Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 12.11.1996, Blaðsíða 8
8 E ÞRIÐJUDAGUR 12. NOVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ BIFROST fmteignatala B r ú m i 11 i elien d a X. Vegroúto 2 -» 533-3544 -te 533-3345 Œ Opið máaud.-föstud. kl. 9-18. Stærri eignir ÍÍSSllMl assmgfffw >MstW, &stö& sf t>m í s<sr-- fflstlslíii, /Hw, 4,g fflilji. >Hs# 12$ mlilji. mÁ®VAmm úód hú§, <§tokw vaftisr » srt>H* <smst>tlÍLS-- étss «i,ntAU~u: ,*>___~i_________ .-;_;_ _s__t_ti Tungubakki - Raðhús. Mjög gott ca. 170 fm pallaraðhús á þessum vinsæla stað ásamt 20 fm bilskúr. Skipti á 2-3 herb. Áhv. 2,5 millj. veðd. Verð 11,9 millj. i__bsn_A togxm út^i^m, §éf 2» Hmi*>. í& # fflSJW ItlSÖÍ. «W-£;á rnlllji. W»tá> Hg# ffllilli- IIlíðarhjalli - Einb. Vorum aðfá ísölu mjög gott 184 fm einbýlishús á tveimur haeð- um ásamt innb. bílskúr. Fjögur svefnherb. Húsið stendur á frábærum stað í botnlanga. Ahv. 3,5 millj. veðd. Verð 16,5 millj. Vcrð 10-12 millj. ¦M® ffw tfTtJs* íífjis^ili áaawTaS ffw Ws1i**i^SiWelBHsT^sTíi^,SS>>«fiíi-- fte*, l(5líimgB*Brs*ftiK. vfesf íK8>,1i rfflllji- Garðabær - Njarðargrund Gott 166 fm einbýlishús á einni hæð með bflskúr. Rúmgóð stofa, fjögur svefnherb. Stór bllskúr. Verð 10,5 millj. Víðihvammur - Bílskúr. Falleg og töluvert endurnýjuð 121 fm efri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr. 4 svefnherb. Áhv. 5,3 millj. Verð 10,9 millj. Auðbrekka - Sérhjeð, fttimgöð' 5 HiWfc 1$t frrT éftt SérfiBS® með> fetlfekiÍK". fttimgiiðar stsfur, útsýni,þrjú' svefhhem Áhv. 5,3 mill).. húBbr.Verð'1i5>,S> iflfllji. Alfhólsvegur - Raðhús. Gott 166 fm raðhús ásamt 38 fm bílskúr. 4 svefnherbergi. Parket á stofum. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 10,8 millj. Grettisgata - Einbýli. Gott og mikið endurnýjað einbýlsihús I mlðbænum. Húsið er 135 fm og er kjallari, hæð og ris. Þrjú til fjögur svefnherb. Skipti á ódýrari. Engjateigur - Toppíbúð. Mjög vönd- uð og falleg 110 fm íbúð á tveimur hæðum. Sérinngangur. Vandaðar innréttlngar og gólfefni. Ibúð I sérflqkki, Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð10,9millj. ^l HAIXÓ,, LESTLf ÞETTAi, ; WfáftitTO kaupendur að> raðhiisumi. par- ttnísijimi eðs-.hB-sðum. i Mltðumi, Vfesturtjjæ;, Tögtiim;. Vfagunr. ag Plngfnaltttt—a. Atfiit. suimir flsessara; aðilf hafai þ8gB> seftl sfhisp tógim. Bisrt! er yflir BifhaataTOlÍTOmi. Verð 8-10 milli. %tedl á tmSmm -_&¦_ IWJBg: fellfegi 1137? ftra 4-5. Hrertsi ítisú'ð. á 8, o>$) Si. ItœS á. þBsaijimi afffratstíS.' attaSi. Tuœamatr saatltr, falllsgt œlilttniia), gpðatr sttaffiut. PWJiii æjdfitttitæitÍBSigiji. Miai. 11,3 rnillji. Wa*SÍ7mflllJ. Laugateigur - Hæð og ris. Hæð og rís I parhúsi á þessum eftisótta stað alls 122 fm Tvær stofur, 4 svefnherbergi. Gott hús en íbúðin þarfnast standsetningar. Nú er lagl. V/mTAR - B0MÍR A© §WL$A, (HfSrtWTO |Í!a!jf6«íI9liirdiI$4ráti§i|l § tmfémw MSmt vfistsgií tom ( tomim- smStt »mm §tm, tm «$ ' ifef. Hlíðar ein mjög góð. Mjög falleg 100 fm fbúð sem er ris og efra ris, gólfflötur telst vera 144 fm. (búðin er töluvert endumýjuð og gefur mikla möguleika. Áhv. 6 millj. húsbr. Verð 9,5 millj. ©5«1lt5»ffW«H>- :.?«iwll|l'íji^;fi*9S Dalbraut - Bflskúr. Rúmgóð 114 fm, 4- 5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt 25 fm bílskúr. Stór stofa, 3 svefnherb. Skipti á 2 herb. Verð 8,9 millj. Næfurás - GlæsUeg. Glæsileg 94 fm 3Ja herb. íbúð á 3. hæð (2 upp) með glæsilegu útsýnl. Glæsilega Innréttuð fbúð, skoðaðu þessa. Áhv. 3,6 millj. veðdeild. Verð 9 millj. i S&ftlSS® í ftffi>#i>SfiSWIW» S8W SP" flte- mx- 2,-t ifnllji- «fe<* $4 ifliilji. Flétturimi - Endaíb. Ný og falleg 118 fm 4ra herb. endafbúð á 2. hæð. Fallega inn- róttuð íbúð. Merbau-parket. Skipti á 2ja herb. Áhv. 5,7 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. Barmahlíð - Hæð. Mjög góð 103 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr. Tvær stofur, tvö svefnherb. Parket. Skipti á stærri hæð. Verð 8,9 millj. Réttarholtsvegur. Fallegt og mikið endumýjað W9 m raöttiute,. iwi*- rí>>Rt «bhiSfe ðf Sa#iwt5«^i Ato>. 2^.11 mlllji. Háaleiti - Bflskúr. Falleg og björt 108 fm 4ra herb. endalbúð með góðu útsýni. Verð 8,5 millj. < ' Verð 6-8 milli. Ofanleiti - Góð lán.verum!áð fá í sölu rúmgðða 90 fm 3ja herb. íbúð i góóu fjölbýlishúsi á> þessum eftii'sótta staði Park»t eg> flfsar. Átiv! &,2 mfll). \)eðai og ftuelSr.. Mfeið' S> rnilljj. Bugðutangi - IVÍos- i.auss. MJög gBttiTiðríftri parhús á einní hæð'meðáa 14 ftn sólsltális1. Huslð'erállthýmélaó>isg með n^lBgu' paitteti.. Tvö- sveftnherbeigli. gbð> stéfei. ILaustt V«tið> 8;3'. mill|j Wf) 100 fhi' ítaS* A íi, HibsiS fi statitttiiísli \>I8> SölvallBgfStfjii T«aar sftsffiitr sgt tW4> sti&r svefiiher& IMlffiK'• stfssffai; herttetr veli semi svefhlieiitis!. Siiiðuiiswallit. Venð 7,® mtlljt. Hrísmóar - Falleg. Góð 86 fm 3ja herb. íbúð I góðu fjölbýlishúsi. Fallegt eldhús, flls- ar og parket, sér þvottaherb. Áhv. 4,5 millj. veðd. og húsbr. Verð 7,7 millj. Mosarimi með sérinngangi. Faiieg og vönduð 86 fm 4ra herb. Ibúð á 2. hæð I nýlegu fjölbýlishúsi. Fallegar innróttingar, góð gólfefni. Verð 7,9 millj. Fornhagi - Skipti. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð I vönduðu fjölbýlishúsi. Þrjú svefnher- bergi og rúmg. stofa. Suðursvalir. Skipti á 2Ja-3ja herbergja íbúð miðsvæðis. uelliam&stglm ®# ffmn 3$m Ite*!. ilia£ð> * 2.. ettthærittesíöði.lPaiitteftáJattsffjuc^ sveftiiheiittn. ittiimgptít ettíMat. Wenðt $7 mflljj. HMUA - §mtí.- ffl& mfm $@mm ms&i sttö.- s%b*í » M§ á -~"9sðmn.- ms' skmmif miiljl. Hjallabrekka - Sérinngangur. Falleg og töluvert endurnýjuð 116 fm 5 herb. fbúð með sérinngangi. Þvottahús í íbúð. Parket og fllsar. Verð 7,9 millj. V«s««fc>«fg -- ftðfig ífeól*.- W§ fw 4f» te*, M§ »% rtss* í fpfe>>ili. "'KSMsat mmk- l-AW.^mlÍlSi. r^fflll|i- Fróðengi - Sérinngangur. Mjög falleg 100 fm 3ja herb. íbúð á slóttri Jarðhæð með sérinngangi og garði. Fallega innréttuð íbúð. Lltil útborgun. Áhv. 5,9 millj. húsbréf. Verð 7,9 millj. Þated -- Uúm&éd -- Lm§. _3.'.______. h h^: í.__ A _- .líT-L« ™'_..'.J1 _Æ .1____J 6>fírtKÍ4^ís^ii'>'tó^l!.|^Í!Íl*>af'ii.- ríwfe- m/, §fi ffliiji. m>M' ®§ ffi- i^m Köngsbakki. Góð 90 fm 4 herbergja Ibúð á 3ju hæð, rúmgóð stofa, 3 svefnherbergi, suðursvalir. Verð 7,5 millj. BERJARIMI 23 - OPIÐ HUS. íkvöldkl. 19-21 Glæsilegt parhús á tveimur hæðum ásamt innb. bflskúr. f lúsið er alls ca. 190 fin og skilast fullbúið án gólfefha. í húsinu eru m.a. 4 svefhherbergi, bjartar og íallegar stoíiir, glæsilegt eldhús og góð sólstofa. Það hcfur ekki verið búið í húsinu. Söluniaður frá Bifröst sýnir husið í kvöld. Ahv. 6 millj. húsbréf með 5% vöxtum. Eitt besta verð í bænum aðeins 12,8 millj. m&MSiá 2, ftSSS, SftSfe mTS^ pSlkSfo STSáráVs^ffllir. tlásí f>>iir þvsttstéí t M6, m/, 2,8 æiilji- Sólheimar - Laus - Gott verð. I þessu húsi ertil sölu snyrtileg og góð 101 fm 4ra herb. tbúð á 8. hæð I góðu fjölbýlishúsi. Þú getur flutt inn strax því íbúðin er laus. Verðið er gott; rúmar 7 milljónir. Álfheimar. Mjog góð 95 fm 4ra herb. Ibúð f nýlega viðgerðu fjölbýlishúsi. ibúðin getur verið laus mjög fljótlega. Verð 7 millj. Átfahém - VeMélé*fUti, §éitsmfslfaa§®m&l» itet#, iM$ # t, Ab^> í> Wk pÉðK. iSfj^itjpi itwniáto* ffM*,>«.*lW§.«9^l(5(.>ÍW7"^fllllji. Grafarvogur - Laus. Falleg ca 100 fm 3ja herb. ibúð ásamt stæði I bflskýli við Hrís- rima. Parket og fllsar. Þvottahús I Ibúð. Áhv. 3,6 mlllj. húsbr. LAUSAR EIGNIR - GLEÐILEG JÓL. f þessari auglýsingu og reyndar á skrá okkar, er fjöldi lausra eigna. Þú getur flutt inn fyrir jól og átt góð og gleðileg jól. Ekki fara í jólaköttinn. Láttu okkur leysa málið. BJART ER YFIR BIFRÖST. EngihjaUi - Ein falleg. Mjög falleg 90 fm 3ja herb. Ibúð á 4. hæð. Nýtt glæsilegt bað. Parket og fllsar. Áhv. 3,5 millj. Vsðd. og húsbr. Verð aðeins 6,3 millj. Starengi - Nýjar íbúðir. Nýjar og glæsilega innréttaðar 3ja og 4ra herb. Ibúð- ir I tveggja hæða húsi. Sérinngangur I hver- ja ibúð. Skilast f ullbúnar án gólfefna. Verð frá 7.150 þ. Smyrlahraun - Bflskúr Falleg ca. 85 fm 3ja herb. fbúð á 1. hæð ásamt 28 fm bfl- skúr. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,3 millj. Fróðengi. Rúmgóð og vel skiþulögð 3ja herb. íbúð á 2. hæð I sjö Ibúða stigahúsi við Fróðengi. (búðin er til afh. strax, tilb. til innr. Verð 6 millj. Fífusel - Laus fljótlega. Falleg 96 fm 4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt stæði I bílskýli. Ib. er nýmáluð og bíður eftir nýjum eiganda. Verð 7,7 millj. Verð 2-6 millj. Gullsmári 5 - Loka útkall. Nýjar og glæsilegar 3ja og 4ra herb. ibúðir. ibúðirnar eru tilbúnar til afhendingar strax, fullbúnar án gólfefna. Verö frá 7.150 þ. F.in góð í Vcsturbænum. Pessi 1 ibuð er lisus-. Faileg> &$ »e1 ihnréftuð 2ja he*,íl!>uð'á.5,ft«ðí:fieibýll;ásamtstiæðl v bflsHýlli N>>tt baö' parkef iíg fltssit Atíw. 3 miill. Vérð 5,3 mtll). I Æsufeil - U'tsýni. ðöð 106 fm 4ra hertseigjai ílisiíé. á 7, hasð með fttátSasru t5»ýiili. Vet# aðgihs; 7 mlllji. Seltjarnames - Bílskýli. tsessi íbiiið er löus'.. Vónum að" fö ti sÖIU fallega 2Jb herb. íbúð- á 4, hasð vlð Austur- strönd, (2,- ftæö frá' Itteveglfi Pai-ket. Qlassilegt útsýnii göðar svallr. Áhv, 1A mflljt. veðtíi VéTð> Stff> ffllllji Flúðasel - Góð lán. Falleg 92 fm 4ra herb. Ibúð á 1. hæð ásamt stæði I bílskýli. Ib. er öll nýlega máluð og laus fljótlega. Parket og flfsar . Áhv. 3,6 millj. veðdeild. Verð 7,8 millj. Hraunbær.. Falleg; og rumgrift 88- ftn 3JB' herto: íl&u'ð> ái „. ha5ð> ii gÉáSii1 fföt'- lisýiishúsii. jfetm. 2 mtlljj. veðdt. sgi fll. Vfe»# 8)i* millji. Eyjabakki - Aukaherh. Pessi íistið etr Ibuik. 82 ffw fBalið) é ftítisftii ttiBíð> |i fjifll- feíllshilisli. smðuiiiweríStiiai. Aukafie' itfc. át hssði.ibúðln er nýmalUð,bara flýtjai Átiwí. 2',5 mflfji. ttH 2S' árs;. Vnfettö) 4J.9SÍQ) t>.. Vindás - Lítil útb. Góð 2)a herb. ibiið á 2. hæð I fjölbýlíshúsi. Áhv. 2,1 millj. veð- deild og húsbr. Verð 3,9 mlllj. Vesturberg - Gott verð. Mjög rúmgóð 92 fm 3ja herb. ibúð á 4. hæð. Nýlegt eld- \ hús, stór stofa með parketi. Áhv. 2,9 millj. V veðdeild. Verð 6,3 millj. i Palltsffl <rai SWD ffro 3jbi Ifisnttti. fiinfú® _i a. HiBBBSt íí g>j3ðViu i^Usgll^ffnliaii. i ItiŒðiimtt. Tfitói ®Ö8 sutóin- „ ntiúntjsiið) sttafía. Wtoð V milljj. Vitstsmhtxg, - ÓBeálle^t tu$- IM]^g^raffw3t>ttiwitia.íli!iiið>át1i,tttæÆ. 1Tvð> s«effiitiie)*i. W§le#t ötnMst. Mvt. Z$ millji sgi veniSfð' Jjtsðt m toBnBltaisB »œiö6 5>,5> mtlljj. IHbn, rKsa. Austurströnd. Falleg 2Ja herb. fbúð f fjöl- býlishúsi ásamt stæði i bilskýli . Lyfta. Áhv. 3,6 millj. Og verðið er gott, 6,3 millj. Sundlaugavegur - í tvíbýli. Rúmgóð 70 fm 3ja herb. tbúð á jarðhæð í tvfbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Sérlnngangur. Verð 5,5 millj. Hverfisgata. f faitegu timburhúsi bjóðum við 60 fm 3ja herb. fbúð á 1 .hæð. (búðin er mikið endumýjuð. Ný og betri Hverfisgata. Áhv. 1,8 millj. veðdeild. Verð 5,5 millj. Áá~mtt fytír ösp tWáð, m\<e§ $7 m M& » amsffí ttnssS if Q&kt fjisiL- É^laWsH slst§ttrt«tíiitMi» §smm, tm, •fi.^miilli.vfs^ái.émiili. EfstihjaJii - Lítil blokk. Góð 53 fm 2ja herb. fbúð á 2. hæð (efstu) f lltlu fjölbýli. Áhv. 2,4 millj. Veró 4,9 millj. Nybyggingíi Wmm &$ fS n'aftltji M§œfG»-t£@m4/s Hi«*>, íi$uíiSi< fí iiaisi fjtSlstjili $' ibtiðtái' assmt UWtf, SHSÍfisTt fSife- flil iiWít# Wf)$Sf, W/ð Fálkahöfði- Mos - Parhús. Fallegt og vel hannað 133 fm parhús á einni hæð ásamt 27 fm bflskúr. Húsið skilast fullbúið að utan, að innan er komin miðstöð og úthringur múr- aður. Það er stutt i golfið hér. Verð 9 millj. Vaettaborgir - Raðhús. Falleg og skemmtilega hönnuð ca 170 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bflskúr. 3-4 svefnherb. Frábær staðsetning. Verð frá 7,9 mlllj. Grafarvogur á einni hæð. Mjög vand- að og fallegt 138 fm einbýlíshús á einni hæð ásamt 40 fm bflskúr. Húsið er tilbúið til af- hondingar; fullbúið að utan, órnálað og fok- helt að innan. Verð 9,4 miilj. Iðalind - Glæsilegt útsýni. Fallegt og vel skipulagt 185 fm einbýlishús á einni hæð ásamt 35 fm bflskúr. Glæsilegt útsýni. Þetta hús stendur á óviðjafnanlegum stað. Verð 10,2 mfllj. . Sefcfeinn - Mýtt raðhús, Faileg og vel sklpulögð' ea. 1SÖ ftn raðhús á tvelmur hesðum ásamt bllsktiii Htisln sltí- iBBt'ttlbuih tllinnréttlhgBrððafUilbiiihi allt semkvi samkemulagii v*nS>fK* 1#,8. rru Stórengi - Endaraðhús. Failegróg; vel' hannað 145 ffri errdBraðhiie & efnnl hæ* með ihnb . Sflskur, "nilBstiið' tj|i aftV fullbúlð að' liitani maiiað ag fokhelt að' ihtian\.VeTS'8;,ímtll|i. UPPSELDIR í KÓPAVOGI. Okk- ur vantar á skrá nýbyggingar; einbýli, par- og raðhús I Kópavogi, Grafarvogi og Garðabæ. Ath. Kópavogur er uppseldur hjá okkur. Bif- röst bestl vinur bygginarmanna. Atvinnuhúsnæði VAMIAS - fýhsmhi® át Wffifíjimi fjattstanttai ttau(jíeniJttJirr að> SS®- 1K5D® ffirm ttnistitESðli á efiwiíi Itæi* me* gtsaiii—i imitHi^ti^tiitdijMtijiiim mtisrtæíIiSmBi vetat ttinatJtl. (SiSðaiigíeiðslliit ii liioðti. liHniill. gStiiirtPSimli. i eTK^aanLWtweitffiáilsBitittliiiJisv iKEeðl; ftjfMfr (jiái semi JttuinfBi gpttt (plasœ é stetföasffitinSaiiitsðÍi át 2i. His8ð> if lljff- Ittiftitiisfi, gðði vðwltjftei. 0gi verötðt. það' err 'int! 3;ívrnill|, If Félag Fasteignasala Hafðu öryggi og reynslu í fyrirrúmi þegar þú kaupir eða selur fasteign.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.