Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 26
26 C ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ Einbýlis- og raðhús Hjallabrekka - einb. - Kóp. Fallegt einl. einb. vel staðsett í rólegu og grónu hverfi. Húsið hefur verið endurn. frá grunni. Fallegar nýjar innr. og tæki. Eign í toppstandi. Tjarnarftöt - einb. m staki, vandað og vel skipul. einbhús á etrml hæð ásarrrt tvöf. bilsk. og 35 fm soí- stofu. 4-5 góð svefrtherb. Fal leg ræktuö lóð. Sérl. góð staðsetn. Eigrt í toppstandi utan sem innan. Verð 15,4 m. FJARFESTING FASTEIGNASALA ew Simi 5624250 Borgartúni 31 2ia herb. Austurströnd - 2ja herb. m. bílg. Góð og vel staðsett ib. Áhv. bygg- sj. 1,6 millj. Verð 5,3 millj. Opið mánud. - föstud. kl. 9-18, Hilmar Óskarsson, Sigurður Jónsson. Lögfr.: Pétur Þ. Sigurðsson hdl. Einarsnes. Ivtiktð endurn. og sér- lega góð 2ja herb. ib.! tvib. I ná gren- ni við Háskólann. Sérinng. Verð að- eins 4,8 millj. Fannafold - parh. séri. faiieg 114 fm eign ásamt innb. bilsk. Stofa, sólst., 2 svefnherb., parket, flisar og góð tæki. Bjálkakofi fyrir garðtæki. Heitur pottur í ræktuðum garði. Sólbræðsla í stéttum. Eignin virkar sem einbýli. Áhv. byggsj. 5,1 millj. Afb. ca 26 þús. á mán. Austurberg. Mjðg góð vel sklpuJ. Ib. f fjðlbýli. 3 rúmg. svefn'herb, Gegn- heilt parket. Vandaðar innr. Þvottah, og búr inn af eldh. Suðursv. Hagstætt verð. StÓrholt. Mjög snyrtileg og vel stað- sett 3ja herb. íb. á 2. hæð. 2 góð svefn- herb. Ágætt skipulag. Góð sameign. Verð 5.950 þús. Hamraborg. Björt og góð 58 fm íb. á 2. hæð. Snyrtil. og góð sameign. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Hraunbær - raðhús. Ein stakl. gott og vel skipul. raðhús á ein- ni hæð ásamt bílsk. Húsinu hefur ver- ið vel við haldið og er allt hið vand að- asta. Flísar, parket, JP-innr., góður ar- inn í stofu, 4 svefnh. Sérlega sólrík ur og vel afgirtur garður. Hagstætt verð. Áhv. 1,6 millj. Fífusel. Mjög góð 98 fm íb. á 2. hæð ásamt stæði í bílg. 3 góð svefnherb. Hús- ið nýklætt að utan með Steni. Hagstætt verð. Oldugata - Rvk. Vei stað sett 3ja herb. íb. á 3. hæð. Með nýl. gólf- efnum og göðúm innr. Verð 6,2 rrrtllj. Þangbakki. Góð, vel um gengin rúmi. 60 frn íb. á 6. hæö. Frábært út- sýhi. Stutt í alla þjónustu. Keilufell. Gott 2ja hæða einbýli ásamt bflskór. Hús í mjög góðu ástan- di. 4 rumg. svefnh. Failegur ræktaður garður. Mjög hagst verð 11,6 roillj. Háaleitisbraut. Einstakl. björt oggóð 117 fméndaíb. ásamtbllsk. 3- 4 svefnherb. Nýl. párket á ailrí íb. Þv- hús og búf inn áf eidhúsl. Sametgn verður &II nýstandsett. Góð stáðsetn. Hagstætt verð. Eskihlíð. Mjög góð ca 90 fm endaíb. ásamt aukaherb. í risi. Rúmg. svefnherb. Nýl. eldh., góð innr. Björt stofa, mikið út- sýni. Nýtt þak. Gott ástand á sameign. Verð 6,3 millj. Eyjabakki. Mjög góð og vet umr oengjn 101 fm ib. á 1. hæð. fb. ersérl. rúmg, og 2 stór svefnherb. Tervgt fyrlr þvottav. á baði. Búr inn af eldh. Sarh- etgn i góðu ástandi. 5 herb. og sérhæðir Fagrabrekka - Kóp. Faiieg og sérlega vönduð 119 fm íb. á 1. hæð. ásamt stóru herb. í kj. Nýlegt parket, ný- leg innrétting í eldhúsi. Stórar og bjartar stofur. Suðursv. 4 svefnhérb. Tengt fyrir þvottav. Allar innr. í stíl.Góð sameign. Góður gróinn garður. Áhv. 2,7 millj. byggsj. Funafold. Mjög góð 130 fm efri sérh. í tvíb. ásamt bílsk. Eignin er sérl. björt og glæsilega innr. Stórar stofur, suðursvalir með miklu útsýni. Áhv. byggsj. 3,5 millj. 3ja herb. Frakkastígur. Björt og skemmti- leg 75 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð. 2 rúmgóð svefnherb. Miklir mögule;kar. Góð staðsetn. Verð 5,6 millj. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Afb. pr. mán. ca 15.000.- Við Vitastíg. Sérl. björt og góð 72 fm ib. á 3. hæð. Nýl. innr. og flísar. Gegnheilt parket. Mikil lofthæð. Nýtt þak. Nýl. rafm. Ib. nýmál. Ný standsett sameign. Verð 5,4 millj. Áhv. 2,9 millj. byggsj. Fyrir eldri borgara Eiðismýri. Einstakl. glæsil. ný fullb. 3ja herb. íb. ásamt stæði í bílg. Vandaðar innr. Parket. Sérl. góð staðsetning í nánd við stóra verslunarmiðstöð. Til afhend. nú þegar. Verð 9,6 millj. Grandavegur. 3ja herb. mjög góð íb. á 8. hæð ásamt stæði í bílg. Glæsil. innr. og gólfefni. Áhv. byggsj. 2,8 millj. SkÚlagata. Sérl. falleg 100 fm ib. á 4. hæð ásamt stæði I bílageymslu. íb. er imjög góðu ástandi og laus til afh. strax. Áhv. bygsj. 3,7 millj. KjarrhÓlmí. Einstaklega björt og "fúmgóð 115 fm endaíb. á 2. hæð í fjórb. Vet skipulðgð með vönd'uöurn Innr. 3-4 góð svefnherb. Þvottahús í Ib. Búr Inn af eldh. Parket. Flísar. Suð- ursv. Frábært útsýni. Grafarvogur - glæsi eign. Einstakl. vönduð og falleg 100 fm íb. ásamt stæði i bílgeymslu. Innr. í hæs- ta gæðafl., parket, flísar, Alno eld- húsinnr., sérþvottah. í íb. Rúmg. svefnherb. Innangengt úr íb. í bíl- geymslu. Ib. fyrir hina vandlátu. Laus strax. Verð 8,5 millj. Flétturimi - nýtt, Sérf. gjaasil. 100 fm.íb. á 1. hæð f 3ja hæða blokk. Parket. Flfsar. Mjög vandaðar innr, Sérþvottahús og búr í íb. SoipaUur, Góð samelgn. Sérl. stor geymsla. Áhv. 5,0 millj. Verð 7,9 millj. Nýjar íbúðir Fellasmári - raðhús - NYTT. Einstakl. vönduð og vel skipl. raðh. á ein- ni hæð ásamt innb. bílsk. Húsin seljast tilb. u. trév. en fullb. utan m. frág. lóð. Hagkvæm stærð - Frábær staðsetn- ing. Til afh. fljótlega. Ástútl - Kóp. B]ört hýstartd sett ca 80 fm íb. á 1. hæð I fjölb. 2 svefhh, og. góð stofa m. vestursv. Hús og sameign í góðu ástandl. Þvottah. á hasð. Hagst. verð 6,4 rniHj. Klukkurimi - parhús. vei skipulagt ca 190 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bilsk. Afh. tilb. undir trév. Til afh. nú þegar. KambSVegur. BJört og góð 130 fm . neðri sérh. ásamt 30 fm bílsk. 4-5 góð svefnherb. Nýl. parket. Góð eign. Góð staðsetn. Mávahiíð. Nýstandsett góð ca 100 frn neðrí hæð t þríbýli. Gott eldh. 3 góð svefnherb., sólrik stofa. Suð ursv. Nýtt gter og gluggar. Hraunbær. Stór og góð 84 fm íb. á 3. hæð. Flísar og parket. Rúmg. svefnherb. Blokkin er steniklædd. Áhv. 2,7 millj. Drápuhlíð. Björt og góð 2ja til 3ja herb. lítið niðurgr. kjíb. í fjórb.húsi. Sér- inng, flisar, parket, stór herb. snyrtil. sameign, hiti í stétt. Rólegur og góður staöur. V. 5,4 millj. Æsufell. Mjög falleg mikið endurn. ca 90 fm íb. á 3. hæð. Glæsil. sérsmíðaðar innr. Stórt og gott eldh. Nýjar flísar. Park- et. Áhv. 2,8 millj. Verð 6,4 millj. Engihjalli. Mjög björt falleg 90 fm ib. á 2. hæð. Nýl. parket og fllsar. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Þvottah. á hæðinnl. Sameign í mjög góðu standi. Laus fljót- lega. Nesvegur - sérhæð. Ný góð efri sérh. í tvibýli á góðum stað við Nesveg- inn. ib. er ca 125 fm. Selst tilb. u. trév. eða lengra komin. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Nesvegur. Glæslleg ný 3ja herb. fullb. fb. á jarðhæð í nýju og fallegu húsi á einum besta stað i vesrurbæ. Til afh. strax. 4ra herb. Rauðás, Sérl. björt og falleg 110 fm fb. á 2. hæð. Flísar, parket, góðar innr. Þvottah. og búrinnaf efdh. 3 góð svefnherb. BSJsk,plata fyrir 28 fm bíl- sk. fylgir, Húsið viðgert og reálað fyrir nokkru. Markland. Einstakl. falleg og björt ib. á 1. hæð. Ib. er mikið endurn. t.d. nýtt bað og eldh. 3 góð svefnherb. Búr innaf eldh. Tengt fyrir þvottav. á baði. Parket. Flisar. Mikið útsýni. Sameign í góðu stan- di. Klæddir gaflar. Nýjar þakrennur. Áhv. 3,8 millj. Verð 7,9 millj. Gullsmári 5 - Kóp. fallegar íbúðir á góðu verði Nýjar Ibúðir. 3jaherb. frá 7.150 þús. 4ra herb. frá 7.950 þús. Fullbúnar án gólfefna. 8 hæða k/ftuhús. Fáið myndabækling á skrifstofu. Bygglngaraðili Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Starengi 24-32 - Grafarvogi 2ja hæða hús - sérinngangur T Góð greiðslu kjör. Mjög hagst. verð. 3Ja herb. 84 fm 6.950.000 4ra herb. 99 fm 7.900.000 Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. r ¦\ Samkomusalur Höfum til sölu 226,1 fm, mjög vel búinn samkomusal á góðum stað í Mjóddinni. Salurinn, sem hægt er að skipta í tvær einingar, er parketlagður og búinn húsgögnum. Eldhús með tækjum og borðbúnaði fyrir ca 100 manns. Mjög góðar snyrtingar. Mjög góður kostur fyrir margskonar félagastarfsemi, átthagafélög, dans- skóla o.fl. Nánari upplýsingar veita: K^mas^ % GARÐUR s. 562-1200 562-1201 Skipholti 5 EIGMMBDLUNIN .* Abyrg þjónusta 1 áratugi Sími 588 9090 - Fax 588 9095 Síðumúli 21.' Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali. * Sll IIMMK ¦ SÖLUUMBOÐ-Áðuren fasteignasala er heimilt að bjóða eign til sölu, ber honum að hafa sérstakt söluumboð frá eiganda og skal það vera á stöðluðu formi sem dómsmálaráðuneytið staðfestir. Eigandi eignar og fasteignasali staðfesta ákvæði söluumboðsins með undirritun sinni á það. Allar breytingar á söluumboði skulu vera skrifleg- ar. í söluumboði skal eftirf ar- andi koma fram: ¦ TILHÖGUNSÖLU-Koma skál fram, hvort eignin er í einkasölu eða almennri sölu, svo og hver söluþóknun er. Sé eign sett í einkasölu, skuldbindur eigandi eignarinnar sig til þess að bjóða eignina aðeins til sölu hjá einum fasteignasala og á hann rétt til umsaminnar sölu- þóknunar úr hendi seljanda, jafnvel þótt eignin sé seld ann- ars staðar. Einkasala á einnig við, þegar eignin er boðin fram í makaskiptum. - Sé eign í al- mennri sölu má bjóða hana til sölu hjá fleiri fasteignasölum en einum. Söluþóknun greiðist þeim fasteignasala, sem selur eignina. ¦ AUGLÝSINGAR - Aðilar skulu semja um hvort og hvern- ig eign sé auglýst, þ.e. á venju- legan hátt í eindáiki eða með sérauglýsingu. Fyrsta venjulega auglýsing í eindálki er á kostnað fasteignasalans en auglýsinga- kostnaður skal síðan greiddur mánaðarlega skv. gjaldskrá dagblaðs. Oll þjónusta fast- eignasala þ.m.t. auglýsing er virðisaukaskattsskyld. ¦ GILDISTÍMI - Tilgreina skal hve lengi söluumboðið gild- ir. Umboðiðeruppsegjanlegt af beggja hálfu með 30 daga fyrirvara. Sé einkaumboði breytt í almennt umboð gildir 30 daga fresturinn einnig. ¦ ÖFLUN GAGNA/SÖLU- YFIRLIT - Áður en eignin er boðin til sölu, verður að útbúa söluyfirlit yfir hana. Seljandi skal leggja fram upplýsingar um eignina, en í mörgum tilvik- um getur f asteignasali veitt aðstoð við útvegun þeirra skjala sem nauðsynleg eru. Fyrir þá þjónustu þarf að greiða, auk beins útlagðs kostnaðar f ast- eignasalans við útvegun skjal- anna. I þessum tilgangi þarf eftirfarandi skjöl: ¦ VEÐBÓKARVOTTORÐ - Þau kosta nú 800 kr. og fást hjá sýslumannsembættum. Opnunartíminn er yfirleitt milli kl. 10.00 og 15.00. Á veðbókar- vottorði sést hvaða skuldir (veð- bönd) hvíla á eigninni og hvaða þinglýstar kvaðir eru á henni. ¦ GREIÐSLUR-Hérerátt við kvittanir allra áhvílandi lána, jafnt þeirra sem eiga að fylgja eigninni og þeirra, sem á að aflýsa. ¦ FASTEIGNAMAT - Hér er um að ræða matsseðil, sem Fasteignamat ríkisins sendir öll- um fasteignaeigendum í upp- hafi árs og menn nota m.a. við gerð skattframtals. Fasteigna- mat ríkisins er til húsa að Borg- artúni 21, Reykjavík sími 614211. ¦ FASTEIGNAGJÖLD - Sveitarfélög eða gjaldheimtur - þau hverfi og lóðir sem til út- hlutunar eru á hverjum tíma hjá byggingaryfirvöldum í við- komandi bæjar- eða sveitarfé- lögum - í Reykjavík á skrif- stofu borgarverkfræðings, Skúlagötu 2. Skilmálar eru þar afhentir gegn gjaldi, ef tilbúnir eru. Umsækjendur skulu fylla út nákvæmlega þar til gert eyðublað og senda aftur til við- komandi skrifstofu. í stöku til- felli þarf í umsókn að gera til- lögu að húshönnuði en slíkra sérupplýsinga er þá getið í skipulagsskilmálum og á um- sóknareyðublöðum. ¦ LÓÐAÚTHLUTUN - Þeim sem úthlutað er lóð, f á um það skriflegatilkynningu, úthlutun- arbréf og þar er þeim gefinn kostur á að staðfesta úthlutun- ina innan tilskilins tíma, sem venjulega er um 1 mánuður. Þar koma einnig fram upplýsingar um upphæðir gjalda o.fl. Skil- yrði þess að lóðaúthlutun taki gildi eru að áætluð gatnagerð- argjöld o.fl. séu greidd á réttum tíma. Við staðfestingu lóðaút- hlutunar f á lóðarhaf ar afhent nauðsynleg gögn, svo sem mæliblað í tvíriti, svo og hæðar- blað í tvíriti og skal annað þeirra fylgja leyfisumsókn til bygging- arnefndar, auk frekari gagna efþvíeraðskipta. ¦ GJÖLD - Gatnagerðargjöld eru mismunandi eftir bæjar- og sveitarfélögum. Upplýsingar um gatnagerðargjöld í Reykja- vík má fá hjá borgarverkfræð- ingi en annars staðar hjá bygg- ingarfulltrúa. Að auki koma til heimæðargjöld. Þessi gjöld ber að greiða þannig: 1/10 innan mánaðar frá úthlutun, síðan 30% sex mánuðum eftir úthlut- un, 30% tólf mánuðum eftir úthlutun og loks 30% átján mánuðum eftir úthlutun. ¦ FRAMKVÆMDIR-Áður en unnt er að hefjast handa um framkvæmdir þarf fram- kvæmdaleyfi. I því felst bygg- ingaleyfi og til að fá það þurfa bygginganefndarteikningar að vera samþykktar og stimplaðar og eftirstöðvar gatnagerðar- gjalds og önnur gjöld að vera greidd. Einnig þarf að liggja fyrir bréf um lóðarafhendingu, sem kemur þegar byggingar- leyfi er fengið og nauðsynlegum

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.