Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 14.09.1988, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 14. SEPTEMBER 1988 Landssamband sláturleyfishafa: Ekkí verður gripið til beinna ráðstafana Á fundi síjórnar Landssambands sláturleyfishafa f gser var f jallað um stöðu sláturleyfishafa, og varð niðurstaða fundaríns sú að ekki skyldi gripið til neinna beinna ráðstafana. Þess í stað verði haldið áf rani að Ieita leiða ísfilm hf. hyggst sjónvarpa STJÓRN ísfilm hf. hefur ákveðið að sækja um leyfi til sjónvarps- reksturs. Kristján Jóhannsson stjórnarmaður f fyrirtœkinu staðfesti þetta í samtali við Morg- unblaðið. Kristjári sagði að ekkert hefði verið ákveðið um hvernig að rekstr- inum yrði staðið en umsókn um, leyfi yrði send útvarpsréttarnefnd á næstunni. Frikirkjan: Fundurán niðurstöðu FUNDI safnaðarstjórnar Fríkirkjunnar, sem haldinn var f gærkvöldi, lauk án þess að tekin væri nokkur afstaða tíl niðurstöðu fjölmenns safnaðar- f undar á mánudag þar sem sam- þykkt var að ógilda uppsögn séra Gunnars Björnssonar úr starfi sóknarprests og jafn- framt Jýst vantrausti á starf- andi safiiaðarstjórn og skorað á hana að segja af sér. Guðmundur Hjaltason sóknar- nefndarmaður sagði: „Málin voru rædd ítarlega en jafnframt ákveð- ið að skoða þau betur í þessari viku og boða annan fund að þvi loknu," sagði Guðmundur Hjalta- son sóknarnefndarmaður. Að öðru leyti vildi hann ekki skýra frá því sem fram fór á fundinum. Jón Ögmundur Þormóðsson, fulltrúi stuðningsmanna séra Gunnars, hafði samband við blaðið og vildi að fram kæmi að missagt væri f frétt f gær að menn úr hópi stuðningsmanna Gunnars hefðu skorað á hann að beita sér fyrir því að vantrauststillagan yrði dregin til baka. tíl lausnar í samráði við stjórn- völd. Nokkrir sláturleyfishafar vilja þó ganga svo langt að slátra ekki í haust nema rekstur sláturhúsanna verði fyrst tryggður. Stjórn Lands- sambands sláturleyfishafa ákvað þó ekki neinar sérstakar aðgerðir á fundi sfnum, en vill áfram leita leiða til að finna rekstrargrundvöll fyrir afurðastöðvar í samvinnu við stjórn- völd. Hreiðar Karlsson, formaður stjómar Landssambands sláturleyf- ishafa, sagði í samtali við Morgun- blaðið að miðað við núverandi að- stæður teldi hann að ekki væri fært að selja kjöt af nýslátruðu á meðan ríkjandi væri óvissa um verð- lagningu og aðra réttarstöðu slátur- leyfíshafa. „Við munum á næstunni leita eftir nánari svörum varðandi þessi mál. Þá eigum við einnig óuppgerðar útflutningsbætur af hálfu ríkisvaldsins, og það er eitt af því- sem okkur er brýnt að fá gengið frá hið fyrsta til að geta staðið við skuldbindingar okkar," sagði Hreiðar. Rekstrartap sláturlcyfishafa á framleiðsluárinu 1986 var um 70 milljónir króna, og á því fram- Jeiðsluári sem lauk um sfðustu mán- aðarmót var tapið um 170 milljón- ir.Áætlað tap sláturleyfishafa á því framleiðsluári sem nú er að hefjast er um 270 milljónir króna. Er þá miðað við að verðlagning sem gerð yrði í haust byggðist á einföldum framreikningi, en tæki ekki til greina aðrar leiðréttingar. Verðlagsstofnun: Morgunblaðið/Þorkell Hugi Halldórsson gekk á fund forseta íslands, Vigdfsar Finnbogadóttur, f gær og aflienti henni blórn og bréf, sem sagði: „Kæra Vigdfs. Ég þakka þér fyrir daginn. Hugi." Takk fyrir daginn MEÐAL þátttakenda í heims- hlaupinu f Reykjavík á sunnu- daginn var sjö ára drengur, Hugi Halldórsson. í hlaupinu varð hann viðskila við móður sína, en þá kom annar þátttak- andi tíl sögunnar, forsetí ís- lands, frú Vigdfs Finnbogadótt- ir. Hún dró sig út úr hlaupinu, gekk til Huga og spurði hvað amaði að. „Eg er búinn að týna mömmu minni." „Þekkirðu mig?" spurði forsetinn. Þvf jánkaði Hugi. Forsetinn fór með drenginn að næsta lögreglumanni og eftir ráð- færingar varð það úr að forsetinn og Hugi héldu áfram för og gengu sem leið lá í Alþingishúsið og síðaní Stjórnarráðið. Meðan móð- ir Huga leitaði hans og var á leið til lögreglunnar, bauð forsetinn Huga heim, þar sem hann dvaldi þar til fundum hans og móður hans bar aftur saman. Aðspurður hvað hefði verið minnisstæðast frá þcssum degi, sagði Hugi: „Bara allt." En bætti svo við: „Ja, þegar ég sá skrif- borðið hjá Vigdísi, hugsaði ég: „Hmmm, þetta er sko fallegt." Óg fundarborðið f Stjórnarráðinu er mjög ffnt. Þar sitja menn allan daginn og búa til umferðarreglur og svoleiðis." Verslanir virða verðstöðv- un nær undantekningalaust NÝGERD könnun Verðlags- stofnunar sýnir að verslanir hafa virt verðstöðvunma með fáum undantekningum, að sðgn Georgs Ólafssonar, verðlags- stióra. Þá bcndir hækkun fram- færsluvisitðlu um 0,7% milli ágúst og september tíl þess að verðstöðvunin hafi dregið úr vcrðhækkunum, sagði Guð- mundur Sigurðsson hjá Verð- lagsstofnun, en búist hefði verið við 1-1,5% hækkun. Þessi hækk- un samsvarar tæplega 9% verð- bólgu á ári. f verðkðnnuninni, sem náði tíl 19 matvöruverslana á höfuðborgarsvæðinu, kemur í ljós að verð er lægst í stór- mörkuðum f Hafnarfirði og Garðabæ. „Kaupmenn og fyrirtæki hafa verið mjög jákvæð gagnvart verð- stöðvuninni og eftirliti Verðlags- stofnunar," sagði Georg Ólafsson. Hann sagði að yf irleitt hefðu menn lækkað verð ef Verðlagsstofnun hefði farið fram á það. Ef tilmæli Verðlagsstofnunar væru ekki virt yrðu nöfh viðkomandi fyrirtækja birt opinberlega og hugsanlegt væri að fara með mál fyrir dóm- stóla. Slíkt hefði þó enn ekki kom- ið til tals. Guðmundur Sigurðsson sagði að Verðlagsstofnun væri nú að athuga þau tilfelli þar sem verð hefði hækkað, en í sumum tilvik- um væri þar um eðlilegar skýring- ar að ræða. Til dæmis hefði sykur hækkað víða frá miðjum ágúst, en hann hefði hækkað á heims- markaði áður en verðstöðvunin tók gildi og hærra verð á n£jum birgð- um var því hugsanlega þegar ákveðið er verð var kannað um miðjan ágúst. Sjá bls. 37: Lægsta verðið f stórmörkuðum f Hafnarfirði og Garðabæ. Frumvörp til laga um verðbréfasjóði og eignarleigu: Hægt að skylda verðbréfa- fyrirtæki til fjárbindingar JÓN Sigurðsson, viðskiptarað- herra, lagði fram á rikisstjórn- arfundi í gærmorgun tvö frum- vörp til laga um fjármálastarf- semi utan bankakerfisins. Ann- ars vegar er um að ræða frum- varp um verðbréfaviðskipti og vcrðbréfasjóði og hins vegar frumvarp til laga um eignar- leigustarfsemi eða fjármögn- unarleigu. f frumvarpinu er heimild tíl þess að láta sönw reglur gilda um bindiskyldu verðbréfasjóða og verðbréfa- fyrirtækja og gilda um bindi- skyldu innlánsstofnana. í fréttatilkynningu frá við- skiptaráðuneytinu segir að verð- bréfafrumvarpið sé viðamikið. Með því sé settur rammi um starf- semi verðbréfamiðlara, verðbréfa- fyrirtækja og verðbréfasjóða og leysi það af hólmi eldri lög nr. 27/1986, sem séu um margt ófull- komin. Meðal helstu nýmæla í frum- varpinu er að settar eru ítarlegar reglur um skilyrði sem verðbréfa- miðlarar verða að uppfylla og um starfsskyldur þeirra gagnvart við- skiptavinum og eftirlitsaðilum. Ný ákvæði eru um verðbréfafyrir- tæki og starfsemi þeirra en engin slík ákvæði eru f gildandi lögum og ftarleg ákvæði um rekstur verðbréfasjóða. Ströng ákvæði eru um tilsjón bankaeftirlits Seðlabankans og settar reglur um lágmarkshlutafé verðbréfafyrir- tækis og um lágmark eigin fjár þess og ákvæði um viðskipti verð- bréfafyrirtækja og verðbréfasjóða með verðbréf. Þá eru ákvæði um rekstrarform, dreifingu fjárfest- inga og lausafjáretöðu verðbréfa- sjóða. Skýr ákvæði eru um heim- ild stjórnvalda til að hlutast til um rekstur verðbréfafyrirtækis brjóti það gegn ákvæðum laganna og ákvæði um hörð viðurlög. f eignarleigufrumvarpinu eru sett lágmarksskilyrði fyrir rekstri slíks fyrirtækis. Eigið fé má ekki nema lægri upphæð en 8% af heildarskuldbindingum þess á hverjum tíma. Þá eru lágmarksá- kvæði um efni eignarleigusamn- inga og um upplýsingaskyldu gagnvart viðskiptavinum. Frumvörpin eru samin af nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði í febrúar í vetur til þess að und- irbúa fyllri lagasetningu um starf- semi á fjármagnsmarkaði. Tónleika- ferð Syk- urmolanna að ljúka New York. Frá Ánui MnUIiiaasyni, blaðn- manni Morgunblaosúu. SYKURMOLARNIR héldu f nótt síðustu tónleika sfna í tónleika- ferð um Bandarfkin, þar sem hljómsveitin hefur leikið á um 30 tónleikum. Tónleikarnir voru f Boston, en á sunnudagskvöldið lék hljómsveitín f New York fyrir troðfullu húsi áheyrenda. Á meðal áheyrenda á tónleikun- um í New York, sem haldnir voru á tónleikastaðnum Ritz þar sem rúmast á milli 1500 og 2000 manns, voru meðal annarra for- eldrar sumra hljómsveitarmeðli- manna, en þeir komu gagngert frá íslandi til þess að sjá hljómsveitina spila. Einnig voru David Bowie, Iggy Pop og meðlimir hljómsveit- arinnar Talking Heads á meðal áheyrenda, auk meðlima í ýmsum þekktum hljómsveitum. Sykurmol- arnir koma heim til íslands næst- komandi sunnudag, en þá taka þeir sér stutt frí áður en þeir hefj- ast handa við að hljóðrita efni á nýja LP plötu og undirbúa væntan- lega tónleikaferð um Evrópu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.