Morgunblaðið - 11.02.2000, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 11.02.2000, Blaðsíða 10
10 FÖSTUDAGUR 11. FEBRÚAR 2000 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Snörp umræða á Alþingi um málefni RARIK Ekkert ákveðið um flutning SNÖRP umræða varð um málefni Rafmagnsveitna ríkisins, RARIK, á Alþingi í gær. í umræðum utan dag- skrár lagði Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra áherslu á að ríkis- stjórnin hefði einungis ákveðið að láta kanna hagkvæmni þess að sameina Rafmagnsveitur ríkisins orkufyrir- tækjum á Akureyri, en til þess að svo megi verða þarf að breyta rekstrar- formi fyrirtækjanna. Þá lagði hún áherslu á að einungis ætti að kanna hagkvæmni þess að flytja höfuðstöðv- ar RARIK til Akureyrar, engar ákvarðanir hefðu verið teknar í því efni. _ Fjallað var um málið að beiðni Arna Johnsen, þingmanns Sjálfstæð- isflokksins. Sagði Arni að framganga iðnaðarráðherra hefði valdið óþarfa misskilningi, uppnámi og ruglingi í fréttaflutningi, sem og óvissu og tor- tryggni bæði starfsmanna og not- enda. Hann sagði að ríkisstjórnin hefði samþykkt að heimila iðnaðarráðu- neytinu viðræður við Akureyrarbæ um könnun á mögulegri eignaforms- breytingu á RARIK með aðkomu Ak- ureyringa og flutningi höfuðstöðva fyrirtækisins til Akureyrar. Því ósk- aði hann eftir því sökum „stórfellds misskilnings í fréttaflutningi", eins og hann komst að orði, að ráðherra stað- festi nú að einungis væri um að ræða heimild til viðræðna um hugmynd, og að engin stefnumarkandi ákvörðun hefði verið tekin. Sagði Arni m.a. að ef flytja ætti höfuðstöðvar RARIK út á land lægi beinast við að höfuðstöðvarnar færu til Suðurlands. Nær 90% af allri orku- framleiðslu fslendinga ættu sér jú stað á Suðuriandi án þess að Sunn- lendingar hefðu haft af því nein sér- stök hlunnindi umfram aðra. Loks væri það grundvallaratriði að RAR- IK sem landsbyggðarfyrirtæki hefði fulla aðild að viðræðum um stefnu- mótun og framtíðarskipan fyrirtæk- ALÞINGI isins, alveg sama hver ætti í hlut. Um allt annað yrði ósætti. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- ráðherra lagði á það áherslu að ein- ungis hefði verið ákveðið að kanna hagkvæmni þess að sameina RARIK orkufyrirtækjum á Akureyri en til þess að svo mætti verða þyrfti að breyta rekstrarformi fyrirtækjanna. Þá sagði hún að einnig væri verið að kanna hagkvæmni þess að flytja höf- uðstöðvar RARIK til Akureyrar. Hefði tillaga þessa efnis borist frá bæjarstjóra Akureyrar og ríkis- stjórnin ákveðið á fundi sínum 2. febr- úar síðastliðinn að verða við henni. „Orðum hæstvirts málshefjanda um óeðlilegan framgang minn í þessu máli vísa ég til föðurhúsanna. Ef um misskilning er að ræða í þessu máli, þá er hann tilkominn vegna mistúlk- unar bæjarstjórans á Akureyri, en ekki þeirrar sem hér stendur," sagði Valgerður. Sagði hún að næsta skref væri að gera verk- og tímaáætlun fyr- ir athugunina og að fá óháðan ráð- gjafa til þess að vinna að henni. Gagnrýnt að starfsmenn skyldu heyra af málínu í fjölmiðlum Ýmsir þingmenn urðu til að gagn- rýna að starfsmenn RARIK hefðu fyrst frétt af hugmyndum um hugs- anlegan flutning höfuðstöðva RARIK í fjölmiðlum. Kom fram í lokaorðum Valgerðar Sverrisdóttur við umræð- una að hún gerði sér vel grein fyrir því að þetta mál væri viðkvæmt gagn- vart starfsmönnum RARIK og að hún hefði gjarnan viljað kynna það fyrir þeim áður en það fór í fjölmiðla. Rannveig Guðmundsdóttir, for- maður þingflokks Samfylkingar, sagði það hins vegar athygksvert að stjórnarflokkarnir væru nú komnir í hár saman vegna vinnubragða. í sama knérunn hjó Sighvatur Björg- vinsson, Samfylkingu, sem benti á að Árni Johnsen ætti sæti í stjórn RAR- IK og sú staðreynd, að hann færi fram með þeim hætti sem raun bæri vitni, staðfesti að iðnaðarráðherra hefði ekki haft samráð við stjórn RARIK í málinu. Þingmenn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs töldu hér rætt um þrjú óskyld mál; flutnirig höfuðstöðva RARIK út á landsbyggðina, hvernig tryggja mætti rekstur RARIK og síð- an breytt rekstrarform fyrirtækisins. Sagði Steingrímur J. Sigfússon, for- maður Vinstri grænna, að sú spurn- ing hlyti að vakna í þessari umræðu hver væru eiginlega framtíðaráform stjórnvalda, hvort stefnt væri að all- sherjar einkavæðingu orkufyrirtækj- anna í landinu. Hjálmar Arnason, Framsóknar- flokki, gerði að umtalsefni að hvergi í Evrópu hefði byggðaþróun orðið með sama hætti og hér, þar sem um 60% íbúanna byggju á suðvesturhorninu. Sagði hann gott ef sporna mætti við þeirri þróun með flutningi ríkisstofn- ana út á land. Ólafur Örn Haraldsson, þingmaður Framsóknarflokks, sagði hins vegar kjördæmatog um hvar stofnanir skyldu staðsettar ekki til góðs og tók hann undir gagnrýni Guðmundar Hallvarðssonar, þingmanns Sjálf- stæðisflokks í Reykjavík, á ummæli landsbyggðarþingmanna í þessari umræðu. Hafði Guðmundur sagt að það væri eins og framtíð 60 starfs- manna RARIK í Reykjavík og fjöl- skyldna þeirra skipti engu máli. Landsvirkjun fái heimild til aðildar að fjarskiptafyrirtækjum Frumvarpið gagnrýnt fyrir óljóst orðalag LANDSVIRKJUN fær heimild til aðildar að fjarskiptafyrirtækjum verði frumvarp, sem Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskipta- ráðherra mælti fyrir á Alþingi í gær, að lögum. Gagnrýndu nokkrir þing- menn frumvarpið fyrir það, hversu óljóst það væri orðað og hve erfitt væri að átta sig á markmiðum þess. Frumvarpið er ekki stórt í sniðum, en það gerir tillögu um að við 2. mgr. 2. gr. laga um Landsvirkjun verði bætt heimild til aðildar að fjarskipta- fyrirtækjum. í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að Lands- virkjun eigi og reki fjarskiptakerfi vegna starfsemi sinnar. Það kerfi geti komið að gagni fyrir fleiri aðila, m.a. þá sem starfa að öryggismálum og að ýmsir hafi nú þegar óskað eftir sam- starfi við Landsvirkjun um fjar- skiptastarfsemi þar sem fjarskipta- kerfi fyrirtækisins yrði notað. Til að af slíku geti orðið þurfi Landsvirkjun hins vegar lagaheimildenda sé eðli-' legt að slík starfsemi verði rekin utan hefðbundins rekstrar fyrirtækisins. Hjálmar Arnason, þingmaður Framsóknarflokks og formaður iðn- aðarnefndar Alþingis, lagði áherslu á öryggisþáttinn við umræðurnar og sagði að tilgangurinn væri einkum að leyfa öðrum afnot af fjarskiptakerfi sem Landsvirkjun hefði komið sér upp til að geta tryggt örugg fjarskipti milli starfsstöðva á miðhálendinu. Margrét Frímannsdóttir, þingmað- ur Samfylkingar, benti hins vegar á að rekstur þessa hluta kerfisins hefði þegar verið boðinn út og því væri erfitt að átta sig á málinu öllu saman. Aðrir tóku í sama streng. Lúðvík Bergvinsson, þingmaður Samfylking- ar, sagði m.a. að ekki væri hægt að átta sig á því hvort meiningin væri sú að Landsvirkjun hæfi sjálf rekstur á fjarstóptafyrirtæki eða hvort fyrir- tækið myndi aðeins leigja öðrum fyr- irtækjum afnot af Ijósleiðara sínum á miðhálendinu. Svaraði Hjálmar Árna- son því til að auðvitað væri ekki á döf- inni að Landsvirkjun færi að afgreiða símtöl eins og fjarskiptefyrirtæki al- mennt, heldur væri meiningin að bjóða fyrirtækjum, sem vildu fara um þessa þjóðbraut, afnot af henni. Orðalagið veitir í raun mun víðtækari heimild Margrét Frímannsdóttir lagði áherslu á að í lagatextanum fælist ekki aðeins heimild „til að nýta bún- að", eins og kæmi fram í athugasemd- um við frumvarpið, heJdur væri í raun verið að gefa mjög víðtæka heimild með þessu orðalagi. Pétur H. Blöndal, þingmaður Sjálf- stæðisflokks, tók undir þetta og gagn- rýndi frumvarpið á þeim forsendum að útvíkka ætti með þessum hætti rekstur ríkisfyrirtækis. Sagði hann að með þessu orðalagi veittu lögin Landsvirkjun jafnvel heimild til að kaupa 99% hlut í t.d. Landssímanum, og væri fyrirtækið þá sennilega það eina sem hefði bolmagn til slfltra kaupa. Kolbrún Halldórsdóttir, þingmað- ur Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, velti því fyrir sér hvort meiningin væri að víkka út starfssvið Landsvirkjunar til að gera fyrirtækið að vænlegri söluvöru þegar ríkis- stjórnin tæki ákvörðun um að búta það í sundur og selja hæstbjóðanda. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- ráðherra sagði hins vegar óþarfa tor- tryggni ríkja hjá þingmönnum. Tók hún þó fram að ef þingmönnum fynd- ist ákvæði frumvarpsins ekki nógu skýr væri sá möguleiki alltaf fyrir hendi að skerpa á gildissviði þess í umfjöllun í iðnaðarnefnd Alþingis. Sagði ráðherrann að málið snerist einfaldlega um það að stofna nýtt fyr- irtæki um þennan rekstur Lands- virkjunar, m.a. á ijósleiðaranum, og myndi það fyrirtæki lúta almennum reglum í sambandi við skatta og skyldur, ólíkt Landsvirkjun sjálfri, en eins og kunnugt væri byggi fyrirtæk- ið við ýmis skattfríðindi. Morgunblaðið/Kristinn Myndlistarnemarnir ráðast til in iijíöugu í hiísið við Lindargötu. Myndlistarmenn á lu akhólum Lögðu undir sig hús Eimskipafélagsins fyrir misskilning HÓPUR listamanna og mynd- listarnema í Listaháskóla íslands lögðu fyrir misskilning undir sig auða byggingu við Lindargötu 49 í eigu Eimskipafélags íslands hf. í fyrrakvöld. Tilgangurinn er að vekja athygli á því aðstöðuleysi sem hústökufólkið telur að listamenn búi við. Hústakan er í þágu lista að sögn fóiksins og segir í yfirlýsingu þeirra að ákveðið hafi verið að taka húsnæðið án leyfis, en sú ákvörðun er þd ekki rökstudd frekar í yfír- lýsingunni. í yfirlýsingunni segir að listafólk vanti stöðugt aðstöðu fyrir sköpun sína og sé gjörðin ennfremur fram- lag hústökumanna til Reykjavíkur -menningarborgar árið 2000. Hústökufólkið hafði komið sér fyrir inni i húsnæðinu um klukkan 22 í fyrrakvöld og er fyrirhuguð myndlistarsýning í húsinu á morg- un, laugardag. Akvörðunin um taka húsið var tekin um síðastliðna helgi en til stendur að rífa húsið, líklega á þessu ári. Héldu að Reykjavíkurborg ætti húsið Hústökufólkið stóð í þeirri trú að Reykjavíkurborg ætti húsið þegar ráðist var til inngöngu, en áttaði sig á misskilningnum síðdegis í gær og létu eigendur vita hvað gerst hafði. Eimskipafélag íslands hf. keypti húsið af Reykjavlkurborg fyrir fá- einum árum og er hdtelbygging fyrirhuguð á lóðinni. Hústökufólkið viðurkenndi að Mklega hefði betra verið heima setið en af stað farið ef vitneskjan um eigendasögu hússins hefði verði þeim kunn. Þegar Eimskipsmenn upp- götvuðu að hústökufólk hafði hreiðrað um sig á Lindargötunni sögðust þeir ekki ætla að hlaupa upp til handa og fdta vegna hátt- scni iimar á næstunni en vildu lítið rjá sig um málið. „Tilgangurinn að koma höggi á Björk" GUÐMUNDUR Gunnarsson, for- maður Rafiðnaðarsambandsins, hefur skrifað opið bréf til Fram- sóknarflokksins. í því sakar hann þingmann flokksins um að reyna að koma höggi á Björk Guð- mundsdóttur til að bjarga fylgi Framsóknarflokksins í tengsíum við að Björk hefði sýnt því áhuga að fá að byggja hljóðver í Elliða- ey- I bréfinu segir: „Nýkjörinn þingmaður Framsóknarflokksins setti fram einkennilegar fullyrð- ingar í viðtalsþætti um síðustu helgi. Þar tók hann m.a. fram að Björk hefði sótt það ákaft að fá eyjuna. Það eru fortakslaus ósannindi. Ég áttaði mig ekki á til- gangi þingmannsins, en síðar hef- ur komið fram að tilgangurinn var að koma höggi á Björk vegna þess að hún tók undir með 80% þjóðar- innar um að hún vildi að ráðherrar Framsóknarflokksins færu að landslögum við ákvarðanatöku við byggingu lóns við Eyjabakka." Ólíklegt að Björk vilji kaupa eyna Síðar í bréfinu segir: .....eftir það sem á undan er gengið tel ég ólíklegt að Björk muni fást til þess að ræða kaup eða leigu á Elliðaey né hafi áhuga á að endurbyggja niðurníddar fasteignir á eynni."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.