Alþýðublaðið - 12.10.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 12.10.1934, Blaðsíða 3
FÖSTUDAGINN 12. OKT, 1934.' ALÞÝB13BLAÐ1Ð Fyrstu frumvörp skipulagsnefndar, sem ern lögð fyrtr alþingi i dag. F RUMVÖRP páu, sem skipulagsnefnd hefir nú lagt fyrir alþingi, fara hér á eftir: Eftirlif með opinberom rekstri. Fnamvarp tU laga um efífrlM meb), opmberium nekgtri. 1. gr. Fyrir.tækjum þeim, siean rikið hefir sett á stofm til þess að annast séTstök ísamgönigurnál, verzluinarmál, verklegar ílíramr kvæmdir, ásamt verksimiðjustörf- um, skal skift í þrjá flokka, eftir eðli þeirra og vlðfangsefnum, syo sem hér segir: 1 fyrsta flokki eru póstmála- kerfið, Landssíminn, Ríkisútvarp- ið og Skipaútgerð ríkisiws. I öðitan flokki eru Tóbakseinka- sala ríikisins, Áfengiisverzlun rík- isins, Viðtækjaverzlun ríkfeins og Áburðareinkasala ríkisins;. í þriðia flokki eiiu skrifstofa vegamálastjóra, skrifstofa vita- málastjóra, skli'fstofa húsameist- ára Tíkisins, Ríkisprentsmiðjan og Landssmiðjan. 2. gr- Nú setur ríkið á fót f leiri stofn- anir, til þess að hafá með hönd- um sérstaka starfrækslu. Skal þá rikisstjónnin skipa þeim, jafn- skjótt og þær taka til starfa, í þann flokk ,siem þær sta;nda næst um starfiiækslu. 3. gr. Yfir hvern flokk fyrirtækja, sem um getuir í 1. og 2. gr.,'skal skipa þriggja manna ráð til þess að hafa mieð höndum yfirumsjón og eftirlit með stariræikslunni. Skal ráð hvert ávalt hafa rétt til að aðgæta reiknittgshald og skjöl ölJ, er stofnunina vaijða. Ráð skal eigi koma sjaldmar saman á fumd en sem svarar einu sinni mánnð1 hvem, en öftár ef þörf gerist. Forstjóitum stiofnana þeirra ,sem ræðir um í lögum þessum, skal skylt að leggja fyrir ráð það, sem stofnunin beyrir undil, öli mikils varðandi mál, sem starftiæksluma varða, gera gíein fyrir innkaup- um, starfs'miannahaldi, kaupgjaldi og tilhöguin starfs, fjárhag, á- lagningu ávöium og öðrUm meg- imreglum, sem starfrækslan mið- ast við. Afrit af fumdargerðum ráðs- fuindar skulu jafnóðum send lík- isstjórnimni, og er forstjóri sendir rikisstjónninni tillögur, er varðá stofnun þá, er hann veitií for- stöðu, þá skal álit ráðs ávalt fylgja tillöguinum. 4. gr. . Ríkisstjónnin kallar öll íáð þau, er ræðir um í 3. gr„, á sameigm- legan futnd, til þess að læða lun s'amræmiing á stönfum rikisstofn- ananna og öninui þau atriði, er þær varða sameiginlega, eins oft og hensni þykir þörf á, og leitar ávalt álits slíks siameiginleg's fuwdar við undirbúning fjárlaga. 5. gr. Ráð þa'u, sem ræðii umj í lög- um þessum;, sikulu kosin á þriggja áia fresti af Alþingi, með hlut- fallskosningu. 6. gr. 400 króina þóknun skal greidd hverjum mamii í ráðunum, og skal stolnuhum í hverjum flokki, er læðjr um í 1. gr„, skylt að greiða þá þóknun að jöínum hlut- föllum fyrir sitt ráð.' 7. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. Skipslao með íól'ásfIntainonm á landi. Ferðamannaskrifstofa rikisins. Frwnvarp tll laga um het^mild fyrir, rikkstjómipa tíl pess dþ setja á stofn fer^amanmskrifi- spofp. 1. gr- Ríkisstjóinin hefir heimild til þess að sietja á stofn skrifstofu til leiðbeiiningar erlendum og in|n- lendurn ferðamöunum, og nieMst hún Ferðamaniraskrifstoía ríkisinp. 2. gr. Ferðamannaskrifstofa ríkisins skal starfa að því að veita fræðslu um landið, innaulanlds og utan, með það sérstaklega fyrir augum að vekja athygli ferða- manna á því. x 3. gr. Ferðamiannasklifstofa ríkisins skal jafnan veita ókeypis leið1- beininigar um ferðalög umhverifis landið og á landinu, um gisti- húS', faiartæki, ákvörðunarstaði og annað, sem ferðamönnum er nauðsynlegt að fregna um. 4. gr. Ferðamamnaskrifstofa rikisins skal hafa rétt til þess áð heimta gjaldskiá af ferðamannaskrifstof- um einstakra manna eða félalga, gistihúsum, veitiugahúsum og eiigendum f ólksf 1 utningabif reiða. Nú virðist einhver liður gjald- skránna ósanngjann og hefir þá Ferðamiahnaskrifstofa ríkisihis heimild ti;l þess að breyta honum að fengnum tillögum nefndar, er ferðamiannaskriifstofur einstak- linga eða félaga, eigendur gisti- húsa og veitingahúsa og eigendur fólksflutninjgabifreiða hafa rétt til að tiinefna menn í, samkvæmt reglugerð er rlkisstjórnin gefur út. 5. gr. Ferðamannaskrifstofa ríkisins skal hafa eftirlit með hreinlæti á gistihúsum og veitingahúsum,, prúðmannlegri umgengni og að- búnaði ferðamanna. Finini Ferðla- manriiaísklifstofa Ais'inis ástæðu til umvöndunai, skal hún gíeía eig- endum giistihúsanna og veitinga- húsannia viðvart um það. Nú láta eiigendur gistihúsa og veitinga- húsa ekki skipast við umvöndun Ferðamannaskiifstofu ríkisins, hefii þá líkisstjórnin, að fengmum tillögum FeTðamannaskTifstofunn- ar, heimild til þesis a;ð svifta eig- Fi\wnvarp tU lagia um skipulag á fólksflpfinj\ngum á landi. 1. gr. Enguni er heimilt að hafa með höndum fólksflutninga með bif- reiðum, sem stærri séu en svo, að þær rúmi 6 farþega, nema hafa fengið til þess sérleyfi fia ríkisstjórninni. 2. gr. Póstmálastjórnin hefii, með höndum yfiistjórn og eftirlit með fólksflutningum í bifieiðum þeiim, sem sérleyfi þaif fyrii. 3. gr. Sérlieyfishafar eiga rétt á að kjósa þrjá menn í hefnd, sanir kvæmt reglum er atvinnumlála1- ráðhena setur, er gerir tillögur til póstmálastjórnarinnar um fyr- irkomuiag og rekstur allan á flutningum samkvæmt lögum þessum. 4. gr. Póstmálastjórninni Sikal skylt að gæta þiess í skipulagning fiutn- inga þeirria, er undir það heyra, að almienningi verði þeir sem kostnaðarminstii og hagfeldastir, en hins vegar fari sem minst fé eða önnur verðlnæti forgöTðiuim við þá. 5. gr. Nú sækir félag eða einstaklihg- ur um sérleyfi til fóiksflutninga á einhverri Leið, og er ríkisstjórn- imni þá heimilt að veita það: með þeim skilyrðum er hér segiT: A. að sérleyfið gildi fyrir 2 ár og sé óframseljanlegt. B. að sérleyfið gildi fyiir á- kveðna töiu bifreiða á tiltekn- um leiðum, þó þannig, að flutniingaþörfinnj sé ávalt full- næigt. Binda má sérleyfi við akveðn1- ar gerðir bifreiða, > C. að sérleyfishafi skuli skuld- biundinn til þess að láta bif- reiðar sínar vera í f öium samr kvæmt áætlunum og reglum og f lutningagjaldskrá, er póst- málastjórn setun. D. að póstmálastjórninni sé heim- ilt að taka í sínar hendui af- igreiðlslu bifreiðanna sam- kvæmt taxta, er hún setui. E. að sérlieyfishafi sé skyldur að flytja ákveðið magn póst- flutniogs ókeypis eftir regir um, er póstmalastjórnin setuT. 6. gr. ; Nú hafa fieiri en eitt félag eðá einstaklingur fengið sérieyfi til fólksflutninga á einhverri lieið, og hefir þá póstmálastjóm heimild til þess að ákveða, með samþykki niefndar þeirirar, ér ræðir um íj 3. gr., að fargjöldum skuili skift milli sérieyfiishafa eftir tölu sæta- kílómetra bifreiða þeirra, sem þar eru 1 förum, samkvæmt reglu- gerð, er atvinnumálaráðhierra . setur. 7. gr. Nú brýtur sérleyfishafi á ein- hvern hátt lög þessi eða reglul, sem siettar erU samkvæmt þeim, og er þá heimilt að svifta han;n sérleyfinu þegar í stað1. 8. gi- Póstmálastjórninni er heirnilt, samkvæmt 1. gr„ að nota eigin bifreiðai á þeim leiðum, er henni þykir henta. Hafi sérleyfi verið veitt fyrir flutninga á þessum leiðum, skulu sömu reglur gilda fyrir bifreiðar póstmálastjórnaT- innar, er gilda fyrii sérieyfishafa samkvæmt 6. gr. 9. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi. Sameining pósts og sima. Fr\wmvarp til Iftga um sþjórfi og starff\œksiip, póst- og sípiph mála. 1." gr. . Póst- og síma-málum hins is- lenzka riikis stjórnar póst- og síma-mélastjóri, sem hefir umisjón og eftirlit með framikvæmdum og starfTækslu pósts og síma- Póstr og síma-málastjóri stendiuT beint undir ráðherra þeim, sem póst- og sima-málin heyra undii. Konung- ur veitir þetta embætti. 2. gr. Póst- og síma-málastáóri hefir endur gistihúsa og veitingahúsa réttinum til þess að reká þau. 6. gr. Ríkisstjórnin hefir heimild til þess að láta einhverja af ríkis- stofnumun þieim-, siem þegar eru starfiandi, hafa Feiðamannaskrif- stofu ríkisins með höndum. . 7. gr. Lög þiessi öðlast þegaT gildi. að byrjunarlaunum 7000 krónur, sem hækka um 500 krónur 2. btvert ár upp í 9500 krómur. Taki núveiandi landssíímastjóri eða póstmálastjóri við póst- og síma- málastjóra-iem'bættinu, skal hann þinskiis í missa af þeim launum og launabótum ,sem hann nú hefir, og þjónustualdur hans teljast hinn sami og hann er taliwn í hinu fyrTa emhætti. 3. gr. Póst- og síma-málastjóra til að- stoðar skal vera í Reykjavík, meðan þess geiist þörf, sérstakur póststofustjóri, símastöðVaristióri og bæjarsímastjóri. Alla þessa staTfsmenn, svo og skrifstofu- stjóra, aðalgialdkera, fulltrúa og yfirverkfræðing skipar ráðherra að fengnum tillögumi póst- og síma-málastjóra, enda skulu skip- unaTbiéf þeirra með^undirrituð af póst- og síma-mólastjóra. Laun þessara starfsmanna séu ákveðin i launalögum-; þangað til svo verður igert, skal ráðherra á- kveða launin. Aðla nauðsynlega staTfsmenn og aðstoðarmenn við póst og síma ræður póst- og síma-mála- stjóri, sbi. þó 4. gr. 4. gr. Landirau skal skift í póst- og sima-umdæmi, og ákveður ráð- herra tölu þeirra og takmörkun. UmdæmisstjóTaTnir eru jafn- framt póstr og síima-stjórar hinna stærri stöðva,og skulu þeir undir • yfirstjórn póst- og simá-mála- stjóra hafa eftirlit með starf- rækslu pósts og sfma hveT í sínu umdæmi. Peir skulu skipaðir 'af Táðhierra að fengnum tillögum póst- og síma-málastjóra. Laun umdæmis'stjóra séu ákveðin í launalögum. Þangað til svo verð'- ur gext, skal ráðherra akveða launiin. .,' j 5. gr. Á þeim stöðum utan Reykja- vikUTi þai sem er bæði póstaf- greiðsla og landssiímastöð, skal sami maður gegna hvorttveggja starffinu og hlíta yfirst|órn póst- og síma-málastjóTa. Ráðherra get- UT þó veitt undanþágu frá því að sami máður gegni bæði stöðv- arstjóra og póstafigreiðslumannsr starfi, þegar séTstakai áistæðuir eru til. ' | ". | ' 6. gr. Nú er forlstaða landsisímastöðv- ar og póstafgreiðslu sameinuð, eða simastö'ðvarsyóií eða póst- afgreiðslumaður skipaðuT ' um- dæmisstjóri„og skal þá teljai þjón- ustualdur viðtakanda í hiinu nyja embætti hinn sama og hann1 er talinn i þvi embætti, er hann áður gegndi. . ! 7. gr, Allii starfsmenn pósts og síkna, sem skipaðir eru eða ráðnir rneð föstum áislaunum, sikulu greiða lííeyrissjóðsgjald isamkvæmt 3. gT. laga m. 51, 27. janúai 1921 um lífeyrissjóð embættisimanna og ekkna þeirjria, svo framarlega sem starf það, er þeir inna af hendi fyrir póst og sima, er aðalstarf þeirra. ' ":' i 8. gr. ' Ráðrjierra jgetur sett náhaTi á- kvæði um framkvæmdir og starf- rækslU póst- og suna-mála og má ákveða sektír við broti gegh þeim. 9. gr. Alþjóðasamningar og alþjóða- reglugerðir um póst- og sííma- mál, sem TíkisstjóTn íslands full- gildir, skulu gilda sem lög og má einnig ákveða sektir við brotí gegn þeim. 10. gr. Með lögum þessum eru úr gildí numin lög nr. 40, 14. júní 1929 um stjórn póstmála og shnamáia. 11. gr. Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1935. Frá þeim tíma skal samein- ingu þeirTi á stjóTn og starfrækslu pósts og s|ma, sem í þeini felst, komið á sem fyrst, og falla þá niður þær. stöður, siem óþarfar. verða vegna sameihinigarininaT. Pennastokkar. Skólatöskur. Sjálfblekungur og blý- antur i kassa, að eins 2,50. Hljóðfærahúsið, Bankastr. 7. Atlabúð, Laugavegi 38.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.