Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 05.11.1996, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 5. NÓVEMBER 1996 C 15 Parhúsalóðir í Suðurhlíðum. Parhúsalóðir í nýju hverfi í Suðurhlíðum Kóp. ekki fjarri Digraneskirkju. Skjólgóöur staður og fallegt útsýni. Gatnagerðargjöld hafa verið grei- dd. Lækkaö verð nú aðeins 2,2 m. 6166 Sumarbústaður til sölu. Faiiegur sumarbústaður sem er um 33 fm, auk svefnlofts er til sölu. Hann stendur á fallegum stað í Borg- arfirði á 5000 fm skógi vöxnu íandi. Einstök fjallasýn. Laus nú þegar. V. aðeins 2,2 m. 6697 FYRIR ELDRI BORGARA Grandavegiir. Glæsileg 2ja herb. Ib. á 2. hæð. Vandaðar innr. Parket. Svalir. Getur losnað nú þegar. V. 7,3 m. 6597 EINBÝL Byggðarendi - Bústaða- hverfi. Vorum að fá I sölu sérlega fall- egt og vandað 257 fm einb. á tveimur hæöum með innb. bílskúr. Húsið skiptist m.a. f 3 stofur og 5 herb. Arinn í stofu. Möguleiki er að útb. sér 2ja herb. fb. á jarðh. Mjög fallegur gróinn garður. Hús sem þarfnast litils viðhalds. V. 17,9 m. 6626 VeStUrbær. TH sölu tvflyft jámvarið timb- urtiús við Framnesveg. Húsiö er 94,6 fm auk 30 fm viðbyggingar. Parfnast standsetningar. V. 5,9 m.6307 SuðurhÚS. Glæsilegt einlyft 210 fm einb. með innb. 30 fm btlskúr á frábærum útsýnisstað í útjaðri byggðar. Húsið skiptist m.a. i 2 saml. stofur, stórt hol, 4 herb. o.fl. Áhv. 6,5 m. í hagstæðum langtímalánum. Skipti á minni eign koma til greina. V. 15,8 m. 6506 Bugðutangi - einb./tvíb. vandað um 310 fm velstaðsett einb. með 2 íbúöum ásamt 50 fm tvöf. bilskúr með íbúðarrými ( kj. Fallegur garður með heitum potti o.fi. V. 16,9 m. 4938 BaUganeS. Snyrtilegt hús á einnl hæð um 128 fm auk 20 fm bflskúr. Lltil aukaíbúð. Stór og gróin lóð. V. 8,5 m. 2823 EIGNAMIÐLUMN ehf. í Ábyrg þjónusta í áratugi Starfsmenn: Sverrir Krigtinsson, söhiBtjóri, lögg. fasteignasali, Björn Þorri Viktorsson, lögfr., sölum., Þorleifur St. Guðmundsson, B. Sc, sÖlum., Guðmundur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Stefánsson, Iögfr., sölum., Magnea S. Sverrisdóttir, solum, Jóhanna Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeri, Inga Hannesdóttir, símavarsla og ritari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 Garðhús - lækkað verð. Mjög glæsil. 203 fm parh. á tveimur hæðum með ca 30 fm bílsk. Möguleiki á séríb. á jarðh. Stórar sv- svalir með miklu útsýni. Áhv. ca 8,6 m. Ath. sklpti á minni eign. Laust fljótlega. V. aðeins 13,3 m. 4106 RAÐHU Vesturberg - einlyft. Einkarvand- að og skemmtilegt 128 fm endaraðh. á einni hæð asamt 31 fm bílskúr. Arinn. Fallegur garður. Endurnýjað. Áhv. 5,4 m. Skipti á 4ra herb. I Breiðholti koma til greina. V. 11,7 m. 6688 Nökkvavogur - einb./tvíb. Gott einb. á grónum og fallegum stað I Vogahverfi. I kj. er aukalbúð með sérinng. Parket. Gróin loð. V. 11,9 m. 6702 FomaStrÖnd. Vorum að fá í sölu glæsi- legt 258 fm velbyggt einb. með innb. bilskúr. Nýtt þak. Fráb. útsýni. Skipti á minni eign koma til greina. V. 19,6 m. 6676 Efstasund - stórt hús. vorum að fá f einkasölu fallegt og gott um 237 fm einb. sem er tvær hæðir og kj. auk um 33 fm bílskúrs. Stór og gróin lóð. Góð staðsetning f grónu hver- fi. V. 14,3 m. 6674 Við Sundin - tVÍb. Fallegt 248 fm hús ásamt 28,6 fm bílskúr. Á efri hæð eru stofur, eldh., baðh. og 3-4 svefnh. Á neðri hæð er ca 50 fm 2ja herb. snyrtileg íb., 50 fm vinnurými o.fi. V. 16,8 m. 4890 HríSholt - tvær íbúðir. Fallegt ca 260 fm hús með Innb. bflskúr. Á neðri hæð er 2ja herb. íb., sauna o.fl. en á aöalhæð enj glæsil. stofur, eldhús, bað og 3 svefnherb. Arinstofa á hæð og „koniaksstofa" í turnbyggingu. Ahv. ca. 5 millj. V. 15,9 m. 6367 Jökulhæð - glæsihús. Mjögtai- legt og vandað um 300 fm nýtt einb. á tveimur hæðum. Glæsil. rótarspónsinnr. í eldh. Arinn í stofu. Vandað viðarverk. Tvöf. bílskúr. Húsið er ekki alveg fullb. V. 17,8 m. 6393 Bergstaðastræti - einb./tvíb. Virðulegt steinh. sem skiptist (150 fm bjarta og vel skipul. íb. á 2. og 3. hæð auk 2ja herb. fbúð- ar [ risi. Inng. er á 1. hæð. Á 2. hæð eru saml. stofa og borðstofa, eldh. og snyrting. Á 3. hæð eru 4 herb., bað, geymsla og hol. Suðursv. Fal- legt útsýni. Sér inng. og hiti. Ib. er með uppruna- legum innr. Húsið gæti hentað vel til útleigu. V. 14,1 m.4511 Lindargata - einb./tvíb. priiyft húseign sem i dag eru 2 íb. Á 1. hæð og í risi er 4ra herb. ib. en f kj. er 2ja herb. ib. V. 9,0 m. 3811 PARHÚ Fálkagata. Gullfallegt 96 fm parhús á tveimur hæðum. Húsið skiptist þannig. 1. hæð: forstofa, eldh. og stofa. 2. hæð: hol, baðherb. og 3 svefnh. Sérinng. Góðar suðursv. Fallegur gróinn garður. V. 8,3 m. 6618 NorðurbrÚn. Gott 254,9 fm parh. á tveimur hæðum með innb. bllskúr. Glæsil. út- sýni. Bjartar stofur. Möguleiki á séríb. á jarðh. V. 13,7 m. 6363 Lækjarhjallí. Vandað og fallegt parh. á tveimur hæðum um 185 fm auk 30 fm bílskúrs. Mahóniinnr. og Merbauparket. Húsið þarfnast lokafrágangs að utan svo og lóð. V. 14,2 m. 6621 Sjávarlóð - glæsilegt. m sðiu nytt fallegt parhús við Sunnubraut f Kóp. sem er 200 fm með innb. bllskúr. Húsið er til afh. nú þegar, fullb. að utan með frág. lóö og plani en fokh. að innan. Einstök staðsetning f grónu hverfi. Teikn. áskrifst. V. 11,9 m. 6528 Aðalland. Stórglæsilegt 360 fm parhús sem er tvær hæðir auk kj. Húsið sem er teiknað af Porvaldi S. Þorvaldssyni skiptist m.a. í tvær stofur, borðstofu og 4 svefnh. í kj. er rými sem býður uppá mikia möguleika. Vandaðar innr. og tæki. V. 18,7 m. 6378 Tjarnarmýri - glæsihús. vourm að fá f sölu ákaflega vandað og fallegt um 250 fm raðh. með tnnb. bílskúr. Sérsmíðaðar innr. Parket og flísar. Arinn ( stofu. Áhv. hagst. lang- tímalán. V. 17,9 m. 6699 LaXakVÍSl. Vorum að fá f sölu 200,8 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 38,5 fm sér- stæðum bflskúr. 4-5 svefnh. Húsið þarfnast lokafrágangs að innan. V. 13,8 m. 6659 MOSfellSbær. Einlyft snyrtilegt um 107 fm raðh. við Grenibyggð. Húsið skiptist m.a. I tvö stór herb., stórt vandað eldhús, stofu/sól- stofu, þvottah. og bað auk millilofts. Áhv. 5,9 m. Laus strax. V. 8,8 m. 6587 StÓrÍteÍgUr. Vel skipulagt um 144 fm raðh. á einni hæö með innb. bílskúr. Húsið þarfnast standsetningar. Lyklar á skrifst. Áhv. ca 9.0 m. húsbr. og byggsj. V. 10,5 m. 6010 Hljóðalind - í smíðum. Giæsii: 145,8 fm endaraöhús á einni hæð m. innb. bíl- skúr á besta stað f Lindunum. Til afh. mjög fljðt- lega fullb. og máluð að utan en fokh. að innan. V. 8,2 m. 6413 HÆÐIF Njálsgata - aukaherb. Agæt 93,6 fm íb. á 1. hæö í traustu steinh. ásamt tveimur rúmgóðum herb. i kj. með aðgangi að sameigin- legu baðherb. Nýtt þak. V. 6,2 m. 6675 StÓrholt. Falleg og björt um 85 fm 4ra herb. neðri hæð ásamt um 28 fm vinnuskúr. Parket. Áhv. ca 4,6 m. húsbr. V. 7,950 m. 6642 Hraunteigur - laus. njo.t og vei skipulögð 5 herb. 125 fm efri hæð ásamt 24 fm bílskúr. Tvennar svalir. Góðar stofur og 3 svefn- herb. (b. er laus fljótlega. V. 9,9 m. 6582 BÓIStaðarhlíð. Björt efri hæð um 112 fm á góðum stað. Parket á stofu. 25 fm bflskúr. Áhv. ca 8,3 m. byggsj. og húsbr. V. 9,8 m. 6606 Bergstaðastræti. Faiieg 160 fm ib. & efri hæð og í risi. 6-7 svefnherb. Fallegar saml. stofur m. útsýni o.fl. (b. hefur talsvert verið end- urn. Á jarðh. er séríb. herb. með snyrtingu. Eign- in er laus strax. Áhv. ca 9,2 m. húsor. V. 11,9 m. 6512 Miklabraut - nærri Miklatúni. Vönduð og björt 105 fm hæð sem skiptist í 2 saml. stofur, 2 herb., eldh. og bað. í kj. fylgja 1-2 herb. V. 7,3 m. 6519 LangholtSVegUr. Mjög glæsileg 4ra-5 herb. neðri sérh. í nýlegu 3-býli ásamt 2ja herb. sérlb. ( kj. samt. um 188 fm. Parket og fllsar á öllum gólfum. Bilskúr. Fallegur garður. V. 15,0 m. 6101 Þorfinnsgata. Falleg 4ra herb. hæð i góðu húsi ásamt 27 fm bllskúr. Nýtt parket á stofum og holi. Sérþvottah. í íbúð. Áhv. ca 4,8 m. V. 7,6 m. 6238 ÁlfhÓISVegur. RCÍmg. efri sérh. um 118 fm auk bffsk. um 22 fm. Fráb. útsýni. Nýl. eld- húsinnr. og bað. Nýtt eikarparket. 4 svefnherb. Ath. skipti á minni eign. V. 9,5 m. 3317 4RA-6 HERB. Vesturgata - nýtt. vorumaðfái sölu sérlega fallega 105 fm 4ra herb. ib. á 3. hæð I nýlegu 4-býli. Sérinng. Lögn f. þvot- tavél I (b. Svalir. Útsýni út á Faxaflóa og höfnina. Áhv. 3 m. húsbr. Staeði í bílag. V. 8,9 m. 6599 Aflagrandi. Mjög lalleg og björt um 120 fm íb. á 3. hæð í enda. Suðursv. Parket. íb. er laus. Áhv. ca 7,7 m. húsbr. V. 9,8 m. 6725 Engihjalli - lágt verð. vorum að tá I sölu ákaflega rúmgóða og bjarta um 95 fm íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Fráb. útsýni. (b. er laus og fæst núna á aöeins 6,6 m. og meö mjög góöum kjönjm. 6726 KleppSVegur. Björt ca 100 fm ib. á 6. hæð í nýviðgeröu lyftuh. Glæsilegt útsýni. Nýl. standsett baðherb., en íb. að öðru leyti uppruna- leg. Laus strax. Áhv. hagst. lán 6,3 m. V. 7,1 m. 6686 FellsmÚIÍ. Snyrtileg 132 fm íb. á 2. hæð I nýklæddri blokk. Parket á holi og stofu. Tvennar svalir. 4 svefnh. Laus strax. Áhv. 6,8 m. V. 7,9 m.6685 Álfaskeíð. 5-6 herb. 125 fm fb. á jarð- hæð. Bllskúr. Laus nú þegar. V. 7,9 m. 6683 FellSmÚIÍ. Vel skipulögð, vistleg 4ra herb. Ib. á 4. hæð (efstu) á rólegum stað við Fellsmúla. Mlkið útsýni I vestur og austur. (b. og húsið i mjög góðu ástandi. Ekkert áhv. V. 7,2 m. 6592 Vesturberg - verðlauna- blokk. 4ra herb. falleg og björt ib. á efstu hæð m. fráb. útsýni. Parket. Verðlaunablokk. Áhv. byggsj. 3,6 m. V. aðeins 6,7 m. 6689 Grettisgata. góö 86,9 tm <b. i traustu steinh. 3 svefnh. Laus strax. V. 5,9 og 1,9 m. 6560 Hraunbær - 138 fm. 5 herb. faiieg endaíbúð á 3. hæð (efstu) sem skiptist m.a. í 4 svefnh., stofu, sér þvottah. o.fl. Parket. Endurn. eldhús. Suðursv. V. 8,1 m. 6639 Þverholt áhv. 5 m. Giæsiieg ib. á 3. hæð I steinhúsi. Ib. hefur ðll verið standsett, nýj- ar hurðir, nýtt parket, nýtt eldhús, nýl. bað, rafl. o.fl. Laus strax. Ahv. 5,1 m. V. 7,2 m. 6669 Álftahólar - bílskúr. 4ra-s i.eib. glæsileg 105 fm ib. ásamt 25 fm bílskúr. Húsið og íb. öll nýstandsett. Fallegt útsýni. V. 9,2 m. 6591 Stelkshólar - bílskúr. Faiieg 4ra herb. um 90 fm íb. ásamt innb. 21 fm bílskúr I blokk sem nýl. hefur verið standsett. Ný eld- húsinnr. Parket. Áhv. 4,3 m. V. 7,9 m. 6574 Langholtsvegur - laus - lækkað Verð. Falleg 87 fm kjal- laraíb. Sérinng. og sérhiti. Ib. er öll nýmáluð, nýl. baðherb. o.fl. Áhv. ca 3,5 m. hagst. lán. Ib, er laus fljótl. V. 6,0 m. 4911 FléttUrímÍ. 4ra herb. 105 fm glæsil. ný fullb. íb. á 2. hæð. Stæði í bllag. fylgir en innarig. er í hana úr sameign. Áhv. 6,1 millj. V. 9,8 m. 3725 3JA HERB. Við Nesveg - laus strax. Quiifai- leg 3ja herb. Ib. á jarðh. I 3-býli. Húsið hefur allt verið standsett á smekklegan hátt. Gólf eru lögð nýrri furu í upprunal. stfl. Áhv. 2,5 m. húsbr. Góð afgirt eignarfóð. V. 5,950 m. 6387 VeSturgata. Glæsil. 4ra herb. um 120 fm fb. á 2. hæð í nýl. fjölb. við Vesturgötu. Vandað- ar ínnr. m.a. parket. Faflegt útsýní. Ath. lækkað verð, nú 8,2, var 9,2 m. 6053 Eskihlíð - Standsett. Gðð4raherb. 82 fm ib. í kj. Nýtt eldh. og bað. Parket á stofu. Áhv. 3,5 millj. byggsj. V. 6,1 m. 3209 Breiðvangur. 4ra-5 herb. falleg 112 fm íb. á 3. hæð. Sér þvottah. Parket og flísar. Ahv. 4,7 m. Laus strax. V. 7,3 m. 6248 SÓIheímar. Rúmgóð og björt 5 herb. fb. á efri hæö I 2ja hæöa húsi. Tvær stofur og 3 herb. Glæsil. útsýni. Laus strax. Ib. þarfnast standsetningar. V. 6,8 m. 6449 Asparfell - „penthouseíbúð" Afar glæsileg 164 fm (b. ásamt 25 fm bdskúr á efstu hæð I nýviðgerðu og máluðu lyftuh. Vand- aðar innr. og tæki. Stórglæsilegt útsýni nánast allan fjallahringinn. 70 fm svalir tilheyra (b. Ahv. 5 m. húsbr. V. 10,7 m. 6409 Háaleitisbraut - mikið áhv. Snyrtileg og björt endaib. um 108 fm ásamt 22 fm bllsk. Ahv. byggsj. og húsbréf. Laus strax. V. 8,7 m. 4334 Fífusel - m. aukaherb. 4ra hem. 101 fm endaíb. á 1. h. ásamt aukaherb. á jarðh. og stæði í bílag. Sér þvottah. Nýl. parket á sjón- varpsholi, stofu og eldh. Áhv. 3,2 m. Laus strax. V. aðelns 6,9 m. 4842 LaufáSVegur. Mjög falleg og b|6rt um 110 fm 4ra herb. Ib. é góðum stað I Pingholtun- um. (b. var mikið endurn. fyrir 7 árum, m.a. öll gólfefni og eldhúsinnr. V. 8,7 m. 6063 Háaleitisbraut. 102 tm góð ib. & a. hæð. Parket á stofu. Innb. bílskúr. Suöursv. Fal- legt útsýni. Laus lljóll. Ath. lækkað verð, nú 7,3 m., var 7,8 m. 4408 Egilsborgir. 5 herb. falleg (b. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neðri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. I risi eru 2 góð herb., snyrting og góö stofa. Ath. lækkað verö, nú 8,3, var 8,5 m. 4406 Hraunbær. Falleg 4ra herb. 95 fm Ib. á 2. hæð. Pvottah. I (b. Gott skápapláss. Fallegt út- sýni. V. 7,1 m. 3546 HátÚn - Útsýni. 4ra herb. (b. á 8. hæð I lyfíuh. Húsið hefur nýl. verið standsett aö utan. Laus fljótl. V. 6,4 m. 2930 Aðeins hluti eigna úr söluskrá er auglýstur í dag. netfang: eignamidlun@itn.is Opið nk. sunnudag frá kl. 12-15 LaUfrímÍ. Mjög falleg og björt um 90 fm (b. á 2. hæð. Stórar vestursv. Parket. Gott geym- sluris. Áhv. ca 4,5 m. V. 6,950 m. 6092 Kleífarsel. Falleg 80,2 fm íb. til afh. strax tilb. til innr. V. 5,5 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 6,6 m. Gðð kjör ( boði. 6197 Berjarimi. 3ja herb. 80 fm endalb. á jarðh. ásamt stæði í bílag. (b. er tæpiega tilb. að utan en nánast fokh. að innan. Áhv. 3,3 m. V. 4,3 m. 4984 Hrísateigur - gullfalleg. Vorum að fá í einkasölu mjög fallega og mikið endurnýjaða kjallaraíb. á rólegum stað við Hrísateig. FIEsar og parket. Nýtt gler og rafmagn. V. 6,3 m. 6644 Ferjuvogur - nýstandsett. Gullfalleg 78 fm 3ja herb. fb. f kj. f tvíbýli á eftirsóttum stað. Parket. Nýleg eldhúsinnr. Nýir gluggar og gler. Áhv. 3,8 m. húsbr. V. 6,5 m. 6272 Hamrahlíð - laus strax. vorum að fá í sölu 67 fm 3ja herb. íb. í kj. í 3-býli. Lyklar á skrifst. V. 4,9 m. 6698 HamrabOrg. 3ja herb. mjög falleg 79 fm íb. á 3. hæð I lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Ákv. sala. Innang. úr bilageymslu. V. 6,3 m. 6576 VíndáS - gOtt Verð. 3ja herb. mjög falleg 85 fm íb. á 1. hæð meö sérverönd til suð- vesturs. Áhv. byggsj. 3,5 m. Ákv. sala. Skipti á stærri eign koma til greina. V. 6,9 m. 6643 Laugarnesvegur. 3ja ne.b. wi- eg um 90 fm Ib. I nýl. húsl sem allt er i toppstandi. Áhv. 4,6 m. Skipti á hæð eða sérbýli gjaman I sama hverfi. V. 7,9 m. 6662 Ef StÍhjallÍ. Rúmg. og björt um 80 fm íb. á 1. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Parket og suðursv. Ib. er laus strax. V. aðeins 5,9 m. 4894 Hverfisgata - snyrtileg. Mjög rúmg. og björt um 97 fm íb. á 3. hæð (steinhúsi. Parket. Áhv. ca 4,3 m. húsbr. Lyklar á skrifst. V. 5,4 m. 6692 Kríuhólar - lág útborgun. góö um 80 fm ib. á 6. hæð í nýviðgerðu lyftuh. Góð sameign. Pvottaaðst. (ib. Áhv. byggsj. 4,3 m. Laus fljótlega. V. 5,9 m. 6703 SelVOgSgata - Hf. 3ja-4ra herb. 76 fm íb. á 1. hæð með sérinng. á góðum staö. 2-3 svefnh. Laus strax. V. 5,5 m. 6666 Skaftahlíð. 3ja hertOeinstaklega falleg og björt 86 fm (b. Nýtt bað. Endum. eldhús, góð gólfefni. Nýl. vandaðir skápar. Laus strax. V. 6,7 m.6665 NÖkkvaVOgur. 3)a herb. m)ög björt og falleg Ib. (kj. Nýtt eldhús, nýtt bað, nýir gluggar, parket, skápar o.fl. Ákv. sala. V. 6,6 m. 6672 Furugrund. 3Ja herb. 81 fm björt endafb. á 2. hæð i nýstandsettu húsi. Parket. Laus strax. V. 5,9 m. 6604 Trönuhjalli - glæsileg. Gullfalleg ca 95 fm fb. á 2. hæð í verðlaun- ablokk. Sérþvottah. Stór og björt herb. og fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 5,2 m. V. 8,9 m. 6581 Kaplaskjólsvegur. góh 3ja herb. 69 fm ib. á 4. hæð i fjölbýlishúsi á góðum stað. Suðursv. Áhv. 3,4 m. húsbréf. V. aðeins 5,6 m. 6373 Vesturvallagata - góð lán. vor- um að fá í sölu fallega 65 fm 3ja herb. íb. á iarðh. með sérinng. Parket. Góður gróinn garð- ur. Áhv. 3,3 m. V. 5,7 m. 6362 KÓngsbakkí. aja herb. falleg 80 fm fb. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Parket. Sérþvottah. Ný standsett blokk. Góður garður. Áhv. 3,1 m. V. 6,5 m. 6109 MíðbraUt - Seltj. 3ja-4ra herb. björt og rúmg. risíb. með svölum. Fallegt útsýni. Nýtt baðh. og rafm. V. 6,9 m. 3750 Keilugrandi - m/bílskýli. Rúmg. og björt um 87 fm fb. á tveimur hæðum ásamt stæði I bilag. Parket og van- daðar innr. Góöar svalir. Vönduð eign. V. 7,3 m. 4878 Asparfell - laUS. 3ja herb. 73 fm falleg (b. á 7. hæð (efstu) með frab. útsýni. Ákv. sala. Laus strax. V. 5,6 m. 6034 Langabrekka - Kóp. - laUS StraX. 3ja-4ra herb. góð 78,fm ib. á jarðh. ásamt 27 fm bilsk. sem nú er nýttur sem ib.herb. Nýl. eikareldhúsinnr. Nýl. gólfefni. V. tilboð. 4065 Seljavegur. 3ia herb. um 85 fm ib. á jaröh. f gamta vesturbænum. V. 4,8 m. 3510 2JA HERE Víðimelur - stór 2ja herb. Glæsileg 78 fm kjallarafb. sem öll hefur veriö standsett, m.a. eldhús, baö, huröir, gólfefni, gler, raflagnir o.fl. Mjög stórt eld- hús með vandaðri innr. Sér inng. Áhv. húsbr. 3,8 m. V. 6,4 m. 6444 Ránargata - bílskúr. 3ja he*. 87 fm glæsileg ib. á 3. hæð i nýl. fjðlbýli. Sér- þvottah. Fallegt útsýni. Áhv. 4,4 m. V. 8,5 m. 6580 Hamraborg - laus. snyrtiieg og björt um 77 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Lóö og hús I góðu ástandi. Lyklar á skrifst. V. 5,8 m. 6614 Mávahlíð. Vorum að fá i sölu 3ja herb. 75 fm (b. I kj. 13-býli sem hefur verið vel við haldið. Nýstandsett baðherb. Áhv. 3,6 m. V. 5,8 m. 6526 EÍðÍStOrg. M{ög falleg 70 fm ib. á efstu hæð í góðu fjötbýli. Parket á stofu og eldh. Tvennar svalir og glæsil. sjávarútsýnl. Ahv. ca 1,7 m.V. 6,7 m. 4554 Lyngmóar - bílskúr. 3ja herb. glæsileg 86 fm íb. á 3. hæð ásamt innb. bflskúr. Góðar suðursv. Mjðg fallegt útsýni. Getur losnað fljótlega. V. 8,6 m. 6501 UgluhÓlar - bílskÚr. 3ja-4ra herb. falleg endaib. með glæsilegu útsýni á 2. hæð. Mjðg snyrtileg sameign. Laus fljótlega. V. 7,3 m. 6542 Barmahlíð. 3Ja herb. falleg 90 fm Ib. fkj. I góðu húsi sunnan götu. Stór herb. Sérinng. Laus fjótl. V. 6,5 m. 4852 Seltjarnarnes - bílskúr. bjöh og falleg 74 fm ib. á jarðh. í nýlegu 4-býli við Lind- arbraut ásamt 26 fm bílskúr. Sérinng. og sér- þvottah. Parket. Fallegur garður. Suöursv. og stór sólverönd. Ahv. ca 700 þ. byggsj. V. 7,9 m. 6595 Reynimelur - laus. vorum að fá i sölu 2Ja herb. 54 fm ib. á 1. hæð i nýstandsettu húsi á góðum stað. íb. snýr öll á móti suöri og er með stórum svölum. V. 5,3 m. 6732 AuStUrstrÖnd - bíll. Falleg lb. á 1. hæð ásamt stæði (bdag. Parket og fallegar innr. Stórar svalir með sjávarútsýni. Ath. sklpti á góð- um bll. (b. er laus fljótlega. Ahv. hagst. lán ca 3,4 m. V. 5,950 m. 6678 Bræðraborgarstígur. mjö9 faiieg og mikið endumýjuð 2ja herb. sérhæð i tvibýli. Sérinng. Nýtt gler og gluggar, baðh., eldh., raf- magn o.fl. Ahv. byggsj. ca 3,3 m. V. 5,1 m. 6724 VeStUrberg. Falleg 57 fm fb. A 3. hæð í nýstandsettu húsi. Glæsilegt útsýni. Vestursv. Laus strax. V. 4,9 m. 6707 Kn'uhÓlar. Um 45 fm falleg fb. á 6. hæð I góðu fjölbýli. Nýtt parket. Sólhýsi. (b. er nýmál- uð. Laus nú þegar. V. 3,9 m. 6694 ArahÓlar - ÚtSýnÍ. 2)a herb. glæsileg Ib. á 1. hæð með útsýni yfir borgina. Parket. Húsið er allt nýtekið í gegn. Áhv. 2,7 m. V. 4,9 m. 6681 VÍndáS. Falleg 58 fm fb. á 2. hæð f lltlu fjöl- býli ásamt stæði I bilag. Parket á stofu, holi, eldh. og herb. Suðvestursv. Hagst. lán. V. 5,2 m.6193 Fálkagata - 64 f m. 2ja herb. rúmgóð íb. á jarðhæð i steinhúsi. (b. þarfnast standsetn- Ingar. Laus strax. V. 4,5 m. 6601 Álftamýri. Falleg 2|a herb. íb. á efstu hæð i góðu fjölbýli. Nýtt parket og nýtt baðherb. Suð- ursv. (b. er laus strax. V. 4,8 m. 6583 Vegna mikillar sölu undanfáríð hönun við kaupendur að ýmsum gerðum íbúða, einbýlishúsa og atvinnuhúsnæðis. Viðskiptavinir arhugið! Um 400 eignir eru kynntar í sýningarglugga okkar ykkur að kostnaðarlausu. II

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.