Lögberg - 30.03.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 30.03.1905, Blaðsíða 1
C~*~' S30.00 "1 Þær t rist. } Kosta stál eldastór með sex eldholum. Þær brenna bæði við og kolum. TvöfoM kola Stór bökunarofn úr stáli. Anderson & Thornas, 538 Main Str. Hi>'<1w»r». Telephono 339. - ^,V- . .. W. T7XC A.X-TJ ÍW X3SB XX7IKC ViB erum al\eg nýbúnir að fú fyrstu sendingrroa' af ýmsum vðrum úi alumfaijui tilbúnum í Cana- da, sem við getum selt hálfu óuýrara eu sajTK*-?T- ar vörur áður kostuðu Skoðið þær Anderson & Thomas, 638 Main Str. IIardware, Teleph,one 33 •. < 538Main 18 AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, 30. Marz 1905. nr. ia Fréttir. ir eða fátækir. Og rrieð því sjúkra-' sjálfa sig, og sú líknarstarfsemi með höndum, gæti sanngjarnlega ep verjð blindur, en að öðru lcyti eins og gengur eru ekki allir á eitt húsið er ahncnn stofnun scm á ætti öllum að vera ljúf. Htlu öðru bvggir tilveru sína oer I Skýrslan sýnir, að þó töluvert A fimtudaginn 1 siðustu viku i •¦.* *> .,«,,. , ., . , var sprengikúlu kastaö út um VIÍ5hakf «> frjalsum fjarframlög- fe hafa Islendmgar lagt ttl stofn- glugga í Warsaw á Póllandi og umj þá ættu sem flestir — helzt unarinnar á árinu, en stimdum kom hún niður í hóp hermanna og ( allir — fyjkísbúar aö álíta það hefir það þó verið mcira. Fiinni lögregluliðs, scm var á gáhgi þar j skyldu sína, oig hafa ánægju af' tslendingar: A. S. Bardal, dr. ó. úti fyrir. Sex af hermönnunum og tvcir' lögregluþjónar urðu fyrir liættulegum ávcrkum. Sá, cr kúl- unni henti, komst undan. Eitt hundrað tuttugu og átta skóla- svcinar voru sama daginn teknir fastir í W'arsaw fyrir óspcktir. Skipifl, scm Peary ætlar sér að fara- á i norðurskáutsleit næsta sumar er nú fullsmíðað. Er það hið fullkomnasta skip, sem hingað til licfir verið smíðað til slíkra ferða, og betur útbúið til að mæta hættunum og torfærunum í norð- urhöfunum en skip annarra norð- urfara hafa verið. Skipið kostar á annað hundrað þúsundir dollara með öllum útbúnaði. A undan- farandi norðurferðum Peary's hafa aðal-örðttglcikarnir.sem hann hefir átt við að striða, vcrið í því innifaldir að hann hefir verið slit- inn út úr öllu sambandi við um- heiminn um löng tímabil og honum þarinig verið ómögulegt að láta vita um hvað sig skorti til þess að geta haldið áfram. Nú á að yf- irstíga þá örðugleika með Mar- coni-skeytum. Bæði ætlar hann að hafa á skipi sinu fullkominn út- túnað til slíkra skeytasendinga,og þar að auki rcisa á tveim stöðnm norður frá stöðvar, til þess að scnda út frá og tak.a við þráðlaus- um skeytasendingum. Er Peary þess fulltrúa, að Marconi-skeytin séu svo mikilsvcrð hjálp á þessu fcrðalagi, að með þjeirra tilstyrk gcti honum auðnast að leysa af hendi sitt mcsta áhugamál: að finna norðnrskautið. vænzt þcss að Winnipeg-íslcnd- 1 ingar sýni þessu máli,—scm fyrir þá er starfað,-þann sóma að sækja fundi þá sem boðaöir eru til að ræða málið. l'*yrir nokkuru síðan var fund- nr haldinn i sama skyni. Ef dæma því, að. láta eitthvað ofurlítið af Björnsson, Thomas 11. Johnson hcndi rakna. Eftir tekjum stofn- | Gísli Ólafsson og Jón J. Vppni skal áhuga fólks í þessu máli eftir unarinnar fer það eðlilega að hvað 'nafa gefið $10 hver þeirra og tekið því hvernig það sótti þann fund, íniklu Ieyti stofnunin getur mætt að sér að gefa sömu upphæð ár- ' er cfasamt að félagið geri rétt í þörfum fylkisins. í árskýrsJu lega. Þeir sem þannig greiða $io þvi að virma að þessu máli, enda sinni nýútkominni kvartar for- á ári hafa atkvæðisrétt og kjör- j e*v,i1egt að áluigi íélagsins fari að stöðulæknir stofmniarinnar yrir gengi á ársfundum stofnunarinn- miklu leyti eftir því hvaða viðtök- því, að tillag sveitanna í fylkinu ar. Samkvæmt skýrskmum eru um jaálið mætir hjá alþýðu manna. sc minna cn á undanförnum árum fjárframlög frá íslendingum þessi ; egt er að færa ástæður bæði þrátt fyrir það þó aðsókn sjúkl- I A. S. Barda'......$10.00 meðjþg mót því að þetta sé heppi- inga þaðan hafi' aukist: en hann ! Dr ()- Björnson .... 10.00 j lcgt fyritæki, og getur félagið vcl gcttir þess til.að þáð' muni stafa af stoínun sjúkrahúsa í sumum smá- j bæjunum, sem sveitirnar hafi álit-: ið scr skvlt að stvrkja. A siðustu arum hefir stofunin tekið undraverðum framförum,' húsrúm verið stórum aukið og all- tir útbúnaður bættur. Alls geta þar nú lcgið 270 sjúklingar í einu án ' þcss að sé þrengt, cn oft eru þeir þó fleiri. Tuttugu. og fjórir helztu lækn- ar bæjarins, þar á meðal einn ís- lenzkur læknir fdr. Ólafur Björn- sonj, veita stofnuninni ókeypis Jæknishj'álp, og auk þess er for- Thomas 11. Johnson 10.00 Gísli Ólafsson ...... to.OO Jón J. Vopni...... io.oo Safnað á meðal íslend- inga í ^^ .peg af kon- unum Agnesi Thor- geirsson og Karolínu Dalmann...... 167.70 Frá íslcnzkum konum í Grunnavatrisbygð 10.00 Frá Fyrsta lút. söfn.. . 24.40 Frá Tj'aldbúðarsöfn. II. 17 Frá kvcnfcl. Frcyja, Geysir P. 0..... 12.00 Arður af samk. tmgra kvcnna hjá Húsavík 31.00 Frá Gimli-svcit , . .. 25.00 Fregnir hafa borist um nýja upp- reist innlendra manna í landcign Þjóðverja í Vestur-Afríku, En svo óljosar eru fregnirnar enn, að ekki er hægt neitt á þeim að byggja. AHs...... $331-27 Auk þessa minnist forstöðu- skilið að ymsar siéu skoðanir manná í þessu efni: en með þögn- inni einni verða þær aldrei birtar, og málið i sjálfu sér svo mikils vcrt að inargir íslendingar hljóta að láta sig það einhverju skifta. Eg vil ])\-í leyfa mér a<^ skora á alla b& Winnipeg-Islendinga, sem cinhverja skoðun hafa á þcssu máli, að sækja fund þann scm Stú- dentafélagið auglýsir í þessu blaði og láta álit sitt í ljósi um þetta mál. W'peg. 2y. Marz 1005. II. Ueo. stöðtuækníriiirl með sjo aðstoðar lækna. Hjúkruna-rkonur eru 86 konan Þess með Þakklæti i skýrslu alls, þar á meðal þrjár islenzkar: , sinni> að A- S- Bardal hafi gcfið Ungfrú Dóra Peterson frá ís- (kas»a af oranges og kassa-af Bon- lcndingafljóti. ungfrú Maria Her- bons °5Í ke>'rt ut nleð hjúkrunar- mann frá Edinburg, N. D., og ><onurnar þeim til skcmtunar, ungfrú Inga Johnson héðan úr i;.'öI(li business-manna og ýmsir bænum. ; aðr*r senda stofnuninni margvís- Tala sjúklihga, sem stundaðir le^ar S'ianr vo sei11 bvciti, cpli. hafa verið á árinu, er 3,868, þar af svinsl:eri. nautakjöt, smákökur, karlmenn 2,594. Dauðsföll á ár- ými*slcgt til rúmfatnaðar, bækur, inu 271, af þeim 43 innan sólar- hlomstur, oranges, vínber og hrings frá því sjúklingarnir voru tiniarit °- s. frv. Alt þcss konar fluttir inn . en að þeim meðtöldtim cr með Þakkræti meðtekið og grein eru þó dauðsföllin ekki nema ^rb f-vrir l,vi ' áí'sskýrslUnni. fúmlcga sjö af hundraði I Kostnaðurinn við viöhald stofn- Á árinu vorti stundaðir 728 unari,,»ar á árinu var $87,231.48, taugaveikissjúklingar og af þeim'en tekJurnar $86,829.29 eða rúm- dóu 7<>: að þcim frádregnum og'um fJ<%u'r hundruð dollurum öðrum, sem komnir voru i dauð- minni en útgjöldin. Byggingar- ann svo engri ls^cnishjálp varð við kostnaður á árinu $81,274.23, og komið þegar þeir vorti fluttir inu, er það nærri átta þúsund dollurum þá eru dauðsföllin aðdáaniega fá ,ne'ra en það sem inn hefir komið af ollum fjöldanum. Af 127 diph- t!l Þess að standast byggingar- heilsugóður, Átta börn eiga þau hjón á lífi: Björn, Hólmkel, Hallgrím, Jósa- fat, Hóseas, Kristján og Helgu (gift John Longmorej, sem öll sattir, og cr það slæmt. Það fylg- ndunum, eins og annarra þj(')(^a mönnum. Ef citthvert aí- hrak og afturhalds-úrþvætti ktmi- g telur upp — auðvitað þvert :i bctri vitund—margvíslega sátu gullbrúðkaupið, og Guðrúnu, ókosti vii^ sveitarstjóm. cn sem « Þórarins Fimbogasonar,' sannleika aldrei hafa verið og ckkí bónda í Foam Lake. "ndu l??Idur hér verða ni.vne^ , .., , , , „. svcitarstjornar samfara, þá lii Þau hjon ætla , næsta manuð. mmn þvi eyru ^ hf^£ ^ að flytjá sig búfcrlum til Foam Iýgin reyndist bctri á bragðið en Eakc ásamt Kristjáni syrti sínum sannleikurinn, eins og oft vill og Helgu dóttur sinni og manni 'verða- hennar. i 1>;"1 sem stendur bygðarlagi u einna mest fyrir þrifttm er vegleysi, eins og alls staðar brenn- Frcttabrct. I'inc Valley.Man., 22.Marz '05. Málið um aðskirnaö ríkis og kirkju á Frakklandi er mi til um- ræðu á þinginu í Paris. Er það hið mcsta stórmál, sem um hefir verið fjallað þar síðan á dögum stjórnarbyltingarinnar, og hefir í scr innifalda gagngerða breytingu á fyrirkomulagi, sem búið er að standa í fimm aldir. Fyrverandi forscti þingsins, M. Deschand, sagði nvlega i ræðu sem hann hélt, .,• ' » , 1 .,,• , • , • r ' theria siuklineum dóu ckki nnm kostnaoinn. t mahnu, að afskifti kirkjunnar af •' "'S"1" uuu "^' utnid ( landsmálum væru orðin svo óþol-j9» °g sýnirþað hve dásamlega Vegna þess hcr cr um almenna antjíoxin reynist. Af þessum g' Hknarstofnun að ræða álítum vér má auk þcss telja víst að flciri eða ' vio e»gá að gefa þennan litla út- andi, a(T við svobúið mætti ekki lengur standa, og timi væri til þess kominn að aögreina ríki og kirkjtt svo að hvort væri öðru fullkom- lega Óháð. Á síðastliðnum þremur mánuð- um hafa full þrjú hundruð og fim- ttu þúsund manns dáið úr drep- kýlasóttinni á Indlandi. Þrátt fvrir allar varúðarreglur var sýk- in mjög titið i rénun þegar síðast fréttist. drátt úr ársskýrslunni bæði möiut- um til fróðleiks og til þes minna mcnn á stofnunina og skyldur þeirra gagnvart henni. Af áhrifum eldsumbrota á mar- arbotni i Japanshafinu reis þaí eyja úr sæ seint i síöatliðnum Des- embermánuði. Ey.jan er nálega þrjár mílur ummáis og ris fjögur | munu þeir vcra, scm nokkuð til hundruð og áttatíu fet vfir sjávar flöt. færri bafi ckki verið fluttir inn fyr en þeir voru aðfram komnir. Ársskýrslan sýnir, að 75 ís- lcnzkir sjúklingar hafi notið hjúkr- unar á sjúkrafiúsinu á árinu, og ' ----------•* -^ • *•---------- mtinu þar einungis þcir vcra tald-jUm ísl. bókusitf nsdeild í VVpeg. ir, sem fæddir eru á íslandi, en • ---------— hinir taldir með Canada og ^ næstu viku verður haldinn l'.andaríkjamönnum, eftir því, fundur > samkomusal Tjaldbúðar- hvoru megin landamæranna þeir em fæddir. Ekki hafa allir Islend- ingar þéssir þegið gcfins veru sína <>g hjúkrun, en tiltölulcga fáir Alii'cniia sjúkrahúsiö í Winnipcg er hjálparstofnun sem allir fylkis- búar fá jafnan aðgang að hvaðá muna hafa fyrirsigrgaððobt m rll muna hafa fyrir sig borgað, og er ekkert út á það að setja. Það er að visu svo til ætlast, að allir borgi ívrir sig. scm það geta, en hinum stendur stofmmin cngu siöur op- in. Aðallega er svo til ætlast. að ' safnaðar til að ræða um að fá tim- sjónamefnd Carncgie bókasafns- ins til að koma á fót ísl. deild í sambandi við bókhlöðu þeirra. Stúdentafélagið tók þetta mál á dagskrá sína vegna þess það álcit, álítur,—að þjóð vorri sc það til heiðurs ef þessu yrði fram- gengt, og einnig af því, að það cr i engum vafa um gagnifl sem af því leiðir fyrir íslendirl^a í þcss- um bæ. Mætti því virðast að þeir, mál þjóðflokki eða kirkjudeild sem hejr |jeri s:ofnunina" sem ekki eru sem sérstaklega hafa þetta þcir tilheyra og hvort þeir eru rik-' / j -á, hcnnar komnir . fyrir Guílbrúðkaup. Eins pg áður hcfir verið frá sagt hér í blaðinu, var gullbrúðkaup þeirra Tóseps Björnssonar og Mál- íriðai I lallgrimsdóttur haldið á Brú samkomuhúsi i Argyle-bygð föstudaginn 24. þ. m., og voru þar viðstaddir 225 manns, er börn þeirra hjóna höfðu boðið þangað. Fyrst var borðaö, og var ckkcrt til sparað, að það borðhald væri sem myndarlegast að öllu leyti. J>cgar matur hafði verið tekinn af borð- um, skcmtu menn sér all-lcngi við ræðuhöld, söng og hljóðfæraslátt. Séra Friðrik Hallgrímsson fltttti ávarp til hjónanna og afhenti þcim fyrir hönd barna þeirra vandaða stofuklukku. Ámi Sveins- son afhenti þeim gullbrúðkaups- gj'if frá boðsgestuntim: 165 doll- ars í gulli á silfurdiski, er grafiri voru á böfn hjónanna og gifting- ardagur, og tveir gullhringir. Auk þeirr a töluðu iSjörn W'alter- son. Friöjón Friðriksson, Kristj- an Jónssou og Björn Jóseps- son; en Sigrún Fredericlcson, Jón Friðfinnsson, Kristján Hjálmars- son og Svcinbj. Hjaltalín skcmtu með song og hljóðfæraslætti. Áð- ur en menn fóru heim, var aftur vcitt kaffi, og kom öllum sem þar voru saman um, að þeir hefðu átt þar gott og skemtilegt kveld. Þau Jósep og Málfríður giftust 24. Marz 1855 á Meiðavöllum í Kelduhverfi í Norður Þingeyjar- sýslu og bjuggu þar og á Vestra landi i Axarfirði þangað til þau fluttust hingað til lands árið 1876. 1 Icr bjuggu þau fyrst í Xýja ís- landi 4 ár, og fluttust svo til Ar- gyle-bygðar og hafa dvalið þar síðan. Alls staðar þar sem þau hafa verið hat'a þatt verið kunn fyrir gcstrisni sína og hjálpscmi. þó að efnin hafi alt af verið frem- ur lítil. Siðustu 12 árin hefir Jós- \ ér óskum þessum öldruðu heiðurshjónum fagurs og friðsæls „r við þar sem engin si itjórn æfikvelds í hinum nýju heimkynn- er. En sumir cru þannig gerðir, um þeirra. t ^ beir halda i centin á kostnaft' _____ M________ llaranna. Skyldi ekki verða bráðlega opn- að landsvæði handa bændum norð- ur við Húdsonsflóa, helzt á ein- hverjum yzta tanganum? Þar væri gott og hentugt fyrir þá að, Kæra Logberg,- búa, sem erigan menningarbfar I féðan úr bygð er alt hcldur líf- vilja oíi enga stjóm. Fari þeir Iegt og fjörngt að fretta. Járn- þangað og Iifi þeir og deyi Eskí- brautin frá Emerson <á leiðinni: i .oni fimtán menn a^ hreinsa jámbrautarstatðið þar scm hún keniur inn í íslenzku bygðma hcr í Pine Valley, og koma 'þcir fyrst mn á eða rétt við land Einars Bjömssonar á secrion 20. town-ý ship 1, rangc l r; og þaðan er hún munj taka stefnu til suðaust- 1 g leggjast yfir um I 'ine! Creck annað hvort á seetion 29 c\t ðruhvom megin við pósthús og verzlunarhús Péturs Pálma- sonar. moa lífi og dauða. Þar ættti þeir að gcta orðið ríkir,. þvi að þar er engin sveitarstjóm og enginn skattur. S. A. Andcrsou.. VorkviJlar. Margh vi.ikja heilsu sína með því að brúka niðurhreinsandi meðul. ~a laknir sem er getur sagt þcr, að notkun niðurhrcinsandi meðala veikir likamsbygginguna. að þau Iakna cngan sjúkdóm. \ ið eigum von a góðum tímum Fjöldi manna hefrr það fyrir sið' næsta sumar og góðu verði fyrir áð taka inn niðurhreinsandi meðní alt, scm við höfum að selja, og svo a vorin- °g veikir með því heilsa verður nóg vinna handa þcim', sem SÍ"a', Þei,r sem finna ti! lasleffca, • . • f . , . ... ./. eru lystarhthr, hafa við oe við geta m st s,g fra heimihsstorfum. hciflI,verk ^ ^^ ^{. J» Það htur ut fynr að lond kom- slátt hingað og þangað um likarn- ist í gott vcrð her. Th. M. Hall- ann, þurfa á góðu meðali að lialda.. dórsson verzlunarmaður keypti ^11 l)eir ;ettu ekki að vera að káka Iand nú fyrir fáum dögum að vi!^ að !ækna siS sÍálfir með ánrifa- , .'.'". miklum niðurhreinsandí mcHiilnm norskum manm og gaf fvrir T>að "icuisanui mcotuuni. 6 ' • f .snn reyna svo mtkið á innvflín aff $1,200, og þo en, fremur htlar þau oft gera þeim hinn mesta umbætur gerðar á þvi og landið í skaða. Styrkjandi meðal er það, sjálfu sér mjög erfitt—alt a^ kalla sem nlest er þörfin á, og 1x:zta vaxið poplar—. en góður jarðveg- sí.vrkÍan(!l meðalið, sem cnn þekk- ur til akurvrkju. Sagt er að Mr !st! " Dn WiHiams" Pink Pills. A- nnt þeirra berast hægt og hæfft út Halldowson hafi þozt gera þar um allan ,íkaniann %^m3LT%^ kaup og er eg því samþykkur. asf rauðu, heilsusamlegu blóði, er er nú búinn að eiga heima veitir nýtt fjör og líf. Dr. Wíílí- 1 Pembina countv í North ams' l>ink l>ills lækna húðsjúk- Dakota, og Roseau county í Mimt- lóma' meltinSarlevsi. höfuðvert. raugaveiklun, tris-t oe alla Ti!/ifl_ a, og álit eg ólíkt betra fvrir cj,',kdAma ^ ú .. , - , , , . . • , sjukdoma, bxr bæta matarlysT- ka að komast her af cn 1 ina og gcra bæði menn og koottr, hvorri hinna bygðanna sem er. sem brúka þær, hrausta og heilsu- ilcr er nóg vinna árið um kring í S^°a- Mr. James McDougalí, skógunum, hvort scm menn vilia L'ttlc Shippegan, X. [!., segir:-*- ,",', >• -1 «•« • » 1 ^S "eri revnt Dr. Williams' Pínfc heldur upp a akvcðið manacarkaun ,,,,, - . L lUK- .. , „ „. ' ,,ls' °S %** vottað ,að þær era —25 t.l 30 dollars tim manuðmn— beztar allra btóðhreinsandi með- cða höggva og draga að eldivið a!a." upp á eigin reikning., og hafa þeir, Ef þér þurfið á hressandi meff- sem siðari aðferðina hafa kosið ali a° halda ; vor- — °sT alljr þurfa scr. haft gott upp úr tímanUm. ll€SS, af, afstöðn«m hinum Ianga ., u' u * • •> «¦ °g ka,da vetra>— Þa reynið I>r. I ley cr itcr alt af 1 goðu verðt. \ViIlams Pink Pills. Þær luia tií Þrjá vcturna, sem eg hcfi dvalið nýtt, rautt bló* sem cykur heflsn, hcr. hcfir það selst fyrir $5—$to i fjör og krafta. Gætið ]>esa ætíð að> stakknum. Heyið hérna cr scr- fult nafn: ,.Dr. Williams/ Pinfc n Pills for I'alc People" sc prentaff á umbúðimar um hverja ösi llir lyfsalar hafa þær til. oe til Amer.ktt, og batnar þo tiö þér fengifl ^ sendar meft lega eftir því sem oftar er slegið. Ipósti, fyrir 50C. öskjuna eða scx Þeir P. Pálmason og Th. M. .öskjur fyrir $2.50, ef skrifars er- Halldórsson, ásamt 'fleirum lönd-ibeint til „Dr: Williams' Mcdictrae kjarngott, bezta úthey, eg hefi séð og gefið siðan eg kom um, hafa reynt að sýna mönnum fram á, að bezt væri áö koma hér á sveitarstjórn og er eg, sem linttr þessar rita, því samþykkur. En Brockville, Ont."

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.