Morgunblaðið - 07.05.1991, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 07.05.1991, Blaðsíða 24
24 MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 7. MAÍ 1991 Félag íslenska prentiðnaðarins og Félag bókagerðarmanna; Samningur undirritaður um stofnun Prenttæknistofnunar FORMENN Félags bókagerðar- manna og Félags íslenska prent- iðnaðarins undirrituðu í gær samning um stofnun Prent- tæknístofnunar. Tilefni þessa samstarfs samtakanna er sam- komulag um að stuðla að víðtæk- ari eftirmenntun starfsmanna í prentiðnaði. Verður höfuðmark- mið hinnar nýju Prenttækni- stofnunar að auka þekkingu og hæfni starfsmanna og stjórn- enda í íslenskum prentiðnaði, þannig að árangurinn verði auk- in gæði og framleiðni, samfara meiri starfsánægju. Er stofnun- inni ætlað að ná þessum mark- miðum með því að stofna til námskeiða, bóklegra og verk- legra fyrir starfsfólk í prentiðn- aði. Örn Jóhannsson, formaður FÍP, sagði í gær, að fra því að ákveðið hefði verið að endurskipuleggja menntunarmál í prentiðnaðinum hefði verið unnið sleitulaust að undirbúningi að stofnun Prent- tæknistofnunarinnar. „Þetta framtak er til komið vegna slælegra vinnubragða og árangurs yfirvalda menntamála því á þeim hefur staðið að bókagerðar- deild Iðnskólans fengi þann aðbún- að sem hún þarf. Skort hefur á nægar fjárveitingar og því er deild- in svo sett í dag, að hún hefur ekki getað sinnt því hlutverki sem hún hefur átt að sinna samkvæmt gildandi námskrám og ekkert útlit er fyrir að á því verði breyting. Því fórum við þessa leið. Við vonum að menntamálaráðuneytið fallist á þá stefnubreytingu sem félögin í sameiningu leggja til að verði á náminu," sagði Þórir Guðjónsson, formaður FBM, í samtali við Morg- unblaðið. Auka verkþekkinguna Prenttæknistofnunin mun gefa starfsmönnum kost á að auka verk- þekkingu sína, bjóða þeim upp á nám vegna sérhæfðra starfa og Morgunblaðið/Árni Sæberg Orn Jóhannsson (t.h.), formaður Félags íslenska prentiðnaðarins, og Þórir Guðjónsson, formaður Félags bókagerðarmanna, undirrita samning um stofnun Prenttæknistofnunar í gær. Að baki þeim standa (f.v.) Þórarinn Gunnarsson, framkvæmdasljóri FÍP, Ólafur Björnsson, bókagerðarmaður, Guðmundur Krisljánsson, ritari syórnar FÍP, og Þorgeir Baldursson, forstjóri Prentsmiðjunnar Odda. gefa þeim kost á upprifjun fyrra náms. Einnig mun hún bæta þeim upp grunnmenntun hafi henni verið ábótavant. Verður stuðlað að bættri grunnmenntun í bókagerð- argreinum með námskeiðum fyrir kennara, námskrárgerð og eftirliti í samstarfi við yfirvöld mennta- mála. Stefnt er að því að leiðbeinendur eigi kost á að sækja námskeið og fara í kynnisferðir til útlanda og mun Prenttæknistofnunin koma á samvinnu og samstarfi við sam- bærilegar stofnanir erlendis. Við skipulagningu endurmennt- unarnámskeiða verður þess gætt, að þau verði í góðri samsvörun við þarfir markaðarins. Verður um þrenns konar námskeið að ræða; 20-40 tíma námskeið, fyrirtækja- námskeið og 200 tíma námsbrautir auk fyrirlestra, þar sem farið verð- ur yfir öll svið prentiðnaðarins. Fyrsta námskeið Prenttæknistofn- unarinnar á að halda á vetri kom- anda og er markmiðið að á tveimur árum skuli framboð námskeiða aukið jafnt og þétt í alls 18 tegund- ir námskeiða. Menntunarskortur háir _ prentiðnaðinum Guðmundur Kristjánsson, stjórn- armaður í Prenttæknistofnun, sagði að stofnunin hefði fyrst og fremst það hlutverk að sinna end- urmenntun'en einnig væri lagt til að gerður verði samningur við menntamálaráðuneytið um að stofnunin annist gerð námskrár fyrir kennsluna ásamt endur- menntun kennara. Örn sagði að ástand menntunar- mála hefði á ýmsan hátt háð prent- iðnaðinum. „Við teljum að við verð- um að geta mætt aukinni sam- keppni. Tækninýjungar í prentiðn- aði eru svo. örar og við höfum ótt- ast að við yrðum ekki samkeppnis- færir að óbreyttu," sagði hann. Samið við menntamálaráðuneytið Guðmundur sagði borna von að nokkur skóli gæti staðið undir því að fjárfesta í stórum vélum til kennslunnar og því þyrfti að semja við viðkomandi prentsmiðjur um afnot af yélum til að nota við kennslu. „í dag stendur mest á því að fá menntamálaráðuneytið til að samþykkja að almennu grunnnámi sé lokið þegar nemendur byrja í iðnskóla. Prenttæknistofnun á bæði að taka að sér endurmenntun- ina, sjá um sveinsprófin og fylgja því eftir sem kennt er í Iðnskólan- um. Stofnunin væntir þess að geta gert samning við menntamálaráðu- neytið um þessi atriði og semur námskrár samkvæmt reikningi," sagði hann. Félögin hafa einnig stofnað sér- stakan prenttæknisjóð sem mun sjá um að fjármagna rekstur Prent- tæknistofnunarinnar. Verða rekst- arartekjur sjóðsins 1% framlag sem greitt er ofan á laun allra starfs- manna með aðild að FBM. Mun gjaldið verða greitt mánaðarlega en bókagerðarmenn hafa hins veg- ar samþykkt að falla frá 0,5% launahækkun, sem koma átti til framkvæmda 1. júní. Fyrstu skref Fyrstu aðgerðir Prenttækni- stofnunar verða að ganga frá samningum við menntamálaráðu- neytið um breytt námsfyrirkomu- lag og endurskoðun námsskrár. Verður settur upp ráðgefandi hóp- ur sem á að fjalla um námskrár og litlar vinnunefndir sem gera til- lögur um markmið, fjölda og inni- hald námsáfanga, námsmat og kennslugögn. Jafnframt verður þeim ætlað að útbúa lokapróf úr skóla og sveinspróf í samvinnu við prófnefndir. Þá verður sett á fót vinnunefnd til að móta reglur um skilyrði sem fyrirtæki þurfa að uppfylla til að öðlast rétt til að taka nema í verknám og um skyld- ur og réttindi leiðbeinenda. Útvegun húsnæðis Ráðinn verður sérstakur fram- kvæmdastjóri til stofnunarinnar sem mun stýra uppbyggingu henn- ar. Ný stjórn Prenttæknistofnunar hóf störf þegar að lokinni undirrit- un stofnsamnings félaganna en hana skipa Þórir Guðjónsson og Ólafur Björnsson fyrir hönd bóka- gerðarmanna og Guðmundur Kristjánsson og Þorgeir Baldursson af hálfu FÍP. Aðalfundur Sambands íslenskra rafveitna: Raunhæft að hluti fiski- skipaflotans verði knú- inn raforku í framtíðinni - sagði Gísli Júlíusson yfirverkfræðingur hjá Landsvirkjun AÐALFUNDUR Sambands íslenskra rafveitna (SÍR) var settur á Hótel Loftleiðum í gær en umræður um umhverfismál og öryggismál eru meginviðfangsefni fundarins, sem stendur í tvo daga. í gær voru flutt erindi er fjölluðu um umhverfismál og orkuveitur en í dag verður umræðuefni öryggismál og raforkukerfið. Gísli Júlíusson, yfirverkfræðing- um 600 þúsund tonn af koltvísýr- ur hjá Landsvirkjun, flutti erindi um umhverfismál og nýtingu ra- forku. Sagði hann raforku vera hreinustu orku sem til væri og mengun af henni nánast enga. Gæti nýting raforku, ásamt jarð- hita, í stað mengandi orkugjafa orðið mun meiri hér á landi en hún væri í dag. Bæri okkur til dæmis skylda að innleiða rafknúin farar- tæki hér á landi eins fljótt og kost- ur væri á og ættu raforkufyrirtæk- in í iandinu að hans mati að hefja markvissa markaðssetningu á raf- orku til farartækja og kynna notkun hennar á því sviði. Bensín- og olíunotkun bíla og tækja hér á landi væri áætluð um 215 þúsund tonn um aldamót og ,ylli þessi eldsneytisnotkun því að ingi færi út í loftið á ári. Væri það tæpur þriðjungur af áætlaðri heild- ar koltvísýringsframleiðslu hér á landi á ári. „Ef tekinn er sá fræðilegi mögu- leiki, að allir bílar og tæki yrðu rafdrifin myndi þurfa um 1000 GWh á ári af raforku, en með því að nota vetni sem millilið þarf um 4000 GWh á ári af raforku, vegna þess að nýtnin er svo miklu lélegri. Ef allur skípaflotinn gengi fyrir raforku frá álrafgeymum, myndi þurfa um 1000 GWh fyrir fiskiskip og um 670 GWh fyrir flutningaskip eða samtals um 1670 GWh á ári af raforku, sem þá myndi minnka koltvísýringinn um 1 milljón tonna. í framtíðinni er vel hægt að sjá fyrir sér, að hluti fiskiskipaflota okkar verði knúinn raforku frá ál- rafgeymum," sagði Gísli. Hann sagði einnig að bygging álvers hér á landi yrði til þess að byggt yrði einu álveri færra í heim- inum, sem gengi fyrir raforku sem unnin væri úr kolum eða olíu. Væri það okkar skerfur til að minnka aukningu á koltvísýringi í heiminum og þar með minnka gróðurhúsa- áhrifin. Helgi Bjarnason, deildarverk- fræðingur hjá Landsvirkjun, flutti erindi um umhverfi og orkuveitur. Hann sagði Landsvirkjun og Orku- stofnun hafa haft óaðfinnanlegt frumkvæði að rannsóknum og stuðlað að verndun umhverfis, bæði við undirbúning og rekstur virkj- ana. Þessar stofnanir, ásamt Nátt- úruverndarráði, ynnu um þessar mundir að stefnumörkun um vernd- un vatnsfalla og jarðhitasvæða þar sem reynt yrði að gera tæmandi yfirlit yfir þau vatnsföll og staði sem virkjaðir yrðu á næstu 1-2 manns- Morgunblaðið/Árni Sæberg Frá aðalfundi Sambands íslenskra rafveitna sem hófst í gær. öldrum. Markmiðið með þeirri vinnu væri að kanna hvort ástæða væri til að íhuga verndun einstakra vatnsfalla, takmarka nýtingu á hluta þeirra eða setja skilyrði fyrir notkun tiltekinna hluta vatnsfalla. Áætlanagerð um langtímaupp- byggingu raforkukerfisins væri einnig orðin brýn og þyrfti að vinna markvisst að því á næstu árum. Til að þetta yrði að verukeika yrði að hans mati að hraða gerð staf- rænna korta í mælikvarðanum 1:25.000 af landinu öllu, setja lög um eignarrétt á orkulindum og verðmætum jarðefnum, gera svæð- isskipulag af hálendi landsins og auka almennar grunnrannsóknir á næstu árum, Helgi sagði einnig að kerfisbund- ið mat á umhverfisáhrifum væri víða lögbundið í nágrannalöndum okkar sem liður í undirbúningi framkvæmda á vegum hins opin- bera. Taldi hann að innan skamms mynd þess verða krafist að slíkt mat væri viðhaft hérlendis við meiri háttar framkvæmdir. Yrði því mati vafalaust beitt við langtímaáætlun um uppbyggingu raforkukerfisins á næstu árum. Einnig fluttu í gær erindi þeir Ingvi Þorsteinsson, náttúrufræð- ingur, sem ræddi um gróðurkerfi og virkjanir og Halldór Ármanns- son, efnafræðingur hjá Orkustofn- un, sem ræddi um hagkvæmni jarð- hitanýtingar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.