Alþýðublaðið - 20.01.1934, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 20.01.1934, Blaðsíða 2
LAUQARDAGINN 20. JAN. 1034. ÁLÞfÐUBLAÖIÖ KúabúiO á Isafírði. ^:£,! Dæmi nm síiörnsemi jalnaðarmanna. Fyör fjórum árum síðan sagði góö^frg gegn alþýðukoma við þanm er fíétta ritai;, stð hún kysí lisrtia AlþýSuftókksins við bæjarstjórn'- arkosmiingarnár (er þá stóðu fyrir dyruíSi) eims og hún væri vön,, „en,l sagði húró, „ég vil ekki að! þei?" ^omist í meiiá hluta." Égi spuroi hverju ; þetta sætti og svaraöi hún því til, að sér litist ekkért á að jafnaöarinenn færu aö reka hér kúabú eins og á IsafírÖi. Par sem það gengi svo hönmulega. Morgunblaðið hafði þá fyrír kosningarnar þyrlað upp rnold- i/iðri af ósawúndum og óhróðrj um þetta fyrirtiæki Isafjarðíarbæj- anr, og hafði konan latið blekkj- ast pta af. Sanmlieikurirm er sá, ao stofn- un og starfræksla þessa fyiifr- tækis hefir. reynst hin happa- drýgsta fyrir; bæjarfélagið og er síjórnendum þess til hins mesf sóma. Buskapur bæjarins hófst 1927. Utn hverjar kosningar þar á eftir var búio, eins og aorar framr kvæmdir, sem bærtan Hagfðii í íunid' ir stjorn Alþýöuflokksinis, 'fyrir miklum árasum og hnjóði af andstæðinganina hálfu, og í biaði þeiitra, Vesturiandi, var 'fult af ósönimnn sakargiftum og óhróoií hrúgað upp, En nú er svo koimio, ao andstæoingarnir eru hættir áð imninast á það. Á Isafirði trúir engiiran imaöur óhróorj um búið, og þar dytti engum manini með öbrjálaða skynsenii í hug sú fyrra að rétt væri að leggja búið niður eða láta þaði í hendur á einstak- lingum. Af einskærri hræðslu við kjósendur láta sjáifír ihaldsimenn í veðri vaka, að þeir myndu halda rekstri búsins áfrjam, kæmust þeir að vöidum. Hrakspár þeirra um búskap bæjarins hafa ailar niður dottið og engar rœzt. Bærinn reisti búið á jörðumum Tungu og Seljalandi í Skutuls- firoi. Töðufengur jarðialnna vai þá að eins 80 he&tár. Kaupa varð þá hey a"ð fyrir 8000 krónur. Upp- hæðin til heykaupa hækkaði mæstu árin upp í 12—14 þú» kr. vegna aukáns bústofnB, Mikið kapp hefir bærimn lagt á að eignr ast ræktað land og takmarkið er aft sjálfsögðu, áð heyið sé alt heimafengið. Petta hefir tekist syo, að töðufengur búsiins hefir imeira ien tólífaldast og nú er það af landi jarðanna komið í rækt, sem hægt er að rækta, og stend- ur það heiima við hey það, sem af þvi fæst, nægi búinu erns og <er. Ég siegi: eins og er, en vegna vaxandi eftirspurnar á mjólk bús- ins er hin brýnasta þörf á að stækka bústofninn, og getur ekki liðið á löngu unz það verður gert. Auk nýræktar hefir líka verið uninið að ýmsum öðrúm fram- kvæmdum á búinu, svo sem girðingium, holræsagerði, skurð- greftri, grjótnámi o. fl. Jafnhliða því að leggja svo mikia alúð við að aiuka hið rækt- aoa land, hefir hitt heldur ekki gleymst, aft lækka þurfti mjólk- urverðib. Verð mjðlkur hefir á- vait veriB hæura á Isafirði en anmars staðar á landinu. Pað gera hin erfiðu skilyrði til heyafla. Pegar búi® tók til starfa, var verð mjólkur 60—65 aura pr. lítra. Búið seidi mjólk sína þegar á 55 aura, og hefir þao lækkað smátt og sknatt eftir því sern rekstur búsins hefir lézf. Þaininig er ta]ólkurverðið nú 40 muw pr. líter. Var 'það síðast lækkað í sama mund sem það hækkaði í Reykjavík (sem áð visu varð iað eins í bili). Gæði mjiólkurininar hafa ávalt verið viðurkend. Við hreinlætis- og fitu-rannsóknir, er fram hafa farið á mjólk þar vestra, hefir mjólk bæjarbúsins ávalt' sýnt hina beztu útkomu, enda gætt hins strangasta hneiinlætis í hvívetma. Bezta sönnunin fyrir þessu er sú, að önmur mjólk, Siem sald eí i kaupstaönum, er tekki sieljanleg mema fyrir lægra verb. Hefir hún ekki eins gott orð rá sér ,um. hrieinlieik og gæði, Meðan mjóík kúabúsins er föl fyrir 40 aura og selst upp, er til mjólk annars staðar fná, siem er föl fyrir 38 og selst ekki upp. Búið heíir verið til fyrirmynd- ar í flleiru. Lögð hefir verið mik- il áherzla á að koma upp góðu kyni mjólkurkúa. Alið undan góðiuim kúm búsins og tieynt að kaupa að kýr af góðu kyni þegar þess hefir verið kostur, en hinr um iakari fargað. Pannig hefir búinu tekist að koma upp og eignast fjölda góðra mjólkurkúa og má búast við hinum bezta ár- angri í framtíðinni með .áfram- haldandi góðri stjórn. Meðal'nythæð kúnna hefir orðið sem hér segir: 1928 2324 kg. vS 1929 2618 — 1930 2900 — 1931 3003 — 1932 3250 —» 1933 3289 — Hæsta nyt hefir orðjð 1931 3770 kg., 1932 4337 kg., 1933 4470 kg. Áranguriinn er hinn bezti, og það, siem betra er, framförim hin giæsi- legasta, Alþyðiuflokksmenin! Látib íhald- Hvað á æska Reykjavíknr aðstarfa? Eftir Sigfús Siguihjaitarson, stórtemplar. Pessari spumingu var varpa'ð fram á fundi í Jafinaðarmanmafé- lagi islands nú fyrir skömmu. Hún er ekki að ófyrirsynju fram komin, því atvinnuhættir nútím- ans falla mú meir og rrneitr' í þanin farveg, að æskumni sýnist vera ofaukið. Það er líka orðin staðt- Tieynd, að mikill fföldi unglínga !hér í höfu'ÖBtaðnum gengur iðju- laus allan ársins hring, ekki sök- um leti.og ómiensku, eins og ýms- ir íhaldsmiemn halda fram, heldur af því að verkefni vanta. Iðju- leysi er óvinur alls þroska, jafnt amdlegs sém líkamlegs, en starfið uppspretta allra framfara. Hér þarf því skjótria aígerða við. Eng- inn hugsandi maður getur lokað augunum fyrir því, enginn trúir hinini maTgendurteknu íhalds- kemningu, að þetta lagist af sjálfu sér. Alt, siem gera ber í þiessu máli, verður að byggjast á þeim grundveili, að æskuárin' eiga fynst og fnemst að vera lær- dómsár. Pess vegna er fyrsta sporið, aem stíga þarf það, áð koma skólamálum borgarinnar í það horf, að allir unglingar höfuðistaðarins eigi kost á að stunda skólanám til minst 17 ára alduns. Um fyrirkomulag slíkra skóia og • framkvæmd málsins mun ég rita síðar, 1 öðru lagi þarf bærímn að stofna til sumar- ið ekki villa ykkur sýn.- Trúið ekki kosmingalygum þess. Jafnaðarmenn 'á Isafirði hafa haldið imeirihlntanum' í 11 ár,. af því þeir hafa farið þannig með taeirihlutavald sitt í þessu máli Siem öðrum, að vei hefir líkað.. Þeir eiga emm endurkosnimgu vísa. Kjósið A-listamn! J. B. vinnu, sem sérstaklega sé ætl<:ð unglöngum, sem eiga ekki á anm- ari vimmu völ. 1 því sambandi ,má benda á, að garðyrkja muinci allra íramkvæmda bezt fallin t-1 islfks. Naumast getur starf, er bel- ur sé til þess fallið að stuðl i jafnt að ræktum huga og handa - en það, að hjálpa gróðri jarðar ilnmaT til lífs og þroska. Það et iog stórt atniiði í þessu sámbandá, að í höndum góðra manna er garðaækt það starf, aem getur gefið góðan árangur, einmig fjár- hagslega. Mörg fleiri verkefni mætti nefna, en að sinni ekki mieira. Að eins þetta: Hvað sem gert errá þessu sviði, þá sé það fyrst og fremst tekið frá sjónar- rráði uppeldisfræðimmar. Eiinn af fulltrúum Alþýðuflokks- ¦iins í bæjarstjórjn fór fram á það, að varið yrði mokkru. fé til þess1 að bæta úr iðjuleysi unglimga á næsta ári. Ihaldið sagði nei. Það hefir um margra ára skeið sagt mei við því að bærinn eignaðjist skólahús fyrir ungliriga bæjarins. Það kanin engin ráð til þess að bæta úr iðjuleysi unglinganna. A!- þýðuflokkurinm ieirin skilur til hlýtar málefni æskunnar; hann veit að bennar þrá er starf iog svið, og verði verði þeirri þrá ekki fullnægt á eðlilegan hátt, brýzt hún út í ýmsum þieim myndum, sem óskandi væri að þjóðfélag vort þyrfti aldrei að sjá, Starf til að þroska huga og hönd fyrir alla unglimga Reykja- víkur er markmið Alþýðuflokks- ins. ¦ ,:, Sigftis Sigurftjartars'on. Svlftið ihaldið meldhluta Kjósib A. *»,^.'-»?"'' J. osnlngaskrlf stota A^llstans verðup í dag i Iðnó. Klðrskrársímart 4951 og 4952. |T Bflasfmar: 4953, 4954, 3191. Kosnlnglii byrjar kl. 10 f. h. Er pví árfðandl að allir, nngir sem gamlir, er vinna vllja að sigri A-lisfans koml 1 Iðné H. 9,30 f. k* — Menn eru hvattir til að k|ésa suemma, pví mikil prilng hlýtnr s&ð verða seintii hluta dags* — Kfðrskrá liggnr framml og hflar látnir f té til að koma peim á k|ðrstað er iasnir eru eða gamlir og óhœgt eiga um að komast pangað annarra hluta vegna. Ungt fólk, sem ætlar að vinna að sigri A-listans, er beðið að gefa sig fram í kosningaskrifstofunni pegar í stað. Þannlg litnr kjöiseðUUnn út, þegar listi Alþýðuflokksins, A«listinn hefir verið kosinn: KJ0RSEÐILL við bæjarstjórnarkosningu i Reykjavikurkanpstað hinn 20. dag janúarmánaðar 1934. X A listi B listi C listi D listi E listi Stcfán Jöu. StetánuoB o. • frv. BJörn Bjarnason o. s. frv. Oaðmundar Ásbjörnssón o s. frv. Hermann Jónasson o s. frv. . : Helgi S.. Jónssen o. 8. Srv.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.