Austri - 07.10.1906, Blaðsíða 1

Austri - 07.10.1906, Blaðsíða 1
Blaðið kemur út 8— 4 siim- nir. á mámiði hverjum, 42 arkir minnst til næsta nýára. Blaðið kostar um árið: hér á landi aðeins 3 krðnur, erlendis 4krónur. Gjalddagi l.júlí hér á landi, erlendis borgist blaðið f/rirfram. Upps0gn skrifleg, bundin við áramót, ógild nema komin sé til ritstjórans fynr 1. oktober og kaupandi sé skuldlaus fyrr blaðið. Innlendar auglýsingar 10 aura línan,eða 7*.1 atirahver þumlungurdélks, og hálfu dýr- ara á fyrstu siðu. XYIAr Seyðisfirði 7. október 1806. 1ÍB. 35 Verzlunarsköli. Undirritaður befir áformað að setja á stoín í vetar verzl- unarskóla hér á Seyðisfirði. Námsgreinar er þar verða kenndar eru: Bnska, franska. þýzka, danska^stærðfræði, verzl- unarfræði, bókfeersla, bréfritun o. fi. Námsskeið verður 6 mán- uðir, Hæfir menn kenna bverja námsgrein. Nánari upplýsingar veitir undirritaður. Seyðisfirði, 4. okt. 1906. Þór. B. Þórarinssou. AMTSBÓKASAFNIÐ á Seyðisfirði er opið hvern lnugardag frá kl 3—4 e. m. Heilsubötarhæli, Eitt hið allra ískyggilegasta og voða- legasta þjóðarmein vor Islendinga er berklaveikin. Hún geysar yfir allt landið að heita má og heggur víða mikil og tilfinnanleg sk^rð í vina^ og ættingjahópinn. Og hi? versta er, að læknamenntin stendur því nær ráðalaus á móti henni að því leyti, að læknavísindm eru enn eigi komin svo langt, dð þau hafi fund- ið nokkurt meðal,er varnað eða lækn- að geti berklaveiki. Hið einasta sem gjört er tii að reyna að lækna berkla- veikina er uppskurður, þegar hægt er að koma honum að og hann á við( Dg svo sérstaklega reglubundnir Hfn~ aðarhæítir og víst í hreinu og góðu loptslagi, pessvegna er það,að neilsubótarhæl- in fyrir berklaveika hafa risið upp hvert af öðru í nágrannalöndunum, nú síðustu áratugina, og eru þau jafnan byggð á þeim stöðum eða byggðarlög - um^ par xem veðursæld og heilnæmt og gott loptslag er sem mest og bezt sameimið. Ejölda margir berklasjúkir hai'a fengið heilsubót við dvöl á, þessum heilsubótarhælum, Og nu siðustu arin bafa allmargir Islendingar dvalið á þeuu, bæði í Danmörku og Noregi, og raargir þeirra hlotið góðan bata. En einsog aoðsætt er, þá hefir það ákallega mikinn kostnað i för með sér og er því aU-flestum Islendingum bægt frá því að leita sér þar heilsu- bótar, það eru eingöngu hinir efnaðri œesB, sem eru þeím kostnaði vaxn- ír En er nú ekki hægt að byggja lík heilsuyótarhæli hérilandi? Vér álítum að það væri í alla staði gjörlegt, og sjálfsagt að framkvæma það sem fyrst. Frá íjárhagslegu sjónarmiði er það landinu alls ekki ofvaxið. Og í tilliti tíl þess.hvort slik heilsu« bóíarhæli mundu koma hér að tilætl- uðum notum, þá er enginn efi á því, að hér á landi er víðast hvar full- komlega eins gott.og heilnæmt lopts- lag, mestan tíma árs, eins og i Dan- m0rku og Noregi. Vitaskuld er loptslag misjafnt í hinum ýmsu héruðum landsins, enda höfum vér mörg dæmi þess, að berkla- veikir menn, er átt hafa heima langt uppi í sveitnm, hafa íengið bata ef þeir hafa flutt að sjónum, og jafnvel eigj þurft annað en flytja í annað hbv" að, þóít uppi í landi v»eri. þetta virðist oss benda til þess, að binir berklaveíku þurfi eigi jafuau að fara af landi burt til þess að leita að góðu og; heilnæma loptslagi. En það er eigi loptslagið eingöngu sem læknar sjúklinginn, heldur einnig, einsog áður er er sagt, reglubundinn lifnaðarháttur og gott viðurværi. Og þótt icenn geti haí't það heima bjá sér, þá er jafnan hættara við að breytt sé út af' hinura ákveðnu reglum þegar sjúklingurinn er 1 heimahúsum, bæði af því að eigi er hægt að fylgja þeim í 0lla og svo íreistast sjúklingurinn frekar til a3 brjóta á móti þeim. En slíkt er algjörlega fyrirbyggt á þess- um heilsubótarhælum. sem eing0ngu eru byggð í þessn augnamiði og sjúk- língarnir eru jafnan undir læknishendi og eru báðir vissum lögum. Hvar reisa ætti slíkt heilsubótahæli hér á landi, getur verið álitamál, því eflaust eru margir staðir á landinu vel til þess fallnir, bæði hvað lopts- lag, vsðursæld og náttúrufegurð snertir. En sjáli'aagt væri að byggja það við sjóinn, svo að sjúklingarnir gætu líka notað sjób0ð. Vér álítum raál þetta fyllilega þess vert, að því verði alvarlegur gaumur gefinn, og vonum þvi að það verði tekið til íhugunar og umræðu af þeim m^nnam^ er bezt hafa hör vit á. Veitingahiisið. Kaupmaður nokkur frá f>rándheimi, 0. W a 11 a n að nafni, hefir í hyggju að kaupa hótellið af Kristjáni Hall- grímssyni. Jafnframt sótti hann um meðmæli bæjarstjórnarinnar til þess að sér yrði veitt vínveiíingaleyfi. Bjfjjarstjórnin hafði mál petta til meðferðar á fundí sínum 15. f. m. og ákvað í einu hljóði að mæla með því, að Wallan fái vínveitíngaleyfi bér í bænum roeð þessum skilyrðum: a :>ð hana annaðhvort auki einulopti ofan á veitingahús Kristjáns Hall- grímssonar endilangt (gj0ri þai tví- lypt) og bæti útbyggiugu við það, er rúmi eldhús og eina veitiugastofu (óæðri veitingastofu) eða að hann auki húsrúm á annan hátt t. a. m. með sérstöku tvílyptu húsi, 16—20 álna löngu og að petta verði gjört svo tímanlega á uæsta ári sem unnt er, og í siðasta lagi fyrir 1. okt. 1907, bi Að minnsta kosti séu 10 herbergi sem hægt er að hita upp og þannig útbúin að sæmileg séu betri gestum og þess utan venjulegt gistipláss fyrir allt að 30 venjulegra ferðamanna. c. Að séð veiði fyrir hesthúsi og heyi fyrir allt að 40 hesta ferða- manna ekki síðar en árið 1908. d, Að húsið allt sé búið húsgögnum og starfrækt þannig, að það sé í alla staði sæmilegt fyrir útlenda og inn- lenda ferðamenn. e- Að. áfengisveitingar fari eigi fram eptir kl. 10 að kvöldi og á laugar- dögum ekki eptir kl. 6 e, b. til ann- ara en þeirra, er næturgestir eru, eða til íélaga og skemmtisamkoma, Md þetta verður borið und\r at^ kvæði bæjarmanna á borgarafundi er haldinn verður í barnaskólahúsinu f^studaeinn 12. þ. m. kl. 4 e. h, íbúðarMs hatnarsjóðs Seyðisfjarðar hefir bæj^ arstjórnin selt herra I. M. Hansen til niðurrifs fyrir 1600 kr. Ætlar Hansen að reisa það aptur á túninu fyrir neðan trésmíðaverksmiðjnna. Talsímasambandið við Mjóafj0rð. Bæjarttjórnín samþykkti á aaka- fundi 1. þ. m. með 4 atkv. gegn 2 að leggja fram úr bæjarsjóði 1000 krón^ ur til talsímasambands héðan að Pirði í Mjóafirði með þeim skilyrðum, að landstjórnin taki að sér við- hald á sambandi þessu og að Mjófirðingar haldi símasamband- inu áfram frá Firði og út í Brekku- þorp þegar á næsta sumri. íbúðarMsið Steinholt á Búðareyri ásamt pakkhúsi hefir Gunnar Jónsson á G-auksstöðum á Jökuldal keypt af' þeim mæðginnm frú Jóh0nnu og Friðþóri Steinholt fyrir 5250 krónur. Húsið afhendist eigi fyr en næsta vort þegar híð nýja hús þeirra mæðgina er fullgJ0rt. Skarlatssótt kvað nú vera á Vopnafirði, hafa 8 sýkzt þar af henni í 4 húsum. Silfnrbrúðkanp héldu þau A. Jörgensen bakari og frú hans 30. f. ru. Allan þanu tíma hafa þau verið búsett hér á Seyðisfirði. Pjárfltitningnr, Gufuskipið Eriðþjóíur kom hingað ad norðan 29. f. m. Hafði meuferðis 1450 fjár frá Kópaskeri; en hér tók skipið: 419 fjár úr Vopnafii'ði, 526 frá verzluninni „Framtiðin" og 250 fjár frá Sfc. Th. Jónssyni. Friðþjófur fór héðau sama kvöldið áleiðis til Liverpool. Stutt athugasemd. Einhver p.áungi sem nefnir sig |>órir þegjandi heíir í 24. tbl. Austra p. á. gj'0rt grein mína að umræðuefci. J>ó eg skrifaði ekki línur þær til þess að eg ætiaði mér að reyna mig við rit- snillinga þessa lands,þa verð eg að gjöra stutta athugasemd við nefnda grein. Hann segist geta verið fáorður um þegnskylduna en tekur það fram að flutningsrcaðar hennar hafi viljað vel með henni. pað vissi eg iika, en við erum nú allir undir þá synd seldir að okkur getur yfirsézt, þó hlutdrægni liggi þar ekki ábakvið.Svoskiptir hana í siö tímabil, sem þö var ekki meia- ingin, heldur var aldurinn frá 18—25 ákveðinn til pess að það næði tilsem flestra til þess að byrja með. pessir unglingar áttu að vinna þessar sjö vikur í eitt skipti fyrir oll. pá segir h0f. að eg vilji flytja bennan gjaldlið yíir á búendur. pað er rétt að eg vil flytja þessa vinnu yfir á búendur en ekki sem gjaldlið, heldur sem arð- beracdi atvinnagrein eius og h0f. sannar með mer. pá segir höf. að það þurfi gildari rök en eg færi þessu máli til stuðnings tii að sanna að bú~ endur séu færir um að inna þennan skatt afhendi. pað er uuðvelt að sanna það að 18 og 19 ára ungliugar hafa ekki af neinu að gjalda nema al vinuu sinni, sem er opt misjafnlega borguð, þegar þess er gætt að unglíngar þess- ir erii opt hjá fátækum foreldrum og þessvegna ekki harðir í eptirkalli,þegar um er að ræða erfiðar kringnmstæður annarsvegar, en skylduna við foreldr- ana hinsvegar. En væri það nú rétt sem höf. gefur i skyn að unglingar þessir eyði kaupi BÍnu ser til lítils sóma, þá er mjög ólíklegt að þeir kaupi toilfría vöru, svo þeir borga þá óbeinlínis sinn bróðurpart tilland- sjóðs. Svo þykir höf. ótrúlegt að Sig- urður ráðanautur hafi sagt að það kostaði 120 krónur að slétta teig, en það er áreiðanle gt að það er hans kostnaðaráætlun. Auðvitað minntist

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.