Lögberg - 09.08.1900, Blaðsíða 2

Lögberg - 09.08.1900, Blaðsíða 2
LÖOBERÖ, FIMMTUDAUINN 9. ÁGÚST 1900. Umbætur á landtöku- lögunum. Afturlialds-málgögnin, „stór og pm4", liér í bænum látaekkertógert til þðss að sverta innanríkisráðgjaf- ann, Mr. Sifton, í augutn lesenda ninna. það er gömul og ný regla afturhaldsmanna að ófrægja mót- stöðumenn sína, og þá ætíð mest, sem á einhvern hátt skara fram úr. Tioynslan hefur kent þeim það, a^ ef hægt cr að komast upp í milli frjálslyndra kjósenda í landinu og leintoga þeirra, þá er • hjörninn unninn. það er rétt og sjálfsagt fyrir 088 að líta samvizkusamlega eftir frammistöðu vorra opinberu manna, og ef vér komumst að þeirri niður- stö*u að þeir hafi staðið illa í stöðu sinui, þá er sjálfsagt að velta þeim úr sessi við fyrsta tækifæri. En Liidir eDgum kringumstæðum meg- um vér byggja alit vorta frjálslynd- uin stjórnmálamönnum á þeim blöð- utn, sem haldið er úti í því skyni að ófrægja þá. Vér verðum að byggja álit vort á eigin rannsi'kn; vérverð- um að athuga starfa þann, sem þeir hafa af hendi leyst, og sjá síðan með samanbuiði.hvort þeim befur farnast betur eða verr en fyrirrennurum þeiira. Hafi þeim farnast verr, þá er sjálf'sagt að svifta þá ráðsmensku ) eiria, en hafi þeir gert betur, þá er sjálfsagt að treysta þeitn framvegis, bvað svosem afturhaldsblöðin segja. Ef vér tökum það fyrir góða og gilda vöru, sem afturhaldsblöðin sfgja um Mr. Siftoti, þá er lítill vafi á að hann hefur verið Manitaba mjög óþarfur maður; en ef vér gæt- um þcss hvað Mr. Sifton hefur gert lyrir hið mikla Norðvesturland á næstliðnum 4 árum, þá kemur alt annað í ljós. Ef vér berum gjorðii Lans saman við gjörðir fyrirrennara l.ans, þá munum vér btátt sjá, að vér höfum grætt mjög stórkostlega á skiftunum. Gætum að, rétt til dæmis, hvaða hagur mönnum er að breytÍDgum þcim, sem hann hefur b.ngið þingið tiJ að gera álandtöku- Uigunum, hvað miklu þægilegra nú er til dæmis fyrir bændasyni að eignabt heimilisréttarland heldur en r.ndir gamla afturhaldsstjórnar-fyr- irkomulaginu. þeim lesendum vor- tiin til fróðleiks, sem breytingarnar (iu tf til vill lítt kunnar, setjum vér hér stutt yfirlit yfir breytingar þessar og umbætur. STJÓKNARLÖNDIN. 1. Með því að fœra skrifstofur Commis8Íoner of Dominion Lands (umboðsmanns stjórnarlandanna) frá Winnipeg til Ottawa, hala verið sparaðir $8,000 á ári. Uudir gömlu stjfJrninni afhentu allir innrl.-um- boðsinenu aðal-umboðsmanni í Win- nipeg allar skýrslur sínar til sam- bands-stjómarinnar. Öllum vanda- málum varð engu að ,s*iii- að skír- skota til Ottawa, er einatt orsakaði tímatöf og óþægindi, og var í raun- inni ekkeit annað en tvíverknaður, í stað þess að snúa sér beinb'nis til Ottawa, eins og nú er gert. það leyndi sér ekki, að skrifstofur um- lKjðsniannsins í Winnipeg voru ekk- ert annað en kostnaðarauki, sem 6- mögulegt var að réttlæta. þess vegna lét Mr. Sifton hætta við skrifstí fuinar í Winnipeg og færði 3 eða 4 skrifstofuþjóna, með allar bækur og skjöl, á aðal-skrifstofurn- ar í Ottawa, þar scm alt verkið er nú unnið. 2. Nýbyggjari, sem hefur áunnið sér tilkall til annars heimilisréttar- lands (Second Homestead), getur uppfylt heimilisréttar-skyldur sínar heima á sínu fyrra heimilisréttar- landi. l>að var álitið ósanngjarnt, þegnr manni var veitt leyfi til ann- ars lieimilisréttar, að neyða hann til þess að byggja íbúðarhús, að þarf- lausu, fáa fabma, eða þó lengra væri, frá af al-heimili sínu — sérstaklega þegar gamla stjórnin leyfði mörg- um að taka heimilisrétt ií pre-empt- ion-landi sínu. — þess vegua ákvað stjrtrnardeildin það, að maðtir skyldi fullnægja skylduni á síðara heimil- isréttarlandi með þvi, að búa á hinu fyrra. 3. Nýbyggjari getur uppfylt heimilisréttar-skyldur sínar með því að búa hja foreldrum sínum, eða öðruhvoru þeirra, ef þau búa í 'ná- s^renninu. Er slíkt meira en lítill hægðarauki fyrir marga menn, sem taka sér land nálægt fólki sínu. þeir geta þannig eignast land án þess að búa á því, ef faðir þeirra eða móðir búa á landi. Auðvitað verða þeir að uppfylla allar aðrar skyldur. 4. þar sem heimilisréttarlandið, seru um er beðið, er 80 ekrur eða minna, hefur innskriftargjaldið ver- ið minkað úr $10.00 niður i $5.00. 5. þegar menn taka siðari heim- ilisrétt ú pre-emption-landi sfnu,hef- ur só breyting verið gerð, að í stað 40 ekra plægðra er nú einnngis krafist hinna vanalegu heimilisrétt- ar umbóía, (i. Fyrrum urðu menn, til þess að fá sfðari heitnilisrétt, að hafa skrif- að sig fyrir landinu fyrir 2. júnf 1886. Nú geta menn aftur á móti íengið síðari heimilisrétt ef þeir geta sýnt það, að þeir hafi uppfylt heim- ilisréttar-skyldur á landi fyrir 2. júní 1#89, hvort sem þeir hafa skrif- að sig fyrir landinu eða einungis búið á því og gert hinar ákveðnu um- bætur. Nú eru menn ekki heldur útilokaðir frá síðari heimilisrétti þó þeir væri ekki orðnir brezkir , þegn- ar fyrir 2. júní 1889. 7. Lönd, sem seld höfðu ver- ið og gengið hafa aftur inn til stjórnarinnar, geta nú aftur fengist td eignar, með því þau cru nú boðin sem heimilisréttarlönd, eða hafi einhver áður fyrirgert heimilisrétti sínum, þá getur hann fengið þau keypt á $1.00 ekruna ef hann gerir heimilisréttar-skyldur á því. þessi breyting var gerð til þess, að menn gæti átt kost á að eignast til ábúðar alt hið mikla land, sem selt var á árurium 1880—1883, og sem fjsr- glæframenn höfðu að eins borgað lítilræði uiður í. Mikið af Iöndum þessum hefur nú verið tekið sem heiniilisréttarlönd. Samkvæmt lög- um má maður ekki hafa nema eitt heimilisréttarland, og fjölda margir, sem gjarnan vildu eignast lönd, höfðu á einn eður annan hátt fyrir- gert heimilisrétti sfnum. Slíkum mönnum var þannig gefinn kostur á því að eignast aftur land með því að borga þetta lítilræði, $1.00 ekruna, meðþví móti að uppfylla á því allar heimilisréttar-skyldur. Auðvitað nær kostaboð þetta til þeina einna, sem byggja á íöndunum og gera þau að að heimili sínu. (S. Jafnvel þó útsæðisskuld hvíli á löndunum, er bændum veitt eign- arbréf fyrir þeim ef þeir æskja þess; að eins eru þau látin bera það með sér, að útsæðisskuld hvíli á landinu. 9. Samkvæmt tillögu innanríkis- ráðgjafans ha'a lög verið samin.sem Ieysa alla þá undan ábyrgð sinni, er gengu í ábyrgð fyrir útsæði, er nýbyggjum í Norðvesturlandinu var veitt á árunum eftir 1885. þegar gamla stjórnin lanaði útsæðið um árið, þá tók hún ekki einungis veð hjá láutakendum sjálfum, heldur varð hver lántakandi að fa tvo ábyrgðarmenn. Ábyrgð þessi, ekki að eins lántakenda heldur einnig ábyrgðarmannanna, hvíldi eins og skuld á löndum þeirra. þetta hefur verið ábyrgðarmö'nnunum einkar ó- þægilegt og í mörgum tilfellum bagalegt, þar eð þeim hefur, vegna ábyrgðarinnar, verið ómögulegt að fá fullkomið eignarbréf í'yrir lönd- um sínum. Afleiðingin af breytingu þessari er sú, að einungis lönd þeirra, sem lánið fengu, standa fyrir skuld- inni, en lönd ábyrgðaimannanna verða laus þegar lántakendurnir sækja um eignarbréf eða hafa upp- fylt heimilisréttar-skyldur sínar Með þessu fyrirkomulagi losaafc fjöldi bænda undan ábyrgð, sem á löndum þeirra. hefur legið, og geta fengið fullan eignarrétt fyrir lönd- um sínum úr þessu, án þess eina og var undir gamla fyrirkomulaginu, að verða fyrst að borga annara manna skuldir. 10. Umboðsmenn stjórnardeildar- innar í nágrenninu geta nú veitt gildandi leytí til þess, að maður geti látið aðra taka land fyrir sína hönd, í stað þess að verða að fá slíkt leyfi foi aðal-skrifstofunni eins og varð að gera undir gamla fyrirkomulag- inu. 11. þeim til hægðatauka, sem búa langt í burtu frá landskrifstofun- um, hafa auka umboðsmenn verið settir í hinum ýmsu bygðarlögum, er hafa fullkomið umboð til þess að veita móttök.u beiðni um landtöku, eignarbréf fyrir löndum, heyleyfi, viðarhöggsleyfi, o s. frv., og sparar slíkt monnum bæði tíma og kostn- «að. Sambandsstjórnin setur um- boðsmenn þessa þeim til hægriverka ' er búa í mikilli fjarlægð við skrif- stofur þær, sem þeir annars þyrftu að snúa sér til Fyrirkomulag þetta hefur geðjast mjög vel, bæði þeim, sem lönd hafa tekið, og öðrum, sem í ýmsum tilfellum hafa þurft að snúa sér til umboðsmanna stjórnar- innar. 12. Undir gömlu lögunum voru skólalöndin seld við opinbert upp- boð með þeim skilmSlum, að fimt- ungur verðs varð að greiðast út í hönd og afgangurinn í fjórum árleg- um af borgunum með ö prct. vöxtum. Lögum þessum hefur verið breytt þannig, samkvæmt bendingu innan- ríkisráðgjafans (Mr. Siftons) uni að gefa þeim bændum frjálslegri og að- gengilegri kjör, sem vilja eignast skólalöndin, að nú m& borga löndin í tíu árlegum afborgunum í staðinn fyrir fimm eins og áður var. Breyt- ing þessi gerir mörgum mögulegt að eignast lönd þessi, sem annars hefðu orðið að fara þeirra á mis. 13-. Nýbyggjar, sem ckki hafa nægilegt skógarhögg á löndum sfn- utn, geta fengið leyfi til að höggva allan niðurfallinn við, af hvaða stærð sem er á stjdrnarlandi, sem útheimt- ist til eldiviðar og húsabyggingar. 14. Ákvarðanir til þess að fá við- arleyfi til opinberra byggingar, eða til annars í þvf sambandi, hefur verið fært fram úr 1,800 fetum í 3,000 fet. 15. Skógarhöggsleyfi hafa verið gefin út í Manitoba og Norðvestur- landinu til nauðsynlegra afnota handa nýbyggjum. Leyfi til þess «ð selja viðinn er ekki veitt. 16. Landtakendur í British Col- umbia hafa fengið Ieyfi til skógar- höggs á löndum sínum, nema þar sem skógarhögg hefur áður leyft verið. þetta er ekki lítill hagur fyrir bændur í British Columbia, er á þann hátt fá hvöt til þess aö ryðja lönd sfn, sem þá jafnframt verða þeirra lögleg eign. HEV. 17. Akvarðanir hafa verið gerðar til þess, að gefa engum hejdeyfi fyr en bændur hafa fengið alt það hey- leyfi, sem þeir við þurfa. BEITILAND. 18. Reglur hafa verið samþyktar, sem eru samhljóða öllum reglum við- víkjandi beitilandi f stjórnarlöndum, f British Columbia, og sem hafa ver- íð sniðpar eftir reglum fylkjanna. Breytingar þessar voru gerðar sam- kvæmt beiðni fjölda manna. Ul'l'þUUKUN. 19. Uppþurkunar-reglurnar voru lagaðar eftir alþýðuhæfi til ,þess að minka kostnað. Ákveðið var, að uppþurkuð lönd skyldu seljast fyrir vana verð, að viðlögðum kostnaði við uppþurkun, er aldrei skyldi nema minna en $1.00 á ekruna. Ennfremur var askilið, að leyfi skyldi veitast til þess aðleggja upp- þurkunarskurði yfir skölalöndin. KOL. 20. Leyfi til kolatekju til heimil- is afnota nær til skólalanda, engu síður en til stjórnarlanda. Mrs. Winslow's Soothing Syrup. Er Kamnlt og jeynt htllsnbótarlyf iem í meint en 50 ár hefar verio brúkad af mllliónim mædrn handa bornum þeirra á tanntökiinkeidinn. I>a<l gerlr barn- ií* rólegt, mýklrtannholfiid, dregnr íir bölgu, eyðir sniíla, læknar uppþemb:i. or )»t;lltgt á brai^ð og bezta lækning vlð nlourpii.i Selt iollnmlyfjabúd- umíheimi. 25 centa flaskan. Bidjfá nm Mrs. Win. •low's Sootlilag Syrup. Bezta medalio' er mæáur geta fengid banda börnum á tanntoktimanum. Tíie Allir Vilja Spara Peninga. Þegar þið þurflð skó bá komið og verzlið viö okkur. Við höfnm alls konar skófatnað og verðið hjá okk ur er lægra en nokkursstaðar bænnm. — Við höfum Sslenzkan verzlunarþjón. Spyrjið eftir Mr. Gillis. The Kilgour Rimep Co„ Cor. Main & James Str., WINNPEG TTMTIOIV BRAUÐ. 'tBSSr' M Kaupid Kisi Aunab Braud Ucfur Stona IMerki :rÁ>; BanRrupt Siock Buylng Companu Cor. Main & Rupert St. Næstu dyr fyrir sunnan Brunswick W. J. BAWLF, SKLUB VinocVindla Æskir eftir viö- skiftum yÖar. Exchange BuildÍÐg, 158 Priricess St Telefón 1211. '%***/%%' ALT AF FYRSTIR 1000 por af Karlmannaskom Gefins. Til þess að létta af oss vörubirgðum af karlmannafatnaði, höfum vér afráðið að gefa^ karlmannaskó með hverjum fatnaði sem keyptur er fyrir $6.00 og þar yfir, Vér höfum selt meiri föti sumar en nokkur önnur verzlun i bæn- um, og viðskiftavinir vorir eru ánægðir með kaupin. k meðan kaupendur fá gjafir með vörum sem þeir kaupa er sðlu- verðið nákvæmlega hið sama og áður. Vér hðfum mikið af innfluttum karl- manna Tweed fðtum á $6.00, einnig gott úrval á $7.50, $8.50 og $9 75. Gott par af skóm ókeypis með hverjum klæðnaði. Vér höfum agæt ensk Serge-föt á $6, $8.50 og $9.50 með góðu pari af skóm f kaupbæti. Skórnir sem vér gefum eru fyrir- myndar skór: Box Calf, Bal og Congress, Dongola Bal og Congress, Vér höfum selt ogrynni af samslagg skóm á $1.85. Ef þér viljið fá betri skð þá einungis borgið þér mismuninn og fáið að gjöf $1.85 af verði þeirra. Einungis 14 daga Á meðan vér látum fölk fá gjafir með því sem það kaupir, ætlum vér að selja öll vor karlmanna sumarnærföt fyrir 25 cents fatið. Vanaverð 80c., $1.00og $1.50 alfatnaourinn. 20 tylftir af rönd- öttum kvennmanns-millipilsum á 95c, vanaverð $1.50. — 10 þúsund karlmanna- ¦kyrtur, sem vanalega kosta 75c, $1.00 $1.25, seljast núá55c — 500 ullar-ábreið- ur á $1.85, $2.25 og $.75 parið. — Kvenn- manns-bolir er kosta 50c, 75c. ogíl.00 verða gefnir fyrir 25c. — 40 centa undir- buxur fást fprir lOc. Gleymið eigi að sala þessi varir að eins 14 daga. Gefum Ked Trading: Stamps. Við kaupum og seljum fyrir peninga út í hðnd. |i^~VerÖinu skilað aftur ef vör- urnar líka ekki. The BANKMPT BUYING CO. NORTHERN PACIFIC-- RAILWAY ^^r* ^^r» ^^r* Til St. 3 Lia.1 POIÍB »-u.l-u.«iXa. til staSa Austur og Suilur. Itl ^utte ^tttjkaiw «§eattle Iscoma ^ortlaitii Califorrtia Japatt (Ehina ^laaka ^lonbike éxtnt §xitmn, . . . ^frtca. Fargjald með brautnm í Manitoba 3 cent á míluna. 1,000 mSlna farseðla bæk- ur fyrir %% cent á míluna, til söln hjá cll- um agentum. Nýjar lest'r frá hafi til hafs, „North Cost Limited", beztu lesiir í Ameriku, hafa verið settar í gang, og ern því tvær lestir á hverjum uegi bæði austur og vestur. J, T. McKENNEY, City Passenger Agent, Winnipeg. H. SWINFQRD, Gen. Agent, Winnipeg. CHAS. S. FEE, G. P. & T. A„ 8t. Paul. NorthpPD Paeifie By. Sainan dregin áætlun frí Winnipeg MAIN LINK. Moiris, Knierson, St. Paul, Chicago, Toronto, Montreal . . . Spokane, Tacoma, Victoria, San Francisco, Fer daglega 1 $f e. m. Kemur daglega 1.3O e. m. PORTAGK BRANCH Portage la Prairie og stadir hér i milli: Fer daglega nema i sunnud, 4.3o e.m. Kemur:—manud, miðvd, fost: 11 69 f m ?riðjud, Bmtud, laugard: 10 35 f m MORRIS-BRANDON BRANCH. Morris, Roland, Miami, Baldur, Belmont, Wawanesa, Brandon; einnig Souris River brautin frí Belmont til Klgin: Fer hvern Mánudag, M'dvÍKud og Föstudag 10.45 f. m. Kemur hvern fridjud. Fimmt j og Laugardag 4.3o e. m. CHAS 8 FKK, G P and T A, St Paul H SWINFORD, General Agent Wmnipeg Canadian Paeific Bailway Time ible. Montreal, Toronto, New Yoik & east, via allrail, daily........ Owen Sound.Toronto, NewYork, east, via lake, Mon.. Thr.,Sat. OwenSnd, Toronto. New York & east, via lake, Tues.,Fri..Sun.. Rat Portage, Ft. William & Inter- mediate points, daily ex. Sun.. Portage la Prairie, Brandon,Leth- bridge.Coast & Kootaney, dally Portage la Prairie Brandon & int- ermediate points ex. Sun..... Portagela Prairie,Brandon,Moose Jaw and intermediate points, dally ex. Sunday............ Gladstone, Neepawa, Minnedosa and interm. points, dly ex Sund Shoal Lakc, Yorkton and inter- mediate points... .Tue,Tur,Sat Shoal Laká, Yorkton and inter- mediate points Mon, Wed. Fri Can. Nor. Ry points.....Tues. Thurs. and Sat.............. Can. Nor, Ry peints......Mon, Wed.andFri............... Gretna, St. Paul, Chicago, daily West Selkirk. .Mon., Wed., Fri. Wcst Selkirk. .Tues, Thurs. Sat. Stonewall.Tuelon.Tue.Thur.Sat, Kmerson.. Mon. Wed. and Fri. Morden, Deloraine and iuterme- diate points.....daily ex. Sun. Glenboro, Souris, Melita Alame- da and intermediate points daily ex. Sun............... I'rince Albert......Sun., Wed. Prince Albert......Thurs, Sun. Kdmonton Mon,Wed.,Thur,Sun Edmonton. Sun.,Wed,Thur,Sat 565 0% 567 Maín Street. LV. 21 5O 2l lO 8 00 7 15 19 10 8 30 8 30 8 30 7 16 14 Io 18 30 12 2o 7 40 7 30 8 «0 7 15 7 \í AR. 6 30 6 3° 18 00 20 2o i2 1* i9 lo 19 «° 19 1° 2l 20 I3?í Io 00 18 S0 17 1° 2o 2° 17 3° 21 *> 21 2° W. WHYTK, Manager, ROBT. KERR, Traffic Manage'i

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.