Vestri


Vestri - 10.01.1917, Blaðsíða 1

Vestri - 10.01.1917, Blaðsíða 1
101^«v XXlOlXi K3t»0<K« Wk«3t>0<KS(»tK ! Gunimibffilar | 8 fyrir dömur os? herra nýkoranir til tf ð ÖJ.Stefánssotiar. I fið_______________„__________8 Uítst ].: Kríst iási Jónsson frá Garðsslöðnm. _3 B3 H Nýkoiaið írá Ámeriku: h Q Margar tesj. aí Av.xtum, jjjj Cfí niðursoðnura e|? þurkuðuin, ttí íjj eimiiff lax ea; Sardinup i pri ö dósum, steikt nautakj&t o.ra.H.ÍS í*i Alt óvenju ódýrt í vemlun £** BJ 0. Jonassou. J3 XVI. árg. iSAF JÖRÐUR. 10. JANÚAR IU17 1. bl. Stjórnarskiftin. Frunivaipið uin 3 raðheira vnr atMtlrVHt. af koituiui með simsl eyti 2. þ ir. Jiififi:mt. viir tjjjinaij Ainóissyni veitl laiiNii fri irtðherr-i- siöt limi, 0(í Jóiti M ijínu-sy ii b ejar fiisíotn hoðið jio myml i iiý).i at.jói a. Biini hiiiiu <l fijörn KitHtjánsson bankasljóra, *em Þversumllokkiir inn hafði tilnef.it af sinni hilfu, osc S'gurð Jónsson bóttda i Ystafelii, sern Framsnknariiokkuriuii hafði tlntfut; lóku þeir við stjórnar stötfum 5. þ. m. í ræðu, »r forsælisráðherra Jón Magnusson hélt i þir.ginu gat hann þess, að hinni nýju stjóm hefði enn ekki gefist tém ttí að íhuga að fullu stiiMvinuuna i ihnaulandsi máluuuiH, en þar myudi skýr i-tefna koma ívaia á hinu reglulega, Ali þingi, er skamt væri að biða. í utamíkismálimuin lýsti hann því, að ísland fái fullveldi í öllum síuum málum. Jón Magnússon yfináðhena er S7 4ra að aldii (f, 16. jan. 1859). Hann tók lðgfræðispióf 1891 og varð s. á. sýaluni. í Vestmannaeyj- um, landritari 1896—1904, þá skriístofustjóri í stiórnarráðiuu til 1908, er honum var veitt bæjar- fógetaembœttið í Reykjavik. lleflr att sæti á alþÍBgi samfleytt siðan 1902. J. M. heflr aldrei tekið sérlega mikitui þátt i störfum þingsins, en hlotið virðing þingi-itis fyrir ftjáls>t lyndi Bitb, samviskusemi og sam- viunuliputð. Hafa menn þá ttú, að hami láti ekki stjót nast af eigin- hagsmuuahvötutn eðabiindu flokks- fylgi, enda er hann afarvinsæil maður. Björn Kristjátmon bankastjóti el- einu ári eldri en J. M. í. *6. febr. 1858. Hann ar sjalfmentaður maður, („selv made nian"); var upphaflega skósmiður, en rak versl- un íog lekur enn?) i Reykjavík frá 1887 til 1910, a8 hann varð banka« atjóti. Hann hefir setið á alþiugi íyrir Gullbr. og Kjósarsýslu síðan 1901. Heflr hann sem kunnugt er látið allmjög til sín taka a þingi; og i flokkadeilum og íáðherra þjarki utan þings og iunan, enekkiheflr hann komið fram með nein veiuleg nýmæli hingað til sem þjóðinui maitti til þriínaðar verða. Hann er járnduglsgur maður, og heílr, eins og aður er tagt, brotist áíram á •igiö öuítm, Siyurður Jónsson bóndi í Y»ta' telli í Þingeyjaisýrflu, er minst kunnur almewöingi. llatm var, eiiis og kunnugl. ei, fyrst, !,o iin !il alþinnis níðiiKtl. hau«t á lands1 IÍMt;t óii.íiVa ti rud.i. Hiifði eitt sinn 1 ður, fyrir nokkiun áinn, boðið a\tí Iriiift li þings, en stöan ekki, fyr en dú. Uin þes'ta stjóinartneytingii er það að segja, að þjóðin mun ekki hafa vænst þess að frumvatpi um 3 raðherra ytði skelt á fyiiivara- laust á þessu aukaþingi. Það kann vel að vera, að nauðsynlegt hafl veiið að allir svonefndir flokkar þingsins fengju hlutdeild i stjó n landsins, nú meðan stríðið geisar — og þessvegna hefli einmitt vel' ferðarnefnd verið kosin á undan' förnum þingum, stjorninni til ráðu« neytis og aðstoðsr. Auðvitað ber slík nefnd enga ábyrgð á giörðum stjói narinnar, og það hefir lika oft klingt við upp á siðkastið. Eo vltanlega er (Jll samvinna ómöguleg meðal manna, sem alt-.it vilja smokka ábyrgðinni af sór og a meðstatfsmenn aína, þegar einhver stjórnarathöfn reynist raisráOin. Þá er sama hvort ráohei rarnir eru 1 eða 'á. Alt samkomulag fer út um þúfur. Ok þar sem engin reynsla nó trygging er fyiir þvi, að 3ja rað- herra fyrirkomulagið bæti neitt úr göllunum á stjórnarfyrirkomulMgiou þá vh ttst einmitt sjálfsagt að reyna þetta stjórnarform til þingsins 1919, eins og sjö þingm. i neðri deild vildu (sja þiugfréttirnar). Ef reynslan hefði sýnt að 3 ráðherrar væru bráðuauðsyulegir, þá var hægur van4i fyiir þingið að fiamlengja að fullu og öllu. Virðist það beinlinis óverjandi atfeili af þinginu að feila þa tillögu. Jafnvel þótt nú só sinn raoherr« ann tir hvoruni flokki þiai;sins, þá •r það að eins braðabirgðarfyrir* komulag meðan á sti íðinu stendur og vegna þess að enginn tlokkutinn er nógu sterkur til þess að mynda Btjórn einn sór. Eu þingræðið krefst þess að ráðandi flokkur þingsiua skipi stjérnina sínum mönnum að ©llu leyti. ösíii Þá skeð að ste kur minni hluti, sein vantaði 2—3 atkv. afl i þinginu, en hefði máske meiri hluta þjóðarinnar, yrðinokkuð gratt leikinn af ráðherrum sem beittu valdi siuu frskt. Sennilega yrði þá kvartað uadau stjórnræðinu. Og «t uðbtu'iuau' «iga að veia sinn út 'u o iitn fio'íki þingsins, þa er tneð Ollu giif, lyiir gagnrýning á g*i Sinti stjóinatiuuar. Allir tlokk' arnir hat.i heitið sínum ráðherra sttiðningi, :ilt oiðið ein samatiyigð. 0H' þá gieti skeð að syndaiiitelir þeirui yiði að vsra nokknð fullur áður en þeir færu fiá röldum. Hugsanlegir gallar blasa allstaðar við á þessu þriggja ráðiiericifyiir- komuhigi. Úr þvi se-n komið er ber þe-« að 6«k;i itð kístinna ga ti ávalt sem mest, og þetta nýja raoaneyti megi fá sem llestu góðu til leiðar komið. Frá alþingi. n ^Nefndir þessar hafa verið kjöinar á þinginu, auk þeirra sein getið var í 51. bl. Vestta: í neðri deild: Bresku samningarnir: Pótur Jónsson (foi m.), Magnús Guðmuuds> son (skiifaii), fienedikt Sveinsson, Björn Kristjánsson, Jörundur Brynj> ólfsson, Matthías Ólafsson, Gísli Sveinsson. í efri deild: Allsherjarnefnd: Katl Eiuatsson tform ), HaDnes ilafstein (skr.), Jóh. Jóhannesson. FjAiveitinganefnd: Jóli. Jóhanm esson (forin.), Eggei t Pálsson (skr.), Hjörtur Snorrason, Karl Eínarsson, Magnús Kristjánsson. FjArhagsnefnd: Maguús Torfason (t®rm.), Sig. Eggeiz (skr.), H. Hafi steiu. Samgöugutnálanefnd: Guðj. Guð- laugsson, Guðm. Ólafsson, Halldór Steiusson, Kristinn Daníolsson, Sig. Eggerz. Laudbúiiaðarnefnd: ti g 11' is> son (tornt.), Sig. Jónssou (skriUiiJj Hjörtur Snorrason. Sjávarútvegsnefnd: Halld. Stoins' son (form.), Kristiun Danielsson (skr.l, Maguús Kristjansson. Meutamalanefnd: Magnús ToifaJ sou (form.J, Sig. Jóasson (skrifati), Giiðjón Guðlaugsson. tíiesku aainningaruir: Guðjón Guðlaugsson, Guðm. Ólafsaon, Karl EinarssoD, Magnús Ktistjiinsson, Magnús Torfasou. i'riggja ráðherra frumvarpið. 1. gr. Ráðherrar skulu v«ra þrir. Akveður konungur startt svið þeirra. 2. gr. Ráðharrar kata íooo kr. i ársUuo, Auk þess •Is.al »á ráðherrann, s«m er forseti ráðu* neytisins, hifa lt-i^ulausan bústrfð og 2000 kr. i risnufé á ári. Kostnaður af embætti.sterðum riðherra tii Kaupniannahafní»r o/ dvól þeirra þar groiðist úr 1 uid- sjóði. 3. gr. Laudrit. raetnbæitið legst niður. 4. gr. Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. I simfiegnunum uui samþ. þriggja ráðherraímmvarpsins er það mis- hetmt hjá ftéttaniauni Vestra, að Maguús Guð.nundsson hafl greitt atkv. gegn þvi; það varGísli Sveiusj son, auk þeitta Magu.Péturssouar og Sig. Sigurðssonar. í efri deilii greiddi HalldOr Steinsson sömuleið| is atkv. gegn ftumv. í neðri deild kom og fram breytj ingai tillaga um að lög þessi „skyldu eigi gilda leugur en til þingsins 1919", ,en hún var feld með lt atkv. gega 7. Þessir7voru: Björn Slef., Gisli Sv., Magn. Guðmunds., Magu. Péturs., Ól.Briem, Þorleifur Jóhssod, Sig. Sigurðssou. Alþlngi er f ramlengt til 30. þ. m. Framsókuarilokkur nefuist hinu nýi tlokkur þingsins eu eigi Alþýðutlokkur, eins og Vestra var sagt af kunuugum mauni, létteftir að þiug var sett. Ef til vill heflr það wiið skemri skm, sem heflr vtrtð breytt þegar íiokkunnn var vatni ausiun. Þulur frú Theódóru. 1» Eiuhver laglegasta bók ársins eru óefað þulur ftú Theodoru Thorodd- sen. Þulurnar hafa flestar eða allar birst áður í Iðunui, og fengu þa mikið hrós. Þuluinar eru ofnar utan uai gömul viðlög og vðggu- kvæði, sem eru innan tilvísunat> merkja, eu höf. vefur um þær þýð« utn og skáldlegum æflutyrum, og fágar svo að hvergi sést Wetlur né hrukka. Heflr Guðm. TttOisteinssoB list.nálari siðau gert mytid við hverja einstaka þulu og er hver þeirra á einni siSu, en inyudin segir til um efni þdlunuar. Myadiriiar etu allar mj*g vel gerðar og er ekki gott að gera upp t milli þeina. Fotsiðan er fagutlega liipreutuð. Bókin er tilvalin t»ki. tætisgjot fyrir börn og unglinga. A31 n títnur gólur á starrí vH' bátauá undsntarið, «n nakfcuf mni|aia.

x

Vestri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vestri
https://timarit.is/publication/235

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.