé á milli verkalýðshreyfingarinnar og vinnuveitenda í dag hvernig þeir meta hvað séu raunhæfir kjara- samningar. Við teljum að almenn- ar iaunahækkanir á næsta ári þýði aukna verðbólgu. Kaupmátt- ur hefur aukist svo mikið á síðustu tveimur árum að það er ekki hægt að ganga lengra. En rauns- ætt mat á fastgengisstefnu ríkis- stjórnarinnar í kjarasamningum væri launalækkun um 3 - 5%. í okkar huga er alveg ijóst að hlut þeirra hópa , sem eiga rök- studdar kröfur til launabreytinga til að ná jöfnuði við aðra hópa, verður ekki unnt að leiðrétta ef launþegahreyfingar krefjast jafn- framt almennra launabreytinga á næsta ári." íslensku- og stærðfræðikennsla bágborín; Skortur á góðu náms- efni í grunnskólunum —segir Asgeir Guðmundsson námsgagnastjóri ÍSLENSKU- og stærðfræðikennslu er ábótavant, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi, segir f úttekt menntatnálaráðuneytisins á kennslu í þessum greinum, eins og fram kom í frétt Morgun- blaðsins í gær. Þuríður Jóhannsdóttir, formaður Samtaka móðurmálskennara, sagðí að væntanlega yrði fljótlega boðað til fundar íslenskukennara um niðurstöður úttektarinnar. „Við tökum þessi mál mjög alvar- lega. íslenskunámið í Háskólanum þyrfti að vera þannig að það nýtt- ist fólki betur í kennslu, til dæmis er engin kennsla í ritgerðasmíði þar", sagði Þuríður. Kristín Bjarnadóttir, formaður Félags raungreinakennara, sagði að skortur væri á kennurum með kennsluréttindi í stærðfræði, eðlis- fræði og tölvufræði. „Einungis örfáir útskrifast nú frá Háskólan- um með BS próf í stærðfræði. Þeir fara í framhaldsnám erlendis en ekki í kennsluréttindanám í Háskólanum og þaðan í kennslu í framhaldsskólunum", sagði Kristín. Ásgeir Guðmundsson, náms- gagnastjóri, sagðist vera sammála höfundum úttektarinnar um að skortur sé á góðu námsefni í grunnskólunum, til dæmis vanti gott námsefni í stafsetningu. „Það þarf að taka betur á því máli", sagði Ásgeir. „Við höfum óskað eftir meira fjármagni til útgáfu námsefnis en samt sem áður hefur Námsgagnastofnun gefið heilmik- ið út af námsefni fyrir grunnskól- ana. Kröfur kennara og nemenda um betyra námsefni eru hins veg- ar alltaf að aukast vegna þess að skólanna hafa breyst til hins betra. Uttektin er hins vegar sérstaklega samin um framhaldsskólana en námsefhi þeirra hefur ekki verið samræmt", sagði Ásgeir. Dr. Sigmundur Guðbjarnason, háskólarektor, sagði að það væri full ástæða til að taka þau til- mæli menntamálaráðuneytisins alvarlega að Háskólinn leiti leiða til að bæta kennsluréttindanám það sem hann býður upp á. „Við erum að gera úttekt á öllum deild- um Háskólans því okkur er ljóst að kröfurnar eru alltaf að aukast og stefnum því að úrbótum á öllum sviðum", sagði Sigmundur. Morgunbluðið/Júlíun Benedikt Sveinsson og Valgeir Guðmundsson við hraðamælingar á ómerktri bifreið f Grafarvogi f gær. Hraðamælingar á ómerktri bifreið LÖGREGLAN í Rcykjavík vinnur nú að hraðamælingum víðs vegar um borgina og notar ómerktar bifreiðar við verkið. Sérstök áhersla er lögð á mælingar f nágrenni skóla. í gær var hraðinn mældur við Fjallkonuveg í Grafarvogi, skammt frá Eoldaskóla. Á einni klukkustund fóru um eitt hundrað bifreiðar þar um, en flestir 6ku undir leyfilegum hraða, sem er 50 kflómetrar á klukku- stund. Sá sem hraðast 6k var á 66 kflómetra hraða. Sfðar flutti lögreglan sig um set og mældi hraða við Gullinbrú og var ekið öllu hraðar þar. Einn ökumaður -var tekinn á 77 kílómetra hraða. í næsta mánuði ætlar lögreglan að kanna umferð vinnuvéla um göt- ur Reykjavfkur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.