Norðanfari


Norðanfari - 17.01.1874, Blaðsíða 1

Norðanfari - 17.01.1874, Blaðsíða 1
Suitdur kaupendum kettiiai- "taiist; verd dig. 28 arktr 1 "a, 48 s/c., eitistök nr, 8 »k, **Iutaun 7. hvert. mðamari. Angffsinmmi tiu trknui íblai tá fyrtr 4 ,lr, ht ar linm. Xxl- mukabtod eru prentud i kottn md hlutadcgmndm. ia. Ait. AKUREYRI 17. JáWÚAR 1874. M. i—2. AUGLÝSING um póstmálefni. I. Lögstjórnin Iiefir hinn 26. d. septem- |>erm. þ. á. samþykkt eptirskrifaðar breyt- 'ngar á reglurn þeim, sem gjörðar eru í »"glýsingu um póstmál á íslandi af 3. maí *•¦.?'.» 7- °S 8 gr. um stofnsetningu póst- afgreiðslustaða og brjefhirðingarstaða, og um laun fyrir þessar sýslanir, nefnilega: 1. að nýir bijefhirðingarstaðir verði stofn- settir a- á Hesti í Borgarfjarðarsýslu b. á Hvoli í Saurba-jarhrepp í Dalasýslu, 2. að ncðannefndir brjeihirðingarstaðir legg- ist Hiður, nefnilegá: a, Hvammur í Mjfasýsía b, Póroddstaðir c, Hjaltabakki d, ílöskuldsstaðir e, Hjaltastaðir i, Viðvík g, Háls í Þingeyjarsýslu og h, Iljarðarholt f Dalasýsla. 3. að bijeíhirðingarstaðurinn í Hraungerði í Hönavatnssýslu í Skagafjarðarsýslu II. Fyrir áriö 1874 eru tilteknir þessir ferðadagar fyrir pdstana frá endastöðvum aftalpósfleiöanna veröi gjörður aft póstafgreiðslustaft meö lð rd. launum árlega. 4- aö póstafgreiðslan á Grenjaöarstaö veröi flutt að Helgastöðum í Pingeyjarsýslu. 6. að póstafgreiðslan á • Velli verði flutt að Breiðabólsstaft í Fljo"tshlíð. 6. að launin fyrir neðannefndar póstaf- greiðslur verði eptirleiðis þannig: a, í Siykkishólmi . . . . 40 rd. b, á Akureyri . . . . % 40__ c, á íljarðarholti (Mýrasýslu) . 25 — d, á Miklabæ (Skagafjaröarsýslu) 20 — I. II. 111. IV\ V. VI. VII. Póstleið Eeykjavík, Stykkishólmur, Isafjörður. Póstleiö II. a, Reykjavík Akureyri. frá ísafirbi 23.Febr. 17.Apr. 27. Maí 8. Júlí I8.Ág. 28. Sept. 8. Nóv. frá Stykk- ishólmi til R víkur. 9. Marz 26. Apr. 6 Júní 17. Júlí 27. Ág. 7. Okt. 17. Nóv. frá Reykjavík. 25.Maiz 8. Maí 18. Júní 28. Júlí 7. Sept. 19. Okt. 4. Des. frá Stykk- ishdlmi tii Isafjarbar. 3. Apr. lð.Maí 25. Júní 4. Ág. 14. Sept. 27. Okt. 14. Des. Frá endastöðvum póstleiðarinnar legg- Ur póstur af stað snenima mor»uns hinn á- kveftna ferðadag, og brjefa meðtaka hættir «'• 8 kvöldinu fyrir. Komudagur po'sts til °g ferða.dagur jbmns frá millistöðvunum verö- Ur ekki nákvæmlega tiltekinn. Peir „fyrstu" lerðadagar frá millistöðvunum, sem til eru tt'knir í hinni nákvæmu ferðaáætlun, eiga einungis að gefa í skyn, að póstarnir rnegi Par ekki lengUr dvelja, en þörf gjörist til *0 afgrciða þá áleiðis og aft kynna almenn frá Ak ureyri. 4 Marz 18 Apr. 2. Júní 12. Júlí 22. Ag. 2. Okt. 7. Nóv. frá Reykja- vík. 26. Marz 9. Maí 19. Jfinf 29. Jfilí 8. Sept. 21.0kt. 3. Des. Póstleið II. b, Akoi ureyn Pjúpivogur frá Djúpa- vogi. 12. Jan. 29. Apr. 10. Jfiní 20. Júlí 29. ig. 10. Okt. 24. Nóv. frá Akureyri. Póstleiö III. a, Reykjavfk Prestsbakki. 12. Apr. 25. Maí 3. Jfilí 12. Ág. 24. Sept. 7. Nóv. 27. Des. Póstleiö III. b, Prestsbakki Djúpivogur. i 27. Marz 12. Maí 20. Júní- 30. Júlí 9.Sept. 22. Okt. 14.Des. 6. Apr. 22.Maf |28. Apr 5. Jan. ingi þann tfma, er meft vissu verftur tekift viö póstsendingum á millistöðvunum með hverjum pósti. Aukapóstarnir fara opfasfnær daginn eptir, að aðalpósturinn tté Reykjavík kem- ur á þann stað, hvaðan aukapóstur skal hefja ferft sfna, og koma aptur til baka ept- ir sólarhrings dvöl á endastað leiðar sinnar, þó svo að þeir ávallt skuli ná aöalpósti á apturleið hans um hlutaðeigandi póststöðvar. Að öðru leyti vísast til hinnar nákvæmu Landshöfðinginn yfir íslandi, Reykjavfk 3. d. Desembermán. 1873. IHIntar Finsexu 30. Júní 10. Ág. 20. Sept 2. Nóv. 3. Jan. 1875 ÍO.Jání 18. Júlf 27. Ág. 9. Okt. 23.NÓV. 16. Apr. 30. Maí 8. Jfilí x5. Ág. 28. Sepí. 12. Nóv. 7. Jan. 1875 feröa-áætlunar póstanna sem veröa mun til eptirlits og leiðbeiningar á öllum póststöð- um í landinu, og þar að auki verða látin til ótbýtingar hjá amtmönnum og pdstmeist- aranum í Reykjavík. III. í stað brjefhirðingarinnar'á Stafa- felh er fyrst um sinn stofnaður brjefhiröing- arstaöur á Hofi í Álftafirði. Ofantaldar breytingar öftlast gildi frá 1. janúar 1874. LÍTIÐ EITT UM STJÓRNARSKIPUNAR MALIÐ. f>ao mun þegar orbib kunnugt umalltland, verjar lyktir stjórnarskipunar málsins urfcu á J'P'ngl því er haldiD var í sumar, ab þeir tveir kar í þinginu (meiri og minni hlutinn) Bera ™lð hafahver öbrum svo andstæbir ab undan- <nö| sameinufcu sig og sendu konungi sarneig- 'nlegt álitsskjal um niálib. Vjer skulum ab ^6S8u sinrii ekki fara neinum getum um þafc, e heppiiegar þessar málalyktir eru, eía hve lrif þær munu. hafa á endileg úrslit málsins, en glefija má þaí> alla þá er vilja íslandi vel, ao tvfA • "iata;gni su sem ao undan fömu hefur ver- vo nk f þinginu, — þegar um etjðrnar- ^^'P»nar málio hefur verio aí) ræfca, - vircist vera horfin, og þar raeb er hinum erfibasta f u "' á 'eio uiálsins rutt úr vegi. Oss evo ar annars ,niög á því, ab blöb vor hafa h)á° 8em ekker' látib til sín heyra um þær ^ a yktir »ern urbu á þingi í sumar, annab 8^, a °g fáorba skýrslu ura gang stjórnar- blaba7ar málSÍn8 á PÍngÍ"U' Þa& er eins 0g ii> .. n" VOrir 'ati sJer standa á sama hvern- h.-nn fer' °g hvert úrslit þess falla á <JQ m.& . "n D,38inn- iie3sn er öoruvísi hátt- 8tr»*J b'n dönsku bliib og blabamenn, því *n tí|n-..„ V ydda a hrellinei"""n ó und" i„a' aU"dÍ"UM f vor sera leib, fdru ab Jóa Jótiiíon. an hafa þau, svo ab segja, fylgt þingvallafund- iimra og alþingi fet fyrir fet. Af því vjer hyggjum ab lesendum Norbanf. muni kærkomift ab kynna sjer skobanir þær sem nú eru gyld- andi í Danmörku, um stjáruar sambandifc milli vor og Dana, þá tökum vjer unp ágrip afhiuu helzta er vjer höfum sjeb í dönskum blöbum ura sijórnarskipunar málib, því ao taka þaballtorb- rjett, leyfir ekki rúmib ( blabinu. I eir.u af hinum merkustu Kaupmannahafn- ar blbbum, sem nefnist BDags-Telegrafen* stendur grein nokkur 10. ágdst þ. á., sem hefur ab fyrirsögn: „Frá Islandi". Grein þessi er aufe- sjáanlega ritub af dönskum manni, eba sdonsk- um Islendingi" eptir því sem rábib verbur af öllum búni'ngi á henni. þar er þá fyrst skýrt frá undírbúningnura til þingvallafundarins, og þannig frá sagt, ab haldnir hafi verib hjeraíia- fundir ura land allt, og á þeim kosnir iveir fulltrúar eba uuiboosmenn. fyrir hvert kjördæmi til ab mæta á þingvallafnndinura fyrir hönd þjófarinnar. En síban segir hófundur greinar- innar: „^etta gekk allt eMilega til og á vana- legan hátt, og sýndíst fsjálfu sjer ekkert haittu- legt, ab því fráskildu, ab þjóbvinafjelagib, sem er stofnab af Jo'ni Sigurbssyni og fyrir hann tók málib ab sjer. þab voru einmitt forvít-is menn þjóbvinafjelagsins — sem allir eru hinir íköfustu ahangeiidnr J. S — eem gengust fyrir þessum fundahóldum, og sem eins og þeir tru — 1 — vanir, ginntu almenning f laumi til «6 i83kja fundina, og kjósa (ii þingvallafundarins. þao var þetta launpukur sem leit svo fskyggilega út, og sem gaf tilefni til þess oroasveims sem gekk um áformabar árásir gegn ianddhöfbingjanum o. s. frv." Hölundurinn glebur sig annars vi& Þao. ab ekkert hafi orbib af þesau.-því anna& hvort muni forvígis mönnunumhafa fallisthug- ur þegar til kom, eba þeir hafa sjeo sig ura hond.1 þar næst skýrir höfundurinn fra þvf er gjör^ist á þingvallafandinum, ab þao bafieink- um verib tvö raál, sem þar voru rædd og ráb- io til lykta, sem sje etjdrnarskipnnar málib, 0g þjóbhátfbar raálifeírainningu Islands byggingar*. 1). Allur þessi þvættingur um afskipti bidb- vmafjelagsins af fundahöldunum í vor sem leib er rakalaus ab þvf er vjor bezt vitum Al' þragismeiinirnir gengust fyrir fundahöldunum hver ( sínu kjördæmi - ekki sem meblimir þjoðv Ijelags.ns, heldur sem fulltrúar þjö-barinn- ar. Fundirnir voru haldnir opinberlega, og t heyranda hijobi, og meb þab sem á þeira giörb- ist, var ekki farife í neina laur.kofa. En hjer af ma raba þab, hverjar 6figur berast fcj. ft Kaupmannahafnar, ab úifaldi er gjö.&ur úr hvern rayílugu, og ab allt er lagt út á hinn versta veg fyrir oss. 2) Höf. kemst aí> þeirri hlæilegu nibur- stoðu, ab bygging Ialands sje ranglega heim- færb tii ársins 874, 0g ber Ara prest hinn frdba lynr því ab Ingólfur Aruason hafi fyrst koraiö hingab 870, og sezt hjer ao H73. þetta er —

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.