Þjóðviljinn - 06.09.1938, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 06.09.1938, Blaðsíða 3
"ÞjCÐYILJINN giJdeviuiNN Málgagn Kommúnistaflokks íslands. Ritstjórl: Einar Oigeirsson. Rttstjórn: Hverfisgata 4, (3. taæð). Sími 2270. Afgreiðsla og auglýsingaskrif- stofa: Laugaveg 38. Sími 2184. Kemur út alla daga nema mánudP^a. Aski Iftargjald á mánuði: Reykjaíík og nagrenni kr. 2,00. Annarsa taðar á landinu kr. 1,25. I lausnsölu 10 aura eintakiö. Vikingsprent, Hverfisgötu 4, Sínri 2864. Gjaldeyrlsleyiln úr hOnd- m keildsalanna! Þeir Yiðhalda eg anka dýrtíð- ina ofl slina atvinnnYegina. Alþýðublaðið og Nýja dag- blaðið virðast hafa sæst ádeil- una um það, hvort Skjalclborg- in ætti að afneita öllum sósíal- isma og sameinasfi tilraun til að afflytja aðstöðu kommúnista í hitaveitumálinu og gera hana tortrj'ggilega. Alþýðublaðið ætlar að rifna af vandlætingu yfir því, að kommúnistar hafi bent áhálf- velgju Skjaldborgarinnar í þessu nauðsynjamáli, — en samt greiði fulltrúar kommúnista í bæjarstjórn atkvæði með tillögu Sjtefáns Jóhanns um f frekari rannsóknir í málinu. Bæjarfulltrúarnir og Þjóðvilj- inn hafa hvað eftir annað bent á hve hálfvelgja Alþj'ðufloEks- ins í hitaveitumálinu væri hættu leg> °g gæfi íhaldinu stöðugt vopn í hendur. Þessi hálfvelgja hefir komið mjög greinilega fram í ,.Alþ}'ðublaðinu, sem ým- ist hefir skrifað tneð eða móti hitaveitu frá Reykjum, ritstjóri Alþýðublaðsins og flokkurinn hiafa snúist eins og \'indhani í piálinu ,ef taka má mark á blaðinu. í framsögitræðu Ste- fáns Jóhanns á síðas^a bæjar* stjórnarfundi var miklum tíma varið í það, að gera hitaveiíu frá Reykjum tortryggilega.'Og tillaga hans rökstudd meðtóm- um vifilengjum. Það var ekki fyr en eftir hina ákveðnu og hiklausu afstöðu kommúnista- fío'kksins, að Jón Axel taldi sig þurfa að gefa þá útskýr- iitigu á tillögu cbeirra skjöld- unga að þeir vildu í ráuninni taka íindir eins lán til hitaveitu frá Reykjum, ef það fengist, alveg eins og kommúnistar. Að þeirri yfirlýsingu /feng- inni sáu kommúnistarnir ekki ástæðu til annars en að greiða tillögunni at'kvæði, því að kom- múnistar hafa aldrei verið því mótfallnir að fleiri staðir væru athugaðir, en sú rannsókn má þtkki kosta frestun á fram- lívæmd málsins, ef tíl vill ár-> M'm saman. < Það er því venjulegt Alþýðu- blaðskjaftæði, að í þessari af- sitöðu kommún'ista sé csam- ræmi og hringlandaháttur. ó- samræmið og hringlandaháítinn er að finna í allri afstöðu' hins skjöldótta Alþýðublaðs og fram- komu hinna flekkóttu foringja þess. Prátt fyrir allar vífilengj- Pjóðviljinn hefir hvað eftir. annað bent á þá hættu, sem þjóðinni er búin af heildsala- valdinu. Bæði þá 'hætíu sem atvinnulífi þjóðarinnar slafaraf valdi þessu og engu síður þá hættu sem af heildsölunum staf- ar á pólitíska sviðinu. Alt eru þetta síaðreyndir sem ekki verð- ur á móti mælt hve góðah vilj? s,'em blöð Sjálfstæðisflokksins hafa í þessum efnum, og hve miklu fé sem heildsalarnirverja til þess að „skreyta" málstað sinn. Það þarf enga djúphugsaða hagspeki til þess að sjá, hvert stefnir, þegar gróði þessarar fá- mennu stéttar nemur að minsta kosti 4 miljónum króna árlega. Það er. ekki að undra, þó að fjármagn þjóðarinnar cíiagist í heildsölu, meðari svo er fyrir komið. Og það er ekki að undra, þó .að slík hlutföll séu að ganga af atvinnuvegunum í r|istum. Við þetta bætist, að ein af höfuðorsökum dýrtíðar- innar liggur einmitt í því hve hófláust heildsalarnir okra á öllum nauðsynjum almennings. Ríkisstjórnin hefir. í sínum höndum yfirráð yfir gjaldeyris- versluninni, og hennar sök er það að ekki svo litlu leyti, hve heildsölunum hefir tekist að raka saman þeim gróða, sem raun er á. Núverandi ríkissstjórn hefir stundum viljað kalla sig stjórn all^ðunnar í landinu. Fyrsta krafa, sem verður að gera til slíkrar stjórnar, er að hún beiti sér sfyrir því, að heildsalaokrið verði afnumið, og þeim skatti velt af þjóðinni, sem hún hef- ir að undanförnu orðið að greiða í vasa heildsalanna. Alþýða manna til sjávar' og sveita á hér sameiginlegra ha^s muna að gæta. Meginhluti urnar. um hitaveitu frá Reykj- um, þrátt fyrir marg yfirlýsta tortrygni á áætlunum verkfræð- i'nga um það fyrirtæki, þrátt fyrir margra metra iöng skrif Alþýðublaðsins um Hengilinn og Krísuvíkina, lýsa fulltrúar Skjaldborgarinnar því yfir að þeir, eins og kommúnistar, telji sjálfsagt að taka lán til bygg- ingar hitaveitu frá 'Reykjum^, strax, ef það fáist! Frá því fyrsta hefir afstaða kommúnistaflokksins til þessa mikla nauðsynjamáls verið ein- dregin og afdráttariaus. Og flokkurinn mun ekki skiljast við hitaveitumálið fyr en viðunandi husn þess er fengin. T^^arlaus farmkvæmd áætlananria . um hitaveitu frá Reykjum, fyrir all- an bæinn er einróma krafa al- þýðunnar. / þessa gróða er sóttur í hend- ur alþ)'ðunnar, verkamannanna í kaupstöðunum og bændanna í sveitunum, og báðar þessar stéttir, eru að sligast undir skattlagningu heildsalanna. — Hagsmunir þeirra hljóta að vera hinir sömu í þessum efn- um og kröfur þeirra hinar sömu til ríkisstjórnarinnar, sem bygg- ir kjörfylgi sitt nær eingöngu á atkvæðum fátækra bænda og verkamanna. Bændur og verkamenn verða að krefjast þess af ríkisstjórn- inni að hún taki í taumana og stemmi stigu fyrir gróða heild- salánna i framtíðinni. Bænduif landsins hafa skapað sín kaup- fétíog og verkalýður bæjanna er líka, að byggja upp sínneyt- endafélög. Samvinnufélög þessi geta vel annast allan innflutnin'g til Iandsins. Heildsalarnir "^eru Óbarfa milliliðir, sem .aðeins viðhalda dýrtíð o.g okri. Með því að veita .srj'aldeyrisleyfin beint til neytendafélaganna, er almenningi tryggt sannvirði vörunnar eins og bað eráhverj um tíma. Með því hinsvegarað veita.gjaldeyrisleyfin svo mörg til heildsalanna, sem raun er á, er,víst að almenningur verð- ur að kaupa nauðsynjar sínar hærra verði en nauðsyn kref- ur . Það verður að krefjast þess, að ríkiisstjórnin' geri upp við heildsalaklíkuna, svifti hana möguíeikunum á því að okra svifti hana öllu færi á að draga meginhlutann af fjármagni lands .manna inn í brask. Petta verðu" gert því aðeins að neytendafé- unum séu veitt innflutningsleyfi og þau aukin og efld. Nú hag- ar því hinsvegar svo til,, að þrátt fyrir „höfðatöluregluna" verða neytendafélögin oft og tíðum að leita til heildsalanrra um vörur. Ríkisstjórnin hefir það í sín- um höndum hvorn kostinn hún tekur, en eftir því mun líka af- staða alþýðunnar í laridinu til ríkisstjórnarinnar fara að veru- legu leyti. Vitanlega skortir heildsalana ekki mótbárur, þegar um það er að ræða að uppræta afát þeirra í þjóðfélaginu. Morgur blaðið verður látið „básúna" það rrieðal almennings, að með bví sé verið að hefta einstak- lingsframtakið og neyða menn til þess að gera viðskiptí sín við samvinnufélögin. Þessu er því einu til að svara að ríkis- vald flestra landa telur sér heim ilt og sjálfsagt að halda niðri því framtaki einstaklingsins, sem er þjóðinni til skaða, og því verður tæplega trúað fyr en á reynir ,að þeir séu margir úr hópi neytenda, sem vilja lifa og deyja fyrir þá hugsjón að k,?upa nauðsynjar sínar hær;a xerði en þær kosta. ujífíNn^r rv6f€^6^ : Vísir talar um pað á laugardaginn fað Framsóknarflokkurinn œtli ad leita til SjrílfstœPJsflokksins un% ftjálp til pess að útrýma kommún^ ^smanum . .Rdö Vísis er að útrýma aitvinmileysinu og efla atvinnuveg- ina. Kommúnistar vildu gjarna fTa med J \glikri samvinnu og þtydja ad pvi ad útrýma Utvinm;^ leysinu. Hitt er, annad mál, hvert á pann hátt er hœgt ad útrýmá. kommúnismanum. Alpýdubladid birtir pau skila- po'ö frá Jónasi Gii&nmndssyni, oð Alfons Pálmascn hafi verib' á lista ihaldsins ,,við bœjarstjómarkosn- /ngamar''. Hér skilur bla'ði'ö eft- //• ci/ðti fyrir ártalinu og heldur svo rífmm. Liklega hefir peim Jón\- asi og Finnboga Rúti pótt heppi- legast að nefna ekki rírtalið. Síldveíðískýrsla FískíféL Framhald af 1. síðu. Júní, Halnarfirði, 265, 12901. Kári, Reylqavík, 346, 10851. Karlseíni, Rvík, 4H, 10800. Ólafur, Rvík, 252, 11716. . Rán, Hafnarfirði, 392, 11563. Skailagrímur, Rvík, 62, 9441/ Snorri goði, Rvík, 12022. • Surprise, Haínarf., 226, 11465. Tryggvi gamli, Rvík 646, 15594 Þorfinnur, Reykjav, 617 10789. Þórólfur, Reykjavík, 11355. Hávarður ísf. ísafirði 4693. Línugufuskíp: Alden, Stykkish. 1210 6621. Andey, Hrísey, 2321, 8737. Áfmann, Reykjavík, 1487 4382 Bjarki, Siglufirði, 1632, 6655. Bjarnarey, Hafnarf. 1468 7608. Björn austr.,Hellis., 1866,6239. Fjölnir, Þingeyri, 1687, 9535. Freyja, Reykjavík, 2098, 9099. Fróði, Þingeyri, 2011, 8664. Hringur, Siglufirði, 1509, 6497. Huginn, Rvík, 274, 6561. Hvassafell, Akure., 1503, 9688. Jarlinn, Akureyri, Í123, 6537. Jökull, Hafnarfirði, 815, 14224. Málmey, Hafnarf., 2240, 3397. Ólaf, Akureyri, 1672, 4760. . 01. Bjarnas., Akran., 10082. Pétursey, Hafnarf., 1811,3862. Rifsnes, Rvik, 1680,8801. Rúna, Akureyri, 1494, 4053. Sigríður, Rvík, 718, 11500. Skagf., Sauðárkr., 1703, 6274. Súlan, Akure., 1036, 4586. Svanur, Akran., 1259, 4549. Sverrir, Akure., 1138, 832Q. Sæborg, Hrísey, 1924, 6610. Sæfari, Rvík, 1625, 5240. Venus, Þingeyri, 1278,,7772. M.s.Eldb., Borgarn.1608, 11893. Móí orskíp: Ágústa, Vestm.e., 1473, 2763. iArni Arnas., Gerð., 1078,4884. Arth. & Fanney, Ak. 1554, 3584. Asbjörn, ísafirði, 1989, 50-18. Auðbjörn, ísafirói, 2162,404'. Bára, Akureyri, 1896, 3911. Birkir, Eskifirði, 1803, 3030. .Björn, Akureyri, 2156, 4Q51. Bris, Akureyri, 753, 6271. Dagný, Siglufirði, 1231, 7969. Drífa, Neskaupst., 1366, 2948. Erna, Akureyri, 1111, 6897. Freyja, Súgandaf., 2061, 3861. Frigg, Akranesi, 1218, 2«58. Fylkir, Akranesi, 1613, 5957. Garðar, Vestm.e., 1697, 7831. Geir, Siglufirði, 1987, 2719. Geir goði, Rvík, 2175, 7237. Gotta, Vestm.e., 2215, 1833 Grótta, Akure., 2224, 5998. Gulltoppur, Hólmv-, 2283,6222. Gunnbjörn, ísafirði, 2026, 7171. Haraldur, Akran., 2107, 3630. Harpa, ísafirði, 2408, 2847. Helga, Hjalteyri, 1606, 4860. J-Jermóður, Akran., 1696, 2490. Hermóður, Rvík, 204Q, 4111. Hrefna, Akranesi, 1742, 2467* Hrönn, Akureyri, 2145, 5845. Huginn I., ísafirði, 1956, 9619. Huginn II., ísafirði, 1990,7267. Huginn III., ísaf., 1362, 9231 Höfrungur, Rvík, 1180, 5524. > Höskuldur, Sigluf., 202I, 4502. Hvítingur, Sigluf., 1139, 2248. ísbjörn, Isafirði, 2171, 6072. JónÞorláksson, Rv.,2231 , 7699. Kári, Akureyri, 2279, 5077, Keilir, Sandgerði, ^028, 4574. Kolbrún, Akureyri, 1427, 5593. Kristján, Akureyri. 1107, 8^52. Feo, Vestmannae., 1402,4113. Liv, Akureyri, 760, 4304. Már, Reykjavík, 1890, 6180. Mars, Hjalteyri, 2187, 5562. Minnie, Akureyri/1660,.8294. Nanna, Akureyri, 2296, 5048. Njáll, Hafnarfirði, 1910, 3107. Olívette, Stykkish., 1606, 3474 Pilot, Innri-Njarðv., 2038,3839. Síldin. Hafnarfirði, 1037, 9383. Sjöstjarnan, Ak.ure, 1817,6211 Skúli fógeti, Ve. 1995, 3871. Sleipnir, Neskaups., 1856, 4152 Snorri, Siglufirði, 2030, 3920. Stella,Neskaupstað, 1383 10314 Sæbjörn, Isafirði, 1864, 7'27. Sæhrímnir, Sigluf., 1281-9056. Valbjörn, Isafirði, 1597, 4673. Valur, Akureyri, 1704, 1903. Vébjörn. Isafirði. 2025, 5563. Vestri, Isafirði, 1650, 2765. Víðir, Reykjavík, 1976, 2536. Þingey, Akureyri, 1753, 2783. Þorgeir goði, Ve., 2086, 2910. Þórir, Reykjavík, 2138, 2952. Þorsteinn, Rvík, 2203, 5865. Björgvin, Ve., 1802, 1859. Hilmir, Vestm., ?084, 32=6. Hjalteyri, Akureyri, 1977, 3859. Soli deo Gloria, Ak., 1151, 6460. Sjöfn, Akranesi, 2196, 5054. Sæfinnur. Nesk., 1149, 6717. Unnur, Akureyri, 1705, 48'5.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.