Alþýðublaðið - 22.11.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.11.1934, Blaðsíða 1
Nj'ír kaupendnr fá Alþýðiblað- ið ókeyjis til mánaðam 3ta. RlfSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON CTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV ÁRGANGIÍR FIMTUDAGINN 22. NÓV. 1934. 335. TÖLUBLAÐ ALÞ, ÐUSAMBANDSÞINGIÐ: Síldarút¥egsmálin[ rædd ú þingfundi flgæiv; Bjarni Asgeirsson i mðia tajð 'i Ólafi Thors. T7lMTI fumdur 12. þimgs AI- .•*- þýðusambandsims höfst í ger kl. 2 og var slitið kl. 5. Til lumræðu voitu á'lit og tiLiög- u ' sjávarútvegs'nefndar og verk- 1-j Ssmálanefmdar. Óskar Jómsson frá Hafnarfirðii va: framsögiumaður sjávarútvegs- .e ndar. Að loknum umræðumum ti.ll 3@ur mefindarinnar voru þessar till igiur um skipulagningu síffdar- út\ 3gsins samþyktaT: Hí3kkað verð ábræðslu* síld. 1 !. þing Alþýðusambands Isr lan !s lýsir yfir því, að það telur að frumvarp til laga umi sííldar- veaí srniðju rífcisims mr. 201 miði að því að hækka bræðsiusíldarr ver > þar sem fymimgarsjóðs- gja .d er í frumvarpiinu lækkað úr 5°/o miður í 2»/o, Þó telur net' ndiin að réttara væri að reikna fyi aingarsjóðsgjald af eldri rík- ísv íTksmiðjuinni af 1 milljón íkrcna í stað 11/2 milljónar króna mu, og leggíur til að frumvarpið vei 5i samþykt með þieirri breyt- ing 1. Sjímenn skulu fá hið rótta sðluverð aflans. 12 þiing Alþýðusambands ís- land skorar á þimgmenn f lokksr iins rð samþykkja fruímvarp til laga ium síldarútvegsmiefnd, út- flutniing á síld, hagmýtingu mark- aðia o. fl, flutt af meiri hluta sjávarútvegsnefndar neðri deild- ' ar ' alþiingis, að tilhliutun rífcis- stjórmar, þó með þeirrf bneytimgu, ' áð í staðinn fyrir 4. gr. frum- ! varpsins, þar sem gert er ráð fýrir 2 þúsund tumnum í sait, sem skilyrði fyriir heilu atkvæði', komi 15 hundruð tunnur. Enm fremur teluT þimgið óhjá- kvæmilegt vegna hiinna smærxi sildarútvegsmanna og himna mörgu sjómanma, sem síldveiðii stuinda, að þeim séu trygð lán tiil þess að geta saltað síld fyrir eigim reikning, og losmað þanníg frá hiinum svomefndu síldarbrösk- lurum og tryggja á þann hátt að skipverjar fái hið rétta söluverð aílans. MiklaT lumræður urðu um álit verklýðsmálanefmdar,, og þiegar umræðum var slitið, voru 12 á mælendaskrá. Fundur hófst í dajg kl. 10 t h. og stóð til kl. 12; Fundur hófst svo aftur kl. IV2 og stóð tii kl. 4. Síðan hefst fuhdur aftuT kl. 5. 1 kvöid sitja fulltrúarnir sam- sæti Jafnaðarmanniafélagsinls í boði sambandsstjórnarinnar^. Verður skýrt frá gerðum sam- bandsþiingsins í diaj'g' í blaðinu á morgun. Sldpufagnlng sfldarútvegs og sfldarsðhi. MEIRIHLUTI Sjávarútvegs- niefndar neðri deiidar, Finmiur JónB! an, Páll Þorbjamarson og ' Berg ir, Jónsson lðg'ðu í gær fram frium -arp um^ skipuliagningu síld- arútv igsins og síldarsöliumála. í fi umvarpinu er gert ráð fyrir að sl ipuð verði 7 manna síldarr útve|£ 'mefnd, er .hafi yfirstjórn síldai malanna. Atvmniumálaráð- herra: skipar leimn þeirra og Al- þýðiuí imband Isiands tilnefnir tvo en útí erðarmienn kjósa hina f jóra. Við' kosmimgu í nefndima hafa útgerí armenm e-itt atkvæði fyrjlr hvert skip. Nefndarmenjn skulu allir Ivelja á Sigíiufirði yfir síld- veiðjl manm. í ] :: ! N^jar verkunaraðferðir ~" igfnýir" markáðir. Sílk arútvegsnefnd fer með út- hliutu útflutmimgsleyfa, veiðileyía til ví kunar, söltumarleyfa á síld og íf ígildir síldarútflytjendur. Húi. skai gera ráðstafamir til þiess, að gerðar séu tilraunir með nýjar veiðiaðferðir og útfliutning á sí|l( m ;,ð öðrum verkumaraðr feríðui 1 ",n nú eru tíðkaðiar. Hún skal 7 "a forgöngu um markaðs- Iieit íg ;ilraunir til að selja síld á mýw 1 ma kaði og annað það, er Jiýtor að viðgangi síldarútvegslmis, y.\ 1 I -ítl ;;"! :i I •¦¦, fll Félagsskápur framleið- enda. Fri mvarpið gerir ráð fyrir þvi; að ú gerðarmenn bmdist samtök- um í félagsliegum grundvelli, og getujt siíildarútvegsnefnd ákveðið að v ita félagi þieirra iöggildimgu. Fc ag útgerðaTmanma skal vera opið öllum síildarfrflíHleiiðendujm, þanmig, að fél&g þeirra, sem ná yfir eina eða fleiri veiðistöðvar eða tiltiekið svæði, hafl rétt til þátttöku og sendi fulltrúa á fundi þess. j' J Li ' Heimild til einkasölu. Telji síldarútvegsnefnd og rík- isstjóm, að útflutningsmöguleiik- arnir motist betur með því, að taka iupp leinkasölu á .síld, getur ríkisstjóraiim gefið félagi síldar- framlieiðenda eimkasöluleyfi nneð samþykki sildarútvegsiniefndar. Sé silíkt félag ekki til, getur ríkisstjórn falið sildarútvegsmefnd einkasö-hiina, en þó verður leyfi nelfmdarimniar að -fást tíl þess. VEAKAMANNABÚ ^TAÐIR. Að eins eittbygg- ingarfélag á hverl- um stað. r — . ' í ! 'i ' r FRUMVARP Haralds Guð- miundssonar um breytimgu á löglum um verkamianmabústaði varð að lögum: í gær á alþingi. Var breytingin sú, að aðeins skyldi verða teitt byggingarfélag, sem hefði rétt á 1-ámi úr byggimg- ^arsjóðmuffl. thalidið ætlaði sér að eyðiieggia starfsemi byggimgarfélags verka- manma með því, að stofna bygg- im,garfélag ,,s3'álfstæðTa"(!) verka- mamma og láta það byggja dýrari hús em Byggimigarfélag verka- mamma hefir gert. Þetta hefÍT íhaldimu mu lekki tejust. Dýzka berforingjaráðið heimtar rýmkun á harðst|óm Hltlers* Fólkið hrópars „Niður með hungurstjórnina!" Yfírhershötd ngfannni, von Fritseh. hefir verio vikið úr embættl. BJARNI ÁSGEIRSSON. Við atkvæðagreiðis.liuna í Neðii 'dejjtd í gær gerðust þau tíðimdi, að Bjami Ásgeirssom tók sig út úr þángfliokki Framsóknarimaniia og greádd'i hvað eftir anmað at- kvæði með íhaldsmöinmum. Pann- ig greiddi hanm atkvæði með í,- haldimu við atkvæðagreiðlslu um verikamanmabústaðima, en það, sem einkum vakti aíhygM, var það, að hann greiddi atkvæ£i á móti röikstuddri dagskrá um að vísa fiskiráðsfrumvarpi ólafs Thosls fná, siem flokksbroðir hans Bergur Jónssom fiutti, og alli'i1 Framsóknarmienn í deldiríni greiddiu atkvæði með, niema Jör. Br., siem sat hjá. Bjami greiddi at- kvæðá með íhaldimm um að vísa frumv. tl 3. uimr. Tóku menm eftir því, að Ól. Th. vl-lfiii ekkú að atkvæðagœiðsla hafðist fyr en Bj. Ásg. væri kom- inm í'deildina, og sýnir það, að Bjami hefir grieitt atkv. í þessiu mál i gegn flokksmönnum sínum eftir pöntun Ólafs. Jörundur Brynjólfs- som sat hjá við atkvæðagreiðsl- uma, og mun eimnig hafa gert það að beiðmi ól. Thors vegna þess, að Jón Ólafsson væri veifcur. Segja Framsóknar- og íhaldsr menm, að slíkt sé siður í enska þingimu. Alþýðiihlaðiði ber éklri brigður á að svo sé, en það vilJ stimga upp á þvi áð alþimgá taki að öliu upp tilhögun emska þimgs- ins við' atkvæðagreiðslur, og verði þii'ngrniemn framvegis látrlr ganga í stíur til að greiða atkvæði. Myndi Bjarmi ÁsgeirsSion sóma sér Vel í íhaldsstíunmi. Eiierí GoðfflQndssoi! hefir sýnicgtt I Ka'jpmannahöfD. ElNKASKEYTl TIL ; ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. P GGERT GUÐMUNDSSON l'ist- Eá málari opnaði málverkasýn- imgu hér í síðastliðimmi viku. Um lieið og sýningin var opnmð hafði listamaðurinm boð, og voru viðstaddir Stauning forsætisráð- herra, Sveinn Bjömsson semdi- herria, Gunnar Gu'nnarssom rithöf- umdur, Arup prófessor og fleiri. SveJnm Bjönis'soin fluttí ræðu um íslenzka lis^, sem hanm sagði að væri mjög umg og hefði ekk- ert til að byggja á, en væri nú að þroskast og ná festu,' aðal- ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL KAUPMANNAHÖFN í morgun. URÁ BERLÍN hefir verið simað til enska stór- blaðsins „News Chronicles", að herfodngjarnir í þýzka likishernum beiti sér nú fyrir rýmkun á pólitik Hitlerstjórnarinnar á ýmsum sviðum. Ástæð- an til pess er sú, að þeir óttast, að óánæ ^ja fólks- ins, sem stöðugt fer vaxandi úti um ailt iand, geti brotizt út i Ijósum logum, ef til alvarlegs ágrein- ings eða ófriðar kæmi við útlönd. Yf iTmaður herforingjaráðsins, vom Fritsch, hefir afhent Hitlier álitsskjal um þetta frá herfor- iingjaráðinu og Mefir'sá atburður vakið geysilega eftirtekt á með- al stjórnmálamamma. Er honium líkt v:ð ræðu vom Papemis í Mar- burg á umdan morðunum 30. júní í sumar. „Niðar með hnnpistiórn'.nai" Sem dæmi um það, hve óá- nægja fólksims er orðin sterk, er niejndur mýafstaðinm fundujrí í Een- iim, þar sem þropað var: „Niðmr með hungiirstjómima! Niður með þetta stjórmarfyrirkomulag!" — Leyniiögreglan var kölluð á vett- vang. Fundimum var slitið <og 300 fundarmamna teknir fastir. STAMPEN. 3 Von Fritsch vikið úr yfirber- stjótninnl OSLO í gærkveidi. (FB.) Ýmsar fregnir að undanförnu Brezka stjórQin viíl gera luilmú að bandariki LONDON í gærkveldi: (FÚ.) T NEÐRI MÁLSTOFU brezka ¦"¦ þiingsiims kom í dag fram niefmdarálit um yfiílýsingarstjórnf arinnar í stjómarskrármáli Ind- iamds. I áiitimu er mælt með því, að Imdland verði leitt bandariki og hafi iinmam sinina vébanda himar hneimbœzku nýlendur á* Indlandi. Enn fremur að sjálfstjóm lands- ins" fari vaxamdi ej* timar líða fram. Þá er í mefmdaíátitínu mælt með mokkrum öryggisráðstöfunr lumf, í fyrista Jagi um það, hvernig friði verði haldið uppái í lamdiimi, ioig í öðm Jagi hvað gera þurfi til vermdar ferezkum hagsmumum og minmihlutum. Nefmdarálitið er mjög ýtarlegt, og eru þar rædd ýms önnur máJ, kosmimgafyrirkomulag, l lögiieglu- mél ö. fl. Jega i miálaxaJistinni, sem hefði náð miklum framfömm. Á sýningunni em góðar oliu- landsliagsmyndir, en auk þiess eru á sýniingunni imokkrar „grafiskar" myndir. Eggeit Guðmundssiom hefir selt margar mymdir fyrir háft verð. STAMPEN. hemda túi, áð mikill. ágreiningux o,g ólga sé í flokki mazista í Þýzkalandi, eimkamlega meðaJ hiinma gömlu brúnliða Hitlers, sem ekki hafa gleymt blóðbaðimu 30. jCm&, og em óámægðir yfir, áð fækkað hefir verið i sveitmm þeirra. Miki'Jl ágreirimgur er_ og sagður málli Fritsch herforimgja, yfir- roanms hersims, og Reichenau hershöfðimgja. Fritsch hefír nieitað að taka menm úr áTásarsveitum Hiitlers í ríkisvarr.;ar]iðið. Hefir homium verið vifcið frá. Eru. fregmir þiessar samkvæmt eimkaskeytum, sem Soc'aldemo- ¦< kraten í' Kaupmammahöfn hefir \ ADOLF HITLER. Jngoslavia tekur ákœruna á hendur Ungverium aftur BERLIN í morguti. (FO.) T AVAL, utanríkisráðherra •*-J Frakka, átti í gær tal við Yevtitch, utanríkisráðherra Jugor Slavíu í Genf, til þess að reyma að miðla málum i deilumni milli "Jugo-Slaviu og Ungverjalands út af konumgsmorðimu. Árangurimm af milligöngu hams varð sá, að Jugo-Slavar hafa nú hætt við að senda Þjóðabandalag- inu ékæru á Ungverja, en munu aðeáins leggja fram skýrslu um málið frá símu sjómarimiði. Þessi skýrsia mun sennilega ekki koma ti;l umræðu fyr en á fundi Þjóða- bandalagsiins i jamúair. Saarmálið mun ekki verða tekið tíl meðferðar í Genf fyr em í mæsitu viku, og er vom á itaiska fuUtrúamum Aloisi tiil Gemf á saimnudaginn. Litvinoff ræðir við Laval og Eden utn Austur- Evrópu sáttmála. LONDON, í gærkveldi. (FO.) T ITVINOFF áttí í dag langa *-i viðræðiu við Laval, utanrikiiSr ráiðherra Frakka. Er mæJt, að hanm hafi lagt á það mikla áherzlu, að Frakklamd og Rússlamd legðiust á eitt um það, að koma á laggirmar Austurr Evrópu sáttmála, og að enn skyldi hefja viðræður við Þýzka- land og Pólland, sem bæði hefðu áður fænst undan að taka þátt í sJíkum sáttmála. I'kvðldátti Litvinoff lamga við- ræðu yið Anthony Edem, og er talið, að hann. hafi rætt við hamn sömiu inálim. Aostarríki krefst jafnréítis í vigbúnaði BERLIN í morgium. (FO.) SCHUSCHNIGG kanzlari kom heim tiil Wiien í gær frá Róm. Áðiur em hanm fór þaðan, átti hanm tal við páfann o?g framska sendiherrainm. Biððin, í Wiiem segja, að aðal- umræðiuefni Schuschmiggs og Mussolimi hafi verið jafnxétti AustunSkis í vígbúnaði, em um þetta ætli austurríská stjómim bráðiLeiga að leggja kröfu fyrir Þjóðabandalagið. Náin samvinna á milli Schuschniggs og Mússólini. VINARBORG í morgum. (FB.) Schuschmigg Austurrikis'kamzlari er komimm aftur frá Róm og lét f Ijós mikla ámægju yfir árangT- inium af viðræðunum við Musso- liini. Hafði Schuschnigg verið tek- ið með miklum virktum og við- höfn i Róm. Schuschnigg kvað engan ágrein- img hafa verið um það, sem um var rætt; og væri' léiðin greið tíl Isamvinimi í öillum pólitískum málr um, ijáihags-, vlðskifta- og meniní" ingarmálum. (United Pness.) ¦ISMHÍWWBMr

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.