Alþýðublaðið - 16.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.07.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 16. JÚLÍ 1934. XV, ÁRGANGUr. 221. TÖLUBL. W, VALOBltAJISftON DAQBLAÐ OG VIKUBLAB Of'GBFANDIt ALÞÝaUPLORRURSNN fS*^a-AigS© teBSSET «9 e§>3» >1&t}» «g@S SS. 9-~« sS6*sgf!». ia&stS»íjÖiíKi kr. *S6 6 B»*s»æSI — fer. S.C9 íiwtr 3 atójMsei, <sí grsíií er ty«.sí?am. ( L-sœwaÆía iiasís* *i&«S » *«ís. VlKliStMWB É8SitK*r *t & tnmjnsi raSOv&uáesi. ÞoS IwsSar ts8«tSSJ fer. &0S t &ri. 1 |»l Sttríasl eliar ft«J»fe grtíisa?, sr fcine«í I dagMaöinu. frðttar og viimyfirtit. arTSTJÓKW Oö A?£S5»t0SLÁ Ai$$t9>a- ^%saa «f vis ttoerRsgsta *s.-» — t* SÍSS&&-. <S»- aHBwsíSs!* eg Mat$>*B|»(. €B5-. r<^6n ',SooteKönr Mtttr}, 4882" rttíAjíwl, «CS-. Vtt&g&lBMu i. VTStsf&teeaeo. bteSjsissaöut tjs^toaaj.. M%a»itlt ájgatlWMB. tiilMfmanoitwi ty»«inM«iwn»i«* «S. «SS»- 1» R VaMaoamw. nMMNwi, HntítsMW. »97: Stsurðttr JMMuuMMSum. afiíreS&m»- otf ¦ EasSísSsesaSi&st <faaftna&, «0fi Samningar mllli Alpýðoflokksins og Framsóknar AUsherJarverkfalliö í San Franeisco hólst M- S í morgun- Roosevelt fér þannað sjálfur til að reyna að miðla málam. um bráðabirgðaverkef ni væntanlegrar stjórnar * voru undirritaðir á laugardaginn Ásgeir Ásgeirsson er samÞykkuE* samningiiEi«im og umdirritar pú ásnmt fniitrúum flofckaiima LaRdskiörstjðíii kemnr nwm í dao til að Arskarða follnaðarursiit kosninganoa Undanfarna daga hafa staðið yfir samningar mifli Alpýðu'- flokksins og Framsóknairfliokksiims um væmtanlega samvininu fioikk- annta og myndun ríkisstjóxinar. Samnlingar pess.ir smferuist fyrst og fremist uni pau málefni floikk- annia, er peir lieggja miesta áherzlu á hvor fyri'r sig, og ætlast tiil að| leyst verði með löggjöf og stjóm- arfriaaBkvæmdum í næstu fram- tíð. Saminingiar pessir vöru undiirrit- aðS:r síðdegLs § laUgardaginn af formönnumi og riturum Alpýðu-i floikksims og Framsóknarfíliofcksimsi og enin fremur af ^ Ásgeiri Áís- gejwissyni fbrsiætisiráðhieirira siem lýsti siijg sampykfcan samningum-: um og þeirri lausn málanna, sem gert ler ráð fyr|r í piefKm. Sanirtingar pessir munu verða . bintiir ininan skams, en samninga'r hálda enn áfram milli AlþýðUi flokksiins og Framsóknarfliokksi'ns um myndun væntanlegrar stjórn- ar og verkaskiftingu innan henn1- ar. Samni'ngaumleitanir milli flokk- antaa hófust fyrir xúmri viku leftíSr að stjóm AlÞýðuflokksins hafðíi á fundi sínum laugardagin!n 7. þ. m. samipykt eftirfarandi': Ályktnn. „Fundur Sambandsstjórnar Alpýðusambands íslands, par sem auk stjórnarmanna eru mættir ýmsir frambjóðendur flokksins frá síðustu alpingis kosningum, og ritstjóri Alpýðu- blaðsins, ályktar, að ganga til samninga við Framsóknarflokk- inn um myndun ríkisstjórnar og pátttöku í rikisstjórninni, enda náist samkomulag um löggjöf og stjórnarframkvæmd- ir, val manna i stjórnina, og verkaskiftingu peirra á milli. Fnndurinn telur óhjá- kvæmilegt, að tiygður verði meiri hluti í báðum deildum Al|)iiigis fyrir framgang peirra mála, sem samkomuiag næst um." Ályktiuin þiesisi var boiiin undir atkvæði'Og sampykt í ieí,nu hljóði af ölium fundarniöinnum. Næsta skriefið til samvinnu mi5M flokkanna var það, að kosnir voru 5 manna samninganiefndir sín úr hvorlum fliokki, eiíns og áður hefir venið skýrt frá hár í blaðíinu. 5 I niefnd Alpýðufiokksins voxu: Jó;n Baldvinísson, Stefán Jóh. Stefánisíson, Héðinln Valdimarisson, Viimundur Jón'sson, Jón A. Pétursson og í niefnid Framsóknarfl'Okksiins: Jónas Jóusson, Eysiteinn J önssion, HermaMn Jónasson, Jóin Árnason, ¦ Siigurður Kriistiinssoin. Nefndir pessar hafa haldið marga fundi undan farnar vikur og starfað í samráði við miiðí-' stjórnir beggja flo-kkan.ua. Þær hafa kosið lundit.niefnidir til að ganga . frá samningum mi'Ui flokkanna í einstökum atriðumj o;g orðalagi peirra. 1 pessum undirniefndum voru: Fyrir hönd Alpýðuflokkslns: Vilmundur Jónssou og SteMn Jóh. Steíánssön og fyrir hönd Framsóknarf lokksins: Jólnas Jóusson og Eysteinn Jóns Sö'n. Þetta mun vera í fyrsta sinini hér á Iamdi, Sem flokkar, er hyggja til samvilmmu um stjórnalj- myndun, gera með sér skriflega saminiiniga fyrilrfram, sem ætlast! er til að verði birfcir, hvort: sem) stjórnarmyndum tækist eðia ekki. Óhætt er að fullyrða, að samto!-' ingaumleitanirnar hafa farið vel og iskipiulega fíam írá begigja bálfu, Framsóknatfliokkurinin hef- ir yfMeitt sýmt góðan vilja til samvinnu og baiðitr floikkar p'á tilhliðOTnarslemi, siem nauðsynlieg var til að samningar -mættu tak- ast. Er pví full ástæða tij að væinta pless eftir pessa byrjuu, að góð isamvíinnia geti orðið miilli fliokk- felnmia í framtíðinni, lenda sýna úr- slit ikosiniinganna greiniilega, að pað er eindregiin ósk og vilji mikils poraa kjóse'nda, peirra beggja.. Fullkomimls lýðiiæðis hefir veriöi gætt Um pessa samniinga, par isem Uppkast að saminingunumj hefir verið lagt fyrir pingmemn) og miöistjóruir beggja fliofckanna og verið sampykt af peiui. Ömggur meid hlnti Alþingis AIpÝðuflokkurinn lagði pegar í upphafi ríka áherzlu á pað, að ekki væri látið nægja að Alpýðu- fliokkurinn og Framsótoniaríliolkk-. urinn eiinir gengju til samninga um móilefni sín o.g lofuðu gagn- kvæmum stuðniingi við pau á pingi, held'ur væri eiinnig trygðuir Allsher|arverkfoll vofia yfIr um öll Banda- ríkin örujggur meiri hlutl á alpingii fyr- ia- framgangi þeirra. Þetta befir nú veriö gert, par sem Ásgeir Ás,geinsso:n forsiætis- rá'ðþerra, sem verðulr eins og kunlnugt er eini pingmaður utan flokka á pinginu, befir lýst sig Sampykkan samningum flokkanpa og undirritað pá. Landskjðrstjórn kemur saman í kvöid. Með „Esju", sem kom hingað í gær, bánust landskjörstjóirn lokjsi- ims pau kjörgögn frá yfiirkjöx'-i stjórnium úti á landi, sem beðið hefir verið eftir all-liengi. Landskjörstjórn muin væíntato- lega koma saman í kvöld til pess aö fara yfir peasi plögg, neikna út heildaratkvæðatöilu fliokkanma, úrsikurða peim uppbótarpimgs;æti, og ganga á annam hátt frá fullri- aðiaTúrslitum kOsmilnganma. Ættu pau ilrslit pví a. m. k. aðl geta liegið fyrir á mörgun. FRÁ VERKFALLSÓEIRÐUNUM, aem unidanfarið hafa veriið í ýms um borgum BaudaTÍkjanna. BERLÍN á hádegi í dag. (FO.) ' Allsherjarverkfallið í San Fran- cisoo hófst klukkan 8 í miorg-* un eíns og til stóð, en 'lömgu á&-< ur höfðu allar matvælabúðir lök- að dyrium símum og nieglt hlera fyrir alia glugga. Strætisvagnaii/ stöðvuðust einmig smiemma i morgum. Enda pótt verkfallsstjórmin hafi skonað á foátttaltendur í verk'-i faliiinu að koma fram með ró og spekt, hafiaiorðið nokk'rir áflekstr-i ar milli þjióðvarnarliðsims og verkfallismanna, og ter talð áð kommúmistar hafi i staðið fyrir peim áráisum. Vierkfallsstjóilnin hafði 'gefið út Oðring og Gðbbels stjórna Þýzkalandi einir fyrst um sinn. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSíNS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Frá Berlfn er símað, að Hitler mumi bráðliega taka sér hviild frá stjórinarstöirfum um tima og dvelja tóm borö í herskipi panin tíma. von Neumth utanrikiiSráðher'ra íer í fíerðialag og verður í pví í siex vikur. Htnfienhwff verður fyrst um siilnin heima.á búgarði símuim Neu- deck. Hins vegar verða peir dr. Göb- bels útbreið!s!lum.álaráðhiema og Görimg ráðherra kyirir í Be)rlíh< og fara með æðstu stjórn landsr- ims. Þýzku blö'ð'in skýra pessi „sum^ arfri" æðstu manna ríkisins á panm- hátit að paú sýni, að friður og öryggi sé komið á í Þýzkai- landi, en öðrum pykja pau benda til pess, að Görinff sé smám scam-: an 'qð dmga öll völd i sUt0 hendm". Síðan Hitler fliutti ræðu sína í ríkiapiinginiu á föstudagskvöldiið, tilkynniingu um, að mökkrum matsöluhúsum mundi ver&a hald- ið opmum til pess að bæta úr brýnustu pörf, en blöðin í New York segja, að pessi matsöluhú's séu aðieins fyrir 3000 manns, og íibúatala borgarimnar sé 700 pús- umdir. Nokkur amerisk blöð segja, að ástandið í San Fiianciis- oo sé mú engu betxa en pegar ÍaTðskiálftarnir mifclu geng'u par yfir 1908. ÞjóðvannaTliðið hefir verið. auk- ið upp í 4500 manms. Rífcisvarn- arli'ðið befiT verið aukiiði um 1000 manns, og lögreglan Um 500. i ; Allsherjarverkfðll vofa yfir nm allt Iandið, Frá ýmsum öðrum anKerí'skum boTigum berast fregnir um að alls- herjarverkfall sé yfirvofandi. Það hefir frézt, að Roosievelt mumi sjá'lfur ætla að fara til1 Saw Fra'ncisco til pess að reyna að miðla málum, og taka amierílsku biöðlim peirrii frétt með fögmuðii. befiir. húm. verið aðailum'ræðuefnii heimsblaðanma. Þýzku blöðin láta í ljós mifcla hrifmiiinigu yfir ræðuumi, en pau eru siem kunnugt er öfl undir eftiTli'ti .stjórnarinnaT og birta ekki annað en benni gott þykir. Ameriisfcu blö.ðin yfiirleitt teija riæðuna litlu skifta, br,ezku blöðr-. im vilja sem mimst um hana tala, en öll frönsku hlöðin taka hemml mjög fálega. STAMPEN,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.