Alþýðublaðið - 20.12.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.12.1934, Blaðsíða 1
Aukablað af 4LMÐUBLADINU Bni iólabækurnar kemur út á morgun. RirSTJÖRI: F. R. VALDEMARSSON CTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV ÁRGANGUR FIMTUDAGINN 20. DES. 1934. 362. TÖLUBLAÐ lli i iskimálanefndarsamMkt Ein miljón kröna veitt tH markaðsleita og nýrra verkimaraðferða á sjávar^forðom. "UITT af stærstu málunúm, sem legið hafa fyrir ¦" pessu þingi, frumvarpið um fiskimálanefnd, út- ílutning á fiski, riagnýtingu nýrra markaða og fleira, var endanlega samþykt og afgreitt, sem lög frá alþingi í gær. íhaldsmenn börðust meira á móti þessu frumvarpi en nokkru öðru, sem fyrir þinginu lá, og létu einskis ófrestað tiX að eyði- leggja það. Samkvæant þessum lögum verð- |u!r í fyifcta lagi skipuð sjö manna fiskimiáianefhd, og tilnefrir at- vininumálaráðherra, FisikiféJagið, tera iaiei ie dur, Land banki p Ot- vegsbankinn, Samband ísilanzkra samvinnufélaga og Alþýöusain- band íslands sinn manninn hvert í irisfndina. FisMrnáJanefnd hefir það aðal- hlutverk að gangast fyr,ir tilraun- uiih imiaði nýjar vei'Ciaðferð 'r, nýj- aT verkunaraðferðir og leita að nýium mörkuðum fyrir Ssilenzkar sjávanafurðir. RilkisBtjónrinni er heimiit að verja eimrá milljón króna til þess að veita einstaklingum og félög- Tim láin; eða styrk til að neyna nýjar venkunaraðferðir og leita fyrir, sér með sölu sjávarafur'ca á nýjum markaðl. En fiskimála nefndin sér um allar slíkar lán- veitingar og styrki. I öðru lagi heimila lögin að veita félagi saltfiskútflytjenda, sem umináð befði yftr 75"/o af a:l.lri saltfiskframleiðslu landsiins, ef stofnað yrði, útflutningisJeyfi fy> ir jafnháum eða hærri •hluta salt- fi k~f amlei'slu nar. Ea náist ekki samkoimiulag um stofnum slíks fé- lags, er atvinnumá]aráðber:a hsimilt að löggilda ákveðna tölu saltfiskútflytjenda, enda hafi hver þeirra til umráða að minsta koisíii tuttiugu þúsund skippund af salt- fiski. Ef ríikisstjórn og fiskimálanefnd álíta það nauðsynlegt, getur ríkis- stjóim veitt sölusamlagi fiskfram- Mðenda einkasölu á saltfiski. En sé Silíkur félagsskapur ekki fyrir hendi, getur rífcisstjórn falið fiski- málanefnd einkasöluna. Finmur Jónsson alþiingismaður, formaður sjávarútvegsniefndar neðri deilidar, befir haft forgöngu Sveo. Hedin bæilií slðiíum íy h Klaveiis. ll*}.*S«J Jeytitch reynir að mynda stjórn í jJjflöslavín. Hann hefir í örais að siaka á harðstlórniiini. Ölóöve ja að t yooja friðinn með Austur-Ev ópusá.tmá a. FINNUR JÓNSSON. af hálfu AJþýðufloliksins um setn- ingu þessara þýðingarmikliu Jaga. Hafa íhaldsmerai af þeirri á- stæðu haldið uppi látlausum á- rásum á haníi á þingi ögf í bJöðr um sínumi. SVEN HEDIN. LONDON í inorgun. (FÖ'.) Sven Hedin, hinn frægi sæmsild iandköinnuður,, befir nú Jolíið starfi þvi, sem hann hefir í iutod- anfariin éx haft með höndum fyrii) Kíiawrsku stjórnina, að mæla fyr- ir akbraut yfir þvert Kínaveldi. |>. e. frá Gulahaiiinu til kínverska Tunkestan. f dag barst skeyti frá bonum um það, að hann hefði nú lokið við að mæla síðasta spottann. ihiildsmenn í Danmðrku vilja logleiða dauðarefslng á ný. Mjólkurlögin endanlega samþykt MjóilkurJagafrumvarp var end- anlega samþykt og afgreitt sem lög frá alþingi í gær. Lögin 'giengu í gildi um næstu áramiót, ien þariigað til e.ru bráðabirgða- mjóikurlögin, semi sett voru \ haust, í gildi. Kona hveifar á Langanesl. ÞÓRSHÖFN í gærkveldi. (FÚ.) f gærkveldi hvarf frá Skálum á Langamesi konan Guðný Sig- mundsídóttir, og fanst lík henmiar litJu síðar í fjöriunni neðan við þorpið. Hér er, auð jörð og sauðfé ekki líomið á gjöf. ElNKASKEYTl TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. IHALDSMENN i Danmörku hafa í hyggju að leggja fyr- ir rikispingið tlllögu um að lög- léiða aftur dauðarefsingu, sem numin var úr lögum i fyrra og aldrei hefir verið framkvœmd i Danmörku siðan 1892. TileMð til þessarar tillðgu er það, að tiltölulega mörg morð hafa verið framiln í Datnmörku í sieinustu tið. Þannig skeði það fyrir nokkru siðan, að einn maður myrti fjóra á bóndajbæ á Jótr landi og annar maður þrjá á Sjá- landi. í viðtali, sem fréttaritari bJaSis yðar átti við Zahle dómsmáJaráð- berna, lýsti dómsmá]aráð.herrann því yfir, að stjómin myndi álweð- ið berjast á móti s.lí|ku skriefi aft- ur á bak. STAMPEN. Bietast]órn hafa flotamálin verið rædd frá öllum hliðum, með það eiína markmið fyrir augum, að Jegg> g.undvöll að frekari um- ræðum. — Fulltráar þeir a ríkja, sem fumdinn sátu, og rikisstjórnir þær, sem hlut eiga að máJi, eru á einni skoðun um það, að gagn hafi orðið að umræðunuim. (United Press.)* 2000 námumenn i Skotlandi heíia verkfaíL Flotafiii dinuffl freitað. LONDON í gærkveldi (FB.) SEINASTI FUNDURINN um flotamálin var haldinn í dag \ þinghúsinu. Fulltrúar Breta, Banidaríkjamanna og Japana sátu fundinn, og var Ramsay MacDoa- ald íi forsæti. Var ákveðið að fnesta umræðiunum um óákveðinin tima og lagt í vaJd brezku ríkis^ stjórnarinnar, hvort stofnað yrði til nýs fundar til þess að haida áfram viðræðunum. — Samkvæmt tilkynningu frá LONDONi í gæikveldi. (FÚ.) x Tvö þúsund námumanin^; í Njew battilie námunum í íMidlothian hév~ jaðinu í.Skotlandi hafa Jagt nSðiur vinnu út af kaupdeilu. Nárnumenn fana fram á kauphækkun, og hafa illagt niður vinnU. í þýí skynii, að knýja fram kröfur sínar. Nazfstar undir \uú áöaál;œu i Liiha en. BERLÍN í mjorgun. (FO.) Vitnaleiðsiur eru ekki enjn byrj- afiiar í réttarhöldunium í Kowno gegn hinum 126 pjóðverjum frá Memel, sem ákærðir eru fyrlr undirbúning byltingar. Al'ir fyrstiu dagarnir hafa fa'rið í upplestra ákæruskjalar.na,, sem eru mjög umfangisimikit. Lestri þeiKa miun Vierða lokið í 'da^g, en óvíst þykir, að vitr.aleiðsiur muni byrja fyr en eftir jól. LAVAL. PARÍS í morgun. (FB.) LAVAL befir haldið langa r,æðu um utan'irikisimáiliin í öldulnjgia- deild þjóðþingsins. Gerfri hann séiBtaklega að umtalsefni mál þau, sem snerta hinn svo kalJaða AuEtur-Evrópu-sáttmála, sem frakkneska stjórnin gerir sér enin von um, að fá ailar þjóðirinar i Auetur-Evröpu tii þiess að faliast á. Laval Jýsti yfir því, að sam- komulag pjóðverja og Rússa væri þiess eðilis, að það ætti að stutila að þvi, að þjóðir Austur^Evrópu félJust á gerð.' slíks öryggiss.átt»- máia, sem Fiakkar vildu koma á. f>að væri einlægur vilji Rússa og Frakka, sagði Laval, að pjóð- verjar tæki þátt í slíkri samnr ingsgerð og með benni væni pjóð- verjum veitt sama öryggi og rétt- indi og þeir veittu öðrum. Laval kvað loks ^pjóðverja mega vera vissa um það, að það væri síður en svo, að Frakkar vildu stuðla að því að einangra lf>ýzkaland, eins og almenn sfcoð^ un væri i f>ýzkalandi. (United Press.) Brezkur borg^ araréttur afQomínn á íriandi DUBLIN í morgun. (FB.) frsika þingið hefir með 51 at- kvæði gegn 30 samþykt Jagafrum- varpið um borgararéttindi í fi?- ríkimu. Var þetta lokaumræða um méi- ið. Meði frumvarpi þi&ssu, er það verður að lögum, kemst sú biteyt- ing á, að frírikismenn verða þegn- ar frMkisins, en ekki taldir biiezk- ir þegnar eins og verið hefir. De Valera talaði við alJar umræður máisins. Frumvarpið var borið fram af stjórninni. (United Press.) I"Wr embæííísr? enn ftarfa ekki 2ð vinna B etaknnunai híiliiss' e ði LONDON í g'ærkveldi. (FÚ.) Hæstiréttur Rjfrftisjns írska feldi mi'ulsverðan úr,3kur3; í dag. fíar,in var þess efnis, áð engin sfjómaflskrárbreyting, sem befði BELGRAD í morgun. (FB.) >AUL PRINZ, rikisstjórnandi i Júgóslaviu, hefir óskað pess, fð gerð verði tilraun til pess að mynda stjórn með pátt- töku sem flestra fiokka, helzt allra, p. e. að pjóðstjóm verði mynduð. Jevtitch hefir verið að reyna i'.ð mynda stjórn á þessum grundvelii, en að svo stöddu verður ekki sagt með vissu, hvort honum muni takast petta. Margt bendir til, að pað verði mjög eríitt. Frakkar fyígjast raeð. Frakkneskir stjörnmálamenn og frakknesk blöð Tæía mjög mikið stjómarskiftin í Júgóslavíu og það kemur gnsiriiega fram: að Frakkiaí veita gangi málan.na mjög náaia athygli, cinkanliega' að því er snertir tiJraunlr !Jev'itch tii þess að koma !á samvinnu imiJJi serbnieska radikail.afliokksins og andstöðuflokka hans og um iþátt- .töku í þjóðetjóm. FriðurÍEiií Evrópuí hættu. En það er ekki ieinvörðungu í Frakklaidi, sem menn bíða leítir því með óþneyju að ájá, hver.iig þetta va.idamáil Jeysist, þvi íað sú skoðun kemur berlega vKa fram, að ef Jevtitch takist ekki stjórnarmyndun, horfi óvænleg- ar um að varðveita friðsam- lega sambúð JugoslavaogUng- verja og ef til vili fleiri ]s]óða. PAUL prins. Slakar Jevtitch á harð- stjórninni í Jágóslavíu? LONDON f gærkveldi. (FO.) Búist er viðað ráðuneyti Jev- titch verði með rrneira lýðræðis- sniði, ein fyrra ráðuneyti. <í?að er sajt, að Jevtitch sé hlyntur málfrelsi, bæði í ijæifiu og riti, o,g muni hann afnema hö>milur þær, sem settir ha'a verið á 'rnál- frieLsi í JúgósJaviu. pá er sagt, að ha n muni ætla að láta semja ný kosningalöj, sem vciti kjós- endum viðtækara frelsi en þeir hafa nú, og að kosningar muni svo verða látnar fara fram innan skamms. Jevtitch befir kallað á fund sinn í' dag leiðtoga allra, eða flestra stjórnmálaflokka í íandinu, ag mun hann hafa léitað samivir.iníu þeitxa um stjór.iarmyndun. OFskri skipsholn bjargað á sfiðustu stundu. LONDON i gæikveldi. (FO.) ALLRI skipshöfninni á norska skipinu, sem sagt var frá í gærkveldi að væri i sjávarháska á Atlantshafi, befir nú verið bjargað. Bnezkt tankskip, „Mobil- oil", hafði verið í námunda við hið nauðistadda skip frá því í gærmorgun. Of miliil áhætta þótti að setja bjöngunaiíbáta á sjó, með þeim sjóigangi, sem var sl. nótt. En tankskipið dældi stöðugt oJíu á sjóinin. Seint í gærkveldi komu eimsikip'iin Europa, New York og Aurania á sjónarsviðið. Kl. 1 í nótt siendi Aurania skeyti um það, að bjönguflartlUaun mundi þegar í stað verða hafin. Var þá morska skipið farið að leka mjög mikið, og mundi hafa verið of se'nt að bíða morguns mieð bjðrgunina. veríð genð eftir 6. dez. 1930, gæti öðlast gildi fyr en hún hefði verið borin undir þjóðarafkvæði og samþykt á þain hátt. Samkvæmf þiessu getur ekki sú stjómar&krárbreyting, sem ákveð- ur ao þingmenn og embætti; ane; p ríkkins þurfi ekki að vlnr.a Brcfa- koinungi hoilustneið, gengið í gildi án þess hún sé samþykt með þjóðaatkvæði, og hið sama gildir um fJelrd breytinga", sism bafa ve ið ger tarr í þá £tt, að sl.ta sambaindinu við B.etland. Var Europa þá að setja björgun- arbáta sfaa á flot. Norska skipið var þá orðið mjög þungt í sjó og lá undir á- föllum. Bátar og stjórnpa'lur höfðu sópast fyrir borð. Dældu nú öll skipin olíu á sjóinn til þess að lægja hann. Að lyktum var það' biörgunar* bátur frá skipinu New York, sem náði skipshöfninni. Sendi það fró siér skeyti kl. 3,30 í morgun þess efnis, að öllum mönnunuim, 16 að tölu, hefði verið bjargað, og þeir væru komnir þar um borð. Norska skipið var þá enin á flotí, en virtist vera að sökkva. Að þessu loknu snéru skipin hvert i sína áttina og héldu áfram för | sinni. Brezk lögregla fioií rreð leyrd til Saar. 1 LONDON í gærkveidi. (FO.) T-vVi var halJið leyndu, að i *^' dag komu tvær sveitir bins bnezka hluta alþjóða'ö^iieclurna'r í Saar t;l Saarbriicken, og, var Llilucum að jáinbrautarstöðunum lokað, er þeir komu. pað var ekki fyr ien lögregJumennirnir gcngu til fbúða si na, sem fbúamlr fengu vitnie^kjU um kcniu þei ra. Vaktt koma þei ra tabverða ef t- irtekt, ien vakti engar óeirðir,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.