Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 04.06.1996, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 4. JUNI 1996 C 15 GIMLIGIMLI FASTEIGNASALA ÞORSGÖTU 26 RVK FAX 552 0421 OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 SIMI 552 5099 © 552 5099 ÓlafiirB. Blöndal sölustjóri Sveinbjörn Hattdórsson sölmaður Steingrt'mur Ármannsson sölumaBur Hafiteinn S. Hafiteinsson lögfrœðingur\ Árni Stefánsson, viðskfr. BERGSTAÐASTRÆTI - EIN- BYLI Vorum að fá i sölu þetta fallega ca 150 fm einbýlishús. Húsið er allt nýstand- sett að utan sem innan. Mjög miklir mögu- leikar, m.a. hægt að hafa tvær ibúðir. Áhv. ca 4,2 millj. húsbréf og Kf.sj. Verð 11,9 millj. 4991 ÞINGHOLTIN - EINBÝLI vorum að fá í s'ölu mikið endurnýjað mjög snoturt ca 125 fm einbýli. Húsið er 2 hæðir og ris. Nýtt þak, gluggar og gler. Rafmagn og margt fl. endurnýjað. Laust strax. Verð 10,8 millj. Lyklar á GIMLI! 4864 KEILUFELL Mjög gott 147 fm ein- býli. Um er að ræða hæð og ris auk 29 fm bílsk. Nýl. eldhús, parket. Ræktuð lóð. Góð eign. Verð 11,8 millj. Ath. skipti á íbúð eða sérbýli miðsvæðis. 3587 SOGAVEGUR Fallegt lítið einbýli, hæð og kjallari, á mjög stórri lóð. Húsið er mikið endurnýjað. Hentar vel fyrir dýrahald. Verð 7,5 millj. 4964 SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Gott járnklætt timburhús 147 fm alls. Kjallari, hæð og ris. Endurn. klæðning, lagnir og fleira. Glæsilegur bakgarður. Ath. skipti á ódýrara. Áhv. húsbréf 3,5 millj. Verð 8,3 millj. Laus strax. 4682 RAÐHUS/PARHUS SKÓLAGERÐI - PARHÚS Mjög skemmtilegt 161 fm parhús á tveim- ur hæðum ásamt bílskúr. Húsið er allt í toppstandi. Parket og flísar á gólfum. Skipti á ódýrari koma til greina. Verð 12,5 millj. 4003 STARENGI Mjög skemmtilegt nýtt Permaform raðhús á mjög fallegum og skjólsælum stað. Rúmgóðar stofUr, stórt eldhús og rúmgóður bílskúr með geymslu innaf. VIII skipti á mlnni eign 2-3ja herb. Áhv. 2,7 millj. Verð 11,5 millj. 4896 VIÐARÁS - EIN HÆÐ Mjög fallegt og skemmtilegt raðhús á einni hæð í fallegu og grónu hverfi. Stór og fallegur garður. Timburverönd í suður. Hiti í planl. Barnvænt hverfi. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 11,8 millj. 4922 LAUGALÆKUR Mjög skemmtilegt þriggja hæða raðhús á mjög fallegum stað. Séríbúð í kjallara. Skipti á minni eign, helst í þingholtunum. Áhv. 2,1 millj. bygg- sj. Verð 10,2 millj. 4218 BERJARIMI - PARHUS vor- um að fá i sölu þetta fallega 181 fm parhús með innb. bílskúr. Gott skipu- lag, vandað eldhús. Áhv. húsbréf 5,2 millj. Verð aðeins 10,9 millj. 4862 1% - JBJJ feM' '—-•¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ::.;,- ••'•,: ' .,,...„¦..-. -..,. ¦ ¦ : ¦;¦ ¦. tffl fSf TJARNARMÝRI - SELTJ. Vor- um að fá í einkasölu glæsilegt endaraðhús með innb. bílskúr. Stærð alls 252 fm Allar innr. af vönduðustu gerð. Fullbúin eign innst í botnlanga. Áhv. 6,0 millj. húsbr. Verð 17,8 millj. 4994 ÁSGARÐUR - RAÐHÚS nofm raðhús I neðstu röð með fallegu útsýni yfir Fossvogsdalinn. 2 hæðir og kjallari. Mikið endurn. Áhv. ca 2,5 millj. byggsj. Verð 8,3millj. 4992 ASBUÐ - GARÐABÆR Faiiegt 166 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. 4 svefnherb. Góður suður- garður. Áhv. 3,6 millj. Verð 11,7 millj. Skipti koma til greina. 3453 BREKKUBYGGÐ - M. BÍLSK. Fallegt 90 fm raðh.' á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Parket. -Glæsil. útsýni. I Áhv. 5,3 millj. Verð 8,9 millj. Skipti á . 2ja herb. koma til greina. 4636 ALFHOLSVEGUR Glæsilegt ca 100 fm parhús á tveimur hæðum. Góð herb. fallegar innr. Suðurgarður. Áhv. byggsj. 5,0 millj. Verð 9,8 millj. 1889 ISMWUM SUÐURÁS Getum nú boðið 175 fm glæsilegt raðhús á hlægilegu verði. Afhent nú þegar fullbúið að utan og málað, fok- helt að innan á aðeins 8,5 millj. Áhvil. húsbréf 5,5 millj. Útborgun aðeins 3,0 millj. 4303 TRÖLLABORGIR Glæsil. raðh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. alls um 134 fm 3 svefnherb. Mjög fallegt útsýni. Húsin skilast tilb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,3-7,5 millj. Teikn. á Gimli. 4577 SERHÆÐIR OG 5-6 HERB. W. MELHAGI Sérstaklega skemmtileg og björt 4ra herb. sérhæö á mjög fatlegum stað í vesturbænum. Parket á gólfum. Ibúð sem er sérlega vel staðsett. Sjón er sögu ríkari. Skipti koma til greina á minni eign. Verð 9,2 millj. 4872 SKÖGARÁS - GLÆSIL. UTSYNI Vorum að fá í einkasölu sérlega glæsilega 5-6 herb. 140 fm íbúð á tveimur hæðum [ nýklæddu litlu fjölbýli. Húsið er á besta stað með æv- intýralegu útsýni yfir landið og miðin. Frábært skipulag ibúðar. Sjón er sögu ríkari. Verð 10,6 5001 ÞINGHOLTIN - „PENTHOUSE" Vorum að fá í einkasölu mjög fallega 107 fm „pent- hoUse" íb. á tveimur hæðum á besta stað í Þíngholtunum. Nýtt parket, þrennar svalir, glæsilegt útsýni. Sjón er sögu rikari. Áhv. húsbr. 4,6 millj. Verð 9,5millj 4881 SÓLVALLAGATA - 5 HERB. Mjög skemmtileg og rúmgóð 5 herb. 155 fm íbúð á fjórðu hæð með frábæru útsýni. Arinn í stofu, parket á stofugólfi og stórar suðursvalir. Áhv. 4,5 millj. Verð 10,8 millj. EIGN SEM ER þESS VIRÐI AÐ SKOÐA. 4889 ÞVERAS Skemmtileg og mjög rúm- góð íbúð á tveimur hæðum i glæsilegu tvf- býli. Innb. bílskúr alls 197 fm Ibúðin er um 80% af eigninni. Óvenju rúmgóð svefn- herb. Áhv. 5,5 millj húsbr. Verð 12,4 mlllj. 4547 HLÍÐARHJÁLU - STÓR- LÆKKUN Glæsileg 132 fm efri sérhæð i tvíbýli með fallegu útsýni. Suðursvalir, parket, nýjar innr. Innfelld Halogen-ljós og staéði í bllskýll. Áhv. 3,7 millj. Verð 10,9 millj. 4850 FIFUSEL - TVO AUKAHERB. Mjög falleg 4ra herb. 117 fm ibúð á 1. hæð með stæði í bílskýli og tveimur auka- herbergjum í kjallara, 12 og 16 fm sem bjóða möguleika á einstaklingsíbúð. Áhvfl. ca 6,1 millj. Verð kr. 8,5 millj. 4491 SKELJATANGI - MOS. Mjög skemmtileg 94 fm sérhæð í nýju húsi i Mos. Eikarparket og fllsar. Suðurverönd. Mjög rólegur og fallegur staður. Áhv. 4,5 millj. Verð 7,9 millj. 4981 MELGERÐI - SKIPTI Falleg 5-6 herb. sérhæð á góöum stað i vesturbæ Kópavogs. Parket á stofu og svefnherb. Viðarverönd og suðurgarður. Sérbilastæði fylgir. Áhv. 2,7 millj. Verð 9,9 millj. 4487 FLYÐRUGRANDI Glæsileg 5 herb. 126 fm íbúð á efstu hæð í nýstandsettu eftirsóttu fjölbýli. Góðar innréttingar og gólfefni. Stórar svalir m. glæsil. útsýni yfir KR völlinn. 4656 ÁLFHEIMAR M|ög góð og mikið endurn. 100 fm ib. auk ca 25 ím riss. Parket. Nýl. eldhús, gler o.fl. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. 3860 4RA HERB. IBVÐIR STÓRAGERÐI Vorum að fá I einkasölu 100 fm mjög fallega og mlkið endurn. 4ra herb. Ibúð á 2. hæð I ný- standsettu húst. Standsett baðherb. og eldhús, parket á gólfum. Áhv. 5,1 mlllj. Verð 7,9 millj. 4755 DALBRAUT - SKIPTI Góð 4-5 herb. íbúð i 6 íbúða fjölb., á 2. hæð með bílsk. Tvennar svalir austur/vestur. Eikar- innrétt. i eldhúsi. Áhv. 611 þús. í lífsj. Verð 8,8 millj. 4841 KAPLASKJÓLSVEGUR - ÚTSÝNI 4ra herb. 93 fm ibuð á 4. hæð i góðu fjðlbýli. Ibúðin er á tveimur hæðum og með góðu útsýni. Húsið er nýviðgert. Áhv. ca 1,6 millj. Verð 6,9 millj. 4382 ALFHEIMAR - TOPPEIGN Falleg 4ra herb. íbúð í fjölbýli sem verið er að taka í gegn. Parket á allri íbúð, ásamt nýl. innr. Suðursvalir. Toppeign á góðum stað. Áhv. ca 3,0 millj. byggsj. + lífsj. Verð 7,9 millj. 4952 HRÍSRIMI Mjög falleg 4ra herb. 120 fm íbúð á 1. hæð ásamt bilskýli. Stór stofa, fallegar innréttingar ög parket á gólfum. Rúmgóð og björt ibúð. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 9,4 millj. 4876 EFSTASUND Ágæt 2-3ja herb. íbúð í góðu þríþýli. Parket á stofu, nýl. dúkur á svefnherbergi. Möguleiki á fleiri svefn- herb. Húsið er klætt varanlegri klæðningu. Áhv. Veðd. ca 3,2 millj. Verð 5,2 millj. 4442 BERGSTAÐASTRÆTI Skemmtileg 95 fm 3ja herb. ibUð á fyrstu hæð. Eign sem þarfnast standsetningar. Geymsla/ovottahús í ibúð. Eign sem býð- ur upp á mikla möguleika. Áhv. 1,1 millj. Verð aðeins 5,9 millj. 4899 FRAKKASTÍGUR Skemmtileg 3ja herb. íbúð á-annari hæð nálægt miðbæn- um. Eign sem býður upp á mikla mögu- leika. Áhv. 4,1 millj. Verð 5,7 millj. Ut- borgun aðeins 1,6 millj. 4884 OLDUGATA - M. BYGGSJ. Falleg 3-4ra herb. 80 fm ib. á 2. hæð í reisulegu steinhúsi á eftirsóttum stað. Eikarparket. Áhv. 3,7 mlllj. byggsj. Verð 7,5 millj. 4817 SÓLHEIMAR Góð 101 fm 5 herb. íbUð á 7. hæð í lyftuhúsi. Suðursv. og mjög gott útsýni. Húsvörður. Laus fljót- lega. Verð 8,5 millj. 4879 ENGIHJALLI - FALLEG Mjög falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Parket á allri ib. Flisal. baðherb. og þvottahús með tækjum á hæðinni. Áhv. 350 þús. i byggsj. Verð aðeins 6,5 millj. 4856 FIFUSEL Mjög skemmtileg og rúm- góð 4ra herb. íbúð á góðum stað. Stutt i alla þjónustu. Parket á stofu. Getur verið laus fljótlega. Áhv. ca 2 millj. Verð 7,6 millj. 4786 FLÚÐASEL - SKIPTI STÆRRA Skemmtileg 4ra herb. ib. á 3. hæð í fjölbýli. Eikarparket. Suðvestur- sv. Stæði í bílskýli. Skipti möguleg á stærri eign. Áhv. 2,8 mlllj. Verð 7,6 millj. 4830 FÍFUSEL - AUKAHERB. OG BILSK. Björt og falleg 4ra herb. með bílskýli og aukaherbergi i kjallara. Tilvalið til útleigu. Parket og flisar. Áhv. 4,7 millj. Verð 7,5 millj. 4296 DVERGABAKKI - BÍLSK. Vor um að fá i sölu 86 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð ásamt 22 fm bílskúr. Tvennar svalir. Ibúð í toppstandi. Lyklar á GIMLI. Verð aðeins 6,9 millj. 4906 HRAUNBÆR MEÐ AUKA- HERB. Björt og rúmgóð 4ra herb. 102 fm íbúð ásamt aukáherb. I kj. Góður stað- ur. Stutt i alla þjónustu. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Verð 7,7 millj. 4980 HRAUNBÆR Mjög falleg 4ra herb. 94 fm íb. á 2. hæð. Parket. Hús nýl. mál- að að utan. Stutt í alla þjónustu. SKIPTI Á EINBÝLI I HVERFINU. Verð 7,8 millj. 4811 KJARRHÓLMI Mjög góð 4ra herb. ibúð á 3. hæð með fallegu útsýni. íbúð og sameign nýl. tekin í gegn. Innan (búðar er þvottahús. Verð 7,5 millj. 4798 FROSTAFOLD - TOPP- EIGN Mjög falleg 102 fm 4ra herb. fb. á 3. hæð f fallegu fjölb. ásamt 22 fm bflsk. Glæsil. innr. Fallegur bakgarður með leiktækjum. .Mjðg fallegt útsýnl. Áhv. 4,9 mlllj. byggsj. 4806 SÆBOLSBRAUT Mjög góð og vel innréttuð 98 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Suðursvalir, þvottahús f íb. Ahv. byggsj. 1.770 þús. Verð 7,9 millj. 4404 HRAUNBÆR Falleg og vel skipu- lögð 4ra herb. 100 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi, geym- sla og þvottahús í ibúð. Hús og sameign tekin í gegn fyrir 2 árum og lita mjög vel Ut. Verð 7,5 millj. 4769 3JA HERB. IBUÐm BOÐAGRANDI Vorum að fá i einkasölu mjög fallega 3ja herb. 90 fm ibúð á .3. hæð f nýstandsettu fjölbýli. Glæsilegt utsýni. Verð 7,9 millj. 4912 STÓRAGERÐI Vorum að fá.í einka- sölu mjög bjarta og fallega 3ja herb. 88 fm íbúð með glæsilegu útsýni og suðursvöl- um. Parket á gólfum, allt nýtt á baði o.fl. Áhv. Byggsj. rík. 3,5 millj. Verð 6,9 mlllj. 4866 REYNIMELUR - GLÆSIL. RIS Vorum að fá í einkasölu glæsilega risfbúð í þessu fallega húsi á besta stað. Allt nýlegt í íbúðinni. Góðar suðursvalir og skemmtilegir kvistir i allar áttir. Áhv. hús- bréf 3,5 millj. Verð 6,6 millj. 4867 EFSTASUND Ágæt 2-3ja herb. íbúð i góðu þríbýli. Parket á stofu, nýl. dúkur á svefnherbergi. Möguleiki á fleiri svefn- herb. Húsið er klætt varanlegri klæðningu. Áhv. veðd. ca 3,2 millj. Verð 5,2 millj. 4442 BREKKUBYGGÐ Falleg 3ja herb. ibúð á fallegum stað i rólegu hverfi. Sér- inng. og -lóð. Verð 6,2 millj. 4868 MJÓAHLÍÐ Mjög snyrtileg og björt 73 fm íbúð í kj. á rólegum og góöum stað. Parket á gólfum, rúmgóð herb. Suður gluggar. Ahv. 2,9 millj. húsbr. Verð 6,2 millj. 4995 KÓNGSBAKKI Sérlega góð og vel skipulögð 3ja herb. 82 fm ib. á 1. hæð í nýstandsettu húsi. Innan íbúðar er þvotta- hús. Sérgarður. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,5 millj. 4747 LAUGALÆKUR Skemmtileg og rUmgóð 3ja herb. Ibúð á 2. hæð f góðu fjölbýli. Stór og rúmgóð stofa, suður- svalir. Verð aðeins 6,9 millj. Bein sala. 4948 HVERFISGATA Góð 3ja herb 78 fm ib. á 2. hæð. Ibúðin snýr að Vatnsstíg og Veghúsastíg. Eignin er nýl. máluð, nýtt þak og húsið sprunguviðgert að hluta. Laus 1. júll. Verð 5,0 millj. 4986 HÁTÚN Mjög falleg 3ja herb. 77 fm ib. f góðu tyftuhúsi. Nýl. parket. Rúm- góð stofa. Stutt i alla þjónustu. Áhv. 3,7 millj. húsbréf. Verð 6,8 millj. Skipti möguleg á stærri eign. 4561 ALFATUN - NEÐRI SERHÆÐ Vorum að fá í sölu glæsilega 106 fm neðri hæð f tvíbýli á frábærum stað við Foss- vogsdalinn. Fallegt útsýni, sérgarður, allt sér. Parket á gólfum. Áhv. húsbréf ca 4,0 millj. Verð 8,6 millj. 4902 VINDÁS M. BÍLG. Falleg 3ja herb. íb. á 3. haeð f fjölbýli sem allt er klætt að utan. Flísar á gólfum. Frábært Utsýni. Gott stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 7,2 millj. 4926 LAUGARNESVEGUR Vorum að fá i sölu mikið endurn. 3ja herb. 62 fm íb. f risi. Parket á gólfum, gott skipulag. Fal- legt útsýni. Áhv. 3,0 millj. byggsj. Verð 5,6millj. 4725 2JA HERB. IBUÐIR STANGARHOLT - JOPP- EIGN Vorum að fá I sölu sérlega glæsilega 2ja herb. ca 50 fm tbúð á 2. hæð I mjög eftirsóttu húsi. Fallegar inn- róttíngar, suðursvalir. Laus strax! Áhv. ByggsJ. rfk. Verð S,8 4913 SUNDLAUGAVEGUR - SKIPTI Ágæt 3ja herb. íbúð á jarðhæð í tvíbýli. Sérinng. og sérgarður. Stór og gróin lóð. Óskar eftir 4ra herb. ibúð í hverfinu. Áhv. 400 þús. Verð 5,3 millj. 4258 SAMTÚN - GÓÐ EIGN Mjögfai- leg og skemmtileg 2ja herb. kjallaraibúð. Búið er að taka alla ibúðina i gegn., Áhv. 1,1 millj. Verð aðeins 3,4 millj. 5010 LANGAHLÍÐ Mjög skemmtileg og björt 2-3ja herb. íbúð í fallegu fjölbýli. - Herb. í risi fylgir. Skipti koma til greina f Reykjavík, Akureyri eða Mos. Verð að- eins 5,7 milij. 4898 HVERFISGATA Skemmtileg 66 fm 2ja herb. fbúð á fyrstu hæð f miðbænum. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Verð 5,0 millj. 4897 MÁNAGATA Mjög falleg 2ja herb. 50 fm ibúð á 1. hæð. I þessari er allt endurnýjað sem hægt er að endurnýja. Áhv. byggsj. 2.830 þUs. Verð 5,5 millj. 4942 VIKURAS Falleg 2jahérb. íbúðá 3. hæð. Húsið er allt klætt að utan með Steni-klæðnlngu. Áhv. byggsj 3,5 millj. Verð 5,5 millj. 4154 ÞÓRSGATA - RIS Vorum að fá i sölu mjög góða 3ja herb. 62 fm íbúð í risi I nýstandsettu reisulegU steinhúsi á besta stað. Glæsilegt Utsýni. Verð 5,7 millj. 4860 REYNIMELUR Snotur 2ja herb. 35 fm íbúð í kjallara á rólegum og góðum stað. Suður garður. Áhv. byggsj. 1,2 millj. Verð 3,2 millj. 4999 SPÓAHÓLAR Vorum að fá í sölu laglega 2ja herb. 61 fm íbúð á 1. hæð (beint inn) í mjög góðu húsi. Áhv. byggsj. 3,2 millj. Verð 5,5 millj. 4988 HRAUNBÆR - GÓÐ EIGN Góð 2ja herb. ca 50 fm endaíbúð á 1. hæð með vestursv. Baðherb. nýl. tekið í gegn. Stutt f alla þjónustu. Góð eign á góðum stað. Áhv. 2,7 millj. Verð 4,2 millj. 4977 ÁSVALLAGATA Góð 2Ja herb. ibúð á 2. hæð. Baðherb. nýl. standsett. Nýl. gler. Tvær geymslur. Sameign nýl. tekin í gegn. Verð 4,5 millj. 4857 BALDURSGATA - LAUS Ný- komin í einkasölu mjög snotur 2ja herb. 50 fm íbúð á 3. hæð (efstu) i steinhúsi. Massíft parket á gólfum. Standsett bað- herb. Vel skipulögð eign. Verð 4,7 millj. 4997 URÐARSTÍGUR Góð 2-3ja herb. 62 fm íb. á 1. hæð i þríbýli. Mjög rúmgott eldhús. Rólegur og góöur staður. Sérinngangur. Verð 5,8 millj. 4824 DRÁPUHLÍÐ Ágæt 2ja herb. 66 j fm ib. f kjallara f þrfbýli. Stórir gluggar. ! Björt fbúð á góðum stað. Áhv. 3,3 millj. I Verð 5,2 millj. 4822 SAMTÚN Falleg 2ja herb. 64 fm Ib. í kjallara í tvíbýli. Parket. Endurn. gluggar og gler. Verð 5,4 millj. 4821 BARÓNSSTÍGUR Mjög góð 2ja herb. ca 50 fm íb. á 2. hæð í þríbýli. End- urn. Þak, klæðning og fl. Ath. skipti á 4ra herb. íbUð í austurborginni. Verð 4.950 þús. 4945 BERGÞORUGATA Smekkieg ! 51 fm 2ja - 3ja herb. íbúð á góðum j stað. Stutt f Iðnskólann. Verð 4,8 mlllj. I 4335 KONGSBAKKI Vorum að fá í sölu glæsil. 2ja herb. 66 fm fbúð á 1. hæð í ný- máluðu fjölbýli. ÞvottahUs í ibúð og gott skipulag. Áhvil. húsbréf 2,8 millj. Verð 5,4 milij. 4810 HAMRABORG - ÚTB. 800 ÞÚS. GÓÐ EIGN - LlTIL ÚTBORGUN. Skemmtileg stUdíóibúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Áhv. ca 3,2 millj. Verð 4,0 millj. Utborgun aðeins 800 þús. 4974 HVERAFOLD - GLÆSIEIGN Glæsileg 2ja herb. 80 fm íb. á 1. hæð með fallegu útsýni. Glæsil. innr. Merbau-park- et. Stutt í alla þjónustu. Áhv. 4,8 millj. Verð 7,5 millj. 4807 HRAUNBÆR - LAUS Ágæt 2ja herb. 52 fm'lb. I kj. I góðu fjölb. sem klætt hefur verið að utan m. Steni. Parket. Áhv. 1,4 mlllj. byggsj. Verð 4,2 mlllj. Laus strax, lyklar á Gimli. 4711 BJARNARSTÍGUR Falleg 2ja herb. mikið endurn. íb. á 1. hæð í góðu steinhúsi. Sérinng. og -hiti. Nýl. rafl., gólfefni og fl. Ekkert áhv. Verð 4,5 millj. 3284 VÍKURÁS - SK. STÆRRA. Mjög falleg 2ja herb. íbúð á 4. hæð 59 fm Húsiö klætt með varanlegri klæðningu. Parket og fllsar. Gott útsýni. Áhv. 3,3 millj. Verð 5,5 millj. Skipti á 4ra í Mosfellsbæ. 4189

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.