Norðanfari


Norðanfari - 31.03.1874, Blaðsíða 1

Norðanfari - 31.03.1874, Blaðsíða 1
°enrinr kaupeiirlum kostvad- a'laust; verd drg. 30 arkir 1 r<i. 48 sk,, etnstók nr, 8 sk- 'Mnlaan 1. twert. SORMIAM. Aitglýsingar eru teknar i blaií id fyrir 4 sk, hver líiia, Vid- aukablód eru prentttd d kostn ad klutadcigenda, Í8. ÍR. AKUREYM 31. MIRZ 1874. M 15.—16. f GUNNAR prdfastur GUNNARSSON. Synir íslands, sorgardb syngib klökkum róuii! Drtípir vangur; stutta stdo stund hinn dýri blómi. Grálib örlög grimm og þung! grátib! hetjan frío og ung fjell ab feigbardómi. þab var Gunnar Gunnarsson, gdbra manna yndi, fósturjarbar fegurst von, frjáls og skír í lyndi. Upp hann rann, sem aldin frjdtt, eba geisli, sá er ndtt fælir fjalls af tindi. þar var hjarta hreint, sem mjöll, helgnr vilji' og styrkur, laginn til ab lægja 611 lasta' Og eymda myrkur; þar var kraptur kærleikans, kraptur Gubs í veikleik manns, niildur, mikilvirkur. Engan vissi' eg áa jörb unna hjartaulegar; cngan trtírra Herrans hjörb hvetja góbs til vegar. Dyggb og fegurb, sæmd og sann sá jeg engan meir enn hann þrá og stunda þegar. Önd hans þreytti arnarflug, ör ab leita' hins háa; þaban tók hann traust og hug, til ab gæta' hins lága. Æ því hærra' er augab leit, æ því meir hinn lægra reit vildi' hann friba og fága. Meina fjb'Id hann freka sá firba kindir græta. Hvert vib meinib hans var þá hjarta sjálfs ab mæta. 0, hve — raustin innra kvab — inndæl glebi væri þab, mætti' eg bölib bætal Meb því eigin svafbi' liann sár, eárin bræbra' ab græba, fús ab aumka allra tár alla styrkja' og fræba. Fjær sem nær, er færi var, fram hann gekk og reyndist þar kominn gott ab glæba. Æ, hve skamman æfidag unnt varb honum vinna ríki Gubs og heill í hag hlýra samborinna! En þó lifbi lengi sá, l!fi slíku' er hverfur frá sæll til febra sinna. Kristni Drottins, lýbur lands, lít þú rúmib tóma! Hvar sem gdbs er getib manns, Gunnars nafn skal hljdma. \>al skal, íslenzk þat sem öld þiísund ára skobar kvöld, hátt í heibi ljóma. • Synir Islands, harmib heitt hjartaprúban brdbur! og þab heit, vib gröf hans greitt, gefib febra nióbur: Jeg vil, naeban aubib er, eins og Gunnar, reynast þjer sonur gegn og gdbur. HIN NÝJU SVEITASTJÓRNARE0G. (Framhald.) I öbrum kafla tilskipunarinnar (28 — 43 gr.) er skipab fyrir um sýslunefndir. I hverri sýslunefnd skulu vera 6 til 10 menn, auk sýsluraanns, sem er sjálfkjörinn oddviti nefndarinnar. Svo á hlutabeigandi prdfastur sæti og atkvæbisrjett í nefndinni, þegar skera á ór ágreiningi sem verba kann milli hrepps- nefnda, og presta, úlaf framfærzlu hreppsbarna. Hver hreppur er kjördæmi útaf fyrir sig og kýs mann í sýslunefnd. Kosningar rjettur og kjörgengi er bundin sömu skilyrbum sem til hreppsnefndanna. þar sem fleiri en 10 hreppar eru í sýslu, skulu hinir fólksfærri hrepparnir hafa fulltrúa á vixl, annab hvort ár f sýslunefnd- inni. Sýslunefndar roenn skulu kosnir fyrir 6 ár; fer heliningurinn frá ab 3 árum liínum, og bvo hinn helmingurinn ab næstu 3 árum libnum, og svo alltaf á víxl, eins og ákvebib er um hreppa- nefndir. Sýslunefndin skal ab minnsta kosti eiga einn fund á ári; þar ab auki má halda aukafundi, ef oddvita þykir þörf á því, etahelm- ingur sýslunefndarinnar krefst þess. I þdkn- unarskyni fyrir fætispeninga og ferbakostnab, fá sýslunefndarmenn 1 rd. á dag. Um funda- höld sýslunefndarinnar, störf hennar á fundum, bdkun gjöría hennar o. s. frv. gylda sömu regl- ur eins og fyrir hreppsnefndirnar. f>yki sýslu- manni, sem oddvita nefudarinnar, einhver á- lyktun hennar fara framyíir vald þab sem hún hefur, eba sje »b Öbru leyti gagnstæb, skal hon- um heimilt ab fella ályktanina úr gildi, en skyldur er hann ab senda amtmanni skýrslu um þab. Getur þá amtmaíur dnýtt gjörbir sýslnmanns, ef hann fellst eigi á þær, eba skotib málinu undir úrskurb landshöfbingja. A sama hátt getur amtmabur fellt ályktanir sýslu- nefndar úr gildi til brábabyrgba, en skyldur er hann ab bera málib undir úrskurb landshöfb- ingja. Sýslunefndin sker tír þeim málum sem ganga eiga frá hreppsnefndunum til hcnnar, eptir þeim ákvörbunum sem þar um erugjörb- ar, og getib er hjer ab framan. Sýslu- nefndin hefur almenna umsjdn yfir þvf, ab hreppsnefndirnar hegbi sjer í stjdrnarathöfnum þeirra, eptir þeim bobum sem fyrirskipub eru, og getur htín ef naubsyn ber til þess, beitt þvingunar sektum til þess bobum hennar verbi framfylgt, En fremur hefur sýslunefndin á hendi, stjdrn allra sveitarmálefna sýslunnar t. a. m : 1, Hún hefur umsjdn þá er hvílir á sýslumönn- um, eptir tilskipun 15. marz 1861, um vib- hald á þjdbvegum sýslunnar, og má rába því, hvernig verja eigi vegabótagjaldi því sem heimt er saman í sýslunni á hverju ári; þd þannig, ab amtsrábib hefur vald til aS á- kveba, ab verja megi allt ab þribjungi af vegabdtagjaldi sýslunnar, til þjdbvega ntan sýslu. En fremur hefur sýslunefndin um- Bjdn um ferjur í sýslunni, brýr og lending- ar; þd má eigi leggja nibur logferju, nema amtsrábib leyfi. 2, Hún E,kaLsemja reglugjörbir um notkun af- rjetta, fjallaskil, fjárheimtur, rábstafanir til ab eyba refum og svo frv. Sömuleibis annast um prentun tnarka skránna, ab minnsta kosti 10 hvert ár. 3, Sýslunefndin tekur þátt i hreppstjdra kosn- — 33 — ingu, þannig, ab htín f hvert skipti stiugur upp á þremur mönnum og velur amtmabur einn af þeim. Htín stingur og uppa hvort hreppstjdrar skuli vera l eba 2 f hreppi. 4. Hún skal hafa eptirlit mnb bdlusetningum, ljds- mæíira skipun, og stofnun keilbrigíisnefnda. 5. Hdn skal gjöra rábstafanir til ab afstýra hallæri eptir ab hafa leitab álits hlutabeigandi hreppsnefnda. þá skal stofna sjerstakan sjdb fyrir hverja sýslu. Skal greidd úr honum þdknun sú er sýslunefndirnar eiga ab fá, og allurannarkostn- abur sem leibir af störfum þeirra, en tekjur sjdbs þessa eiga ab verba fólgnar í því, ab sýslunefnd- in semur fyrirfram fyrir hvert reikningsár, á- ætlun yfir útgjöld sjdbsins. þessari npphæb skal síban jafnab nibur á alla hreppa sýslunnar, eptir samanlagbri tölu Iausafjár hundraba og jarbarhundraba, eptir hinni nýju jarbabdk. því sem hverjum hreppi þannig ber ab greiba, skal jafna,b nibur á hreppsbúa, eptir sömuregiusem aukatítsvarinu, en oddviti hrepps nefndarinnar greibir sýslumanni gjaldib á manntals þingum. I hinura sömu greinum er stabfesting sýslu- nefndanna dtheimtist fyrir ályktunam hrepps- nefndanna, útheimtist samþykki amtsrábsins til þess er sýslunefndirnar álykta. Hinn þribji og sfbasti kafli tilskipunarinn- ar (44—61 gr) er um skipun amtsrába, og skal vera eitt amtsráb f hverju af hinum 3 ömtum landsins. I' bverju amtsrábi ciga sæti amtmaburinn sem forseti, og 2 kjörnir menn til 6 ára; fer annar þeirra frá ab 3 árum libn- um, og skal þá kosib í bansstab. Allar sýslu- nefndirnar f aratinu kjdsa menn þessa < amts- ráblb, og er kjfirgengi bundib sömu skilyrlum, sem til alþingis; þd þannig, ab sá sem kesinn er sje búsettur í amtinu. Kosningin fer þann- ig fram, ab hver sýslunefndarmabur greibir at- kvæbi um helmingi fleiri menn en sitja eiga f amtsrábinu; þegar svo bll atkvæbin eru talin saman, fá þeir 2 menn sæti f amtsrábinu sem fiest atkvæbi hafa fengib, en hinir 2 sem feng- ib bafa atkvæbi næst þeim, eru varamenn og sitja í amtsrábinu í forföllum hinna. Amtsrábib skal eiga einn fund á ári í öndverbum júním. Auk þess getur forseti hvatt til aukafunda, þegar honum þykir naubsyn til bera. feir sera sitja í amsrábinu~fá 1 rd. í fæbispeninga og og ferf akostnab ab auki sem greibist þeim tír jafn- abarsjdbnum Amtsrábib befur þessi störf á hendi: 1. þab hefir yfirstjdrn allra þeirra sveitarmál- efna, sem heyra undir sýslu- og hreppa- nefndir. þab rannsakar reikniifga sy'slusjdb- anna, og leggur úrskurb á þá. þegar bú- ib er ab útskurba tjeba reikninga, semur amtsrábib yfirlit yfir efnahag sýslýusjdbanna, og Bendir landshöfbingja. 2. Amtsrábib skal takast á hendur síjdrn allra opinberra stofnana og gjafafjár, sem amt- mennirnir einir hafa stjdrnab hingab til, nema þvf ab eins ab stofnunarskrárnar, eba gjafa- brjefin sjeu því til fyrirstöbu. þab skalsjá nm ab fje stofnana þessara verbi ávaxtab, gjöra ályktun um hvernig hiuum árlegu tekjum skuli varib o. s. frv. 3. þab skal endurskoba reglugjörbir þær sem gjörbar hafa verib um skiptingu vega í þjdbvegi og aukavegi, og gjöra naubsyn- legar breytingar þar ab lútandi. þab ákveb- ur hvort verja skuli nokkrum hluta (ekki meira en |) af vegabótagjaldi sýslnanna, til vegabdta utansýslu o, s. frv.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.