Þjóðviljinn - 17.10.1970, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 17.10.1970, Blaðsíða 4
4 SlöA — ÞJÖÐVILJ.nsnsr — Iiaugardaguir 17. ototðbeir 1970. — Málgagn sósfalisma, verkalýðshreyfingar og þjóðfrelsís — Útgefandl: Otgáfufélag Þjóóviljans. '' Framkv.stjóri: EiSur Bergmann. < Ritstjórar: Ivar H. lónsson (áb.), Magnús Kjartansson Sigurður Guðmundsson Fréttaritstióri: Sigurður V FriSþjófsson Ritstj.fulltrúi: Svavar Gcstsson. Ritstjórn, afgreiðsla, auglýslngar, prentsmiðja: Skólavörðust. 19. Simi 17500 (5 linur). — Askriftarverð kr. 165.00 á mánuði. — Lausasöluverð kr. 10.00. VerístöBvun fjingmenn Alþýðubandalagsins hafa flutt frum- varp um tafarlausa verðstöðvun. Eiga ákvæðin uim harta að gilda frá og með 15da október þar til lsta september næsta ar. Jafnframt er lagt til að þessi verðstöðvunartími verði notaður til að ráð- ast í varanlegri aðgerðir til þess að binda endi á óðaverðbólguna hérlendis. Er í því sambandi bent á eignakönnun til þess að skattleggja stórgróða verðbólgubraskaranna, aðgerðir til þess að koma í veg fyrir skattsvik, verulega lækkun á neyzlu- sköttum á nauðsynjavörum, haldbetra og virkara verðlagseftirlit, afnám nefskatta og athugun á verðlagi og verðmyndunarreglum. ITrafa Alþýðubandalagsins um verðstöðvun hef- ur verið borin fram hér í blaðinu frá því að samningar voru gerðir í vor. Ef ríkisstjórnin hefði haft einhvern vilja til þess að hafa hemil á verðbólguþróuninni, hefði henni borið að fram- kvæma verðstöðvun einimitt þá til þess að tryggja að kjarasamningarnir yrðu raunhæfir og yllu ekki háskalegri röskun á öllu efnahagskerfinu. En rík- isstjórnin fór þveröfuga leið. Ekki aðeins heimil- aði teém allar verðhækkanir sem einkaaðilar fórU fram á, heldur hafa opinber fyrirtæki haft sér- staka forustu um að leggja aukin gjöld á al- menning. Svo blygðunarlaus hefur ríkisstjórnin verið að hún hefur látið verðhækkanirnar dynja á almenningi á sama tíma og setið er á endalaus- um fundum með fulltrúum Alþýðusambandsstjórn- ar, atvinnurekenda og bænda um aðgerðir til að koma í veg fyrir verðbólgu! Hefði það þó átt að vera lágmarkskrafa að tryggt yrði óbreytt verð- lagsástand meðan þær viðræður stæðu yfir. llarátta Alþýðubandalagsins fyrir verðstöðvun hefur torveldazt af því að hún hefur ekki hlotið stuðning annarra andstöðuflokka ríkis- stjórnarinnar. Framsókn hefur fylgt hinni venju- legu jájá-neinei-stefnu sinni, gagnrýnt verðhækk- anir í Tímanum en barizt fyrir þeim í verðlags- nefnd. Formaður frjálslyndra og vinstrimanna Hannibal Valdimarsson hafði allt á hornum sér þegar verðstöðvun var rædd á þingi í fyrradag, og er það að sjálfsögðu óræð gáta hvaða hvatir stjórna þeirri afstöðu. pngu að síður er ríkisstjórnin nú orðin hrædd við stuðning almennings við verðstöðvunarkröf- una. Síðustu daga hefur Jóhann Hafstein loks lýst stuðningi við verðstöðvun, þótt með óljósu og loðnu orðalagi sé. Vafalaust er það þó enn hug- mynd ríkisstjórnarinnar að tengja sína verð- stöðvun skerðingu á samningsbundin réttindi launafólks, en hinar endalausu viðræður við aðila vinnumarkaðarins hafa sem kunnugt er haft þann tilgang að greiða fyrir slíkum árásum. Reyni rík- isstjórnin hins vegar að halda þeim hugmyndum sínum til streitu er hún ekki að auðvelda lausn verðbólguvandamálanna. heldur munu þau magn- ast um allan helming. — m. Samningar við Pólverja um smíii á togurum ekki reyndir til þrautar •A- Síðustu dagana hafa verið mikil fundahöld í útgerðarráði borgarinnar og borgarráði um togaramál. Hafa verið átök í báðum þessum stofnunum um það, hvort fallið skyldi frá óskum um smíöi 2ja skuttog- ara í Póllandi, en taka togar- ana frekar frá Spáni. Síðasti svarfrestur við tilboði Spán- verjanna rann út í gær og eft- ir að útgerðarráð og borgar- ráð höfðu fjallað um togara- kaupin tók borgarstjórn það til meðferðar í fyrradag. I Fulltrúar Alþýðubandalagsins f útgcrðarráði og borgarráði, Guðmundur Vigfússon og Sig- urjón Pétursson, voru á önd- verðum mciði við meirihluta i- halds og Framsóknar í þessum stofnunum. Töldu þeir Sigur- jón og Guðmundur að nauð- synlegt værj að kanna til þrautar, hvort unnt væri að ná samningum við Pólverja, m.a. með tilliti til þess að lítil sem engin reynsla væri fengin af spænskum togurum á norður- slóðum. Hafði þegar veriðsam- þykkt að kaupa tvo togarafrá Spáni — deilan stóð um það hvaðan tveir viðbótartogarar ættu helzt að vera. ÞJÖÐVILJINN greindi ígær frá afdrlfum þessa máls í borg- arstjórn, en hér er rakinn fer- ill þess í útgerðarráði og borg- arráði á þriðjudag og miðviku- dag s.l. <$>¦ E>riðjudaginn 13. oktober var haldinn fundur £ útgerðarráði borgarinnar, þ. e. stjórn Bæjar- útgerðarinnar Þar lagði fior- maður ráösins Sveinn Bene- diktsson fram eftirfarandi til- lögu: „Vér legg.ium eindregið til að 'frárhángreindu tilboði spönsku skipasmíðastöðvarinnar verði tekið, þar sem vér teljum að frekari drátfcur á að taka ákvörðun um smíðina hafi í för með sér mifcla hættu á veru- legri verðhækkun skipanna og ennfremur vegna þess að vér teljum þessa smíðasamninga vera þá hagstæðustu hvað verð og skilmála snertir, sem nú er völ á, miðað við gerð, stærð og útbúnað nýtízku skuttogara, sem gera á út frá Islandi". Er Sveinn Benediktsson hafði borið fram sína tillögu flutti Guðmundur Vigfússon, fulltrúi Albýðubandalagsins í útgerðar- ráði. eftirfarandi tillögu: „Ég tel, að skuttogaranefnd hefði átt að snúa sér að samn- ingum við Pólverja með svip- uðum hætti og við Spánvérja, en til Spánar fór fjiilmcnn sendinefnd og dvald] þar um nokkurra vikna skeið, áður en samningar náðust um smiði tveggja skuttogara. Skoðun mín er sú, að með tilliti til lítillar eða engrar reynslu Islendinga og annarra fiskveiðiþjóða hér á norðurslóðum af skuttogara- smíði á vegum Spánverja, þá sé of mikil áhætta að semja nú um smíði 4ra skuttogara þar, en í stað þess sé rétt að taka nú upp alvarlegar samninga- viðræður við Pólverja um smíði 2ja skuttogara á grundvelli upphaflegrar útboðslýsingar og með þeim breytíngum sem nauðsynlegar eru taildar. Legg ég til, að útgerðarráð samþykki að leggja til við skuttogara- nefnd að svo verði gert". I tilefni af tillögu Guðmundar Vigfússonar á fundinum óskaði Sveinn Benediktsson bókað, að fulltrúar BTJR hefðu átt við- ræður við Jamszka fulltrúa Centromor, Póllandi, Gunnar Friðriksson umboðsmann Cen- tromor á Islandi og C. Godek verzlunarfulltrúa síðustu daga júlímánaðar 1970 Fóru urnræð- ur þessar fram í Reykjavík og voru niðurstöður þeirra að óska eftir tilboði í tvo og fjóra skut- togara af þeirri greð sem skut- togaranamd ríkisins hafði gert útboð um með skilafresti til 8. maí s. 1. Segir ennfremur í bókun útgerðarráðs: „Var óskað eftir breytingum á tilboði Cen- tromor í samræmi við athuga-r semdir við tilboðið, sem Erling- ur Þorkelsson, vélfræðingur, hafði gert í bréfi, dags. 14. júlí. Fulltrúi Centromor, Jaroszka taldi mjög óhagstætt fyrir Pól- verja að gera tilboð um smíði tveggja togara í stað 6, sem tilboð þeirra, er þeir skiluðu 8. maí hafi miðazt við. Gerði hann þá tillögu, að samninga- nefndin féllist á, að þeir tog- arar, sem hún keypti frá Pól- landi yrðu af sömu gerð og ögurvík hf. hafði þá þegar samið um smíði á við Centro- mor. Taldi hann að auðvelt væri að lengja þessa togara upp í 57 metra milli lóðlína Eins myndu ekki vera vandkvæði á því að auka vélaraflið um ca. 600 hestöfl. Bæiarútgerð Reykja- víkur afhenti umboðsmanni Centromor uppástungur um 5 breytingar á skuttagurum af ögurvíkurgerð hinn 1. ágúst s. 1. Fulltrúar Pólverja bjuiggust við því að geta komið með ákveðin svör við þeim óskum, sem samninganefndin hafði bor- ið fram. Væru svörin væntanleg um miðjan ágúst. Var gert ráð fyrir því að frekari viðræður yrðu teknar upp ef jákvæð svör bærust. Jákvæð svör hafa ekki borizt til þessa dags og nú síð- ast í bréfi, dags. 9. október vitnar Centromor til símsikeytis, sem þeir höfðu sent umbdðs- manni sínum 24. ágú'st, þar sem þeir segja, að þeir hafi enga möguleika til þess að hióða tvo togara alf þeirri gerð, sem sikut- togaranefnd ríkisins hafi boðið út með breytingum (sem farið hafði verið fram á). Það er því ljóst að aldrei var grundvöllur til að taka upp áframhaldandi samninga við Pólver.ia meðan einungis höfðu borizt neikvæð svör frá þeim Hins vegar tók- ust samningar við sendinefnd spönsku ski.pasmíðastöðvanna hinn 8. ágúst s. 1. á föstu verði með fyrirvara um skilgreining vissra atriða og um lánsikjör. Samkomulag náðist um þau atriði og var samningur undir- ritaður á Spáni hinn 10 sept og staðfestur af sjávarútvegs- ráðherra og f.fármálaráðherra hinn 6. okt. s. 1." Þar með lýk- ur langri bókun Sveins Bene- diktssonar Var að henni gerðri borin upp til atkvæða tillaga Guðmundar Vigfússonar, sem birt er feitletruð hér á undan. Var hún felld með 4 atkvæðum gegn einu atkvæði Guðmundar. Þá var tiliaga Sveins borin upp til atkvæða t>g samþykkt með 4 atkvæðum þeirra Sveins Benediktssonar, Einars Thior- oddsens, Harðar Helgasonar (F) og Haralds Ágústssonar gegn atkvæði Guðmundar Vigfússon- ar. Loks óskaði Hörður Helga- son (F) bókunar: „Ég sainiþykki tillöigu formanns. þar sem ljóst er að ekki nást samningar við Pólverja, þrátt fyrir að mikil vinna hafi verið í það lögð . ANNAR FUNDUR ÚTGERÐARRÁÐS Það með lauk þessum fundi útgerðarráðs á þriðjudaginn, en morguninn eftir, klukkan 10 hofst enn á ný fundur í út- gerðarráði og var nú tekin fyrir svofelld tillaga: „1 framhaldi af samþykkt útgerðarráðs á fundi sínum í gær, þar sem eindregið var lagt tii að taka tilboði spænsku skipasmíðastöðvarinnar Astilleros Luzuriaga S.A. Pasa- jes de San Juan, um smíðd tveggja skuttogara til viðbótar þeim tveimur. sem þegar hefur verið samið um smíði á, sam- þykkir útgerðarráð að óska eft- ir því að fá hinn fyrri þeirra tveggja skuttoigara, sem nú standa til boða, frá Spánverium með sömu kjörum og áður. Fellur þá niður ósk útgerðar- ráðs um smíði skuttogara í Pól- landi. Útgerðarráð óskar þess vegna eftir staðfestingu borgar- ráðs að það megi semja við rík- isstjórnina um kaup á hinum fyrri þeirra tveggja skuttogara, Framhald á 9. síðu. Frá sláturhúsinu í Borgarnesi. Sláturhúsið í Borgarnesi: Fær leyfi til ai selja af- urðir á Bandarskjamarkai Sflátunhúsi Kaupfélags Borg- firðinga í Borgarnesi hefur ný- lega verið veitt leyfi tll að senda afurðir á Bandaríkja- markað. Páll A. Pálsson, yfir- dýralækinir, hefur yfirumsjón með sláturhús-uim á Isilaindi, fyr- ir hönd landibúnaðarráðuneytis- ins og veitti hann leyfið. Nýlega skcðaði ár. T. J. Matthews sláturhúsið í Borgar- nesi, en hann er dedldar-dýra- læknir í bamdaríska landbúnað- arráðuneytinu, neytanida- og söluþjónustudeild. Dr. Matt- hews hefur tjáð sig samiþykkan þessari viðurkenningu Páls A. Pálssonar á sláturhiúsinu. Sláturhús Kaupfélaigs Borg- firðinga í Bo'rgarnesi hefur því hlotið viðurkenminigu banda- rískra stjórnvalda og heldur hún gildi meðan sliáturhúsið fulilnæigir bandarískuim kröfum að mat: yfirdýralæknis. Dýral'æknar frá bandaríska landbúnaðarriáðuneytinu skoða árlega erlend sláturhús, seim bandarísika landbúnaðarráðu- neytið viðurkennir. Sama m/áli gegnir uim sláturhúsið í Borg- arnesi. Dr. Matthews heiimsótti einn- ig sláturhús Sláturfélags Suð- urlands á Seffossi, sem nú er nærri fullgert. Veitti hann þeim sem að þessari byggingu hafa staðið, sérfræðilegar ráðtegiging- ar og tillögur í sambandi við þær kröfur, sem gerðar eru í Bandaríkjunuim um tækjakiost og annan útbúnað sláturhúsa. I bandarískuim lögum uim kjötskoðun er þess krafizt, að erlend sláturhús, sem selja kjöt og kjötvörur til Bandarík.ianna ftiilnægi sömu reglum um bygg- ingu, heilbrigðdsskcðun, eftirlit o.s.frv. og þau sláturhús banda- rísk, sem bandaríska landbúnað- arráðuneytið hefur veitt við- urkenningu til að sel.ia fram- leiðsluvörur sínar milli ríkja innan Ba'ndiairíkjanpa. Land- búnaðarráðherra BandanTkj- anna gefur Bandarík.iaiþingi ar- lega skýrslu, þar siem m.a. ev greint frá því, að, ölll viður- kennd slóturhús og kiötvinnslu- stöðvar erlendis ha.fi verið skoð- uð og séu í samræmi við kröf- ur áðurnefndra laiga.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.