Norðanfari


Norðanfari - 27.08.1880, Blaðsíða 4

Norðanfari - 27.08.1880, Blaðsíða 4
— 114 — þegar útá líður. verði talið sem eitthvert hið bezta ef ekki hið langbezta á þessari t»ld. Húsabyggingar eru rciklar hjer í Jleykjavík á þessu sumri og hver verkfær maður í erfiði. Nú hekl jeg menn fari að sætta sig við þínghússtæðið þð menn ljetci Slla við þvi í fyrstunni, en ekki verður varið að það lýtir beldur, bvað búsíð stendur ná- lægt kirkjunni; oJlum keinur saman um, að snildar vel sje frá verkinu gengið ög allt vandað uppá pað bezta, er ih'i fullhlaðin neðri etasían uppað lopti. það er vonandi, að binir íslenzku verkamenn. sem eru við bygginguna, læri nú betri handtök af bin- um ágætu útlendu verkamönnum. sem kunna iðn sina prýðilega og bafa bin beztu áhöÍd, cin framför er ])að, sem leiðir af býggingu þessari, að nú sjer maður ekki lengur það aflægi að 5 eða 6 menn dragi vagn og geri sig að akneytum. heídur eru nú bafðir til þess bestar. Allir eru nú í önnum sem mest niá verða sjávarbændur við íisk sinn og sveitabændur við heyskapJntl, svo vjer gjör- um ráð fyrir, að lítið sje um annað hugsað pessa et'undínáj og er þó skamttil alþíngis- kosninganna, er þær eiga fram að fará að mánuði iiðnum. pað ætia menn, að var'la verði Halldór Kr. Friðriksson kosinn bjer í bæ svo framarlega sem einbver onnar býð- v.r sig. og vilja bæjarmenn belzt losast við hann sem þingmann. Hitt þykir eigi óliklegt að Grímur Tbomsen nái kosningu í Borg- arfirði. Nýkomin er út íslandssaga eptir sjcra porkel á Reynivölium og er pað mik- jð mein ef bókin, eins' og sagt er, getur ekki fullnægt tilgangi sinum. pess má, geta til gamar.s, að eínn 'af fræðimannaðldungum lands vors, Jón Jónsson garðyrkjumaður befir gefið út litla ritgjörð um nytsemi ís- jcnzkra jurta, Og er vonandi að menn hætti nú að senda á lyfjabúðirnar, pegar menn geta fengið meðul við hverskonar sjúkdómi í túni siiu ; en til pess að sanna agæti b'Ök- arinnar nægir að geta þess, að landshöfð- ingi hefir veitt til hennar styrk af opinberu fje, og Einar prentari þórðarson befir lagað áhenni málið, og eptír samkomulagi við höf. slept latinsku nöfnununi , sem einungis eru fyrir pá lærðu, en sein fáfróður almúgi hefur ekkert gagn a'f. Nú litur svo út sem Mattias Jocbumsson ætli að hætta v'.ð ]jóð- ólf ef hann fær eitthvert aí' brauðum peim ér hann sækir um; þykir mjög óliklegt að nokkur muni kaupa þ;óðólf nú eins dýit og hinn núverandi eigandi keypti liann. Allir óska að þjóðóifur komist i bendur ciuhvers góðs og dugandi ritstjóra, sem hefði fasta stcfnu, enda væri þá hlaðaástandi voru hjer i hænum borgið þegar við höfum tvö vel redigeruð hlöð. Færi svo sem flogið hefir fyrir, að þriðja prentsmiðjan kynni að vcrða hjer upp sett, pá er mjög hætt við að einhver pcirra yrði útundan. Emhæítaveiíi ngar. Noríurmúlasýsla veitt cand. juris Einari Jónssyni Thorlacius, næstl. ár settuvn sýslumanni í Skaptafells- sýslum, en pær aptur veittar dönskum lög- fræðingi, sern heitir Pischer. Kennaraemhættið við prestaskólann , er sjera Hannes sál. Árnason pjónaði, er nú veitt herra prófusti Eiriki Briem á Stoionesi. þór- oddstaður í Kinn veittur aptur sjera Stefáni Jónssyni á Skútustöðum, sjera Erandi á Prest- hakka Asar í Skaptártungu, Prestbakki í Hrútafirði sjera Páli Ólafssyni á Stað við llrútafjörð, Otrardalur í Barðastrandarsýslu, teittur sjera Stcingrínn Jónssyui í Garpsdal i Bulasýslu. Skipköma. 20. þ. m. hafnaði sig hjor Skonnortan «Manna», skipherra Jensen, )iún kemur frá Khiifn með ýmsar vörur til Hðepf- ners og Gudmanns verzlana hjer, hún hefir haft mánaðar ferð. Að Nnpufelli í Eyjafirði um miðmunda 13. þ. m., s-i heimilisfólk þar, er var við hey- skap á engjum niðri, aðeldur blossaðí allt í einu upp úr heyhlöðu er stóð við fjárhús þar fyrir ofan bæinn; heyhlaðan ásamt 40 best- um af heyi, sem í henni voru, hrann pegar til kaidra kola; er menn balda að orsak- ast bnfi, fremur af sólarhita en lopteldi, pvi að fyrir hina miklu liita og þurrka sem, gengið hafa nálega i alltsumar, eru iill þiik og veggir aftoríi orðið svo þurrt og skrælnað. Með pessum línum, sem við undirskrif- uð felum herra ritstjóra Skapta Jósepssyni að gjöra iieyrum kunnugar .ápannhátt, sem hann vill, lýsum við því yfir, að við tökum aptur öll pau orð, seur ritstjóranum áttu að vera til meiðingar á æru bans og mannorði á 101. bls. þessa árs „Norðanfara" ,nr. 49—50, og nöfn okkar eru skrifuð undir, og hiftjuin ^ið jafiifiaiiit ritsíjóraiHi auömjúklega a5 fyrirgefa okkur, að við ljetum af vangá glepjast svo, að við rituðum undir þá grein. Möðruvöllum 18. dag ágústm. 1880. Sigfús Gi-uðmundsson. Guðjón Daníelsson. (bandsalað). Bjarni Guðmundss.. öuðbjörg Jónasdóttir". Hinir ákærðu borguðu kæranda allan tilkostnað og sömuleiðis stefnuvottum og forlíkunarmönnum, og loksins ijetu hinir ákærðu úti til fátækra að eins eina krónu hver pareð jeg k^andi í hrjóst um þ:r og vildi fara sem vægilegast með ]iessa vesa- linga. Akureyri 20. ágúst 1880. Skapti Jósepsson. — Ár 1880, 25. dag ágústmánaðar, kom sáttanefndiii í Akureyrar sáttaumdæmi sam- an, ásamt báðum málspörtunum, kæranda herra ritst. Skapta Jósepssyni ogákærða horra Birni ritst. Jónssyni. Hinn æðri sáttamaður lagði fram skikkun sína frá amtinu dagsetta 12. ágústmán.: Kærandi lagði fram kæruskjal sitt og blaðið Norðanfara nr. 49—50 ár 1880. Eptir nokkrar sáttatilraunir komst á svo látandi sátt: J>að sem jeg ritstjóri Björn Jónsson liefi látið-prenta í blaði mínu Nf. bls. 102 og 104, nr. 49-50 og herra ritst. Skapti Jósepsson liefir tekið scm méiðyrui um sig, pá lýsi jeg pví hjer mcð yfir, að jeg ekki hcf meint það til hans; skilji nokkur það á annann hátt þá lýsi jeg því einnig bjermeð yfir, að jeg vil ekki á nokkurn hátt, að það skerði hans góðamannorð. Jafnframt því að við báðir undirskrifuð- ir sættumst heilum sáttúm, og látum það niður falla, sem að hvor okkar, kann að hafa móðgað hvor annan, að undanförnu, pá lof- um við hjermeð hvor öðrum , að taka ekki framvegis, nokkuð það í biöð vor hvor um annann, er geti skert virðing okkar eðurgott samkomulag. Sætt þessi var lesin upp fyrir máls- pörtunum, er játuðu hana rjett hókaða. Til staðfestu eru hlutaðeigenda eigin- handár nöfn. Akureyri 25. dag ágústmán. 1880. J. Halldórsson. L. Jensen. (scttur). Skai»ti Júsepsson. Bjuru Jónsson. A iiglýsingar. Aðalfundur hins Eyfirzka-Ábj'rgð- arfjelags verður haldinn á Akureyri hinn 11. september næstkomandi kl. 10 f. m. Ný stjórnarnefnd verður kosin á fundinum. Akureyri, 17. ágúst 1880. ' Fjelagsstjórnin. 1^*" Hjermeð mælist je-z alíjðlegast til þess, að þeir, sem ,ieg á skuldir hjá fyrir Norðanf., horgi mjer þær nú í haustkauptíð, helzt í peningum ; einnig þær skuldir sem jeg á ógreiddar fyrir prentun á ýmislegu í hlaðinu, svo sem auglýsingum, æfiágripnm. eptirmælum og þakkarávo'rpum. Um leið og eitthvað er borgað í reikning minn, vildi jeg fá að vita það svo fljótt sem unnt er, annaðhvort munnlega eða skriflega, og líka ef það er annnr sem skrifar inn, en s'i. er skuldina á að greiða, þá nafn og heimili þess, sem það er gjört fyrir. Akureyri, 26. ágúst 1880. Björn Jónsson. Eitst. „Norðanfara". — 5. expl. af Spiiahók. er kennir að spila: Homínó, Gnáspil, Skák, Damm o. fl. Kost- naðarmaður: Jósep gullsmiður Grímsson. Ak- ureyri 1858. 8vo. 32 p. óskar ritstjóri Norð- ánfara að fá keypta. — peim sem jeg í ógívti kann að hafa sent fleiri expl. af þ. á. Nf. en þeir hafa kaup- endur að, sjer í lagi þ. á. nr. 45—46; óska jeg að þeir sem allra fyrst, vildu gjöra svo vei að senda mjer þau til baka aptur. Putstjórinn. þriðjudaginn 27. júli þ. á. týndist brún- leitt sjal. austanvert i Stóra-Eyrarlands-báls- inum. ofar eðjL neðar millum Nanstaeels og Miðbúsa, sem íinnandi er beðinn aðskiiatil ritst. Norðanfara gegn sanngiörnum fundar- launum. F j á r m 5 r k: Fjármark mitt er: tvistýft frarnan fjöð- ur aptan hægra sneiðrifað framan biti apt- an vinstra en ekki eins og pað er i Norð- anfara N'r. 43—44, sökum þess að annar maður átti mark það sem þar er prentað, mjer þá óafvitandi. Fellsseli 14. ágúst 1880. Jónas Jóhannesson. — Fjármark Sígurðar Einarssonar á öngulstöðum: stýft og biti aptan liægra, stýfður helmingur framan og biti aptan vinstra. Brennimark: S E. Fjármark Stefáns Frimanns Jónssonar á eystri Krókum i Hálsbrepp í þingeyar- sýsiu ; liófbiti aptan, fjöður framan liægra ; hvatt vinstra Brennimark : St. Fr. J. Fj'irmark Magnúsar bónda Jónssonar' sýslunefndarmanns á. Fjalli i Sæmundarblíð i Skagafirði : fjöður framan bægra hiti apt- an, blaðstýft aptan vinstra, sem hann tók upp i vor og markaði einungis lömb sín undir. Fjármark þoiiáks Jónassonar á Salt- vik i Húsavikurhrepp: sneitt aptan hægra fjöður framan sneitt aptan vinstra biti framan. Brennimark : þ o r 1 j Fjármark Sigurjóns Bjarnarsouar í Stafnsholti í Helgastaðahrepp : miðhlutað í stúf hægra, sýlt vinstra. Eigandi og ábyrgðarm.: BJ8rn Jóinsson^ Pitmtsmiðja Korðanf. Guðin. Guðnmndsson.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.