Baldur


Baldur - 30.09.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 30.09.1908, Blaðsíða 1
I 'i 3 STEFNA: | Að efla hreinskilni og eyða » gi hraesni í hvaða máli, sem fyrir | <:n ír, án tillits til sjerstakra | \ flokka. 1 I i BALMB • iSi'ife«HíMimifiöi^^ítiöíif;KHi^i^ss^;æf 1 £ AÐFERÐ: | i Að íala opinskátt og vöflu- § 1 laust, eins og hæfir því fólki §1 H seni er nf uorrœnu bergi |i ÍS brotið. i VI. AR. GIMLI, MANITOBA, 30. SEPT. iqo8. Nr. 23. [§CS&C&)C$& C&3 C§&)C& C&3§3 «g FRJETTiR. §> Það er útlit fyrir að fleiri en só sfalistar eigi eittlivað illt að- segja Dunsmuir þess f Brit. Col., sem liberalflokkurinn hefir þar mestar inætur á, og heldur enn áfram að brúka þar fyrir fylkísstjóra, þrátt fyriralla ólguna og mtftmælin gegn honum af hálfu verkalýðsins * sem hann hefir lengi verið frakkastur f að pína og plága. Nú hefir móð- ir hans hleypt af stað máli á hend- ur honum fyrir bókfærzlusvik. A GIMLI verður mcssað næstkomandi sunnu- dag, 4. okt., kl. 2 e. hád. J. P. SóLMUNDSSON. Þingmaður okkar hjerna, Mr. Jarkson, er ekki sá eini sem mikið hefir með höndum um þessar mund- ir. Vestur f Brit. Col, er nú ó- þrjótandi járnbrautavinna (f orði kveðnu f það minnsta); f Edmon- ton er verið að tala um að byggja heræfingaskála fyrir $too,Ooo, og í Winnipeg einhverjar ógnar bygg- ingar f sambandi við nýju járn- brautina. Öllum fihrist mikið til um þann landnemafjíjlda, sem gaf sig fram um septemberbyrjunina, þegar nýju landtökulögin gengu f gildi. Það, sem menn skrifuðu sig fyrir, er eins og áður var um getið hjer í blaðinu, talið yfir miljön ekrur eða 1562 ferh^'rningsmflur. Maður hálfhrekkur við, að sjá það til sam- anburðar, að skcígarlöndin, sem Burrows á að hafa fengið eru talin I 586 ferhyrningsmflur; — og síinm incnninTJr, sem mest vilja gjöra úr heimilisrjettarlandatökunni, vilja sem minnst gjöra úr skóga^íanda- meðhöndluninni. Ekki er þess getið að neinn hafi glatt hann neitt mcð gjöfum á þessum heiðursdegi, cnda var ekki boðið til brúðkaupsins neinum öðr- um en fjórum börnurn þeirra hjóna. Þegar þes'sir fjórir gestir settust að borði, fann hvert þeirra hjá sfnum diski $4,000,000 f veðskuldabrjef- um og bankaávfsunum, en gömlu hjónin hafa vel fyrir sig cftir þótt þcssar 16 milljónir væru drcgnar frá: fengið umráð yfir þcssu undan- tekna landsvæði, verða að minnsta kosti 50,000-ekrur skattskyldar f St. Andrew's sveit, scna jeg álít að sje til hins mcsta hagnaðar fyrir Selkirk-bæ og byggðina i kring. Það erætlun stjórnarinnar að halda uppboð á þessu landi áður en langt um líður. Jeg tel hjer upp f&cinar fleiri endurbætur f Selkirk-kjördæmi, er Stonewall, 12. sept. 1908.1 stjöm[n hefir styrkt þessi sfðast- TIL KJOSENDA í SELKiRK- KJÖRDÆ -:o:- 160 ckrur, cr til sölu f einni af næstu sectionum við Gimil. Bæjarlot á góðum stað í fitjöðr- um Winniþeg eða Selkirk bæja, tekið upp í landið. Þeir sem vilja sinna þpssu, geta fengið nauðsyn- legar upplýsingar hj& SVEINI MAGNÚSSYNI á Gimli. Tuttugu þúsund ekrur af landi í Saskatchewan fylkinu voru ný lega seldar fyrir þrjú hundruð þús- und dollara, eða $15 ekran. Sclj- andinn er f Iowa, kaupandinn f Michigan, og nokkuð af verðinu var borgað með fasteignum f Chi- cago. [Svona er spilamennskan með canadiskar landeignir, og svo ver canadiska rfkið ekki svo litlu fje til þess að smala mönnum hing- að til þess að kaupa landið á end- anum f srnáskömmtum. Þannig borga að lokum landnámsmenn þeir, sem 'agentunum' heppnast að heilla, undir og um $20 til út- lendra fjárplbgsmanna fyrir það, sem þjdðin hefir f fyrstu kastað frá sjer fyrir hálfan og heilan dollar]. Merkileg fjelagsskaparsamsuða hefir nýlega orðið til f Chicago. Þar gengu formenn fjiigra verka- mannafjclagsdcilda í samband við formenn sextán járnbrautafjelaga, til þcss að vinna að þvf að fyrir- byggja tísanngjarna járnbrauta- málalöggjöf f Bandarfkjunum, bæði í sjerþingum hvers ríkis, og í al- þingi rfkjahcildarinnar. Þcssir fjórir eru þeir Warren S. Stone, formaður vjelastjóra; John J. Harahau, formaður kyndara ; A. B. Garretson, formaður lestastjóra; og P. II. Morrissey, formaður lestaþjóna. íslíkt er f meira lagi varhuga- vert samband andstæðra forkólfa, ef allir eiga að sýna sómasamlega trúmennsku. Maður nokkur, sem ekki hefir íiðurverið nafnkenndur, er það nú. Hann heitir Clark og er borgar- stjóri í Doncastcr á Englandi. Hann cr vfst sá eini Englending- ur, sem hefir hafnað þeirri virð- ingu, að vera gjörður kunnugur konunginum sfnum. — Svo stóð á, að Edward konungur var viðstadd- ur við hcstavcðhlaup f Doncaster, og að þeim afstöðnum sendi mann til borgarstjórans, til þess að sæma hann með því að veita honum við- tökur f stúku sinni á áhorfenda- pöllunum. Maðurinn fann ekki Núna um miðjann mánuðinn Háttvirtu herrar. — Almennar kosningar fara nú f hönd, og jeg leyfi mjer því aftur að biðja fylgis yðar og áhrifa, sem þjer svo drenilega veittuð mjer í kosningunum 1904. Mjer hefir nú veizt sá hciður, að vera þingrnaður yðar f fjögur ár, og get jeg mcð síjnnu sagt að það hefir verið örð- ugt vcrk.en scin jeg hefi samt reynt að leysa svo af hendi, að fylkisbd- ar allir mættu vel við una,N hverja skoðun sem þeir annars hefðu f stjórnmálum. Meðal cndurbóta þeirra, sem hafa verið gj'irðar f kjördæminu sfðan 1904 og ieg hefi stuðlað að má ncfna 90 míluraf Grand Trunk Pacific brautinni frá Winnipeg til austurtakmarka Manitoba fylkis, Teinar hafa verið lagðir alla Ieið og mestur hluti hennar fullgj'ir, svo bændur meðfram þeirri braut "Cta sent afurðir sfnar eftir heuni o ef þeir vilja. Aætlaður kostnaður við þessar 90 mflur er hjer um bil $1,300,000. Mjcrer ánægja að tilkynna yður að skipaleiðin yfir St. Andrcw's- strengina (St.Andrew's locks), sem svo oft hcfir verið lofað og lcngi hcfir verið á döfinni, er nú næst- um þvf fullgjor. Það er bú!ð að verja til hennar $600,000,og næsta júnf er búist við að skip fari að ganga um hana og að Ijómandi stftlbrfi tengi saman biiða hluti hinn- ar gfimlu sögurfku St. Andrcw's- sóknar. Dominionstjórnin hcfir gefið Canada Foundry Company og Canadian Gcncral Electric Co, samkvæmt útboði, allt stálverk við St. Andrew's skipalciðina. Samn- borgarstjötann f þessu mannmarga >ng«rinn cr upp k $600,000 og þar samkvæmi, en hafði upp á honum f ''"nifalið allt stálverk við flóð- fskrifstofu hans f borgarhöllinni'. | g"tirnar, stífluna og brúní, svo Þegar sendimaðurinn flutti honum i °8 Suí"u °g rafmagnsvjcla utbúnað ervndi konungs, svaraði borgar- j allan, sem þarf til að fara mcð stjórinn þvf, að hann hefði aldréi hlcypilokuua, Það verður strax á æfi sinni komið nála-gt vcðmála- híitfðum og ætlaði sjer ekki að gjíira það fremur fyrir þvf, þótt konungurinn tæki þátt f þesskonar lystisemdum. — Eins og nærri mé geta, hefir þetta orðið hljiíð- bært, — að nqkkur rriaður skuli finnast f slíku landi, scm tckur tekið að vinna stíilið og þvf vcrður lokið næsta sumar. Mjer hcfir líka hlotnast* að greiða íir flækju, scm mikið hcfir vcrið liðnu 4 ár : 10 rnflna járnbraut frá Wpg Beach til Gimli .....$32,000 20 mílna braut norður frá Teulon ............ 64,000 Pósthús f Sclkirk...... 41,000 Fiskiklak og hús við Ber- ens River .......... 25,000 Botnskafan Assiniboinc . 50,000 Hafnarbryggjur og end- urbætur á þeim hjá Sel- kirk, Árnes, Hnausaog Gimli. hjcr um bil . ... 25,000 Vegur um Brokenhead Indiana-hjcraðið..... 6,ooo Vegur um P"ort Alexand- er Indiana-hjeraðið . . 2,500 Vitar hjá Coxes Shoal 5,ooo Vitar hjá Georgsey .... 5,000 4 Rangc light Warren's Landing ........... 6,000 Botnsköfulyftivjel frá Kel- ly plant endurbætt og brúkuð í þrjú missiri 10,000 Nýr skurður við mynnið á Rauðíi ........... 10,000 Bátur fyrir fiskivciða- deildina . /......... 8,000 Bátur fyrir Indiana-deild- 4,000 ina............... 4,000 Til að hreinsa til f Winni- pcg-á ............. 2,500 011 þessi verk gj!'ira til sainans $2,184,000. Þessi stóra tala sýnir, að hagur kjördæmisins hcfir ekki verið látinu sitja á hakanum. Öllu þessn fje hefir þcgar verið variðtil fyrirtækjanna nema þvf sem ætlað er til að hreinsa Winnipeg-ána, A fjárhagsáætlun næsta árs cru $ro,ooo ætlaðir til að kaupa lóð og byrja á að rcisa opinbera bygíj- ingu f ElmwoodjSem íi að kosta full- gjíir urri $40,000. $7,500 hafa og vcrið veitt til að bytja að gjíira flóðgarð við Winnipeg Bcach, sem á að kosta $16,000. Vcrk þctta verður boðið út f haust. Stjórnin ætlar að gjöra þar nauðhöfn mtð þvf að rista upp Landamcrkjalæk svo að öll skip, sem um vatnið ganga, gcti leitað þangað f illviðr- um. Byrjað cr og að byggja varn- TIL SOLU. Greiðasölu-plássið "SPRING LAKE" með fram Fisher River brautinni, gott húspláss og fjós fyr- ir 24 team, Ágætur staður fyrir greiðasRlu. Lj-sthafendur snúi sjer hið allra fyrsta til Kk. S. Thorsteinsson, Hnausa.-------Man. LESIÐ. Stórt og gott íveruhus í mið- bænum á Gimli, cr til leigu með mjög góðum skilm&lum. FINNID Jónas Halldórsson á Gimli. Dr. S. Dimn GIMLI. Næstu dyr við LAKEVIEW HOTEL. en þær eru um 1 56 alls. Þá getur bærinn látið gcra ýmsar umbætur, sem honum eru nauðsynlegar, og stakkað skemmtigarð sinn ef þurfa þykir, Stjrtrnin' hefir og sett á styrk- veitingaskrá. sfna $60,000 til að leggja járnbraut fríi Gimli til Riv- ertown við íslendingafljót. Jeg mun gera allt sem í mínu valdi stendur til þcss, að þcssi bráðnauð- synlega braut verði líigð, Jcg vona, að vinir mínir taki sjer ckki til þó að jeg komi ekki sjíilfur hcim til þeirra ; það cr lítt mögu- lcgt vegna þess hve kjördæmið er stórt. Jeg hefl nú auglýst fundi á fjíildamörgum stöðum og boðið gagnsækjanda míaum að koma á þá. Jcg vona að eins að þjer getið komið þvf við að koma að minnsta kosti á einn þcirra. Væntandi þess, að jeg fái að njóta fylgis yðar, cr jeg yðar skuldbundinn þjónn, 8. ./. JACKSON. BTTID hjclt W. M. Singcr, jftrnnáma- j "",'','"* * "'i™"j"*"" ^' ' St. Petcr Indian Rescrvc ; næsta kostar $7,000. Innanríkisráðgjafi kóngurinri f Pittsbury, sjftlfum sjer og konu sinui gullbjruðkaupsveizlu. ekkí handaband konurigsins fram um deilt f 35 íir. Jeg á hjer við argarð til verndar vatnsbakkanum kríifu kynblcndinga til vissra lóða í fyrir sunnan GÍmlibæ. Og það er nýopnuð til verzlunarviðskifta, næst fyrir norðan Lakeview Ho- tel, Gimli. Eigandinn er Du. S. DUNN. vor vcrðui* þessum mftlum til lykta hefir og lofað að láta Gimlibæ ft riðiö- ug af því að sljóniin hcfir allar lóðir stjúrnanunar í þeini baé,

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.