Þjóðviljinn - 04.06.1958, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 04.06.1958, Blaðsíða 7
*-Mðv.ikudaguf.-4,,:júní 1958 — ÞJÓÐVILJINN. — ;(7 , Fjárhagsáœtlun Reykjavíkurb œ'iar: unar agsins ¦, . Keyptir ver.ði 10 nýir togarar. Hraðfrystihiís bæj^útgerðariíiiiai*. RaforkufraEikvæmdum hraðað. Gjörbreyting á rekstri Hitaveitunnar. Hitavirkjun er nægi allri Reykjavík. Skóla- byggingar. Dagheimili og leikskólar. Nýir leikvellir. Félags- og tómstundaheimili í tit- hverfum. Mæðraheimili. Skrúðgarður á Klambratuni. Sameining gatna- og sorphreinsun- ar. Lækkun útsvara með nýjum tekjustofnum. Ctsvarsmál. T sambandi við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Reykjavík- urbæjar, sem fram fór á fundi bæjarstiórnar s.l. firnmtu- dag, báru bæjarfulltrúar Alþýðubandalagsins fram all- margar ályktunartillögur um framkvæmdir í ýmsum aðkallandi hagsmunamálum bæjarbúa. Eins og að vanöa hlutu þær flestar afgreiðslu af hendi íhaldsmeirihlut- ans að vera ýmist vísað frá eða í örugga geymslu ráða og nefnda sem á vegum bæjarins starfa. Eins. og áður hefur verið frá skýrt var aðeins ein tillaga Álþýðubanda- lagsins samþykkt, tillagan um framkvæmdir í skóla- byggingamáltun. Þjóðviljinn hefur áður birt ályktunartillögu þá, er full- truar Alþýðubandalagsins fluttu um íbúðabyggingar á veguiri bæjarins. Hér fara á eftir aðrar tiHögur, sem lagðar voru fram af hálfu Alþýðubandalagsins, en þær voru í úmræðunum rækilega rökstuddár af fulltrúum þess í bæjarstjórninni. f svigum er þess getið hverja afgreiðslu- tillögurnar hlutu. Aukning togara- útgerðarinnar Þar sem sjávarútvegurinn er undirstöðuatvinnuvegur Reykja- vikur, telur bæjarstjórnin brýna nauðsyn að auka hann og efla á allan hátt, og þá ekki sízt togaraútgerðina i bænum, og þar sem ennfremur að vitað er að fyrir dyrum stendur að ganga frá samning- um um smíði á 15 nýjum tog- urum, ákveður bæjarstjórnin iað óska eftir því að 10 þess- ara skipa verði ráðstafað til Reykjavíkur. Jafnframt lýsir bæjarstjórn- ,ln yfir þeirri ákvörðun sinni, að 6 skipanna verði eign Bæj- arútgerðar Reykjavíkur, en einkaaðilum eða félögum í bænum verði gefinn kostur á hinum, með skilyrði um að,þau verði gerð út frá Reykjavík, en verði þó eign bæjarútgerð- arinriár, ef þeir aðilar kaupa þau ekki. (Yís.að.., til útgerðarráðs, 9:3 at'kv.),' ." Efling fiskiðnaðarins. — Hraðfrystihús Bæjarút- gerðarinnar _ Bæjarstjórnin telur nauðsyn til bera að efla sem mest fisk- iðnaðinn í bænum í því skyni að tnygg-ja atvinnu bæjarbúa og sem fullkomnasta aðstöðu til' úrvirinslú úr afla þeirra skipa, sem hér leggja á land. í þéssu skýni, svo og til ef 1- ingar fjárhagslegu sjálfstæði Bæjarútgerðar Reykjavikur, ítrekar bæjarstjórnin fyrri sam- þykkt sina um að hafizt skuli handa úm byggingu hraðfrysti- húss bæjarútgerðarinnar á Graridagarði og leggur áherziu á að öllum undirbúningi að þeim framkvæmdum verði hraðað.-. . (Vís^ð. irá með 9:4 atkv.). Iúl'«rkufr;unkv;vimlir Bæjarstjórnin felur stjórn Sogsyirkjunarinuar að vinna að þvi eftir föngum að hrað- að verði virkjunaríramkvæiínd- um við Efra-gpg, þannig j að iðnaður Reykvíkinga svo og allur almenningur verði fyrir sem minnstum og skemmstum óþægindum og tjóni af völdum yfirvofandi rafmagnsskorts. Þá telur bæjarstjórn náuðsynlegt að hraðað verði undirbúningi að virkjun Þjórsár, þarinigs að framkvæmdir við fyrsta vitkj- unarstig þat geti hafizt sem fyrst' að ""lokinni^ virkjun Efra- Sogs, og þar með tryggt nægi- legt rafmagn til frambúðar og skapaðir möguleikar til bygg- ingar nýrra iðjufyrirtækja í Reykjavíkurlandi, er framleitt gætu vöi-ur til útflutnings. Er bæjarráði og bórgarstjóra á- samt Sogsvirkjúnarstjórn falið að vinna að þessu máli og hafa um það. samstarf yið ríkis- stjómina. Visað til stjórnar Sogsvirkj- unarinnar með 10:4 atkv.). ¦'. 1 :¦ •.. ¦ Rekstur og áýting Hitavoitunnar1 Bæjarstjórriin telur óhjá- kvæmilegt að hafizt sé nú þeg- ar handa um gagngerða breyt- ingu á rekstri Hitaveitunnar í því skyrii að fullnýta núver- andi " vátnsriiágri hennar með lagningu í ný bæjarhverfi. Tel- ur bæjarstjórn rétt áð á þessu ári verði hafnar framkvæmdir við að leggja hitaveitu í Laug- arneshverfi og Teiga, í því skyrii að- nýta Heita vatnið sem bezt er hitaveitu- stjóra falið að héfja nú þegar upplýsinga- bg leiðbeininga- starfsemi um á hvern hátt það verði bezt nýtt og með minnst- um kostnaði. Þá itrekar bæjarstjóm fyrri samþykkt sína um, að ákvæði um tvöfalda glugga verði taf- arlaust sett í byggingarsam.-. þykkt bæjariris-'-og felur jafn- framt hitáyeitúnefrid" áð taka til athugúíifeírá'-hvérn háít hita-. veitarj get'f rbezt^'éreitt'- Íyrir að íbuðaeigendur skiþti : al- mennt yfir i tvöfalda glugga. (Visað til bæjarráðs og hita- veitunefndar með 10:5 atkv.). Hitavivkjun, er nægi aliri Reykjavík Bæjarstióraiji;, telur. að eKKi megi lengur dragast aðj.gerða'r' - . t i . séu ráðstafaiúr- til að, tryggia' það, að unnt.yerði að ráðast í hitavirkjun, er nægi aiiri Reykjavíkurbyggð um nálæga framtíð. Telur bæjarstjórn að þétta verði bezt tryggt með þvi að ganga hið fyrsta úr skug.^a um hvort nægilegt heitt vatn sé fáanlegt í bæjarlandinu og næsta nágrenni, þar með talið hitasvæðið í Hengli, og að gera beri ráðstafanir til að hraða rannsóknum í því skyni m.a. með öflun stórvirkari og hentugri bora en notaðir riafa verið hingað til. Skorar bæiar- stjórnin á innflutningsyfirvöU- in að veita nauðsynleg leyfi í þessu skyni.. og minnir í þyí sambandi á þann mikla gjald- eyrissparnað, sem fólginn er i öflun og nýtingu jarðhita til húsakyndingar. Jafnframt telur bæjarstjórr.- in nauðsynlegt að hraðað verði undirbúningsráðstöfunum til gufuvirkjunar í Krísuvík, með það fyrir augum að hveraguf- an þar verði hagnýtt til hita- veitu fyrir Reykjavík, Hafnar- fjörð og Kópavog og ákveður iað beita sér fyrir að stofnuð verði nefnd með fulltrúum allra þessara kaupstaða, er geri til- lögur um lausn málsins, þar á meðal um stjóm og fyrirkomu- iag hinnar fyrirhuguðu vmtj- unar, svo og um framkv'æmair og undirbúring erlendcar lán- töku til hennar. (Vísað til bæjarráðs og hita- veitunefndar með 10:5 atky.). Aukið skðlahúsnæAi Bæjarstjórnin leggur áherv.lu á, að hraðað sé framkvæmdum við byggingu þeirra skólahúsa, sem byrjað er á, svo að þau verði fullbúin til notkunar á riæsta skólaári, og að öðru leyti unnið sleitulaust að fram- kvæmd þeirrar áætlunar í skólabyggingamálum, sem bæj- arstjórnin hefur samþykkt, Skorar bæjarstjórnin á fjárfest- ingaryfirvöldin að veita nauð- synleg leyfi í þessu skyni. (Samþ. með samhlj. atkv.). Dag-heimili: og' leikskólár Þar sem upprýst er, að mikið vantar á, að unnt sé að full- nægja umsóknum um að koma börnum á dagheimili og þar sem ennfremur að vitað er, að at- vinnumöguleikar margra mæðra eru undir því komnir að þær geti komið börnum sínum í örugga gæzlu að deginum, telur bæjarstjórn óhjákvæmilegt að hafizt sé nú þegar handa um bj?ggingu nýrra dagheimila of ákveður að byrjað skuli í ár á a. rn :k. tvéimur slíkurii barna- heimilum. '; ; ':; - Þá telur bæjarstiórn einnig nauðsynlegt að reistir verði ný- ir leikskólar og þess gætt að þeir verði eftirleiðis teknir tiL þeirra nota, sem þeir eru ætl- ~ aðir en ekki ráðstafað til ann- ars. Ákveður bæjarstjórn að hefjast handa á þessu.ári um byggingu tveggja leikskóla og verði annar þeirra staðsettur í Hlíðahverfi en hinn í Bústaða- hverfi. -• (Vísað^til bæjarráðs með 10:5 atkv,). ' : Leikvellir Bæjarstjórn telur óhjákvæmi- legt, ekki sízt, xnpp tilliti til hraðvaxandi bíiáumferðar og slysahættu, að iramkvæmdir verði verulega auknar frá því sem verið héfur við gerð nýrra leikválla. Telur bæjarstjórn rétt að stefnt sé að því að full- gera á árinu a. m. k. 5 nýja gæzluvistarleikvelli- í þeim hverfum bæjarins, sem þörfin er brýnust. Jafnframt leggur bæjarstjórn áherzlu á, að nauð- synlegar umbætur séu fram- kvæmdar á þeim leikvöllum, sem fyrir eru, einkum að því er snertir girðingu vallanna, bygg- ingu skýla, fjölbreyttari leik- tæki og aukna gæzlu. Er leik- vallanefnd falið að' vinna að þessum iriálum og annast fram- kvæmdir. (Vísað til bæjarráðs og leik- vallanefndar með 10:5 atkv.). Félags- og tómstunda- heimili Þar sem bæjarstjórninni er ljós nauðsyn þess, að bætt sé aðstaða unga fólksins óg ann- arra ibúa úthverfa bæjarins til félags- og menningarstarfsemi, ákveður bæjarstjórn að hefjast handa þegar á þessu ári um byggingu félags->,og tómstunda- heimilis í einu úthverfanna. Er bæjarráði og borgarstjóra falið að velja því stað að undangeng- inni athugun á aðstæðum og þörfum úíhverfanna og annast nauðsynlegan undirbúning, svo og að gera tillögur til bæjar- stjórnar um áframhald þessara framkvæmda. ¦¦¦ Skál u'rri. þetta haft samráð við framfara- og menningarfélög úthverfanna. (Visa'ð til bæjarráðs með 10:5 atkv.). .-.¦-. Mæðrahéimili Bæjarstjorriiri ályktar að fela bæjarráði'iaðrhefja nú þegar nauSsynlegan undirbúning þess, að bæsinn ^toínsetii og starf- rækij;inæðraheimili, þar sem einstæðar mæður og aðrar kon- ur? séni yið erfiðar heimilisá- stæður þúa,, geti dvalizt nokk- urn tímá fýrir og eftír barns- burð. (Vísað til bæjarráðs fneð 10:5 atkv.). SkrúÖKuriVur á Klambra .túni-.'-.'-,^ ¦ Bæjarstjórjníjáiiy.ktar að hefja á b-3s=;-' á'-i bvrinnarfram- kvæmdir að skrúðgarði . á Klambratúni í samræmi við úr- slit verðlaunasamksppni, er fram fór um skipulag svæðisins, (Vísað til bæjarráðs með 11:4 atkv.). > Hitaveita í Bjarnabor!»- Bæjarstjórnin samþvkkir að láta á yfirstandandi fiárhaesári leggja hitaveitu í íbúðarhús bæiarins, Biarnaborg, við Hverfisgötu. (Vísað til bæiarráðs með '10:5 atkv.). Almenningssímar. — Stig'- ar við hafnarbryggjur Bæjarstiórn samþykkir að fela hafnarstióra að láta setia upp nauðsynlega almennings- síma við höfnina. Ennfremur að koma fyrir stigum á helztu hafnarbryggiunum. (Vísað til bæjarráðs með 10:3 atkv.). Úthverf amál Bæiarstiórninni er ljós nauð- syn þess að komið sé til móts við kröfur og þarfir úthverf- anna um auknar samgöngur, gatnagerð, byggingu biðskýla, götulýsingu, framkvæmdir á leikvöllum, skólabyggingar, eldvarnir o. fl. og felur því borgarstióra og bæjarráði að hlutast til um að framkvænd- um þessum verði hraðað svo sem unnt er. (Vísað til bæiarráðs með 10:3 atkv.). Aukin heilsugæzla Bæiarstiórnin telur þörf á, a'ð starfsemi Heilsuverndarstöðvar! Reykjavíkur verði í -náinni framtíð aukin á þann veg, að þar verði ræktar fleiri heilsu- verndargreinar en nú er gert. Felur bæiarstiórn bæiarráði að gera í samráði við stj'órn heilsu- verndarstöðvarinnar tillö™ur um slíka aukningu og leggia fyrir bæiarstiórn næsta haust. (Vísað til stiórnar Heilsu- verndarstöðvarinnar með 11:4 atkv.). Gatna- og- sorphreinsun í því skyni að koma við sps rn- aði og aukinni hagkvæmni í gatna- og sorphreinsun bæiarins telur bæiarstiórn rétt að hag- sýslustofan láti fara fram at- hugun á því hvort ekki sé heppi- legt að sameina þessar starfs- greinar undir yfirstiórn borgar- læknis og spara þannig hið tví- þætta hreinsunarkerfi. Skal at- hugun þessari hraðað svo að hið breytta fyrirkomulag geti komið til framkvæmda hið allra fyrsta. Jafnframt samþykkir bæjar- stiórn að fela bæiarráði og borg- arstióra að hafa forgöngu um að tekin verði upp nýtízku vél- tækni við gatnahreinsun og sorphreinsun, þar á meðal reglubundinn þvottur hinna malbikuðu gatna. Framhalr' 4 9. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.