Heimskringla - 12.07.1939, Blaðsíða 5

Heimskringla - 12.07.1939, Blaðsíða 5
WINNIPEG, 12. JÚLÍ 1939 HEIMSKRINGLA 5. SÍÐA að eftir árslok 1940 geti Alþingi athugun sjáum við það að Dan- heimtað endurskoðun sáttmálans mörk getur aldrei ein verndað og hafi samningar ekki tekist sjálfstæði íslands gegn herveld- innan þriggja ára, eða fyrir árs-! um heimsins og vissulega verð- lok 1943, getur Alþingi samþykt um við eftir sem áður, aðilar í að sáttmálinn sé úr gildi fallinn,! vináttubandalagi Norðurland- ef % hlutur þingmanna greiða anna og hlutleysi okkar áfram því atkvæði og þarf þó enn sam- viðurkent af öllum þjóðum. — þykki þjóðarinnar við almenna Okkar vernd verður því áfram atkvæðagreiðslu, þar sem %! sú sama og nú í dag, vinátta og hlutar kjósenda taka þátt og % skilningur stórveldanna í öllum hlutar atkvæða játa sambands-' álfum heims. Við verðum því slitum. Til þess að þessu fáist að eignast marga og sterka vini framgengt er bersýnilegt að meðal þjóðanna, sem eigi þola þjóðin verður að vera vel sam- það, að nein einstök þjóð beiti huga, enda hafa flestir talið að oss órétti eða svifti oss frelsi. uppsögn sáttmálans og slit sam-' En okkur er það einnig ljóst að bandsins hafi frá öndverðu blas- hið raunverulega sjálfstæði okk- að við sem eðlilegt framhald í ar byggist framar öllu öðru á sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. okkur sjálfum. Það er ekki háð Á Alþingi 1928 var borin fram vígorðum, heldur athöfnum. — fyrirspurn til stjórnmálaflokk- Sjálfstæði okkar verður að anna hvort þeir væru reiðubúnir byggjast á öflugu og traustu at- að segja sáttmálanum slitið þeg-1 vinnulífi þjóðarinnar, aukinni o'g ar þess yrði kostur og svöruðu fjölþættari framleiðslu og vax- allir stjórnmálaflokkarnir því andi viðskiftum um allan heim. játandi. Á Alþingi 1937 yar j Þa vil eg geta nins síðasta og síðan svohljóðandi þingsálykt- merkasta atburðar á sviði hins unartillaga samþykt einum rómi nýja samstarfs heima. Sam- af öllum þingheimi: "Alþingi á- starfsins á sviði ríkisstjórnar — lyktar að fela ríkisstjórninni að hinnar nýju þjóðstjórnar okkar. undirbúa nú þegar í samráði við Eins og kunnugt er h^afa Fram- utanríkismálanefnd þá tilhögun sóknarflokkurinn ' og Alþýðu- á meðferð utanríkismálanna, flokkurinn í sameiningu farið innan lands og. utan, sem bezt með völdin á íslandi undanfarin kann að henta, er íslendingar 12 ar. Sjálfstæðisflokkurinn neyta uppsagnarákvæðis sam- nefir alla þessa tíð verið í and- bandslaganna og taka alla með- stöðu, stundum í mjög öflugri ferð málefna sinna í eigin hend- an(jstöðu við ríkisstjórnina og ur- | valdaflokkana, og margt á milli Tillögur um mál þessi séu síð- borið. Sjálfstæðisflokkurinn er an lagðar fyrir Alþingi". jlang stærsti stjórnmálaflokkur- Við umræður málsins á Al- inn með þjóðinni og fékk við síð- þingi kom skýrt fram að til-! ustu Alþingiskosningar um 42% gangur Alþingis var sá að fella atkv. eða litlu minna en Fram- samnjnginn með öllu úr gildi og sóknarflokkurinn og Alþýðu- segja sambandinu slitið. Um [ flokkurinn báðir samtals. Á Al- þetta stóndum við íslendingar þingi varð Framsóknarflokkur- samhuga nú í dag. Á þessum inn hinsvegar fjölmennastur, tímum ófriðarhættu og hervæð-' fékk 19 þingmenn af 49, en Al- inga eru erfiðar og hverfular all-j 'þýðuflokkurinn hefir 7 þing- ar ráðagerðir langt fram í tím-' menn. Þessir tveir flokkar hafa ann, en stefna okkar íslendinga því meiri hluta þingsins og geta í þessu máli er þegar mörkuð. einir ráðið. En í andstöðunni Við viljum sjálfir ráða öllum>oru 17 þingmenn Sjálfstæðis- okkar málum og einir sjá um flokksins og 2 þingmenn Bænda- framkvæmd þeirra. Við teljum flokksins, sem í síðustu kosning- að sama reglan gildi í lífi þjóða um var í bandalagi við Sjálf- og einstaklings, að sjálfs er stæðisflokkinn. Erfiðleikar und- höndin hollust. Ákvörðunin um anfarinna ára, sem einkum áttu slit sambandsins við Dani felur rót sína að rekja til aflabrests á enga ásökun í sér í þeirra garð. ] sviði þorskveiðanna og markaðs- Sambandinu við Dani því er felst. erf iðleika opnuðu augu manna í sambandslögunum verður slitið fyrir nauðsyn allsherjar sam- á sínum tíma, en hið andlega og taka til að leitast við að rétta menningarlega vináttu samband við atvinnulífið og bæta hag okkar við þessa frændþjóð er framleiðslunnar. Það var erfitt órjúfandi, sem vinátta okkar við að gleyma gömlum deilumálum hinar aðrar frændþjóðir á Norð- og slíðra sverðin, en eftir lang- urlöndum. ; varandi samninga, yfirveganir Menn munu nú spyrja hvað og athuganir tókst það loks og tekur þá við fyrir ísland eftir í fyrsta sinn var nú mynduð 1943? Við tökum sjálfir utan- þjóðstjórn, sem allir lýðræðis- ríkismálin í okkar hendur. Við flokkar Alþingis stóðu að og verðum að senda úr landi ís-' áttu fulltrúa í. í Ríkisstjórnina lenzka sendiherra, a. m. k. 2 til völdust af hendi Framsóknar- Evrópu og 1 til Vesturheims.; flokksins þeir Hermann Jónas- Þessir menn þurfa að vera vel son, sem er forsætisráðherra. færir og duglegir og hafa stað- og Eysteinn Jónsson, sem er við- góða þekkingu á íslenzku at- skiftamálaráðherra. Af hendi vinnulífi og viðskiftaþörfum. — Sjáljfstæðisífl/bkksins, formaður Þeir fara ekki út í heim til að hans, Ólafur Thors, sem er at- berast mikið á, heldur til að vinnumálaráðherra, og Jakob starfa af dugnaði og af þekk- ] Möller, sem er f jármálaráðherra. ingu að hagsmunum lítillar þjóð-j Alþýðuflokkurinn valdi formann ar. Hvarvetna þess, sem kostur sinn Stefán Jóh. Stefánsson, sem er verðum við að fá íslendinga er félags-málaráðherra. Stjórn- eða fslandsvini til þess að ann- in nýtur stuðnings 45 þing- ast ræðismensku fyrir okkar manna í andstöðu eru aðeins 4 hönd, en augljóst er að þar geta þingmenn kommúnista. Það má lítil laun komið á móti í reiðufé. því telja að nær öll þjóðin standi Enn hefir engin ákvörðun ver- að baki hinni nýju ríkisstjórn. ið tekin opinberlega um örlög Þessi nýja samvinna er tilraun konungssambandsins við Dan- til að ráða fram úr vanda tím- mörku, því að það er utan sam- \ anna og lægja hinar óheillavæn- bandssáttmálans og bundið legu öldur flokkastreitunnar. — erfðarétti, svo sem títt er um Hversu tekst er en óvitað, en eg konungssambönd. Samt eru af-! veit að góðar óskir sannra ís- drif þess á valdi íslendinga lendinga vestan hafs og austan sjálfra og ýmsar raddir hafa fylgja starfi hinnar nýju stjórn- heyrst um það heima að eðli- ar og vonir okkar allra hníga að legt væri að hverfa til hins j þvi að þag megi farsælt verða. forna og fyrsta stjórnskipulags j fslendinga og stofna lýðveldi í KJörorð hinnar nýju sam- formi nútímans og eftir fyrir- j vinnu og samheldni okkar má vel myndum annara þjóða. j vera það, sem eitt skáldið benti Ýmsir munu telja að djarft og okkur á hátíðisdaginn 1. des.: óvarlega sé stefnt í þessum mál- J um, eyjan litla sé að slíta af sér, "Litla þjóð, sem átt í vök að öll sín verndartengsl. En við verjast vertu ei við sjálfa þig að berj- ast." Og enn eru í fullu gildi orð Jóns Sigurðssonar: "Sameinaðir stöndum við en sundraðir föllum við." Mig langar þá enn til að geta nokkurra mála, sem við heima ýmist höfum verið að glíma við eða erum að glíma við. Skáldið og stjórnmálaleiðtog- inn Hannes Hafstein spurði þjóðina eitt sinn fyrir löngu: "Hvað yerður úr þínum hrynj- andi fossum? ; Hvað verður úr þínum flökt- andi blossum?" Við erum nú í okkar daglega lífi að leitast við að svara þess- um spurningum skáldsins og láta rætast hugsjónir þess um hag- nýting kraftsins úr fossanna skrúða. Ýmsum kann að finnast það ilt verk að spjalla fegurð og tign fossanna. En oss er á eldi þörf og afls í óru landi og við höfum á síðustu árum verið stór- tækir í virkjum fossanna. Árið 1918 höfðum við aðeins virkjað um 340 hestöfl, nú er virkjunin 18,500 hestöfl. Virkjanir voru þá 8 en eru nú 40. Rafmagnið var þá um y% miljón kilowatt- stundir og náði til 7—8000 manna, en er nú 19 miljónir kilowattstundir og nær til um 70,000 manns. Stærsta virkjun er Sogsvirkjunin sem lýsir upp Reykjavík og ljær okkur afl til hverskonar iðnaðar. Þar hafa verið virkjuð 10,000 hestöfl. — útreikninga og hefir það alt árum voru sett lög um verka- staðist dóma erlendra sérfræð- mannabústaði. Eru bæjarfélög inga. Hitaveitan verður full- og ríkið skylduð að leggja fram gerð og tekur til starfa í árslok 2 kr. hvort um sig á íbúa hvers 1940. Það verður arðvænlegt bæjarfélags, þar sem verka- fyrirtæki fyrir bæinn og sparar' mannabústaðir eru reistir. Rík- landinu innflutning á 35,000 ið ábyrgist lán bygggingasjóð- smálestum af kolum á ári. — anna og fá verkamennirnir 85 Reykjavík verður þá reyklaus 1 lán út á hverja íbúð, til 42 ára bær. Rafmagnið færir bæjar- með 5% vöxtum. Heil hverfi, búum Ijósið og heita vatnið : verkamannabústaða hafa sprott- | vermir híbýlin. Við eigum næga orku raf- magns og lindir heita vatnsins. Það er hlutverk okkar að leiða þessar gjafir íslenzkrar náttúru inn á hvert heimili. En það land verður að teljast auðugt gjafa sem^á Ijós og yl í allsnægtum fyrir öll landsins börn. ið upp í Reykjavík á undan- förnum 7 árum, eru það alt myndarlegar sambyggingar, í- búðir vistlegar og þægilegar, enda gætu þessar byggingar sómt sér vel í hvaða s.tórborg sem væri. Með lögum frá 1. apríl 1936 var komið á alhliða alþýðu- Þér 8em notið— TIMBUR KAUPIÐ AF THE Empire Sash & Door CO., LTD. Blrgðlr: Henry Ave. East Sími 95 551—95 552 Skrtfstofa: Henry og Argyle VERÐ - GÆÐI - ÁNÆGJÁ ,tryggingum. Þær ná aðallega Tími minn er takmarkaður svo j tfl slysatrygginga, sjúkratrygg- að eg verð að leitast við að fara inga og e]li og örórku-trygginga. fljótt yfir sögu. Mig langar að ! Aflir verkamenn nema þeir sem minnast lítillega á menta- og I vhma við landbunað eru trygðir skólamálin heima. Skólaskylda I gegn s]ysum og greiða vinnu. barnanna hefst við 7 ára aldur og helst til 14 ára aldurs. Kensl- veitendur iðgjöldin. Þeir sem verða frá vinnu vegna slysa fá an er algerlega ókeypis fyrir 01] |goldnar 5 kr. á dag og læknis börn, ríkið og bæjar- og sveita- kostnað. Alger Örorka er bætt félög greiða laun kennara~og með 6j000 kr Eignir slysa annan kostnað við kensluna. — Þetta á einnig við um alla aðra ríkisskóla frá barnaskóla í Há- skóla. Víða til sveita þar sem strjálbýli er mikið er ókleift að hafa sérstakt skólahald, en búnaði eða 35.8% þjóðarinnar. Þótt miklar breytingar hafi átt sér stað.á sviði landbúnaðar eru þær þó mun stórfeldari á sviði sjávarútvegsins. — Þar má segja að bylting hafi gerst. Frá landnámstíð geta talist þrjú tímabil í sögu útvegsins. Fyrsta tímabilið nær alt fram til ársins 1800 — þá þekkjast aðeins opn- i ir bátar. Þá kemur tímabil Inítjándu aldarinnar. Þá koma skúturnar. Loks er síðasta tímabilið frá byrjun þessarar aldar, þá koma til sögunnar tog- ararnir, stórtækustu veiðitæki nútímans. Þjóðin tekur þá að sækja á djúpmiðin, afli og af- rakstur útvegsins vaxa svo gíf- urlega að segja má að bylting til þeirra sveita þar sem sjúkra samlög eru stofnuð. Allir greiða kennari-ferðast þa um sveitirnar +•, u . -, „*..». • ,, , . , , . ., , til þeirra akveðið g.iald a man- og kennir a heimilum barnanna. í Reykjavík og ýmsum öðrum tryggingasjóðs eru nú unj IY2 o., ', . . ., ,, , verði í atvinnulífinu. Hinn Sjukratryggmgar na tal allra í 1 storallkni atvinnurekstur verður kaupstoðum og^kauptunum og | undirstaða framfaranna á þess. kaupstöðum hafa á síðustu árum verið reistir veglegir barnaskólar með öllum nýtízku þægindum. Ríkið sér nú um útgáfu náms- bóka til barnafræðslu og fær hvert heimili bækur eftir þörf- um gegnum árlegu gjaldi, 7 kr. Þaðan getur Reykjavík, Suður- á heimiii. Barnma'rgar fjöl- landsundirlendið alt, Hafnar-; skyldur þurfa því ekki að gjalda fjörður og Vestmannaeyjar fengið meir en nægilegt rafmagn nú og óhætt er að auka neysluna, því að alls er unt að virkja í Sog- inu einu 100,000 hestöfl. Aðrar stórar virkjanir eru á Akureyri, ísafirði og á Blönduós. En raf- meir fyrir námsbækur en fá- mennar fjölskyldur. Úr barna- skólunum geta unglingar ymist farið í gagnfræðaskólana, sem nú eru 8; í öllum kaupstöðum landsins eða í alþýðuskólana í sveitunum. í þessum skólum er hestafla. Hin spurning sú: skáldsins var "Hvað verður úr þínum flökt- andi blossum?" ísland hefir ætíð verið landið ísa og elda. En hvernig finst ykkur, háttvirtu tilheyrendur, hljóma sú setning að hitinn sé ein hin mesta eign íslands. En þetta er nú samt að rætast, hitinn er einn hinn mesti fjársjóður okkar, það er að segja eldfjallalandsins. Snorri Sturlu- son kunni að nytja laugina í Reykholti. Nú hitar heita vatn- ið í Reykholti skólann þar og staðarhús, og nær allir hinir nýju alþýðuskólar sveitanna hafa nægan og óþrjótandi hita úr nærliggjandi laugum. í gróð- urhúsum víðsvegar um landið er ræktað grænmeti, hin fegurstu blóm og suðrænar drífar. Gróö- urhúsin voru fyrst bygð 1923, en ná nú alls yfir um 65 þúsund ferhyrningsfet. Fyrir nokkrum árum var heitt vatn úr þvotta- laugunum leitt til Reykjavíkur og hitar nú upp hinn nýja stóra barnaskóla, sundhöllina nýju og glæsilegu og hverfið þar í kring. En Reykjavík er nú með stór- kostlega ráðagerð á döfinni, að hita upp hvert einasta hús í höfuðstaðnum með heitu vatni. Jón heitinn Þorláksson lét, þeg- ar hann var borgarstjóri, bæinn kaupa vatnsréttindin á Reykj- um í Mosfellssveít. Var þá lítið vatn enn fundið. Síðan hefir vatnsins verið leitað og nú þegar fundist nægilegt til að hita upp allan bæinn, eða um 200 lítrar vatns á sekundu. Verk þetta kostar um 6V2 miljónir króna og er nú fengið lán í Danmörku til þess. fslenzkir verkfræðingar höfðu gert allar teikningar og uði, í Reykjavík t. d. 4 kr. og hljóta í staðinn ókeypis læknis- hjálp og sjúkravist. Þeir sem hafa yfir 4,500 kr. skattskyldar tekjur verða þá að greiða tvö- ari öld, því að þaðan kemur aíl þeirra hluta sem gera skal og ís- lendingar bera oftast gæfu til þess að fjármagninu fylgja auknar framfarir á sviði fram- leiðslu og-þjóðfélagslegra um- bóta. Frá því að láta smíða einn nýtízku togara árið 1907 eignast ^^íí:^^1 o0^^?8^™*? I íslendingar yfir 40 fullkomin skip. Jafnframt togurum f jölg- ar línuskipum og vélbátum. Nú mun láta nærri að íslendingar eigi um 36 togara, 30 línuskip og 300 vélbáta, auk um 700 smærri mótorbáta. Að smálestafjölda greiða hvort sín 25% til trygg inganna, þó ekki yfir 9 kr. á mann. Til elli trygginga gjalda allir menn 16—67 ára frá 5—7 kr. á ári eftir búsetu, auk l'. af skattskyldum tekjum og munu ellitryggingar geta tekiði^ aflur veiðiskipaflotinn nú um magn eigum við í ríkulegum j minst tveggja ára nám og eru mæli og gætum vel miðlað öðrum i þar kend öll almenn fræði. í þjóðum, þegar hugvit mannanna j alþýðuskólunum, sem flestir eru hefir gert rafmagnið að útflutn-lreistir á heitum stöðum, það er ingsvöru, því að í fossum íslands j að segja í nánd við hverahita, býr kynjakraftur 4 miljóna er lögð áhersla á íþróttir og verkleg fræði, til að undirbúa æskuna undir þátttöku í fram- leiðslulífi þjóðarinnar. Þeir sem stunda vilja sérnám fara ýmist hinn langa mentaveg í annan- hvorn mentaskólann, í Reykja- vík eða á Akureyri, Ijúka þar stúdentsprófi, og halda síðan á Háskóla íslands eða til fram- haldsnáms við erlenda háskóla, einkum í verkfræði, hagfræði og óðrum alþjóðlegum sérgreinum og vísindum. Nú eru um 130 stúdentar erlendis, en 250 hérna. Aðrir námsmenn geta lagt leið sína í bændaskóla sveitanna, sjómannaskólann í Reykjavík, iðnaðarskóla bæjanna eða verzl- unarskólana í Reykjavík og ungu stúlkurnar léita sumar, eða eru sendar, í kvennaskólann. Við höfum nú lokið við að reisa mjög veglega og myndarlega há- skólabyggingu. Er þar rúm fyr- ir mörg hundruð stúdenta, bygg- ingin mjög tíguleg og hin mesta bæ.jarprýði fyrir Reykjavík, og allur aðbúnaður kennara og nem- enda eftir fylstu kröfum tímans, enda hefir hún kostað um l1/^ milj. króna. — Útgjöld ríkisins til mentamála hafa farið mjög vaxandi á undanförnum árum. Árið 1905 greiddi ríkissjóður til mentamála um 1400 þús. kr. — Árið 1915, 364 þús. kr. — 1924 1. milj. 370 þús, en nú um 2 milj. 100 þús. — Námsfúsir og framsæknir hafa íslendingar jafnan verið og það er von okkar að þjóðfélagið geti ætíð risið undir því, að greiða hverju landsins barni, sem hug og hæf i- leika hefir til, brautina fram til þeirra menta, sem það bráir. Eg vil þá geta nokkurra menn- ingarmála á sviði þjóðfélags- til fullra starfa árið 1948, en þangað til eru gamalmennum goldin ellilaun. Þá vil eg víkja nokkuð að at- vinnumálunum. Aðal þættir at- vinnulífsins eru nú sem fyr land- búnaður og sjávarútvegur. — Landbúnaður hefir tekið mikl- um breytingum undanfarna ára- tugi, ræktunin stóraukist og vél- arnar víða komið í stað manns- aflans. Árið 1900 voru ræktuð tún á íslandi um 18,000 hektar- ar, en nú er þetta tvöfalt og hefir töðufengurinn einnig tvöfaldast. Búpening hefir einnig fjölgað. Árið 1900 áttu íslendingar 30,000 — og á honum vinna um 7000 manns. Aukningu skipa- stólsins hefir auðvitað fylgt aukning framleiðslunnar, og má nú telja að árleg fiskframleiðsla íslendinga sé 600 milj. punda. Samkvæmt tölum alþjóða skrif- stofu fiskiveiða framleiða Þjóð- verjar álega um 15.4 pund af fiski á mann; Frakkar um 24.2 pd. af fski á mann; Englend- ingar 44.1; Norðmenn 815.8; fslendingar 5104.5 pund af fiski á mann. Þrátt fyrir mikla erfiðleika undanfarin ár, viðskiftahömlur 23,600 nautgripi en 1937, 37,600, \ °« ^eiðsluvandræði ogenda þótt sauðfénaður hefir á sama tímalj" aðal viðskiftaland okkar. aukist úr 469 þús. í 654 þús.,'SPann' hafl lokast, hefir okkur enda eiga íslendingar miklu ætlð tekist að koma framleiðsl- fleira sauðfé á mann en nokkur j unni a markað- Við höfum orðið þjóð á norðurhveli jarðar. !að Jeita 2 n^ar attlr eins °« til Suður-Amenku og Cuba. En við þurfum nú og erum nú að onnur Jarðræktarlögin, sem sett voru 1923" hafa mjög aukið ræktun og aðrar búnaðar framkvæmdir. 0amkv. þessum lögum veitir ríkið verðlaun fyrir ýmsar bún- . aðaframkvæmdir og nema þaulinum nyjum hl öruggs markað- árlega um V, milj. króna. « l Ameriku- " " Utflutningur Árið 1936 voru sett lög um' sJavarafurða eru venjulega um oO'.f af öllum útflutningum, enda breyta um verkun fisksins og næsti sigur okkar á sviði sjávar- útvegsins verður að koma fisk- nýbýli og samvinnubygðir. — Samkv. þeim styrkir ríkið ný- býli í sveit með 3500 kr. fram- lagi og tryggir lán til bygging- anna. Svipaðir styrkir eru einn- ig veittir til samvinnubygða, þ.e. sambýla í sveit. Framlög ríkií- ins til landbúnaðar hafa stór- aukist á undanförnum árum, þau voru árið 1900, 42,300 kr., 1920, 346 þús. kr. en 1935, 1 milj. 837 þús. kr. tíma aukist úr 2.2 milj. kr. í 7.7 milj. kr. — Það hefir greitt mjóg fyrir framleiðslu og út- fluthingi að tekist hefir sala á frystu kjöti í stórum stíl, eink- um til Bretlands. Það er talið að legra umbóta. Fyrir nokkrum um 39,000 fslendingar lifi á land- hefir þetta aukist úr 6.2 milj. kr. um aldamótin í 50—60 milj. kr. eftir. árferði. Síldarveiðarnar hafa tekið mjög örum vexti undanfarið og má heita að þær hafi útrýmt öllu atvinnuleysi yfir sumartím- ann. Einkum hefir síldariðnað- urinn aukist og eigum við nú margar nýtízku verksmiðjur. Sú nýjasta vinnur úr 3 miljónum Framleiðsla landbúnaðarins ' punda af síld á sólarhring. hefir tekið geysilegum stakka- j Á sviði verzlunar hafa fslend- skiftum og aukist stórlega á ingar á þessari öld unnið það seinni árum. Verðmæti hennar J þrekvirki að taka hana að öllu var áætlað árið 1900 um l\'-> jleyti úr hóndum Dana og annara milj. kr., árið 1910, 9.3 milj. en I útlendinga og í eigin hendur. Er 1930, 22.2 milj. og 1937, 29.3 jþað geysilegt fé sem þjóðinni milj. kr. Útflutningsverðmæti j hefir sparast á þann veg, því að landbúnaðarins hefir á sama viðskiftavelta þjóðarinnar er ó- trúleg miðuð við mannfjölda eða um 110—130 miljónir króna ár- lega. Bættar samgöngur greiða og stytta leiðir viðskiftanna. Tal- sambandið við útlönd gerir okk- Frh. á 8. bls.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.