Baldur


Baldur - 30.06.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 30.06.1908, Blaðsíða 1
1 Í STEFNA: | Að efla hreinskilni og eyða ij hræsni í hvaða máli, sem fyrir |! § (temur, án tillíts til sjcrstakra j| | flokka. 1 $m.B BALMK. AÐFERÐ: Að tala opinskátt og vöflu- laust, eins og hæfir því fólki sem er *.f n o r r œ n u bergi brotið. VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 30. JÚNÍ iqo8. Nr. 12. <g FRJETTIR. g> t§Cg3Cg)Cg]Cg!Cg)Cg]Cg]§3 Hinn 23. þ.m. var háð 8 klukku- stunda orusta á strætum Teheran- borgar á Persalandi. Orsökin til orustunnar var s,ú, að keisarinn heimtaði af þinginu að framselja nokkra þingmenn, sem hann sagði að væru sfnir fangar, en þingið neitaði. Þessir umgctnu þing- menn voru pólitiskir andstæðingar keisarans. Þegar þessari kröfu hans var neitað, þá tók hann það ráð að kalla út kósakkana og gjöra árás á þinghásið með fallbyssum og öðrum vfgvjelum. En þúsundir af borgarbúum, sem hlynntir voru þingmönnunum, höfðu búið sig undir þenna leik, með þvf að hafa til riffla og byrgðir af skotfærum f húsum sfnum. Þegar svo her- mennirnir byrjuðu skothríðina, þa fengu þeir strax aðra til baka, ekki að eins frá þinghúsinu heldur Ifka út um glugga og ofan af þökum á hósunum f kring. Orustan byrj- aði-kl. 6 um morgunínn, en kl. 2 e. h. gáfust þingmcnnirnir upp. Keisarinn fór þá með sfna fanga, en á vfgvellinum Iágu eftir f það minnsta 100 menn a'f liði hans og fleiri hundruð af andstæðingum hans, og þar að auki var þinghús- ið f rústum eftir fallbyssu-skot- hrfðina. Grover Cleveland, fyrrum for- seti Bandarfkjanna, dó hinn 24. þ, m. af krabbameini í maganum. Hann varð 71 árs gamall, og hafði gegnt mö'rgum ábyrgðarmiklum stöðum um æfina. Þegar hann var 22 ára, var hann orðinn full- numalögfræðingur. 1871 varhann settur hjeraðsdómari f Erie County í New York rikinu. 1881 var hann kosinn borgarstjóri f Buffalo, N. Y, Rfkisstjóri New York rfk- isins varð hann 1882. Frá 1884 til 1888 var hann forseti Banda- rfkjanna, ogafturfrá 1 S92 til 1897. Síðan hefir hann ckki gefið sig op- inberlega við stjórnmálum, en flokksbræður» hans (Derhókratarn- ir) lcituðu einatt hans raða í sfnum vandamálum, og þótti það miklu skifta hvað hann lagði til málanna. Yms stórmenni af báðum pólitisku flokkunum, þar á meðal Roosevelt og Taft, voru við jarðarförina sem fór fram, samkvæmt ósk Mrs. Cle- veland, eins viðhafnarlítið og unnt var. Samkvæmt skýrslutn Ottawa- stjcirnarinnar fyrir sfðastliðinn maf- mánoö, hafa vcrkamenn í Canada tapað í þeim mánuði 127,425 dags- verkum, setr afleiðing af þrætum við vcrkveitendur. Fyrir sfðast- A GIMLI verður messað næstkomandi sunnu- dag, 5. jftlf, kl. 2 e. hád. A. E. Kristjánsson. liðinn apríl var tapið 5,400 dags- verk, og fyrir maf 1907 var það 9,408. Á sfðastliðnum mánuði urðu 324 menn fyrir slysum við ýmsar iðnaðarstofnanir. Af þeim hafa 122 dáið og hinir 202 alvar- lega slasast. — Standard Oil fjelagið hefir verið dæmt til að borga sektir er nema $6,016,215 fyrir brot á móti lögunum gegn samsteypufjelugum. Eignir eftirfylgjandi fjelaga hafa verið fastsettar: Security Oil Company, National Oil Company, Waters-Pierce Oil Company og Navarre Refining Company. Vitnaleiðslan leiddi í Ijós að ofan- nefnd fjelög eru að parti eða að öllu leyti eign Standard Oil fje- lagsins. Hinn 10. júlf næstkomandi á gufubáturinn City of Grand Forks að byrja ferðir eftir Rauðá milli Winnipeg og Grand Fork?. Bát- urinn & að halda uppi stöðugum ferðum f sumar: Þetta er f fyrsta skifti á sfðastliðnum 25 árum sem þessi partur Rauðár hefir verið notaður til skipaferða, og minnir sjalfsagt suma af cldri mönnum hjer á gamla daga, M. Ciemenceau, forsætisráð- herra Frakka, hefir komið f gegn f efri málstofunni frumvarpi um þjöð- eígn jarnbrauta. Hann hafðí á móti sjer í þessu máli allt lið conserva- tfva á Frakklandi, suma af hinum varfærnari íir flokki repúblika, iðn- aðar og bankastofnanir, landeig- endur og kapítalista. Jafnvel sum- ir af vinum hans löttu hann þess, að leggja kapp á þetta mál, og þvf var spað að það mundi steypa hon- um og ráðaneyti hans. En hann fór sfnu fram, o<r eftir eina hina sterkustu ræðu sem hann hefir nokkru sinni flutt hafði hann sitt mál fram f Senatinu, Búist er við að stjórnin taki nfr til að kaupa upp járnbrautakerfin, og spá and- stæðingar Clemenccau's hinu versta um afleiðingarnar, en sjálf- ur er hann hinn Öruggasti og segir að auðmannafjelögin á Frakklandi sjc að vcrða ofjarlar þjóðarinnar, og að stjórnin verði að ná yfirráð- um yfir þeim. Dómari Myers hafði nóg að gjíira við yfirskoðun fylkis-kjurlist- anna f St, Boniface. Yfir 500 nfifn voru dregin út af listunum. Sumt voru nöfn lo'ngu dauðra manna og sumt voru endurtekn- ingar & nöfiium. Einnig var bætt á listana þar um 55 nö'fnum. — Þessar aðferðir við að falsa kjörlist- ana eru gott sýnishorn af vana- legri pólitiskri ráðvendni og sam- vizkusemi. — Fjelag f Vancouver, sem hefir það á hendi að útvega ódýra verkamenn, sendi pöntun til Japan fyrír 1000 verkamenn. Japanska fjelagið útvegaði mennina, en stjórnin þar f landi neitaði þeim um burtfararleyfi, vegna þess að samkvæmt Lemieux samningnum mættu engir japanskir verkamenn flytja til Canada, nema með sjer- stíiku leyfi Canadastjórnarinnar. — Stormar miklir hafa gengið yfir Vestur-Canada undanfarna daga, og gjiirt allmiklar skemmdir hjer og þar, en ekki hefir það spurst að neitt líftjón hafi af þeim orðið. ILY^IEYJ-^-i AUGLÝSING. IBTTID er nýopnuð til verzlunarviðskifta, næst fyrir norðan Lakeview Ho- tel, Gimli. Eigandinn er Dr. S. Dunn. Samkvæmt tilmælum Mr. Geo. H. Bradbury's, er eftirfylgjandi á- lyktun tekin úr gjö'rðabókum Gimli- sveitarstjórnarinnar. Ályktun þessi er dagsett 16. aprfl 1894 og hljóðar svo : "Það er bjer með ályktað, að eftirrit af bænarskránni (um bryggj- ur) til Canada stjórnar, og sem áð- ur er um getið, sje send til G. H. Bradbury f Ottawa með þeirri ósk og beiðni frá þessu sveitarráði, að hann vilji góðfúslega gjöra það sem f hans valdi stendur, til þess, að beina athygli stjórnarinnar að þessu voru al'svarðandi áhugamáli, og að knýja á stj<h-nina að sinna þessu míili tafarlaust. "Sje það ennfremur ályktað, að þetta sveitarrfið viðurkenni með þakklæti og mikilli ánægju þær 6- væntu breytingar, sem gorðar hafa verið á fiskiveiða reglugjíirðinni fyrir tilverknað herra G. H. Brad- bury og sem reynast mun fólki voru hjer í sveitunum til mikilla hagsmuna, og hlunnindin sem það þannig verður aðnjótandi, verða með hlýjum hug hfifð f minni". Mamma, hvað heldurðu að þú gjörðir ef stóra blóma-skrautkcrið f stofunni væri brotið ? spurði Jens. Jegskyldi berjaþann sem gjörði það, sagði frúin, og horfði fast & son sinn. ' Á ? Þá máttu hafa krafta í köggl- um, þvf það var pabbi sem braut það, sagði Jens mjög kátur. Móðirin : Axel vcit að þú átt fáeina dollara á bankanum, Lara, og það cr þeirra vegna að hann vill fá þig, til þcss að geta borgað skuldir sínar. Dóttirin : Hvað crtu að hugsa, mamma ; Axcl mfnum dettur ekki f hug að borga skuldir sfnar. Hjarðlögin. Frá Nesi er svo skrifað- til rit stjrjra Baldurs ; "Hjarðlögin sem samin voru f vetur af okkar háttvirtu sveitar- stjórn, þyrftu að koma fyrir al- mennings sjónir af þeirri ástæðu, að fair vita með vissu hvernig þau eru úr garði gjörð. Sparar mikið ómak að fara á skrifstofu sveitar- innar til að sjá þau þar. Ef það eru lög sem eiga að gjö'ra eitthvert gagn> þá ef nauðsynlegt að hverj- um búanda sveitarinnar sje gefinn kostur á að lesa þau. Vært ekki gott að hjarðlögum þessum væri gefið ram f blaði þfnu ? Við ís- lendingar höfum þá gagn af að lesa þau þar". Hjarðlfig þau sem hjer er spurt um getur Baldur ekki flutt, af þvf að þau eru engin til. Útskýring þessa máls, eftir þvf sem haft er eftir lögmanni sveitarinnar, er sú, að samkvæmt almennu brezku rjcttarfari er hver maður skyldur til að varðveita sinn búpening, nema frá þvf sje'vikið með sjcr- stakri löggjöf. Nú er þvf svo var- ið, að f þessari sveit hefir frá byrj- un verið um þvflíka sjerstaka lög gjöf að ræða, girðingalíigin, en með þvf að sveitarraðið hefir nú numið þau úr gildi, verða menn að hegða sjerhjer eftiríþvf efni, samkvæmt þvf sem f almenna rjettarfarinu er latið viðgangast. Einn hjeraðsrjett- ardömur hefir þegar verið felldur f svona máli hjer f nágrenninu, og fjell hann svo, að sýnilcgt þykir að hver verði hjcr eftir að annast bú- pening sinn f sfnum eigin h(5gum. Samt mun það hafa komið f ljós f þvf máli, að líig þau, sem eftir- litsmenn óskilagripa eiga að fara eftir, "pound"-Iögin, mundu þurfa brcytinga við til þess að komast nðgu vel f samræmi við það ástand, sem skapast við það að girðinga- lögin eru afnumin. Um þærbreyt- ingar er auglýsing frá sveitarskrif- aranum á öðrum stað f þessublaði. Samkvæmt alyktan sveitarráðs Gimlisveitar, er gjörð var á fundi ráðsins hinn 19. þ. m., auglýsist, að auka-"pound"-lög nr. 118 með viðauka, er samþykktur var & nefndum fundi, öðlast gildi hinn 1. júlí næstkomandi. Eintakafnefnd- um aukalögum verður til sýnis k öllum pósthúsum í sveitinni og & sveitarskrifstofunni, Gimli, 22. júni 1908. I umboði sveitarráðsins. S. G. THORARENSEN, skrifari-fjehirðir. ÁRIÐANDI SPOR. Það er ekki eing<3ngu í dansin- um, að fótabragð þitt sýnir sig. Daglega, heima eða á strætum kemur það f ljós. Kaupirðu skó hjer, þarftu ekki að kosta til meiru en þú ættir að gjiira, til að fá þá skó er þú ættir að nota. KJORKAUP. GULLSTÁSS. — 30 proc. af- sláttur. Brj<5stnálar, Nisti, Skyrtuhnappar, Festar, Úr etc. Abyrgð á vörunum, Allskonar aðgjöröir fljótt og vel. Ch. Goldstein. Boot & Shoe Dealer. 695 Wellington Ave. Winnipeg. BOISr3Sr^.33, HAETLET & 3VE_A.3NT^.3HI^3Nr. 1 BARKISTERS & P. O. Box 223. WINNIPEG,---------MAN. Mr. Bonnar er hinn langsnjall- asti málafærslumaður, scm nú cr f þessu fylki. Dr. S. Dunn Næstu dyr við LAKEVIEW HOTEL.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.