Alþýðublaðið - 23.02.1934, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 23.02.1934, Blaðsíða 2
FÖSTUDAGINN 23..FEBR. 1934. ALÞÝÐUBLAÐIÐ Fárviðri f Bandarikjvnum 25 menn fórnst OSLÓ. FO. Óvianjjulegt illveður m>eö frosti og faaínkomu geysaði í BáindaTíkj- innum í fyrradag, og er þegar kumnugt um 25 manns, sem farist hafa í veðiriireu. Faimkoman var yíða með ódæmum mikil, svo að i Coinlniecticut féli sums staðar 3 m. djúpur swjjór, og eru sam- gömgur þar að miklu leyti tept- ar á stórum svæðum'. í New York eru wrkamieinm svo púsuudum s'kiftir í sinjómokstri, þv pjao ali- ófært var um borgiina á köflum, og er. taíiði að það nMni fcosta bpTgálna um 21/2 milj. dollara að hnei)nsa sirajóinn í tartu. 1 Philá- deiphiu rumnu 25 sporvagnar út af spoíljniui í giæxdag vegna fann- konjuimnar, em ekki er getið um slys í því sambandd, og loks er þiess getitð, að 'vestur í rikjum hafí orðið að fresta 3 aftökum vegma þess, að böðullinn komst ekki leiðar sinnar sakir ófærðar. Spansklr verkamenn mótœæla grimdaræði fasistanna i Ansturíki OVIEDO. UP.-FB. Kommúinisitar og sósíalistar • stofmuðu tiJ sólarhrimgs mótmæla- verkfallls i Oviedo og ýmsum öðrum bæjumi í héraðilnu, til press a-Ö mótmæla framkomu DollfuS'- sla'óniariinnaT! í garð jafnaðar- manina. — Verkfal'liwu er nú lokið tíg vimna hafin á ný, nemía í La- ySama, þar sem mámumannaverk- Ml stemdur yfijr. Taka 4000 náma- taenm pátt í því. MILJÖNAMÆRINGUM FÆKKAR 1 BANDARÍKJ- UNUM LONDON. FO. ' Afleiðingar kreppuninar fyrir þá, sem eigmamestir voiw i Balndaríkujnum 1929, áður en hún skail á, eru sýndarf í skýBslum,, siem - mýlegá hafa verið birtar af skattstofumni. Árið 1929 töldu 513 mamms fram eigmir að upphæð 1 nii'lljóm éöllara eða meira, en ár- ið' 1932 voru að eins 20 memm eftir í milijómamæringátölunmi. Þá kömmuðust 89 manns við að eiga mieira fart: 3 miiljómdr dollara 1929, em 1932 að eitns tveir. Loks vortu 38 memm taldir að eiga 5 milljómár éða meira, 1929, en nú er enginm maður í Bamdaríkjumum talimm svo auðugur. Elliiaon manna. til gamaila verka- LONDON, FO. í dag fcorni tl.l umræðu( í mieðrj mállstofu brezka þimgsins frv. til laga, siem flutt er af hálfu full- trúa venkamainnafliokksins, um elililaum til aillra verkamanna, sem kominir eru yfir sextugt. Málið varð ekki útrœtt í dag og umi- ræðum frestað. Frá bæodam. Á héraðsmálafundi í Vestur- Isafjarðarsýslu mýlega voru m. a. sampyktar eftirfarandi tillögur. StióraapskráTog lýðræðl. Ftumdurilnm lýsir ánægju sinmi yfir afgreiðslu stjórmarskrármáis- i|ns, og telur pá jöfmun, siem gerð hefir verið á kosiningarrétti^ aukma tryggingu fyrir lýðræði og pimgræði í landinu. Jarðirnar rikiseign. :: Fumdurilnm telur sjálfsagt að ríkið eigi forkaupsrétt á jörðum mæst á eftir sveitafélögum. Enda sé hejimildim motuð eftÉ" pví, siem ríkið sér pað fært. Horfið sé frá pví ráði að selja þær jíarðir til leimstakra mamna, sem enn eru í pjóðaíieiign.- Afenglsmal. ,P,i|ng- "og héraðs-imálafundur Vestur-Isafjarðarsýslu beimir eft- irfanamdi áskoramum til þings og stjórinar: Að framvegis verði sala áfemg- is takmörkuð sem mest má verða. Að sala áfengis verði tetok' leyfð itninan sýslu- eða bæ|ar-fé- lága, mema par sem 2/3 alpilngis- kjósieinda æskja þess. Að í væmtamillegri áfengislög- gjöf verði siett strömg ákvæði, sem fyrirbyggja það með ölu, að hver eiinistaklimgur fái svo miik- ilð áfemgi að hanm geti notað það tii1 sölu eða dreifimgar á amnan hátt. Að emgum inman 21 árs aldurs verði afhemt nokkurt áfenigi. 'Þjng- og héraðs-málafundur Vestur-lsafjarðarsýslu beiinir þeiiri .áskorum til; annara syslu- og bæjarfélaga a landimu, og sérstak- Iega á Vestfjcrðum, að samþykkja hlliðstæðar ályktamir ofamgreimd- um tí3ilögum. Lœkkun vaxtn. Fumdurinn stoorar á þimg og sitjjdrm að gera 'þær ráðstafamir, semi inaiuðsynlegar eru til að Ot- vegsibamkimm þurfi ekki að hafa hærri útlálnisvexti em Landsbamk- 'inira. Jafcframt tehir' funduri*"- ri&a þörf á almenmiTi vaxtalækk- um og álítur að imnlánsvöxtuin sé haldíð óhæfiliega háum, miðað við afkomiu atvinmiuvegannau Hentawál. Sf>3lng- og héraðs-rniálafumdur Vestur-lsafjarðars'ýslu stoorar fast- lega á þimg og stjóm að vinna með alvörui að því að hið allra fyrsta verði tekin upp ríkisútgáfa máimsbóka fyrir barmaskóla, tí3 þess að af verði létt þeirri óreiðuv sem um þau mál ríkir mú, og a'l- memningi verði ekki íþyngt fjár- hag^Lega uni kaup mámsbótoai Heppiilegast telur fumdurimm, að leftjrlit og utmöinmun slíkrar fikis- útgáfu væri falin niefnd manna, sem valiin væri af stjórm sam- bamds fsl. barnakenmara, í sami- ráði vio friæðsluimálastjóra. Eimmi' ig telur fumdurímm sjálfsaigt að ríkisútígafa sé á mámsbókum hér- aðs- og gagnifræða-skóla í land- ilniu, og stoorar fumdurjnm fastlega á þá menn, er að þei'm skóMm standa, að befjast handa um sam- fck í þá átt. Skipniag á sðin landbnnaðar afinrða. (Þar sem undanfarim ár hafa leftt i ljós, að verð *á kjöti er að heita má jaMiágt og ifyrir strfð, og ailmjög borið á mis' ræmi á verðiagi í einstökum héiy uðum, emda framboðið á innlemd- um og erlemdum markaði skipu- lagslaust; svo umdirboð einstakra mianna hafa oft stórskaðað heild" ina, teliur fundurinn lífsmauðsym f yrir vænlegrj framtíð landbúniað- arjms, að sett vefði á næsta Alt- þimgi l'ög um kjötsöluna. Innanlandssala á kjöti. sé undir aðaleftirliti rilíisstjóiinarimmar. Sé henni svo fyrir komið, að sérstök nefmd verði skipuð af ríkisstjórn- immi, Búmaðarfél. Islands, sam- viinwufól'ögum hæmda og máske flieiri ^ðjlum, og hafi húm skipu- lagningu sölunmar með höndum og verðliegigi kjqtið mieð tilliti; til framíeiðis.Iukiostnaðar. •Par sem reynsla undanfarinma ára er sú, að framleiðsla á kart- öflum hefir vaxið svo mikið, að ýms héruð framleiða mikið um- fram þarfir neytemda: sinma, og sú staðreymd jafnfriamt komið í ljós, að þau héruð, er mest fram- leiða, eiga ilt með áð sielja fram- llelðslu síma fyrir viðunandi verð, þrátt fyrir það, að smásöluverð á kartö'flum er alt amwað em lágt í lain/dimu, em kartöflur þó ódýrajr á erliemdum markaði, telur fumd- uriinm íslenzkum framleiðendum nauðisynlegt að ríkið taki, einka- sölu á kartðflum og moti heild- sölluágóðalnm til að hækka verð á iinm:!endum kartö'flum. Fumdurinn telUT naUðsynlegt að mýmjólkursala sé skipulögð í hér- uðum, sem liggja að sama mark- 'aðj, í þeim tilgangi að draga úr söiu- og flutnings-kostnaði og aUka mjólkurvinslu. Á mieðam núverandi örðuglieikar nlkja um markað fyrir og verð á framlteiðsluvörum bænda, telur fumdurinm nauðsynlegt að inm- fllutningur þeirra lamdbúnaðar- vara, sem framleiddar eífu í'land- imu, s. s. mjólkurafurða, eggjfa og kjötmetis, sé ekki lieyfður.' . AKUREYRI. FÚ. Níunda umfefð í Skákþimgi Is- lendinga f ór; þannig: Jóel Hjálmarssion gerði jafntefli við Pál' Einarsisom, Asmundur As- geirssomi gefði jafmteili við práinm Sigurðisisom, Jómas Jónssón vann Stefán Sveinsison, Guðmundur Guðlaugssom vamin Eið Jónsson, Sigurður Lárussom vann Guð- bjart Vigifússon og Sveinm Þdr- valdssiop vann Aðalsteim Por- steinssiom. Tíunda umferð fóf þannig: Pá'lil Finarssom gerði jafntefli við Sveiiri Piorvaldsson, Guð- bjartur Vágfússom vann Aðal'- steim Þorstein&son, Eiður Jónsson gerðli jafmtefli við Sigufð Lárus- som, Guðmumdur Guðl'augssiom gerði jafmtefli við Stefám Sveins- som, Práímm Sigurðsson vamn Jón- as Jómsson, Ásmundur Álsgeirs- som vann Jóel Hjálmarssom. Otosiliiit í skákþingi amnars flokks urðu þesísi: Fyrstur varð Þórhallur Hall- grimssom með 6V2 vinmimg, 2. og 3. voru þeif Bjðrin Áxfjiörð og ArnTjótur Ólafssom hvor með 6 vimminga, og 4. var Porsteinn Gísl'ason með 51/2 vinning. Félag ungra jafnaðarmanna i Hafnaifirði heldur árshátið sina i Góðtemplarahúsinu i Hamarfirði, lnugardaginn 24, þ. m. klukkan 9 e. h. Til skemfanar verðnr: Rœðahðld, apalestvr, danz. 4 manna hljómsveit frá Hótel Björninn. — Áðgöngumiðar fást i Góðtemparahúsinu á laugardaginn frá kl. 1 á hád. Dansk Idrætsforenings KarnevaL 2 STORE PRÆMIER. Lördag d. 24. ds., kl. 10 skal det ske, da samles alle Dauske tií en munter Aften paa Hotel Skjaldbreid. Crkester WILLY PETRICK. -------------- Stor Overraskelse kl. 1. ----------¦— Alle foreningens Medlemmer med Gæster er velkommen. Dörene lukkes kl. 11,30. Biiletter faas hos Bruun, Laugaveg 2, Telefon 2222, og hos Bestyrelsen. BESTYRELSEN. Sjómenn oe landvinanmenn! Bætum og olíuberum notuð sjóklæði. Höfum ávelt til sölu alls konar oliufatn- að, nankinsfatnað og vinnuvetlinga. Sjó- klæði, sem komið hafa til viðgerða fyrir siðast liðin áramót, séu sótt i síðasta lagi fyrir^lS. marz næst komandi. ATHUGIÐI Af sérstökum ástæðum höf- um vér fyrirliggjandi nokkur stykki af mjög ; ÓDÝRUM siðstökkum fyrir land- .,t\ vinnumenn. H.f. Sióklæðagerð íslands. Útbúið Skúlagöta, Rvík Síml 4513. Lögtak. Eftir kröfu bæjargjaldkera Reykjavíkur og að undangengnum úrskurði, verða öll leigu- gjöld, erfðafestugjöld og útsvör jafnað niður við aukaniðurjöfnun með gjalddögum á árinu 1933, tekin lögtaki, ásamt dráttarvöxtum á kostnað gjaldenda, að átta dögum liðnum frá birtingu pessarar auglýsingar. Lögmáðurinn í Eeykjavík, 21. lebrúar. BJðrn Þórðarson. Kvæðamaonafélagið „IBUNr heldur kvæðaskemtun í Varðar- húsinu laugardaginn 24. þ. m kl. 8 Va síðdegis. Þar skemta 12—14 kvaéðamenn, konur, karlar og börn, kveðnar verða margar skemtilegar visur og visna, fiokkar, hlægilegir samkveðlingar. (Gvendur í Qröf ræður til sin kaupa- konu) o. fl. Aðgöngurajðar seldir við innganginn á kr. 1,00. Húsið opnað klukkan 8. SKEMTINEFNDIN 12 appelsínur á 1 kr. Delicious-epli Drifanda-kaffi, 90 au. pk Ó'dýr sykur og hveiti. Kartöfiur 10 aura V« kg. 7,50 pokinn. Isleozk múlveslí snargs konar oo rMtnará Fre|rjoQOtn 11.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.