Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 29.03.1996, Blaðsíða 22
22 D FÖSTUDAGUR 29. MARZ 1996 MORGUNBLAÐIÐ Símatími Ath. opið laugard. kl. 11-14 og sunnud. kl. 12-14 Sendið okkur fyrirspurnir á netfangið okkar eignamidlun@itn.is og við sendum upplýsingar til baka. -_3»'*ÍIh1R i! ^¦"¦*"jg—MJ« MJIlWiH , 9 i *!•:-* i *ínj| •» 1' *!»" Hjá Sunnuhfíð. Glæsileg 71 fm íb. á 3. hæö aö Fannborg 8. Fráb. útsýni. Sólskáli. Yfirbyggt bílastæöi o.fl. 6121 Glæsileg 75 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð að Fannborg 8. Fráb. útsýni. Sólskáli. Yfirbyggt bílastæði. Sjónvarps- dyrasími o.fl. V. 7,950 m. 4452 Fróðengi - í smfðum. Giæsii 61,4 fm 2ja herb. og 117 fm 4ra herb. íb. á fráb. útsýnisstað. íb. eru til afh. fljótl. fullb. með vönduðum innr. en án gólfefna. Öll sameign fullfrág. að utan sem innan. Hægt aö kaupa bilskúr með. V. 6,3 og 8,9 m. 4359 EIGNIR ÓSKAST. 2ja-3ja ÓSkaSt. Góö 2ja-3ja herbergja íbúð með góöu aðgengi fyrir fatlaða óskast strax, helst miðsvæðis. Traustar og góðar greiðslur í boði. Uppl. veitir Björn Þorri á skrifst. Iðnaðarpláss óskast. Traustur kaupandi óskar eftir 400-600 fm iðnaðarplássi með góðri lofthæð, t.d. í Múlahverfi, Fenjum eða Kópavogi, um 100 fm skrifstofuaðstaða mætti gjarnan fylgja. íbúð í Háaleiti óskast. rœustur kaupandi hefur beðið okkur að útvega 2ja-3ja herb. íb. á 1. eða 2. hæð m. góðum bílskúr. Æskileg staðsetning: Safamýri eða Háaleiti. Uppl. veitir Sverrir Kristínsson. EINBÝL SunnUflÖt - Gbæ. Vel staðsett og fallegt um 140 fm einb. ásamt 61 fm tvöf. bílskúr. Falleg lóð. Húsinu hefur verið mjög vel viðhaldið. Skipti á minni eign koma tilgreina.V. 14,9 m: 4797 Básendi - einb./tvíb. Faiieg m- eign sem er hæð, rishæð og kj. með séríb. samtals um 230 fm auk 32 fm bílskúrs. Á hæð- inni eru m.a. 3 saml. stofur (mögui. á herb.), stórt eldh., litið herb. og snyrting. Á rishæðinni eru m.a. 3 herb., baðh. o.fl. Á jarðh. er samþ. 3ja herb. ib. m. sérinng. Skipti a 2ja-5 herb. íb. koma vel til greina. V. 14,5 m. 2066 Einbýli og hesthús efst í MoSfellSCÍal. Glæsil. um 250 fm einb. á tveimur hæðum. Húsið er allt í 1. flokks ástandi með vönduðum innr. og gólfefnum. innb. bíl- skúr. Gott hesthús með reiðgerðí. 2 hektara lóð. Sérstök eign á frábærum stað. V. 15,0 m. 6019 LyngrÍmÍ. Tæplega fokhelt tvílyft 145,6 fm einb. Á 1. hæð er gert ráð fyrir 2 herb., stofu, eldh. o.fl. Á efri hæðinní er gert ráð fyrir holi, herb. og baöh. Sökklar aö 36 fm bílsk. Áhv. 5,9 m. húsbr. V. 6,5 m. 6002 Nönnustígur - Hfj. Guiifaiiegt imð einb. á tveimur hæðum við rólega götu. Húsið er nánast allt endurnýjað frá grunni. Nýtt þak, gler, lagnír, gólfefni og innr. Falleg lóð. 3 svefnh. Góðar stofur. Áhv. ca. 4,1 m. V. 9,2 m. 6036 Framnesvegur. Mjog snoturt m\ö einb. sem er hæð og kj. og með möguleika á stækkun. Góð lán áhv. V. 7,3 m. 6073 Akrasel - einb./tvíb. vommaðfáí sölu rnjög fallegt tvílyft 275 fm einb. með 33 fm bílsk. Á hæðinni eru glæsil. stofur, sólstofa, eldh., baöh,, 2 rúmg. herb. o.fl. í kj. er m.a. gott svefnh., stórt fjölskylduherb., þvottah., snyrting auk 2ja herb. íb. m. sér inng. Falleg lóð. Skipti á minni eign koma tii greina. V. 17,9 m. 6076 Reykjavegur Mos. um i8otmgott nýl. einb. á eínni hæð á stórri lóð í útjaðri byggðar. 4 svefnh. Innb. bílsk. V. 11,9 m. 6102 •.jMfHpnrr»"«r ÞemuneS. Fallegt tvílyft einb. á frábær- um staö. Húsið er um 258 fm meö innb. tvöf. bílskúr. Stórar stofur og 5-6 herb. o.fl. Stór og falleg lóð. Híti i stétt. Fallegt útsýni. V. 18,5 m. 6106. Vesturgata - Kvosin. vorum að ta i sölu timburh. sem er kj., hæó og ris. Húsið er nánast allt smíðað upp frá grunni og afh. í nú- verandi ástandi, tæpíega tilb. u. tréverk. Járn- klæðningu vantar. Möguleiki á aukaíb. i kj. Áhv. 4,8 m. Skipti möguleg. V. 8,5 m. 6150 Smárarimi - einb./tvíb. i smið- um mjög falleg tvilyft húseign með 2 samþ. Ib., 5-6 herb. 156 fm íb. ásamt 30 fm bilsk. og 2ja herb. 67 fm íb. á jarðh. með sérinng. íb. afh. tilb. að utan en fokh. að innan. V. 8,9 og 4,2 m. 6110 EIGMMIÐIIMN % — Abyrg þjónusta í áratugi. Slarfsmenn: Sverrir Kristinsson, sÖlustjóri, lögg. fasteignasali, Björn Þorri Viklorsson, lögfr., sölum., Þorleifur St. Guftniunclssoii, B. Sc, sölum., Cuouiuiidur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Slefánsson, lögfr., söluin., Magnca S. Sverrisdóttir, ljósmyuclun, Jóhaima Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Hannesdóttir, símavarsla og ritari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 Lækjarberg - tvær íbúðir. Mjög fallegt og reisulegt nýtt steinhús á tveimur hæðum. Húsið er rneð tveimur góðum íb. og stórum bílsk. Afh. nú þegar fokhelt og glerjað. Skipti möguleg. V. 12,5 m. 4445 SunnuflÖt - Gbæ. Mjög vandað um 250 fm einb. með séríbúð í kj. og tvöf. 50 fm bíl- skúr. Húsið stendur neðan við götuna og er fallegt útsýni yfir hraunið og lækinn. V. 20,7 m. 6134 Vesturbær - Kóp. vomm að fá í einkasölu glæsil. nýlegt einlyft 140 fm einb. meö 28 fm bílskúr. Allar innr. eru nýjar svo og gólfefni. Arinn í stofu. Falleg lóð. Hiti í inn- keyrslu. Áhv. 2,3 m. byggsj. V. 13,9 m. 6176 Melhæð - Qbæ. Glæsil. sérhannaö um 460 fm einb. á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. Sundlaug. Húsið er ekki frág. en það sem búiö er, er mjög vandað. Eign fyrir kröfuharða. Losn- ar fljótl. Áhv. ca. 17 m. V. 23,6 m. 3860 Básendí. Vel umgengið og fallegt um 190 fm einb. á tveimur hæðum. Stórar stofur. Mögul. á íb. í kjallara. V. 12,7 m. 4350 Klyfjasel. Vandaö og vel staösett tvfi. 187 fm einb. ásamt 28 fm bílsk. 4-5 svefnh. Fallegt útsýni. Skipti á 4ra herb. íb. koma til greina. Áhv. 7,5 m. V. 14,9 m. 3661 PARHUS Norðurmýri. 165fmgottþrílyftparh. Á 2. hæð eru 3 herb. og baðh. Á 1. hæð eru 2 saml. stofur, snyrting og eldh. í kj. eru 2 herb., þvottah. o.fl. Laust fljótlega. V. 10,9 m. 4770 Kópavogur - parh./tvíb. um 285 fm húseign sem skiptist í 138 fm efri hæð, 113 fmjarðh. auk 25 fm bílsk. og 121 fm vinnu- rýmis. Eign sem gefur mikla möguleika. V. 17,5 m.3899 Hrauntunga. Vorum að fá þetta glæsil. 190 fm parh. i einkasölu. Á efri hæð eru stórar stofur, vandað eldh., snyrting, forstofa, innb. bílsk. og fráb. útsýni. Á neðri hæð eru 3 herb., sjónvarpshol, baðh. o.fl. Garöurinn er mjög fai- legur og bæði með sólverönd til vesturs og suðurs.V. 15,3 m. 6164 Fumbyggð - MOS. Fallegt138fm tvílyft parh. með 27 fm bílskúr. Á 1. hæð eru m.a. gestasnyrting, hol, stofa með sólskála, eldh., þvottah. m. bakútgangi o.fl. Á efri hæð eru 3 góð herb., bað og sjónvarpshol. Áhv. 7,7 m. í húsbr. Laust strax. V. 10,9 m. 6169 Bakkasmárí. Glæsil. parh. á einnl hæð um 175 fm m. innb. bílsk. Húsið er tilb. til afh. tilb. að utan en fokh. að innan. Gfæsií. útsýni. Skipti möguleg. 4213 RAÐHÚS HraUntUnga. Mjög fallegt og vel um- gengið um 215 fm raöh. á tveimum hæðum. Stór og glæsii. garður. Húsið er endahús fremst í röð með miklu útsýni. Ath. skipti á góðri 4ra herb. íb. 4674 Frostaskjól - verðlaunagata. Sérl. glæsil. 265 fm nýl. raðh. með innb. bílskúr á eftirsóttum stað. Húsið er tvær hæðir og kj. Vandaðar innr. Parket. *Glæsil. baðh. Afgirtur garður. Svalir. V. 17,5 m. 4728 HÚS með möguleíka. Höfum fengið í sölu glaésilega íbúð auk aðstöðu sem gæti t.d. hentað fyrir listamann, iðnað- armann, tónlistarmann, kennara, heilsurækt, trúfélag eða hvers konar félagsstarfsemi. íbúðin er 5-6 herb. (stór rými) á tveimur hæðum. Vandaðar innr. Parket. Arinn. Góðar suðursv. Hellulögð verönd. Vinnuaðstaðan skiptist í tvennt. Annars vegar er glæsil. salur um 80 fm með góðum gluggum og loft- hæð allt að 6,5 m. Hins vegar er bílskúr og geymslurými sem er í dag nýtt sem vinnuaðstaða, það er samtals um 75 fm. Húsið stendur innst í botnlanga og aðkoman að því er mjög góð. Glæsil. útsýni. Falleg og gróin lóð. V. 19,9 m. 2764 HÆÐIR StÓríteÍgur MOS. Vel skipulagt um 144 fm raðh. á einni hæð með innb. bilskúr. Hús- ið barfnast standsetningar. Lyklar á skrifst. Áhv. ca. 9,0 m. húsbr. og byggsj. V. 10,5 m. 6010 Ásgarður - stórt hús m. bíl- SK. Rúmg. og vel umgengið um 181 fm raðh. auk 25 fm bilsk. Húsið er í góðu standi og stendur í neðstu röö með óheftu útsýni til suð- urs. V. 11,9 m. 6093 Víðíteigur. Einlyft fallegt 3ja herb. um 82 fm fallegt raðhús. Parket. Möguleikí á sól- stofu. Áhv. 4 m. V. 8,3 m. 6114 FÍSkakVÍSl. Fallegt 225 fm raðh. sem er 2 hæðir og milliioft ásamt tvöf. 42 fm bílskúr. Húsið skiptist m.a. í 5 svefnh. og góðar stofur. Gott útsýni. V. 14,8 m. 6131 ÞÍngáS. Fallegt einlyft 150 fm fallegt endaraðh. með innb. bílskúr í útjaöri byggðar. Áhv. 6,1 m. í húsbr. Skipti á minni eign koma til greina. 4859 Kolbeinsmýrí. Mjög fallegt og vandað um 200 fm nýlegt raðh. á tveimur hæðum. Parket. Garöskáli. Arinn í stofu. Innb. bílskúr. Ahv. ca. 5,0 m. V. 15,8 m. 6175 Brekkulækur. s herb. bjon og u- leg 11S fm hæð {2. hæð) auk 23 fm bítsk. Sér þvottsh. Húslð er nýl, klætt að hluta og f m)ög góðu ástandí. Laus strax. Ákv. sala. Áhv. 3,5 m. i tangtfmaléni. V. aðeirts 8,6 m. Fjallalind - Gott verð. Giæsi- legt einlyft 130 fm raðh. með innb. bilsk. Húsin skiptast i 3 góð herb., stofur, o.fl. Góð staðsetning. Húsin afh. fullb. að utan en fokh. að innan. V. 7,4 m. 4462 Ásholt - mikið áhV. Fallegt raðh. á tveimur hæðum um 138 fm ásamt tveimur stæð- um i bilag. Útb. aoeins 2,5 m. V. 11,7 m. 4440 Suðurtllíðar KÓp. Vorum að fú i sólu glæsil. 213 fm raðh. við Heiðarhjalla sem skilast fullfrág. að utan en fokhelt að innan. Stór bílsk. og glæsii. útsýni. V. 10,5 m. 4407 SeljabraUt. Ákafl. vandað og fallegt u.þ.b. 190 fm endaraðh. ásamt stæði í bílag. Vandaðar innr. Suðurlóð. V. 10,9 m. 3710 VeStUrberg. Vandað tvílyft 187 fm raðh. sem skiptist m.a. í 4 herb., hol, stóra stofu, eldh., baðherb.. snyrtingu o.fl. Góður bilsk. Fal- legt útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 11,9 m. 4075 DrápUhlíð. 5 herb. 108 fm falleg neðri sérh. sem skiptist í 2 saml. stofur og 3 herb. Innr. á baði. Hiti í stétt. Ákv. sala. V. 9,5 m. 4987 VeSturbær. Vorum að fá í einkasðlu glæsil. 130 fm neðri sérh. við Hofsvallagötu ásamt 30 fm bílskúr. 2 saml. parketl. stofur m. arni. Áhv. 6,0 m. í húsbréfum. Skipti á minni eign koma til greina. V. 11,9 m. 6020 LangholtSVegur. Mjóg glæsileg 4ra- 5 herb. neðri sérhæð í nýlegu 3-býli ásamt 2ja herb. séríb. í kj. Samt. um 188 fm. Parket og flísar á öllum gólfum. Bílskúr. Failegur garður. V 15,0 m. 6101 KvÍSthagÍ - Skipti. Glæsileg 111 fm 4ra herb. sérhæð (1. hæð) í 4-býli. íb. hefur öll verið standsett frá grunni. Vandaðar innr. Tvennar svalir. Hæðin fæst einungis I skiptum fyrir stærri eign í vesturborginni. Nánari uppl. veitir Magnea. V. 10,9 m. 6157 Þinghólsbraut - 73 fm bíl- SkÚr. 4ra herb. góð 122 fm neðri sérh. sem skiptist í 2 saml. stofur og 2 svefnh., sólstofu o.fl. Tvöf. góður bílskúr. Ahv. sala. V. 9,5 m. 6165 Álfheimar. Glæsileg 6-7 herb. 153 fm efri sérhæð ásamt 30 fm bilskúr. Allt i topp standi. Fallegt útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 12,9 m. 6177 Melabraut - með aukaíbúð. Til sðlu falleg 126 fm sérh. ásamt sólstofu, 27 fm bílskúr og um 50 fm ósamb. íbúð. Glæsil. útsýni. V. 10,0 m. 4434 Eyrarholt. Vorum að fá i sðlu 107 fm íb. á 1. hæð í 2-býli. íbúðinni fylgir 33 fm bllskúr og 18 fm geymsla. Áhv. 6,2 m. húsbréf. V. 7,5 m. 6171 Álfhólsvegur - góð kaup. 134 fm sérh. á 1. hæð í góðu 3-býli ásamt 26.6 fm bílsk. 4 svefnh. Eldh. og gler er endurn. að hluta. Áhv. 2,6 m. Byggsj. V. aðcins 8,4 m. 4230 4RA-6 HERB. SeljahverfÍ. 6-7 herb. mjög góð 150 fm íb. á tveimur hæöum (1. h.+jarðh.) ásamt stæði í nýl. upphituöu bílskýli. Á hæðinni eru 2 herb., stofa, eldh. og bað. Á jarðh. eru 3 herb., bað o.fl. Sérinng. á jarðh. Áhv. 2,0 m. Byggsj. V. 9,3 m. 4113 KAUPENDUR ATHUGID Aðeins hluti eigna úr söluskrá okkar er auglýstur í blaðinu ídag. VeSturberg. Góð íb. á efstu hæð i ný- standsettri blokk. Miklar vestursvalir og glæsil. útsýni. Ath, skipti á minni eign eða góðum bíl. V. 6,7 m. 2433 Alfheimar. 4ra herb. 97 fm góð ib. á 4. hæð. íb. skiptist m.a. í stofu, 3 herb. o.fl. Suð- ursv. V. 7,3 m. 3955 Vesturbær - bílskúr. 4ra he* mikið endurnýjuð íb. á 3. hæð við Dunhaga. Nýtt eldh., bað og gólfefni. Ný standsett blokk. Áhv. 5,0 m. V. 7,9 m. 4737 Nýbýlavegur - bílskúr. -im herb falleg íb. á 2. hæð í fjórbýlish. með um 40 fm góðum bílsk. Parket. Sér þvottah. Glæsil. út- sýni. Laus strax. V. 8,5 m. 4741 Hrísrimi - Grafarvogi. 4ra he*. ný og falleg íb. á 2. hæð með sérinng. og góð- um svölum. Áhv. 5,0 m. Ákv. sala. V. 7,5 m. 4789 Engihjalli - 8. hæð. 4.a herb. falleg og vel skipulögð ib. á 8. hæð sem snýr i austur og suður. Fráb. útsýni. Stórar suðursv. V. 6,9 m. 4730 Rekagrandi. Falleg 100 fm 4ra herb. ib. á 2. hæð í skemmtilegri blokk. Stæði í bílag. Glæsil. útsýni. Tvennar svalir. Hagst. lán áhv. ,V. 8,9 m. 4807 Háaleitisbraut - mjög stór. Falleg og björt rúmg. um 130 fm íb. á 4. hæð. íb. er mikið endurnýjuð m.a. gólfefni, baðh., eldh. o.fl. Tvennar svalir. Parket. Mjög gott út- sýni. Gott byggsj. lán áhv. Bílskúrsréttur. V. 9,0 m.4946 Flúðasel - laUS Strax. 4ra herb falleg 104 fm endaíb. á 2. hæð ásamt stæði í bílag. 4 svefnh. skv. teikningu. íb. er nýmáluð. Nýstandsett hús. Áhv. 4,7 m. Laus strax. V. 7,6 m.4991 VeSturbær. Glæsil. 4ra herb. um 120 fm íb. á 2. hæð í nýl. fjölb. við Vesturgötu. Vandað- ar innr. m.a. parket. Faliegt útsýni. V. 9,2 m. 6053 Frostafold m/bílskúr. Miög vönduð og falleg um 100 fm íb. á 1. hæð sem snýr í suður og vestur. Parket og vandaðar innr. Góðar suðursv. með útsýni. Bílskúr. Áhv. ca. 4,0 m. V. 10,4 m. 6048 DunhagÍ. Góð 108 fm ib. á 3. hæð i góðu fjölbýli. Endurnýjað eldh., baðh., bak o.fl. Góðar geymslur. V. 7,7 m. 6066 Alagrandi. 4ra herb. 111,9 fm íb. á 2. hæð. Hæðin er tilb. u. trév. en húsið aö utan og sameign fullgerð. Rúmg. svalir. Ein fárra hlið- stæðra eigna í vesturbæ. Stutt í þjónustumið- stöð. Sveigjanleg greiðslukjör. V. tilboð. 6090 Kleifarsel. Glæsil. 123 fm nýinnr. lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Glæsil. innr. og tæki. Koníaksstofa á palli í turnbyggingu. V. aðeins 8,9 m. 6096 ÁlfheÍmar. Vorum að fá glæsilega 97 fm íb. á 3. hæð í góðri blokk. Endurn. eldhús, bað, gólfefni, raflagnir o.fl. Laus strax. V. 7,8 m. 6170 SæbÓlsbraUt. Mjög falleg og björt um 100 fm íb. í litlu og fallegu fjölbýlish. Sérþvottah. Góðar innr. Suðursv. Mjög gott ástand á húsi og sameign. V. 7,p m. 6155 Grettisgata -133 fm. Mjögmmg. og björt um 133 fm íb. á efstu hæö í góðu fjöl- býlish. Stórar stofur með suðursv. Forstofuherb. með snyrtingu. Aukaherb. í risi með aögangi að snyrtingu. Laus fljótlega. V. 8,4 m. 6148 Asparfell. 4ra herb. um 90 fm ib. á 6. hæð í lyftuhúsi. Glæsil. útsýni til suðurs. V. að- eins 5,8 m. 6118 LjÓSheÍmar. 4ra herb. góð um 83 fm Ib. á 2. hæð. Sér inng. Nýtt parket. V. 7,5 m. 6136 Safamýri - laus strax. vorum að fá i sölu 100 fm 4ra herb. íb. í fjölbýlishúsi á eft- irsóttum stað. 21 fm bílskúr. Svalir útaf stofu og svefnherb. Pvottah. í íb. V. 7,9 m. 6168 Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara. Glæsileg um 100 fm 4ra herb. íb. í þjónustukjarna fyrir eldri borgara. íb. er öll nýstandsett. Fráb. útsýni. Getur losnað fljót- lega. Áhv. byggsj. ca. 3,6 m. V. 9,9 m. 6173 FífUSel. 100 fm 4ra herb. íb. á 2. hæð'i skemmtilegri 3ja hæða blokk. Stæði í bílag. V. 6,9 m. 4661 Mávahlíð - rÍS. 4ra herb. 74 fm snotur rish. Ib. er m.a. 2 saml. stofur sem mætti skipta, 2 herb., eldh., bað og hol. Geymsluris fylglr. V. 5,8 m. 4519 HÚSÍn að Keilugranda 1 tíl SÖIu. Þessar stóru og vel staðsettu byggingar að Keilugranda 1 eru til sölu. Hér er um að ræða u.þ.b. 4900 fm byggingu. Húsið er þrjár aðaleiningar en nánast einn geymur hið innra. í mestum hluta hússins er lofthæð um 5,7 m en í hluta þess er milliloft, nýtt sem skrifstofur, kaffistofur, snyrtingar, geymslupláss o.fl. Húsið hentar vel fyrir ýmiss konar at- vinnustarfsemi sem þarf gott lagerpláss. Góð malbikuð bílastæði fylgja húsinu. Allar nánari uppl. veita Sverrir og Stefán Hrafn. 5298

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.