Austri - 25.05.1895, Blaðsíða 2

Austri - 25.05.1895, Blaðsíða 2
Xi; 15 A U S T R I. 5S Hung-Shang og Ito greifi mnndi fljHa svo fyrir m'tlitnum. En utanríkis- máhiráðgjafi Japansmanna, Ito, sem kvað vera spekingur að yiti og hafa gengið í sköla Bismarcks gamla, sá að bér mundi bezt heilum vagni heim að aka, áður en stórveldi Norðurálf- unnar, hripsttðu signrlatmin úr hðnd- um Japansmanna, sem nokkur þeirra með Rússland í fararbroddi gjörðu sig all-líkleg til. Nð hefir Rússland fengið bæði pýzkaland og Frakkland með sör til poss í\ð mótmæla pessnm friðarskil- ffiálum, og hretja pessi ríki nú Kin- Veijn til að ganga á b;ik orða sínna og neita að uppfylla pessa friðarakil- mála. En helzt leit út fyrir, aðJap. ansmenn ratmáu eigi láta hwðast og pað pvi síður, sem peir vona að þjóð- verjar og Frakkar fylgi eigi Rússum til nokkarra stórræða, en fyrir Rúss- um einum pykjast Japansmenn bvergi uppnæmir, einkum par sem Englend- ingar og Norðurameríkumenn bafa tjáð sig Japansmönnum hlynnta. pvf verður eigi heldur neitað, að ef Jap- ansmenn eiga í höggi við Rússa eina, þá standa peir alivel að v;g{, þnr som þeir hafa sigursælum ber á að skipa, sem vel er búinn að vopnum og klæð* nm og er gagnkunnugur á sjó og landi þar sem harizt mundi, og á mjög hægt til allra aðdrátta, en Rússar verða að senda ailan herinn og ntbunaðinn þann óraveg heiman frá St. Péturs- borg, par eð járnbrautiu austur iim Siberiu er enn ei tiema tæplega halfnuð. Voðalegt síj*s vildi tii siðast 1 f. m. i greud við borgina Epinal, of- arlega í MoseldaÍnum á Frakklandi, par .sem að sprttngu ailt i einu öllnm að óvðrora stórefiis girðingar, er voru hlaðnar upp 60 fet á hæð og 60 ht h þykkt í kringum vatu, er haft var til þess að veita í sýki, er par gengu um landið. Vatnsgarðarnir voruhlaðnir úr steini og grafnir niður 27 fet 1 jörðu ofaná berg, svo eigi skyldi bila og voru 1500 fet á lengd, og héldu menn þá oltilandi. En allt í einu sprungu peir á lönguin vegi, snemma morgnns, er alit fólk Var í fasta svefni og kom á saraa augnabliki pað steypi- flóð útí Moseidalinn, er sópaði burtu öllu því er fyrir varð, heiium bæjum, iiÚFinn, raönntim og fénaði. Vatns- flóðið var svo mikið, að þa.3 n'iði enn uppá efri lopt í búsiinura i Mosei ðalnum háifa mílu fyrir noðan vatns- geyhiirinn, og drukknaði par fjöldi manna og skepna i pessu voðalega vatusflóði, og einn lítill bær rétt und- ir vatnsgirðingunum, Bouzey, hvarf me? öllu á einu augnabragði, svo ekkertsást eptir af honum eptir ílóðið. |^að er grunur manna, að girðingarnar itafi bilað í hinum ákaflegu frostum er gengtt á Frakklandi í vetur. Jarftskjálftar komu ógurlegir á pásk&dagskvöldið í Krain i Austurriki, er gengu alla leið suður á Istriuskag- ann, og gjörðu víða stórmikinn skaða. þó hvergi eins mikinn og í Itöfuð- borginni Laibach í Kvain, par sem fjöldi húsa hrundi til grunna og svo miklum felmtri sió á bæjarbúa. að fjftldinn af þeim flýði útúr. borginni og hafðist par viðallslaus um nóttina og í tjöldnm dnganaaeptir, pví menn porðu eigi inn i borgiaa aptur, pá hver jarðskjálftinn reið yfir af öðrum. Varð i borgitmi raikið manntjón og ógurlegt fját'tjón. Manndrápin í árinenii!. Mena hafa nú fengið sann.tr sögur af nokkr- »m af þeim níðingsverkum, er Tyrkir hafa nnnið par á kristnum mönnum í vofur, því t.il Eundúnnhorgar eru m'i komnir vmsir menn paðan, er komizt httfa úr liöndum Tyrkja og bera peir hinar bræðiiegustu sögur af bryðju- verkunum er bin hálfvilta fjaliaþjóð, Kurdar, byrjuðu, en var svo liaidið á- fram af heriiði Tyrkja, er sent var til liðs við kiistna menn. J>að drap bæði karla og konur og börn, hópum saman, eptir að hafa svivirt kvenn- fólkið. Sendiherra Englendinga. i Mikla- gnrði, Mr. Cnrrie, hefir Tyrkjasoldán heitið ollu fögru, liegningu ])eirra er níðingsverkin hafa unnið og miklum umbótum á stjórninni í Armenium, en gamli Gladstone hefir varað Englend- inga við að tn'ta liinum fögru loforð- um Hund-Tyrkjans, sem iiann sjálf- sagt sviki ;tð vanda. Soldáii er svo reiður Gladstone, að bann liefir bannað að selja mynd- ina af karbnum í Miklagarði. „Síjöriiarskáriuálið". Al' pvi að meistari E. M. virðist halda pvi fram í 12. tbh „Austra", að allir pjóðkjörnir pingmenn hafi skuldbundið sig t'l að halda stjórnar- skrárfrumvarpinu hvíldarlaust afram [iing eptir þing, og fengið umboð hja kjósendum síuum til að gjöra pað, er líkh ga engin vanpörf að benda hon- um á nokkur uramæii á síðustu kjör- fundura og undirbúningsfundum undir pá, svo að dálítið greiðist úr því ^neti heilbrigðrar skynsemi", sem hann pyk- ist hafa handa á milli. J>ingmaður Reykvíkinga vildi sam- þykkja stjórnarskrárfrumvarpið fra 1893 óbreytt á aukapinginu, og halda þvi fram eptirleiðis óbreytta í aðal- atriðunum. „þó cn ,anvcgínn á hverju þitigi", iieldur raættu jafnvel liða 3—4 þing svo, að þvl væri ekki hreift, ef svo vildi verkast". (ísaf. XXI 31. tbl.). J'ingmaður Borgiirðinga vildi stað- festa ályktufl þingsins 1803 á auka- þinginu, en énkildi scr óbundnar hend- ur epiirleiði.% mundi liann leita álits kjósen la í því máli sérstaklega, ef á dagskrá kæmi, og leggja niður þing- mennsku. ef svo færi, að ser bæri k milli við meirí liluta þeirra í því máli (fsaf. 34.). Af öiium þorra síðustu kjörfunda liafa engar greinilegar ræðuskýrslur birzt á prenti, en pað er alveg víst, að á mörgum peirra var lit.il áborsia lögð ástjórnarskrármálíð (sbr. J'jöðólf 12. júhí 1894 umkjörfund Arnesinga), og alkunnugt er, að peir voru ekki nema 12—13, sem kusu forvígismann pess fyrir pingmann síðast. Sumstað- ar hafa kjósendur beiuiinis verið á móti pví, nð stjórnarskrárfrumvarpinu fríí síðustu pingnm væri baidið fram óbreyttu ping eptir ping (sbr. meðal annars Fk. X. 25), og pótt E. M. geti að iíkindum komið með einhver ummæli í gagnstæða átt frá sumum kjörfundum, t. d. í ísafjarðarsýslu, pá nægir pað sem hér er tilgreint, til pess að sýna, hvern rett hann heíir til þess að tala svona. almeDnt um ,.ltrekkí£, „svik" og „burtlæðslu" ef málinu er ekki „hvíldarlaust" haldið áfram, og þing haldið stöðugt á hverfu ári. Slík stóryrði minna menn ósjálf- rátt á bankastæluna góðu, en sann- færa varla neinn mann með „lieil- brigðri skynsemi". Hreinn og beinn. IKNJjE2ÍI)AR FRETTIR. ----o---- Bréfkafli úr Skagafirði «/4. 1895. í frettum ur Skagafirði í 10. tbl. Austra var sú villa að yfirsmiður brú- arinnar á Vötnuntnn var eigi rétt nefndur: Hann lieitir Bjarni Einars- son frá Alnireyri, ættaður úr Reyk- holtsdal, mesti röskleiksmaður. Brúin var alsmíðuð hinn 31. marz n. 1. ogá að vígja hana af sýslumanni k sttmar- daginn fyrsta, og hugsa margir gott til þeirrar nýlundu, með þvi að það er sönn gleði og framfor, að hafa fengið ])essa brú á hín slæmu og stóru vötn. Ekki vitum ver, livað briiin kostar. 5000 kr. fengust úr landsjóði til hennar, en efia.ust kostar hán mjög miklu meira, sera sýsian borgar. það er veruleg fraraför, að fá brýr á siæm- ar ár. Svo liafa nú Skagfirðingar tekið nýtt framfara- og mannúðarmál uppA dagskrá sína; þ. e. að koma upp sjúkra- itúsi á Sauoárkrók. La'knirinn okkar, Guðmnndur Hanneason, sent er vel metinn og reynist injög vel, bar þetta u[ip á sfsiufundinuin lié.r í vetur, og var því gefinn góður rómur; tóku nefnd- armenn að ser að safna samskotum um sýsluna í þessu skyni, og hafa margir tekið mjög drengilega undir það, og alimargir gefið jafnvel yfir efni fram, en sumir liafa þvi miður dregið sig lítilmatmlega í hle. En ennpá vitttm ver ekki greiniiega nm samskotin, nema í 3 hreppum og 6- Ijóst í 2. Vér vonum, að landsjóðurinn styrki þetta eitthvað. Veturinn, sem er að enda, kveð- ur meö biíðu veðri, en nokkru frosti. Hann hefir verið einn raeð allra rnestu bh' viðrisvetrum, er eJztu menn muna. Hross og sauðir hufa komizt lett af; ajttur befir eyðzt inikið bey i ær o? lömb. Skepnuböld mjög góð. Heii- brigði aimenn. Euginn ís, en blæs þó sávkalt á norðan. af sjó síðan i vetrarvertíðarlok 1893 eða næstum í 2 ár — vertiðarhlutur i fyrra var að meðaltali 80—90, al- menningur er því í býsna miklum búð- arskuldnm gömlum og nýjum, þetta frá 100 uppí 1000 kr. í síðastliðn- um ágústmánuði tók kaupmaður Bryde fyrir öll lán bjá þeim, sem skuldugir voru, og hofir bannað verzlnnarstjóra s:num eptirleiðis öll lin til annara en peirra, sem hefðu „klára reikninga" í júlímánaðarlok ár hvert, Afleiðingin af pessari fyrirskipun var sú, að að- eins liðugir 20 húsráðendur gátu feng- ið út í vetur, þar í taldir embættis- menn og verzlunarmenn, liinir aliir hafa. að þvi leyti, sem þeir ekki gátu komizt af af eignum raraleik, orðið að fá út til að lifa á fyrir miiligöngu sveitarinnar, sem eflaust verðtir að taka meira eða minna liallærislán i vor til þess að geta staðið í skilum; pað er komiO undir aflabrögðum á pessari vertíð, hverstt mikið pað þarf að vera. Af öllir því framanritaða iiefir leitt, að fólk hefir í vetur átt her við mjög þröngvan kost að búa, iiefir haft að borða af skornum skmmt og verið að mestu leyti kaffilaust; er slíkt allt annað en sældarlif, pótt enginn liafi ni.iske liðið neyð. Fyrst 10. p. m. gekk æti, löðna og liafsíid og par með mikið af hvöl- um liingað að eyjunum, og fiskaðist dáve'. 11. og 12., 13. og 14. austan- rok. I dag eru allir á sjó, og vonast menn eptir góðum afla, pví mikið or um silatorfurnar. HeMbrigði hefii- verið góð í allan vetur; fjárpest injög lítil. Vestmannaeyjum 15 mars. Kæri vinur! J>ú segist hafa heyrt um bágindi og lagabrot hér úr eyj- unum, og biður mig að segja þér hið sanna í pessu efni. Að því er til latabrota kemur, pá hafa 4 persóuur her í vetur orðið uppvísar að ýmsum smápjöfhaði, og svo hefir eíttbvað meira orðið vart við ýmislegt smá- imupl og hrekki, sem ekki hafa kom- izt upp. Svo var 17. nóvbr. f. ár gjörð tilraun til að kveikja í. stóru pakkhúsi her með reiðingsdýnu vættri í steinolíu, en eldurinn sást nálega str. x svo hægt var að slökkva. Eigt hefir unut verið að fá. neinar likur fyr- ir, hverjir valdir hafi verið að tilræði þessu, en menn geta helzt uppá ein- hverja óvaudaða stráka. Her hefir nálega enginn afli verið VciliilHlI. Skólapiltrvr ] eir, er komtt þessa dagana norðan af Möðru- valiaskóianum, sögdti skipshöfnina á einu af Akureyrarskipunum haía ver- ið líljog sjúka af' Diphteritis og einu skipvera dáinn úr pe'ra sjúkdúmi. Hinir sjúku voru færðir f land í afvikið hús og peiin þar hjúkrað, en engum vörum var skipað uppúr skip- inu og pað lagt i söttvarnargæzlu úti á Eyjafirði. Sejóisfirði 25. imí 189j. BiiKliiiilisí'uuclnr Múlasýsla var baidinn hér í gair; fundargjorðin kem- ur síðar hör í blaðinu. Síld kom hér nokkur inn í Se/ð- isfjörð, fyrir fám dógum og lokuðu sildarveiðainenu Wathnes pá nokkuð inni í iás af henni á Búðareyri. Fiskur kom og allvætm með síld- inni alveg inná „Kringlu" og hefir par verið veiddur pó nokkuð, af smá- drengjum, er hafa fengið síld til beitu lij» Watlme, og er vonandi að hinir stærri sjómenn noti ser líka beituna og biði ekki eptir pvi að Sunnlend- ingar og Færeyingar komi og vísi þ3Ím vegiun til fiskiafiaus, sem virðisj vera töluverður hér alveg iimí fjarð- arbotni. „Vaagen" kom iiingað pann 20. p. m. með tirabur fráNorvegi. Skipið hafði hreppt vondan sjö við Hjalt- land, og braut hús íí pilfarintt og tök út aðra hliðarkáetuna. Með „Vaagen" kom kapteinn Gabrielseu með frú sinni og frú Stangeland frá Norvegi. „Vaagen" fór p. 23. p. til Færeyja. „Heimdallur" kom hingað aptur p. 23. og fór aptur heðan pann 24.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.