Þjóðviljinn - 05.06.1958, Blaðsíða 10

Þjóðviljinn - 05.06.1958, Blaðsíða 10
10) — ÞJÓÐVILJINN — Fimmtudagur 5. júaí 1958 Landhelgin ocj efnahagsmálin Framhald af 8. síðu Ja, hvað er að lýsingar. heyra. Mennirnir 'sem stjórnað hafa sjávarútvegsmálum þjóðarinn- ar um 17 ára skeið og fylgzt stig af stigi með þeim vanda, sem þeir hafa sjálfir leitt yfir þessa atvinnugrein, þeir þykjast nú ekkert vita og spyrja nú eins og börn um einföldustu hluti. Auðvitað er þessi uppgerð- arheimska hlægileg, því flokk- urinn á fulltrúa ennþá í öllum þeim nefndum og stofnunum, «*•• sem daglega hafa með mál- '". efni atvinnuveganna að gera. Heimtuðu miklu hæm Sjálfstæðisflokkurinn á full- álÖCfUf á veiðarfærum, skipum og bátum og öðrum rekstrarvör- um og telja þá hækkun sem álögur á almenning. Auðvit- að greiðir framleiðslan sjálf þessa hækkun, því hún fær jafnmikla hækkun á fiskverði, sem nemur rekstrarvöruhækk- uninni. Og þannig er á eama hátt leikið sér með tölur á svo- nefndum duldum greiðslum. Á þennan hátt er reynt að halda því fram, að álögurnar séu margfallt hærri en þær raun- verulega eru. trxia í hönkum la.ndsins, í stjórn Utflutningssjóðs, í Inn- flutningsskrifstofunni o% í stjórnum helztu sölufélaga framleiðslunnar ' og félagá'- samtökum útgerðarmanna. Skortur á upplýsingum háir foringjum íhaldsins ekki í þessum málum. En hvað er það þá, sem veldur, að þeir leggja ekki fram sín úrræði? Ástæðan er sú. að þeir v.ita, að þau eru óvinsælli, en jafnvel þær á- lögur, sem þeir skrökva upp, að stiórnin sé að legsrja á landslýðinn. Ihaldið segir, að þær nviu álögur sem nú eisri að demba á þjóðina nemi 790 milljónum kr. Það segir, að af þi^ssu nemi hækkun til Út- flutuingssjóðs 650 millj. króna. Já, hér er ekki um neina smáræðis fúlgu að ræða, þeg- ar það er haft í huga, að allar tekjur Útflutningss.ióðs s.l. ár námu um 370 milljón- um kr. Tekjur sjóðsins ættu því n-srfe'.It að þrefaldast samkvæmt þessum upplýsing- um íhaldsins. En sömu foringjar íhalds- ins, sem þetta segja,' þegar þeir eru að mála upp hinar gífurlesíu álögur, sem almenn- ingur þarf að taka á sig, — heir segja svo í sömu and- ránni, að allar greinar fram- leiðslunnar fái skarðan h'ut og því megi búast við stöðv- un í atvinnulífinu. Hversu Iengi halda íhalds- menn að svona málflutningur dugi beim. Halda þeir að al- mennin°;ur sé svo skyni skrnnmnn, að hann finni ekki mót~-asrnimar í þessu. En hverní? getur staðið á þess- nm hád tölum íhaldsins? Jú, skvri'ip;in er sú, að vísvitandi taka þeir hækkun, sem verður Það væri eannarlega æski- legt, að þessir talsmenn í- haldsins hér á Alþingi, vildu gefa skýr svör við þessu ein- mitt hér frammi fyrir þjóð- inni og á þann hátt, að sam- tímis mættu heyra mál þeirra sjómenn og útvegsmenn í Keflavík og Bolungavík OG launþegar í Reykjavík og aðr- ir sem ekki eru framleiðendur og íhaldið er alltaf að nudda sér upp við. Þessir herrar þurfa að segja togarasjómönnum hvort þeir raunverulega vilja gera Meift að koma upp lífeyris- sjóði þeim til handa. Þeir þurfa að segja hvort þeir vilji afla fjár svo Fisk- veiðasjóður geti lánað til fiskibátakaupa. Hv. þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu, Ólafur Thors, og þ.m. N.-ísafjarðarsýslu, Sigurður Bjarnason, hafa gerzt æði stórorðir um efna- hagstillögur ríkisstjórnarinn- ar, en þeir hafa ekki haft mörg orð um tillögur sínar gegn vandanum. Væri nú ekki æskile^t, að þm. Gullbringu- og Kjósarsýslu, Ólafur Thors, upnlýsti hér í þessum um- ræðum t.d. útgerðarmenn í Keflavík og Sandgerði, um það, hvernig hann mundi hafa mætt kröifum þeirra um fisk- verðshækkun um síðustu ára- mót og hvernig hann nú vill afla tekna til þess að standa undir auknum greiðslum .til Heíðum KOSÍÖ aðra steínU verða er stækkun Iandhelg- innar, stækkun fiskiflotans, meiri vinnsla úr fiskihum og síðast en ekki sízt, fleiri landsmenn að framleiðslu- störfunum. Það má öllum vera Ijóst að vaxandi fjárfesting með minnkandi útflutningi getur** ekki gengið öllu lengur. Fjár festingin í landinu hefur ver- ið meiri síðustu árin, en gjaldeyrisþol þjóðarinnar hef- ur leyft. Hefðum við fjárfest 200 milljónum króna minna s.I. ár, eða álíka mikið og árið áður og jafnframt beint því vinnuafli, sem þannig hefði losnað í útflutningsfram- leiðsluna hefðum við ekki þurft að greiða 35 milljónir í gjaldeyri til erlendra sjó- manna o'g þá hefðum við að líkindum ekki þurft að glima við þá tekjucflun, sem nú var ráðizt í. Þeir þurfa að svara því, hvort þeir viija íeysa togara- Innlenda f ramleiðslu en útgerðina úr taprekstrinum gjjj^; hermand og hvort þeir vilja afla tekna svo hægt yerði að halda uppi eðlilega háu síldarverði í sum- ar. Eða á að láta verðfall síldarinnar skella á útgerðar- mönmum og sjómönnum? Að setja upp sauðarsvip og látast ekkert vita er til-' •íangslaust. En ekkert svar er líka svar og það verður mun- að. framleiðslunnar. Eða getur það verið, að Ólafur Thors hefði með öllu neitað sjómönnum og útvegs- mönnum um þá leiðréttingu, sem þeir bá fengu ? Væri líka ekki æskilegt að þingm. N.-ísfirðinga, Sigurð- ur Bjarnason, sem mætti sem fulltrúi útgerðarmanna úr sinm' svslu á fundi Lands- sambands útvegsmanna um s.l. áramót og tók þar þátt í að kref jast miklu hærri bóta útgerðinni til handa, en síð- ar varð samkomulag um við útvegsmenn,—væri ekki rétt, að hann skýrði einmitt hér í þessum umræðum frá því hvar hann vill taka fé í stórauknar bætur tíl. fram- leiðslunnar. Já, ábyrgð fylgir vegsemd hverri þingmaður N.-Lsfirð- inga. Það er ekki hægt að mæta sem kröfuhafi á útgerð- armannafundi og krefjast aukinna styrkja, en heykjast svo á Alþingi þegar á reynir að afla nauðsynlegra tekna upp í hluta af sínum eigin kröfum. Við Alþýðubandalagsmenn viðurkennum, að í efnahags- málatillögum stjórnarinnar eru ýms ákvæði, sem við ótt- umst að kunni að leiða af sér meiri verðhækkun, en auðvelt verður að ráða við. Við hefð- um kosið að hafa ýms ákvæði laganna á annan veg, en sam- komulag varð um að lokum. Framkvæmd la ganna mun ráða miklu nm, hvernig þau reynast. Miklu skiptir um verðlagseftirlit, en þó ennþá meir um það, hvernig stjórn bankanna verður á peninga- málunum og hvernig til tekst með skipulag þjóðarbúsíns, fjárfestingarmál og þróun atvinnuveganna. Það er skoð- un okkar að tek.i'uöflunarfrum- vörp eins og það sem nú er nýlega orðið að lögum, komi að litlu gagni og aðeins skamman tíma, ef ekki tekst að auka útflutningsframleiðsl- una og þar með gjaldeyris- tekjur þjóðarinnar. Aukinn útflutninRiir er það sem öllu skiptir í þessum efn- xim. Undirstaða þess að svo Á s.l. 6 árum hefur þijóðin haft til ráðstöfunar 1500 millj- ónir króna, eða hálfan annan milljarð — sem fengizt hefur sem erlent gjafafé, eða greiðsla frá herstöðinni. við Keflavík. Þessi mikla fjárhæð hefur sagt til sín í íslenzku efnahagslífi. Hún hefur villt mörgum sýn um raunveruleg- ar og traustar árlegar tekjur þjóðarinnar. En það er kom- inn tími fyrir okkur, að átta okkur á þessum staðreyndum. Auknar framleiðslutekjur verða að koma í stað tekna af þessu taeí ef þjóðin vill búa við efnahagsiegt sjálf- stæði. Herstöðin í Miðnesheiði hef- ur orðið íslendingum dýr á marga vegu. Hún hefur truflað allt efna- hagslíf okkar, hún hefur skapað hér gullgrafaraæði gráðugra okurkarla. Hún hefur raunverulega lagt þungar búsifjar á fram- leiðsluatvinnuvegi landsins og valdið óeðlilegum fólksflutn- ingum í landinu. En auk þessa hefur svo herstöðin sljóvgað sjálfstæðis- vitund þjóðarinnar og djarf- mannlega framkomu gagnvart erlendum þjóðum. Barátta fyrir efnahagslegu sjálfstæði verður jöfnum höndum barátta fyrir brottför hersins úr landinu og fyrir uppbyggingu traustra at- vinnugreina í landinu. Af þessum ástæðum lesrgur Alþýðubandalagið nú höfuð- áherzlu á: stækkun Iandhelginnar, toup á nýjum fiskisMpiun, meirl fiskiðnað og aukna útfliitn- ingsframleiðslu. Það eitt getur' tryggt góð lífskjör í landinu og efna-- hagslegt sjálfstæði þjóðarinn- ar. fþróttir Framhald af 9. síðu. Þórður sjóari Jack Bringhton lauk við að. segja hina átakanlegu sögu. „Við héldum okkur á floti í gúmmíbátunum næstu 28 stundir, en þrátt fyrir, að við værum í námundá við eyjuna, gátum við ekki náð landi vegna straumþungans. Að lokum vorum við teknir um borð í frans'kt vöruflutningaskip." „Hvað varð um björgunarbátinn og áhöfn hans?" spurði dómfor- setinn Jack hristi höfuðið. „Við höfum ekkert séð eða heyrt til þeirra siðan," svaraði hann. Næsta vitni var bátsmaðurinn, sem staðfesti íramburð skipstjór- ans, en lauk máli sínu með skarpri gagnrýni.á hegð- un fyrsta stýrimanns. „Og það sem meira er", bætti hann við, „hann hlýtur að hafa komið vélinni í lag, því annars hlytum við að hafa séð hann aftur." Raynor þessi er talinn að vera einn af beztu þjálfurum sem til eru um þessar mundir. Hann. lærði knattspyrnu í Sheffield United, Rotherham, Bury o. fl. félögum. Hann er sonur kola- námumanns frá Yorkshire. Hann var landsþjálfari hjá Sví- um frá 1946 til 1956. Þá fór hann eitt ár til Juventus á ítalíu, og nú eins og fyrr segir er harin í Svíþjóð aftur og þjálfar sænska landsliðið undir þessi miklu átök sem þar verða í júní. Hann talar einnig um nokkra af þeim sem til greina koma í lið- ið: Kalle Svensson 31 árs, leikur fyrir Helsingborg. Óhræddur og öruggur markmaður, og hefur leikið 65 landsleiki. Julle Gustavsson 29 ára. Leikur sem bakvörður hjá Atlanta í ítalíu. Hefur leikið 42 landsleiki fyrir Svíþjóð, ýmist sem bakvörð- ur eða miðframvörður. Er talinn mjög góður varnarleikmaður. Sven Axbom 25 ára. Hefur leik- ið 16 sinnum í landsliði Svía, og leikur í Norrköping. Góður bak- vörður. Örvar Bergmark 27 ára. Hefur leikið 20 landsleiki, leikur fyrir Örebro sportsklub. Sterkur í hindrunum og margir telja hann leikmann á heimsmælikvarða. Kurre Hamrin 23 ára. Leikur hjá Padova á ítalíu. Hefur leikið 20 landsleiki. Hamrin er lítill vexti en eigi að síður mjög fljótur og hættulegur útherji. Henry Kallgren 27 ára. Leikur ýmist miðherja eða útherja. Lag- inn að ná knettinum úr þröng og skora. Agne Simonsson 21 árs. Þessi ungi maður var í fyrra kallaður „fundur ársins" í sænskri knatt- spyrnu. Lék fyrst í fyrra og þá á móti Noregi, og skoraði eftir að leikurinn hafði staðið i eina mín- útu! Gunnar Gren 37 ára. Lék með liðum á ítalíu frá 1950 til 1956, er nú fluttur aftur til Svíþjóðar. Hefur leikið alls 47 landsleiki. Staða hans er ætíð hægri inn- herji. Fæddur knattspyrnumaður. Er oft kailaður „knattspyrnupróf- essorinn". Maður sem heldur lín- unni saman og örf ar leikmennina. Gösta Lövgren 33 ára. Fram- kvæmdastjóri timburverksmiðiu. Innherji. Skynsamur ieikmaður sem skipuleggur oft áhlaupin. Hefði getað farið yfir í atvinnu- mennskuna, því í hann voru boðnar ótrúlegar upphæðir, en hann kaus heldur timbrið. Bengt Lindskog 25 ára. Leikur fyrir Udinese á ítalíu, og hefur tekið gífurlegum framförum eftir að hann kom til ítalíu. Áke Johansen 28 ára. Lék áður bakvörð en nú miðvörð. Leikur hjá Norrköping. Mjög, sterkur miðvörður. Er oft fyrirliði lands- liðsins. Þetta eru nokkrir 'þeirra sem' Rayinor faldi að yrðu með í sænska liðinu. Gert er þó ráð fyrir að nokkrir aðrir „sænskir ítalir" komi einn- ig til greina. Mikil eftirvænting ríkir í \ Sví- þjóð um það hvernig gestgjafarn- ir standi sig bæði hvað snertir framkvæmd mótsins og ekki síð- ur íþróttalega.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.