Lögberg - 23.06.1910, Blaðsíða 3

Lögberg - 23.06.1910, Blaðsíða 3
LÖORKRG. mfTUDAGINN 23. JÚNÍ 1910. PYRJIÐ mj örger ðarmanninn HANN VEIT ÞAÐ. Sá sem ekki þekkir fagl frá fiskí, ætti ekki aö fara á fuglaveiöar án þess aö leita ráöa hjá vönum manni, og sá, sem ekki hefirátt kost á aö kynna sér þann mun, sem er á góöum skilvindum og lélegum stælingum, hann getur mikiö lært af þeim, sem kunnugir eru. Níutíu og átta af hverj- um hundraö mjólkur-búum heimsins nota nú DE LAVAL skilvindur. Og allir heimsfrægir smjörgeröarmenn mæla meö þeim. — Fáiö ókeypis verölista DE LAVAL félags- ins eöa spyrjiö þaö um næsta irrnboösmann, þar sem þér getiö fengið aö reyna ókeypis hina nýju endurbættu I)E LAVAL skilvindu, og lært aö meta hana. .— The De Laval Separator Go. Montreal WINNIPEG Vancouver Bréf frá kjósanda í West-Winnipeg. Ileiðraði ritstjóri Lögbergs! Þaö er ekki oft að eg tek penn- -ann, sízt meö þeim ásetningi aö segja orö um stjórnmál, þar eð eg skoöa mig engan stjórnmála- kappa; en þar eð eg finn anda minn hreyfa sig i þá átt, ætla eg aö biöja yöur fvrir fáeinar linur í yöar heiöraöa blaöi. Eg *er ekki flokksmaöur, og fylgist ekki eins vel og skykli rpeö máíum ]>essa lands, og hefði þvi viljaö alveg draga mig hlé eins og vanalega, en sérstök atvik knýja mig til aö tala, og skal eg gera grein fyrir því, raeð yöar leyfi, herra ritstjóri. Eg liefi lesiö mikiö um social- ism. og mætti víst að nokkru leyti skoöa mig jafnaöarmann, enda ]>ó sérstök atriði standi í vegi milli mín og þeirra, eftir ]>ví er þeir flestir útskýra sig,1 einkuim þeir, sem um ]>aö mál hafa ritað á is- lenz'ku. Eg skoöa socialisnf frem- ur mentalega hreyfingu en ]>ólit- íska, og mun nytsemi ]>eirra koma ]>ar fram, engu síðttr en er um þaö er aö ræða aö endurbæta stjórnmála og hagfræði og fé- lagsfræöis skoöanir manna yfir- leitt, sem svo þýðir það, að menn gera hærri kröfur til stjórnmála- flokkanna og stjórnmálamanna yfirleitt. Á þenna hátt viröist mér aö þeir sóc. geri mest og bezt gagn. Eg hefi dálítið fylgst meö ]x>li- tik Englands, og dylst mér þar ekki áhrif hinna sócialisku endur- bótamanna. Eg vildi ]>ví sjá áö canadisk pólitik kæmist á eins hátt stig og Englands pólitík stendur nú. ]>ó ekki væri meira. bar sem jafnréttishugmynd manna stendur á hæsta stigi, þar sem réttlætistilfinning og sann- leiksást er fullkomnust, l>ar er hatur á afturhaldi og afturhalds- flokkum megnast. Oss hættir viö hér i Canada. að bera of mikla virðingu fvrir afturhaldi eöa i- haldi, og skpða ]>aö eins og ein- hvern nauðsynjagrip, er þurfi aö hafa aö jöfnum höndum viö frelsi og réttlæti. I’aö.er ejns og frelsiö sé svo hættulegt eingöngu, að ]>að þurfi aö þynna ]>aö út meö dá- litlu af eigingirni, kúgun og höfö- ingjavtddi T>að minnir mann á mjólkursala, sem lætur dálítið af vatni í mjólkina til aö drýgja með og auðvitað huggar samvizku sina meö því að mjólkin sé of megn eiriverðungu. en sé hollari með eins miklu af vatni og honunv tak- ist a ð lauma saman viö. En svo kem'ur að ‘'ínspector'’ og mælir mjólkina og finnur vatniö. og mjóHcursalinn er sektaður. En þaö er af því, aö almennings álitið er á móti vatnsblandaðri mjólk. ílvernig færi, ef almenningsálitiö væri á móti því, aö blanda frelsi þjóöarinnar tneð vatnsgutli íhalds seininnar, sem eigi ósjaldan er mjög gruggugt? Eg ætla ekki aö ]>reyta ]>ig, hr. ritstjóri, á löngu máli utn ]>etta efni, eg skal fljótt koma aö efn- inu. Eitt af þvi sem socialistar hafa farið fram á í sámbandi við þing- ræði, er hin svonefnda “direct legislation". LSkilyröi fyrir ]>jóö- frelsi, ]>að er alþýðufrelsi, er sem minst þingræöi, ]>aö er aö segja, aö ]>ingum sé stjórnaö af alþýðu- [ vilja. Rússar hafa rui loks þirig, en ]>ar er um engan alþýðuvilja að ræða. Handarikin hafa þirig- j ræði og fólkræði aö nafni til, en j ]>egar vel er að gá'ö, standa ]>au á | sama stigi nú og þau gerðit á dög- : um Georgs ]>riðja. En Englandi j het’ir fariö stórum frain í þessu j efni. Englendingar hafa hærri frelsistilfinningar en llandarikja- menn eða Canadamenn. Og þar 1 sem neöri deild þings fær nnestu aö ráöa, eöa ]>ar scm efri deild er engin, ]>ar er hærra lýðfrelsi. l>ar sem æðsti maður stjórnarinnar, konttngur eða forseti. hefir minst vald, ]>ar er réttur einstaklingsins j hezt verndaður. [>ar sem dóms- j vald rikisins er óháð pólitísknm flokkum, eins og á Englandi, ]>ar j er betra réttarfa.r hcldttr en |>ar sem dótnarar eru útnefndir af flokknum sem að völdtvm situr j eins og í Bandiar. Látuin oss j læra af Englendingum og endur- hæta vort stjórnarfar i fíkingu við j eiKhirbætttr þjer. er frjálslyndir nrenn þessa lands l>erjast fyrir. Og þttrkum burt afturhalds- þröngsýni hjá aftttrhaklsmönniun, ! gterum afturhaldsflokkinn frjáls- Ivndan meö því aö heimta liærri frelsishugsjónir en ]>eir hafa að j bjóöa oss. I>að setut' ]>á af s]x>r- j inu, þá íhaldssömu. Mig langar. undtir ttl aö víkja aö pölitík ]>essa fylkis í fám orö- uin. I lér höfum vé'r stjórn er gengttr ttndir afturhalds merkjum ] og það réttilega. I>eir ertt Int]>er- ialistar, 'hátóllatnenn. ] jjt'yðneðis- j fjend'ttr eftir megni og auðvalds- j viriir. Auk, ]>ess að Jþeíir draga ; taum kaþ<>lskra tnanna óg vín- verzlunar stéttarinnar. Niðttr þvt meö ]>á stjórn og l>aö vald, í von ttm að vér fáttm eitthvað betra. Eg las í Lögbergi—og víðar— j stefnuskrá ]>á, er frjálslyndir j menn ]>essa fylkis sömdu á þesstt I vori. \'ar hún sannarlega þrttng- in hærri frelsishugsjómtm, en hiö viðveranda. l>að gladdi ntig að sjá svo á- þreifanlegar framfarir mannlegs antla \Ára i þann veginn aö kont- ast í framkvæmd. Og einmitt þar sá eg beitta löggjöf, sem eit.t af atriöum þeirrar stefnuskrár. Bein löggjöf er stórt framfarasþor. Til skýringar henni vildi eg bendai til “Dagskrár" Sig. Júl. og sönmt- leiöis “Baldurs” ttndir ritstjórn E. Olafssonar. Hún er í stuttu máli þetta: þingið ltefir eigi lengur ótakmarkað vald til aö semja lög án þjóöarsamþykkis. Fólkiö hef- ir rétt til aö senda lagafrumvörp- in inu á þing og heimtingu á að yfirlita lagasmiði hinna þjóð- kjörnu löggjafa og' g'era breyting- ar áður en þau ná fttllnaðar stað- festingu. betta f\TÍrkjotmtlag' nálgast meir og meir það, sent nefnt er þjóðræöi. I>aö er í gildi í Svisslandi. Allir sanrifrjáls- lvndir menn vilja slíkt fyrirkomu- lag. Oskandi væri að liberali flokkurinn í Manitoba kæniist aö nú til að' geta sem fyrst farið að framkvæma ]>etta gtillfallega atr- iöi í stefnus'krá sinni. Vér höfum atiðvitaö heyrt um Roblins “Referendttm" oig þjóö- eignahjal. En hvar er þaö og hvað er þaö? Spyrjum bindindis- nrenn aö ]>\á og ef þeir eiga nokk- ttö til af stolti og sjálfsviröingu, sent eg veit ]>eir eiga, þá. liklega mitna þeir eftir ]>vi viö komandi kosningar. “Referendunn”, setn aö eins er til málamynda og svo kæft af þingimt, er ekkert "refer- enditm”, — það er gabb. — Sama er nieö “]>jóðeign" eins og Rob- lins; ]>aö er santa gabhið. engin þjóðeign á meðan þingið er ein- veldi og stjórnin getur notað það til fjárgróða eins og reyndin varð á um hina alræntdtt járnbratitar- satuninga, ]>egar Rohlin & Co. veðsettu fylkið unt 999 ára tíma- hil og létn svo “Kringht” ræfilinn segja íslendingum, að þetta liéti var og gaf /> jáíí c ig n. \víns öl tt l,an n strtáli ð lagt tindir atkvæði fólksins þainnig myrt af þvj stjórmin falskt “referndum”. Þ’essar hugmyndir \*>röa nú sjálfsagt i framtíðinni betur út- skýrðar héðan af en liingaö til. svo að Kringht útskýringar fara að falla úr móð. Já. Hugh Johtt. stjórnin komst að á vínbannslaga loforði. Eögin voru satnin, en þá hutgkvæmdist stjórttinni að vita fyrst hvort þau væri “lögleg" (oonstitutional) — og eyddi stórfé fyrtr dömstólum landsins; svo var hinn f’ræigi Campbell sendttr til Englands til að liafa tal af leyndarráði Breta. Honuin var sagt að lögin væru lögkg, en ]kí í stað ]>ess að setja þau i fratnkvæmd, liélt stjórnin hetra að taka atkvæði inn þau. Hún var alt í einu búitt að fá þá hrennandi trú '“referendum”. Ekki svissnesklu “referndum", heldtir aðferð til að gera háð og gabh að kjósendum stmtm. Þetta klattf bimHndismenn i tveut og stór partur þeirra neitaði að láta gera gabb að sér, og greiddi eng- in atkvæði; ]>að geröi újt af við máliö. Eg befi engan tíma til aö ræöa um fleiri atriði stefnuskrárinnar^ einla ltefir ]>að verið gert i Lög- bergi, og niikltt betur en eg gæti gert. 0 * En eg vildi segja fáein orð til manna í \ estur-\\'inni]>eg. Hinn vel þekti A. J. Andrews hefir látiö hafa sig til aö sækja 11111 jtingmerisku undir tnerkjum þeirrar stjórnar er ‘ltann hefir vafalaust niesta skömnt á allra stjórna, eftir því aö dæma er hon- tttn sagðist ttm hana um árið, er járnbrautasamningar við C. X. R. gengu í tgildi. sem hafa gert þá Rohlin .Rogers et al. svo sjálf- stæða í efnalegu tilliti. Haldiö þér aö Mr. Attdrews hafi t'arið út í ]>essa kosningu fyrir að eins smágreiða? Xoi, Ivann veröur Rohlin afar kostnaðarsamur. — tnvndi sarnt nteir en t>orga sig ef hann kætnist að. Andrews- er ekkert lélegttr maðttr; þvert á tnóti. Hann er of miikill inaðtir til aö skríöa inn í þessa göntlu myrkraholu fyrir lítiö. En ltann skreiö ]x> inn. Jú, ]>aö gerði hann. Og stefna liatts? í ræöu þeirri cr hann hélt viö útnefninguna, kom stefnan. og hún var? — Að gefa Winnipeg rétt til að verzla með sín eigin ljós, og hagnýta sitt eigið rafmagn frá sintti eigin raf- aflsstöö. Og svo? Þetta er alt og sumt. Þetta mál er, eins og allir vita, búið að vera fyrir þrem þingttm, lagt ]>ar fratn. borið upp tiL atkvæða og felt á beinu flokks- atkvæöi. Og hver bar þar fratn þetta lagafrumvarp? Þingtuað- ttrinn fyrir \'estur-Winnipeg. T. H. Tohnson. Þessi httgsjónaríki, mikli apd- ans maður, “Political Reform Un- ion” ttppgjafa kappi, og Richard- sons lærisveirtív Mr. Andrews, varö aö hmt]>la frá núverandi þingniaiuti ]>ess kjördæmis er ltann sækir í, ]>essttni eina planka síntun, svo var liantt fátækur og ; atuitiur. E.kki er ntt um auðugan j garð að gresja pólitiskra fram- i farahugmynda hjá blessuðtim a*ft- J ttrhaldstnöniium. En hvaða tryggingu gefur svo Andrews öss fvrir ]>\í. að Roblin- I stjörniti, ef hún heldur völcÐmm, satn]>ykki nú ]>att lög, er hún er J lníin að fella þrisvar? Jú, þegar Rohlin var í bttrttt suftur í ríkjttm sat Rogers nokk- ur í sætinu. Andrews ávarpaði Rogers um ]>etta atriði. Rog- gers, settur “premier” í Manitoba, gaf Andrews loforð 11111 að lögin skvhht ná gildi. Hann vonar að ]x‘ir éiigi við sama fóllc og ]>egar hann lét bindindismenn sprengja sig á himt sæla "referendtttii” vín- bannslaganna. Má verai að hann reikni rétt hvaö íslendinga snert- ir. en ekkj er ]>að víst. S\o má hrýna deigt jám að bíti itni síðir. Og ]>ó Heimskringla hat'i haft um tíma ifiörandi og niðuHægjandi áhrif á vit og tilfinningar íslend- inga ttndarifarið. er ekki vist. að svo verði alt af. íslondingar kann ske va'kna eins og aðrir, og reyit- ast ]>á ekkert ver. Kt'ingluríkis- stjórn er kannske á enda. sem betttr fer. íslendjngar! l,atið ekki pen- inga afturhaldsmanna setja yður á móti yðar eigin landa nú eöa endranær. Þér eigiö afturhalds- 111011 tium fátt gott up]> að' unna, nema örfáir inenn, t. d. ritstjóri Hkr. og örfáir aðrir. Athugið málin vel og látið ekki léttttðuga pólitíska |S]>ilagosa hlaupa nteð yður á eyriim, Iieldur gefið gauin að satingjarnri kritik. og á nteðan þvi verður ekki mót- tnælt, að Tltontas H. Johnson sé eins góðttr- þingmaður og til er í Manitol>a]>in|gi, að hann sé kjör- ! damimi til sóma <>g þjóðflokki vorum til sf.ina, á meðan er óþarfi a'ð skifta ttm, ratiigt að skifta um, skaði að skifta um og sköntm aö hlattpa undan tiierkjum ]>ess maniTs. sem herst hart og trúlega tmdir vorum merkjum, og i tilbót tilheyrir ]>eitn fkskki, jer líklegtir er nú til að komast til valda. og á þaö ttieir en skilið fvrir sina frjáls legtf og hallkvæmtt stefnuskrá er hann hefir satuið landi og lýð til heilla. Greiðiö allir atkvæöi nteð góö- ivm mamii cg góðri stjórn. Greiö- ið atkvæði tneð l'. II. Johnson og liberala flokknum. H jörmiu.dur. -C-C The Stuart Machinery Co., Ltd. % AATIUNrHNriiF'Iti:; MANITOBA. SOGUNARMYLNU ÁHÖLD. Vér höfuin n ’t hinar beztu sögunarmýlnur sem nokkru s nm hafa fengist fyrir — aö eins $350.00. fynr mylnu meö 3 Head blocks spring Receeder. Rope Feed og 46 þml. sög. Kotnið og s:ái-N þetta. Vér höíaai .Jgers hefla o. fl. meö kjör- kattpa verði. The Stuart Machinery Co., Ltd. 764-76^ Main Street. > M/ vl/ * \l/ m VI/ VI/ vt/ VI/ v»/ \l/ w VI/ /♦> '♦> /l> vl/ Phones 3870, 3871. \'/L Eldur? Eldur? Eldur? oe slökkviliðið fer afstmð á flueaferð. Að líkindum brennur eitthvert fólk inni, tða bíður tiltimianlegt eignatjÓB. Segjum það væruð ÞÉR ! Megið þér við því tjini? Haflð þór yátrygð heiuiili vðar eða starfsstofur «eun eldsvoða’ Komið til vor áður en það er of saint, oe fáið á reiðaulega ábyrgð. THE Winnipeg Fire InsuranceCo. BanK of HarTt'|t°rl B,cl' Winnipeg, S^an. l’tnboðsmann vantar. PHONE Main 5>SÍ IVí Árni Eggertsson, uraboCsmaður, Winnipeg Canadian Renovating CoiEpany 612 Elliee Avo. Gerir viö. pressar í, t og i reiosar. Ábyrgst að þer verfliS ánægðir. alsimi N[ain 7183 612 Eiiice /\ver,ue. 11 Þegar þérbyggið 4Ll.LV i:l H KonungltfKT pöst-gufusi jp St. I.awrencc lcíOin- MONTREAL til LIVERPOOL Tunislan........ ?o. maf. 17. jdní Victorlan (“Turbine* ) 27 maí. 24. júní Corsican..........3 únf. 1. júlí Virginian (“Turbine*).... 10 júuf, 8. júlí Fargjöld : Fyrsta farrými f-7 50 oe þar yfir; öðru rými$47oooji þui ylir ; og á þriðja rými $28 75 ok þar ytii. _ _ _ _ _ MONTREAL til GLASCOW ' n>ia hnsiö >ear Þá skuluö bér ekki láta hjálíöa aö setja inn í það Clark Jewel gasstó. Það er mik- 111 munur á ,,ranges“ og náttúr- lega viljiö þér fá beztu tegund. CLvk ievvel gasstóin hefir margt til síns ágælis 3e,2T hefir gert hana mjög vinsæla og vel þekta. Gasstóa deildin, Winnipeg Electric Railway Co., A22 Main St. Talsími 2522. Ath - Fyrsta flokks gufus i i or Pretorian, hafa aðeiris fvrfta farrými, farejald $45 000. þal y. farrými $28.75- PRÉTOKIA*...... n 1 HFSPERIAN...... IOMAN........ *4» i i > J If: i t a ía ý;: 5! £ ju I* : c .* e 28. n, Ioman r g þriðia 1 ; þriðja \ 18. júní , 25. júní f. 30. júní 3 ísí e •j. 1. J.: 1 Sjcoicate Ltsitj Co. | 2>72V» Main ót., héfir tekið ii|>]> nýja aöferð við sölu eigna sinna i j Cumberland 1‘ark. Eóðir þessár j j ertt til söltt við næsta lágtt verði og j ! góðum borgitnarskilmáliim, s\ro að ! verkamanninttm gefst nú færi á að 1 I auðgast ekki síðttr en attðiriönn- j iinum. Syndicate Realty Co. lánar fé. 1 j ]>eim setn hafa í hyggjtt að reisa ! j sér hús, og |>að gegn að eins 5 af I hundraði, og ;etla |>ar að attki að i reisa nýnióðins hús með 8 her- ! hergjunt. $3,000 virði, á horni - Logan ave. og Florertce St., sent I gefið verðttr þeim, sem dregur j það. Drátturinn fer fratri með I 1 allri ráövendni. Húseigendur sjálfir ákveða hvernig alt skttli i ! fram fara. <>g einnig verðttr dreg- ið unt önnur verðlaun með sama | hætti. ÞaÖ er lóö. $225 virði. Allmikil lattdspihla ltefir verið ' beypt noröan tnegin viö járnbraut- \ ina, og ertt löðir ]>ar nti i háu verði j j og ma fttllvrða að kiðir i Cuniber- land Park stigi til nutna. því að J þær eru sttnnanmegin sporbraut- arinnar viö Ix>gan ave., en þar er j I eitt ltelzta stræti bœjarins. , hélagið ætlar a ð reisa að minsta j kosti 10 hús áöur en haustar, og j veröa þatt seld viö lágu veröi gegn j mánaðar afborgunum. f'aö hefir veriö samþýkt með 1 mikhtm meiri hluta, að leggja fé | til heimssýningarinnar væntanlegit hér í bæ, en viö ]>aö fjölgar fólk hér t bænum. Slíkar sýriingar hafa ætíö oröiö til þess aö auka fólksfjölda borganna. íbúar Chi- eoga borgar fjölguött um 500 þús- undir við sýninguna þar, íbvtar Portlands fjölguöu um 200,000 og cins ætti aö fara í Winnipeg. Þaö er gróöavegur að kaupa MONTRE \L til HAVRl og LONDON Fyrsta.flokks cHfuskip. Sici i in, Corin- thian Saidiman og Lako Krie; fargjald I42.50 oe þar\tir til London < g $45.00 og þar ytir »il Havre. A þriCja »ftrrými til London $27.75 og til Havre '3=> oo Ef menn vilja fá tiltekin herbeivi eRa nnur þaeg- indi, geta menn sdtt uiii þaÖ 111 járnbraut- ar umboðsmanna, eða til W. R. ALLAN, Genei al NorthwestenwAsent, WINNIPEG, - - MAN. A. L HOUKES & Co. elja og búa til legsteina úr Granit og marmara I Öabprp er fjöi'esinasta ísl. lals. 6268 - 44 Albert St. mLr ■ blað. Au-lýsið í því. WINNIPEG Ekkert betra þakefni er búið til en PRESTON Safe-Lock Shingles Iterið þaðsamnn viö hvað annað þakefni sera er. Gætið að kostum O þess ( öltura greinum, Safe-Locks á fjórum hliðum, svo að það er a'gerlega A VaTNSMICL l', SNJOHELT og VINDHELT. - X Preston Safe-i.ock Spónn er búinn til úr hreinu plötustáii og er gal - vansérað sarakvramt fyrirspipunum Brezkustjórnarinnar. Stenzt sý'-'’”'--" Eldingar trvftt ! Preston Safe-Lock Spónn er al- pierlega trygg g gn skemdum af eldÍDgum. “AC:ORN QUAI Galvanized Báru Járn er sal “ tL ýraunru. w ,ITY“ X Skrifið eftir ókeypis bæklingi vorum: ‘ Truth About Roofing. jí Clare & Brockest, Limited, X 246 Prit]cess Street, Wir\nipeg, Caqada. Umboð-raenn fyrir ofannefnt ‘‘Acorn Quality” plötu járn, X Tilbúið af PRES fON SHlNGLE and SIDING CO., Ltd.. Preston, Ont, þessar lóðir hjá. félaginu viö því lagið lætur mönnum allar skýring- lága verði, sem nú býöst. Kynnið ar í té, ef um er beðið. yöttr alla nrálavexti sem bezt. Fé-'

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.