Alþýðublaðið - 26.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 26.06.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 26. júni, 1^34. XV. ÁRQANGUR, 201. TQjUUBL. KosningaArslitin Atkwæðatðlnrjlokkanna ú AiþýðfBflokkurSnn hefir aukið aí- kvæðafðlra sídsb wn 30% en fhaldið nm 26% I gaer varð kunnugt um kosn- imgaúrtgliit í fjórum sýslum: Vestur- Húnavatnssýsla Úrtslit urðu þessi: Hamime'S Jómssom, B. 263 . Skúli Guðmumdsson, F. 242 Björm Bjarinasom, S. 212 'lngólfur Gummlaugssom, K. 36 Atkvæði féllu þamnig á landis- lista flokkanma: Alþýðufliokkur- iinm 7, Bæridaflokku'rimm 3, Frami- sóknalnflokkurinm 1, Komm'úriista- iflokkuximin 1 og Sjálfstæðfcfliokk- uiri'nin 3. Við koöningairnar í fyrra féllu atkvæði þanmig: Halmmes Jónsson, F. 286 ÞónaatiMn Jónssöm, S.' 237 rnigólfusr Gummliaugssöm, K. 32 Austur-Húnavatnssýsla: Jón Pálmalsom, S. 449 Jóm Jónsson, B. 329 Hahnies Pálssom, F. 213 Jón Sigurðssom, A. 29 Erlimg EUingsen, K. 15 Á laindslÍBta flokkanina féllu at- kvæði þanmig: Alþýðuflokkurimm 4, Bæmdiaílokkurinn 5, Framsókn- airflokkuriinlm 3, Kommúnistafl. 2, SjálMæðÍsflokkUBÍínn 3 atfcv. Við kosniinigarhar í fyrnasUmar féliu atkvæði þamnig: Jón Pálmason S. 399 Guðm. Ólafssön, F. 345 Erlimg EllimgSen, K. 39 Mýrasýsla: Bjarni Asgeinsson, F. 485 Gurimalr Thoroddsen, S. 398 Guðjón Benlediktsson, K. 40 Pétur Þórðataom, B. 38 Arm|gr. Kristtjámssom, A. 22 Á lajndslsta-féllu atkvæði þann- aig: Alþýðufl. 6 a|kv., Bændafl. 7, Frarnisókmarfl. 7, Sjáilfstæðiteö. 7. Víð koBmingarhar í fyrnasumar féilu atkvæði þaniriig: Bjarmi Ásge&nsso'n, 'F. 390 Tortfi Hjartansom, S. 320 Matthias Guðbjöntssiom, K. 28 ' Hallbjöfln HaTldórsson, A. 17 Rangárvallasýsla: - Únslitamma úr Rangárvallasýsiu var beðið mieð mikilTi óprieyju, þvi a;ð allir vissu, að þar myndi mumia mrjög litlu á Framsókmar- flokkinum ög Sjáifstæðisflíokknum, og «nin fr#mur álitu rnrogir, að úrtslitin þar myndu segja miikið til um hei.ldarúrsllt kosninganria Onslitin voru kunn um kl. 8V2 og urðu þessi: Jóín Ölafissom, S. 856 Pétur Magnússon, S. 850 Syeinbjöm Högnason, F. 836 Helgi Jóinaisson, F. 808 Svavar Guðmumdssom, B. 35 Lárus Gíslaisom, B. 34 Guðmumdur Péturísson, A. 34 Nikuláis Þórðarsom, K. 15 14 iatkvæðurn rnunar á Sveim- binni Högntasyni og Pétri Magm- ússyni Við kosniinigarnar í fynraisumaí féllu atkvæði þammig: Jóin Ólalfssom, S. 747 Pétur Magmússon, S. 643 Svieimbjörm Högnasön, F. 606 Páll Zóphónííassom, F.. 530 Jón Guðlaugsson, A. 46 Sveimbjö.rm Högnason hefir bætt við slig 230 tatkvæðum, en. Jón ölatftssom 109. Atkvæðatðlar Ilokkanna, sem peyar m kunnar Flokkaiinir hafa mú fengið pess- ar töliur: Alþýðiuf'lokkurinn 7840 Bæmdaflokkurinm 868 Framisóknarflokkurimm 2939. KommúmiBtaflokkupnm 2192 Sjálfstæðisflokkurijnn 12688 Flokkur þjóðeitnissinna 279 Talning aftkvæða ídág. I dag verður talið í Árinesisýsiu, Borgarfjarðarsýslu og Vestur- ísafjarðarsysliu. Ef til vill verður þó talið í fleiri siýslum í dag. Á morgun er ráðgert að telja í GulibrSíngu- og Kjósiar-sýslu, Austur-SkaiftafeUssÝsIu, Ve&turi- Skalftafelssýslu, Norður-Þiingeyj- arísýslu, Barðastrandarisýslu, Snæ- fellsnessýslu og í Stiianldasýslu. Atkvæðatalning í Snæfells- :niess- og Hnappadals-sýslu hefst | Stykkaishólmi kl. 2 í ídiajg. í Dialasyslu hefst atkvæðataln- in|g kl. 2 í dag. Kjðrsókn var évenju niikil um alt land, 1 Norður-Þimgieyjarsýslu kusu 849 af 979 á kjörskrá, en af þeim (979) höfðu 16 ekki máð kosningu. Kjörsókn er pví 88 af humdnaði. 1 Auistur-SkaftafeHssýslu kusu 601 af 700. Kjönsókn pvi nær 860/0. I Barðastrandasýslu kusu um 1300 a:f 1690, eða um 76o/0. ' í Vestur-Skaftafellssýslu kusu 861 af 1045 eða um 82o/0. í Suður-ÞJngeyiarsýslu kusu í 5 kjördeildum: 1 Hálsahrieppi 8O0/0, LjóBiavatnshr. 163 af 175, Bárðdælahr. 105 af 123 og Skútu- staðahr. 150 af 212 og í Breiðu- mýrarkjörd. 158 af 194 eða rúm- lega 80o/0. Á Húsavík kusu 394 a;f 535, eða 73o/o. í Stnandasýslu kusu 916 af 1025 eða rúml. 89o/0. I Dalastýsiu er frétt úr 5 hnepp- um: Hönðudalshr. 63 af 78, Lax- ándalshr. 150 af 170, Hvanrmshr. 95 af 121, Feilsstsömd 63 af 91, Saurbæjarhr. 104 af 131. Als um 80 0/0 í pessum 5 hneppurn. 1 Borgarfjarðarsýslu utaw Skarðsheiðar kusu 73 af humdraði, eða í Hvalfjarðarisitriamdarhr. 60 iaf 107, í Leiransvieit og Melahr. 52 af 74, í Skilmanlnahneppi 43 af 58, í Ininri-Akíanieshr. 62 af 81 ög í Ytri-Akra!njeshr. 645 af 859. í austurihluta Snæféllss'ýslu, Stykkishólmi, Skóg'anströmd, Helgafiellissveit og Eynarsveit kusu ¦um 90o/o. 1 Mýnatsýslu kusu um 80 0/0. . Á Siglufirði kusu 1034 af 1318 eða 77o/0. Er nazismlnn aðjrpja í rústir? í nazlstastlórnfnni er hver hðndin npp á móti annari eg fjárhagshrnn yfirvofiandi Hreppsnefndarkosn- ing i Vík i Mýrdai. Hneppsmiefndarkosmimg fór fram 1 gær í Vi|k í Mýrdal. Þnír Tist- & vonu í kjöri: Aliisti friá íhaldsmönnum í Vik, B-listi frá FnamsóknaEmöinnum og C-listi fná Alþýðufliokkmum. Koisniinigim fór á þessa lelð: A-lilsti fékk 106 atkv. B-listi' — " 24 — ^ C-listi . — 58 — Kosmimgu náði AlÞýðufliokks- maður, Oskar Sæmumdssom, for- maður verklýðsifélagsiws i Vik, og 2 maldsimemm, Jón Albertsison kampmaður og Jón Þonsteimssom sýsl'uskrilfari. Framsókn kom emgum að. Er pieitlia, í fyrsita skiftí siem Al- pýðuflokkurimm tekur þátt í hneppsnefndarkosnimgu í Vík, 'og megiá því pessi úrslit teljast góð VON PAPEN ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS, KAUPMANNAHÖFN í morgum. Emsku blöðim hafa síðaBta sólar- hrimgimm birt ýmsar fregmir fra Þýzkalandi, sem vakið hafa geysi- legö athygli um aillam heittn. Eriska §ialdsb]a,ðið „Observer" spáir ákveðið hruimi nazismams í máíinmi framtíð, og að .nazistar muni grípa tiil þess í örvæmtitígw simmi' að beita hernum til pess að neyna að halda völdum. Kiofningnr i nazistastjórninni. Fréttanitari enska blaðsims News Chröniclies" í Berilín hefir símað blaði sínu, að stjórnanskifti séu möguleg, og mannaskiíti muni a. m. k. werða 4 stjónnimni' mjög bráðlega. GSbbels er ofan á i deilnnni við voa Papen Áköf deila er komin upp milli dr. Göbbels . útbreiðslumálaíráð- GÖBBELS henria og von Papens varakamzl- ara. í útvarpisskeyti fná Varsjá er fullyrt, áð Hitler hafi geflð Göbb- eis fult vald til pess áð bæilia, niður .jafturhaldið", p. e. von Pa- pen og flokk hams, og sé þesis vega líkliegt, að von Papem verði að hröklast úr stjótmimni. fiitler ber sio mannaieoa. Stjómmálaritstjóri enska blaðs- imis „News Cromiiclias", Vernom Bartlett, hefir tekist sérstaka ferð á hendur til Berlím til pess að gremslast eftír hvað sé að ger- last í Þýzkalamdi. Hefir1 Hitler veitt homum séí- stakt viðital, og tefir h'awrt í pví vibtali sagt m. a. „Við erum ekki áð p.ví tagi, að við gefumst upp, pótt dálíltið blási á móti. Naz- ismjmm er mú sterka^i em nokkila simmi fyr og mum lifa um þús- undir ána."(!!) STAMPEN. Nazistar óttast verzlunarstrið við England. Þýzk sendisveit flýgur tli London EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNHÖFN á hád.íidag. Sendimiefnd pýzkra fjármála- mamna og fulltrúar frá utanríkiB- raðUmieytinu komu fljúgandi tiil Londom í gærkveldi. . Erlmdi mefndanimnar er að gera tilnaum til pess á síðasta augna- bliki að koma í veg fyrir verzl- umarstrið milli Emglands og Þýzkalands, sem fyrirsjáaniega leiðir af meitun nazista um að Istanda í skilum með vaxtagnei'ðsll- ur aí innieignum brezkra þegna í Þýzkalandi og þeim þvingunar- náðstöfumum, sem bnezka stjóTnin hefir þegar gripið til út af fram'- komuu miazistastiórmanimmar. STAMPEN. Pilsadski bannar póli- tískum andstæðÍDgum að bera einkenisbún- inga VARSJÁ í gærkveldi. (FB.) Ríkisstjónnin befir lagt banm við motkun einkennlisbúniinga i póli- tísikum tilgamgi. Undantekim eru þó þrjú fé'ög, þ. e. Pilsuidskfe'mma- félöigim. (United Pr#ssr)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.