Heimskringla - 31.08.1905, Blaðsíða 3

Heimskringla - 31.08.1905, Blaðsíða 3
HEIMSKRLNGrLA 31. AGÚST 1905 PALL M. CLEMENS, BYGGINGAMEISTARI. 470 Main St. Winnipeg. BAKEE BLOCK. I BILDFELL & PAULSON 505 MAIN STREET selur hós og )66ir og annast J>ar að lút- andi storf; útvegar peningalán o. fl. Tel.: 2685 Undarleg kenning. KJORKAUP Bezta gróðafyrirtæki viðvíkjandi j bæjarlóða kaupum í Winnipegborg, getið f>ið fundið út hjá G. J. GOODMUNDSSON 618 Langside St., Winnipeg, Man. ^Dominion Hmik Höfuðstóll, «»,000,000 Varasjóður, S»,50O,OOO Allskonar bankastörf af hendi leyst SPARISJÓDS-DEILDIK tekur $1.00 innlag og yfir og gefur hæztu gildandi vexti, sem leggjast vio ínn- stæðnféo tvisvar á ári, i lok júnl og desember. NOTRE DAME Ave. BRANCH Cor. Nena St T. W. BDTLER, Manager A. G. McDonald & Co. Gas og Rafljósaleiðarar 417 IWain St. Tel. »14* Þeir gera bezta verk oe ódýrt og óska eítir viðskiftum íslendínga 'PTTONF, *-?fifi8 Smáaðgerðir fljóttog j'a.uJNjjiöboa vel a{ heHdí lovstar> Adams & Main PLUMBINC AND HEATINC 473 Spence St. W'peg Kennara vantar við Baldur skóla, frá 15. september til 15. Desember n. k. — Umsækj- endur tilgreini kaup og kenslustig, og sendi tilboð sfn, fyrir 20 ágúst n. k., til G. G. Martin, >'<-.-. Treas. Baldur Sehool, Hnausa F. O.. Man. 4t. Giftingaleyfisbrjef oelur Kr. Ásg. Benediktsson, 488 Toronto Street 8onnar& Hartley Lögfræðingar og landskjalasemjarai Rooui til7 l'riiou Baok. Whmipeg.* R. A. BONNBR. T. L. HARTLBV. Nýir kaupendur Heimskringlu fá sögu í kaupbætir. Stórmikill Afsláttur a allskonar us- er nú þessa dagana hjá liiinited. PHOTOQRAPH STUDIO____— Horni Main Slreet og Euelid Avenne fyrir noroanjámbrauk Herra ritstjóri! Þann 20. þ. m. birtist grein f blaði yðar með fyrirsögninni 'Flug- urnar. Mér kom til hugar, er ég las pá grein, hvort hðf. ekki ósjálf- rátt findi til þess, að eitthvað hlyti að vera ðsamræmt í kenningu hans viðvíkjandi nytsemi flugnanna. Hann bendir a, að þær gefi orsök til iðnaðar fyrir tugi pús. manna, og að þær séu bein orsök til þess, að auka atvinnu f öllum siðuðum löndum; og er þar bent á allar þær iðnaðargreinar, sem aukast við það, og ennfremur bent á, að ef pað væri ekki beinlfnis fyrir flugurnar, þá væri fjölcli manna með fjölskyldur sem ekki gæti haldist við í land- inu. Það er þá fyrst að athuga, að höf. leggur hér áherzluna á aukna vinnu og þá fyrirhöfn, sem iiug- urnar orsaka. Þarafleiðandi verður að álykta, að þess meiri, sem fyrir- höfnin er og aukning vinnu, þess meiri verði velsæld yfir höfuð. — Þess vegna verður að skiljast, að ef flugurnar minkuðu að mun eða eyðilegðust, pá yrði fyrirhöfnin, sem af þeim stafar, afnumin, og þá hlytu tugir manna að bfða afar- tjón og f jölskyldur þeirra mundu deyja vegna skorts á fæði, klæðum og húsnæði. Látum oss nú athuga petta dálit- ið betur. Það birtist nýlega ágæt ritstjórnargrein í Hkr. móti vín- drykkju, og var þar bent 4 alt pað ljóta, sem ofdrykkjan hefir 1 fðr með sér. Litlu síðar birtist önnur grein um pau heimskulegu pen- ingaútlát, sem fólk bakar sér við greftranir látinna vina og ætt- menna sinna, og var par sórstak- lega tekið fram, að fólk ætti að gæta meira hófs og hlaða ekki upp skuldum, sem oft væru svo látnar óborgaðar, og með þvf gerðu menn sjálfum sér og öðrum afartjón, Ég dáðist að þeirri grein, pvf hún var bygð á heilbrigðri skynsemi frá byrjun til enda. En eitt er hér aðgætandi, að sú skoðun er ósam- ræm og kemur í bága við kenn- inguna í flugnagreininni. Látum oss nú athuga, hvortekki er svo. Ef alt það, sem eykur fyr- irhöfn vora og með því neyðir oss til að framleiða margt, sem vér án flugnanna gætum án verið, er þá ekki auðséð, að vfndrykkja á sama hátt eykur fyrirhöfn og neyðir oss til að framleiða óteljandi murii, er menn mundu alls ekki þurfa að framleiða, ef víndrykkjan ekki ætti ser stað. Hve mörg hundruð þús. hafa ekki atvinnu við öl og vfn- bruggun og við byggingu peirra húsa, sem vfn atvinnuvegurinn krefst, og alla þá, er búa til vélar, sem við það eru notaðar, og flöskur og glös og brúsa og allskonar önnur ahöld. Ug hvað er um allan þann f jölda, sem hefir atvinnu við vínveitingar, og alla þá, er vinna / námum og skógi til pess bæði að grafa upp málma og kol, höggva við, saga hann og hefla? Og hvað um allar f jölskyldur allra þessara manna, sem lifa af atvinnu peirra? Væri ekki eins hægt að heimfæra, að án vfndrykkju gæti ótal menn ekki haldist við í landinu? Á lfkan hátt má heimfæra við- vfkjandi öllum þeim fjölda, er hafa stöðuga atvinnu við að smíða dýr- indis lfkkistur, og alla pá, er vinna við að smfða silfurskildi og hand- arhöld og skrúfur, Hvað um allan pann fjölda, er búa til dýrindis leg- steina og sorgarbúninga, og alla pá er búa til kransa og rækta blómst ur, sem nemurafarmiklufé? Hvað yrði um fjölskyldur allra þessara manna, ef peir mistu atvinnn sök- um þess, að fólk hætti að leggja eins mikið út fyrir greftranir? Gætu þeir, er nú vinna að öllu pessu, sem að mestu er óparfi, þá haldist við f landinu? Hvernig stendur nú á þvf, að víndrykkja er álitin óþarfi og böl, og að afarkostnaður við útfarir er skoðaður & sama hátt og sem endi- lega þarf að hnekkja, þar sem svo óteljandi fleiri liafa atvinnu við pað, heldur en við að smfða flugna- verjur? Ef það er meiri fyrirliöfn, sem vér sækjumst eftir, pá ætti ein- mitt meiri vfndrykkja og meiri kostnaður við greftranir að vera oss í hag. Sama mætti t.d. scgja um innbrotspjófnað, par eð liann eykur oss meiri fyrirhöfn. Hugs- um oss alla pá, er hafa vinnu við að vakta hús og allan þann f jölda, er vinna við að smíða allskonar rafmagnsahðld til að verjast inn- brotspjófnaði. Hvernig fengju fjölskyldur þeirra manna haldist við í landinu, ef ekki væru inn- brotsþjófar, og aftur mætti hið sama heimfæra viðvfkjandi familf- unum. (Niðurl. næst). Magnús C. Brandson. MÓTSPYRNA. Þegar ég las greinina eftir P. S. Pálsson í Heimskringlu 27. júlf, þá skrifaði ég strax grein og skolaði unglingnum dálftið um kollinn. Ritst. Hkr. lofaði að birta greinina í blaðinu, en svo sá hann sig um hönd og vildi ekki láta blaðið flytia hana. Hann hefir ef til vill haldið, að bað pað væri Páli heldur heitt. Nú horfir málið ððruvísi við, því nú eru þegar tveir búnir að tala máli Hagyrðingafélagsins í Hkr. og s/na það ljóslega, að grein Pils hetír ekki annað verið en illgirnis- leg ósannindi og þvaður. Það væri þvf "að bera í bakkafullan lækinn" fyrir mig, að fara að skrifa máli Hagyrðingafélagsins. Vitaskuld er langt frá, að Páll með öllum sfnum hroka sé svara- verður. En af því, að hann tok sér fyrir hendur, að lýsa prívat lífi mfnu, pá segi ég nokkur orð, pví að orðrómur sá, er hann spf r, getur kveykt illan grun hjá ókunnugu fólki, — og til þess hefir eflaustr verið ætlast af híifundarins hálfu. Þótt allir skynsamir menn finni fljótt, af hvaða rótum grein hans er runninn og álíti liana sem ómerk ómaga orð, skrifuð í bræði þegar maðurinn kunni ekkert lag á að stjórna skapi sfnuog sendiheimsk- una f blöðin eflda og ákafa eins og f jðrviltan eldishest á vordegi,,— en skynsemin situr dottandi heiííia á hyllu, grúskandi par í tólf ljóða- bókum, sem Páll Skarphéðinsson hefir ekki f jarri hendi, til þess að líta f, pegar hann yrkir kvæði sfn til þess að forða þeim frá að verða lfk kvæðum peim, sem þær geyma. Slfkt er fyrirmyndar varkárni! Dylgjur PAls eða bríxlyrði um, hvað gangur minn hafi óhreinn verið, bíta mig ekki sárt. En fœri hann ekki neinar röksemdir fyrir þvf, pá lvsi ég hann ómerkan mann, og getur pá þessi liður talist til slúðursagna hans, eins og megnið af því, sem f aminstri grein hans er. Páll segir, að ég hlaupi "götuna þar sem hún se ópokkalegust". Já, honum geri ég að vita það, því ég fór einungis Páls eigin braut. En ég vissi ekki fyrri en hann auglýsti það sjálfur, að hún væri svona óhrein. P.S.Pálsson segir: "Eg fyrir mitt leyti veit, að hann er maður, sem af illgirni og ásettu ráði reynir alt af og á allar lundir, að sverta mannorð náungans". Þessu fylgja engar röksemdir fremur cn öðru hjá Páli, og verði hann ekki búinn að færa fram gild- ar sannanir fyrir pessu illmæli, sem hann a mig ber, innan hálfs- mánaðar eftir að þessi grein birtist á prenti, pá ber að álfta hann af- hjúpaðan, ærulausan mannorðsþjóf og erkilygara. P. S. Pálsson skorar á mig að sanna, að annar maður hafi skrifað ritgerð þá, sem hann las upp á stúdentafundi í vetur. Litla ástæðu finn ég hjá mér til þess, að verða við þessari áskorun, meðan Páll sjálfur ber ekki á móti því. En til pess að geðjast Páli mínum sem bezt, þá skal ég segja honum pað, sem hann veit betur en öestir aðrir, að Styrkár Véstemn skrifaði áminsta ritgerð, sá sami, sem orti hin stórfenglegu eftirmæli eftir "Hörðakára", sem sálaðist út úr Hagyrðingafélaginu. Eg kom til hans, pegar hann var að skrifa ritgerðina, og las hann mér hana. Ef Páll vill fá petta betur vottfast, pá eru nægileg rök fyrir hendi til pess, Pall hefði átt að vera svo skyn- samur, að gera petta ekki að frek- ara umtalsefni, og pegja um pað þó hann skorti nú drengskap til þess að ganga hreinlega við pvf. Af þessari viðureign okkar Páls geta lesendur blaðanna séð, hverj- um okkar er tamara að sverta ná- ungann. Nú þegar ég er að lúka máli mfnu, læt ég Pál vita, að órök- studdu slúðri og rógburði mun ég ógjarnan svara framvegis. Ekki svo að skilja, að ég hræðist brfxl- yrði hans, pvf hann mundi finna það, að ef ég berðist &n pess að hlífast, að pá mundu jafnvel hans óærlegu blóðdropar verða fullheitir og hann ef til vill verða í bjargar- skorti, þó hann sé pað ekki nú. Iíjdlmur Porsteénsson. Nyir kaupendur Heimskringlu fa skemtilegar sðgur f kaupbætir, ef þeir borga fyrirfram. P.O. Box 514 Telephone &V2U skrifstofa: SO-31 Sylvester-Willson Chambers 222 McDermot Ave., Winnireg N. J. MATTHEW, B.A., I,I,B, Lögfrœðinaur, Mdlfartlumaðw AýtdUbrjefa *• nxiari, Nútaríus ÍRXI AKDERSON les lög lijá Mr. Matthewi "»_' mun góofasleara greiOa fyrir islendingum, er l>yrftu á noalfœrslumanni að halda. Contrartor & Bnilder 364 Ross Ave. Wlnnipejr Leggur gangstéttir og tyrfirfyrir f raman hús; girðingar sérstaklega a. »>.-. Woodbine Restaurant Stærsta Billiard Hall t Norðvesturlandin TIu Pool-borö,—Alskonar vln ogvindlar. Lennon & Hebb, Eieendur. Búðin, sem aldrei bregst. ¦ s*****^*********************^******^******* ST(')RFELD á Skófatnaði og Stígvélum með 20 pró- cent afslætti 1 næstkomandi 10 daga gefum vér 20 próeent af okkar vanalega söluverði á allskonar skó- fatnaði karl og kvenna. o.s.frv. Komið strax meðan itr mestu er að velja. lilanix k XorrÍNon 570 MAIN STREET Milli Pacifio og Alexander Ave. Xíur: Hardy Shoe Store 4T. L/ Cigar er laugt á undan, menn ættu ekki að reykja aðra vindla en þá beztu. Búnir til hjá : WESTERN CIGAR FACTORY Thos. L,ee, eigandi. "WI^Tnsri^EO-- 1' Ið. BÚA TIL myndir og m y n d a- 1 r a m m a, myndabrjóstnálar, myndahnappa og háls- og úrmen. Fðlk getur fengið hvaða --------------- myndir, sem það Aðalumboðsmaður meðal ttltmdinga: viil í þessa hluti Wm. Peterson, íao .P....ost wpeg. og með lfflitum. Department of Agriculture and Tm m igration. KAUPAMENN eru ad koma Manitoba bœndur! Semjid nu um kaupamenn! Fyrstu kaupamanna lestir fara frá Austur- fylkjunum þann 19. ágúst og koma til Winni- peg þann 23. s. m. Aðrar kaupamanna lestir fara að aus:an eins og hér segir : Frá Ontario 29. ágúst og 2., 4. og 6. sept. Frá Quebec 8. september. J. J. GOLDEN, «17 Hlain Street, Winnipeg I BOYDS ¦MACHINE- MADE' BRAUD eru altat eins, bæði lioll og gómsæt Ef þú vilt fá brauð, þá er hægast að láta þá vita það gegnum tele- fóninn, núm- erið er 1030 Heimskringla er kærkom- inn gestur á Islandi. ií Allir íslend- ingar í Ame- riku ættu að kaupa 'Heimir' Kostar $1.00 yfir árið. Kemur út einusinni á mánuði hverjum í stóra tfmarits broti 24 bls. að stærð. Innihald margbrotið og skemti- legt, sögur kvæði. ritgjörðir, kyrkjutfðindi, æfiágrip merkra manna með myndum osfrv. Af- greiðslustofa: "Heimir."' 555 Sar gent Ave., Winnipeg, Man. Á Hkr'. eiga þessir bréf: Mrs. Christín Magnúsdóttir, Mr, T. G. Wardale, 541 Ross Ave., Mr. T. H. Vigfússon. Vér viljum losast við þetta. Thorsteinn Johnson, Ffólíns-kennari - 543 Victor St. 1-12 tf DOMINION HOTEL 523 3>Æ^I3ST ST. E. F. CARRQLL, Eigandi. Æskir viðskipta íslendinga, gisting ódýr, 40 svefnherbergi.—ágætar méltlBar. Þetta Hotel er gengt City HaU, heflr bestu v-lföng og Vindla —þeir sem kaupa rúm. þurfa ekki nauosynlega aft kaupa mftltlBar sem eru seldar sérstakar. MARKET HOTEL 146 PRINCESS ST. A moti markaOnum P. O'COSÍiELL, eigandi, WINNIPEQ Beztu tegundir af viofðngum og vindl- um, aðhlynning góð og húsið endur - bætt og uppbúið að nýju Avarp TIL FISKIMANNA. Ég hefi jafnan miklar byrgðir hér £ Winnipeg af góðum, þungum blýsökk- um til að selja yður, fyrir 3J cents pd. Eg borga einnig 4 cents fyrir pundið £ gömlum rubber-skóm og stigvélum, 8 cents fyrir pundið af koparrusli og 2 cts. fyrir pundið af ullartuskum. Það borg < ar sig að verzla við mig. B. Shragge, 3t>« Princese St., Winnipeg,

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.