Dagblaðið Vísir - DV - 11.08.2001, Blaðsíða 14

Dagblaðið Vísir - DV - 11.08.2001, Blaðsíða 14
14 LAUGARDAGUR 11. AGUST 2001 Helgarblað H>"V Búist við heitum umræðum um virkjunarmál með haustinu: Miklar líkur taldar á Kárahn j úkavirk j un óvissan um kaupendur nagar meira en umhverfismatið Landsvirkjun mun ekki leggja fram kæru vegna úrskurðar Skipu- lagsstofnunar um Kárahnjúkavirkj- un fyrr en alveg í lok kærufrestsins. Ástæðan er sú að sögn Þorsteins Hilmarssonar, upplýsingafulltrúa fyrirtækisins, að menn vilja gefa sér góðan tíma til að fara yfir úrskurð- inn í einstókum atriðum og freista þess að safna sem mestu af gögnum áður en og ef kæra verður lögð fram. „Við erum að yfirfara úr- skurðinn og það sem honum tilheyr- ir, s.s. undirgögn, þannig að við munum hafa á reiðum höndum sem mest af nýjum gögnum sem svara Innlent frettaljós Birgir Guðmundsson fréttastjórí hlutum sem þarna er varpað upp. Síðan auðvitað munum við í fram- haldinu leggja mat á þann málflutn- ing sem Skipulagsstofnun hefur uppi," segir Þorsteinn. Hann segir þó flest benda til þess að Lands- virkjun muni kæra þó það verði ekki gert fyrr en upp úr mánaða- mótum. Kærufrestir Frestur til að kæra rennur út 5. september og þá mun umhverfisráð- herra hafa frest í átta vikur eða til mánaðamóta október-nóvember til að úrskurða um kæruna. í vikunni féll úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum hafnar við iðnaðarsvæðið að Hrauni í Reyðarfirði. í úrskurðinum er bygg- ing hafnarinnar ekki talin hafa í för með sér alvarleg umhverfisáhrif og er hún því heimiluð. Áður hafði leg- ið fyrir úrskurður þar sem línurnar milli Kárahnjúka og verksmiðjunn- ar voru samþykktar. Enn er ókom- inn úrskurður um mat á umhverfis- áhrifum vegna álversins sjálfs en von er á því þann 31. ágúst. Úr- skurðurinn um umhverfismat ál- versins átti raunar að koma í þess- ari viku en vegna þess hve rúman tíma menn gáfu sér í umsagnir var úrskurðinum frestað. Mikllvœgur úrskuröur Ljóst er að úrskurður Skipulags- stofnunar um álverið sjálft mun skipta sköpum um framhald stór- iðjuáforma stjórnvalda eins og mál- in hafa þróast. Ekki einvörðungu mun það skipta máli varðandi kæru Landsvirkjunar, Fjarðarbyggðar og annarra sem hyggjast kæra, heldur getur það haft veruleg áhrif á þann pólitíska þrýsting sem verður á mál- inu. Spurningin um mikilvægi Kárahnúkavirkjunar hlýtur augljós- lega að horfa öðruvísi við ríkis- stjórninni og umhverfisráöherra ef Skipulagsstofnun heimilar án telj- UTBOÐ F.h. Orkuveitu Reykjavíkur er óskað eftir tilboði í verkið: „Kjalamesæð - Endurnýjun, 1. áfangi." Endurnýja skal 250 mm stofnæð hitaveitu frá Mógilsá að Móum á Kjalarnesi. Holstu magntölur eru: Skurðlengd: 4.000 m Lengd hitaveitulagna: 4.000 m Strengjalagnin 7.200 m Lagning ídráttarröra: 18.000 m Sáning: 30.000 m2 Túnþökur: 500 m2 Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar frá og með 14. ágúst 2001, gegn 15.000 kr. skilatryggingu. Opnun tilboða: 22. ágúst 2001, kl. 14.00, á sama stað. OVR102/1 F.h. Orkuveitu Reykjavfkur, vegna Hitaveitu Þorlákshafnar, er óskað eftir tilboðum ! lagningu dreifikerfis hitaveitu fyrir Grímsnesveitu, á sumarbústaðasvæðinu Öndverðarnes-I í Grímsnes- og Grafningshreppi, alls um 10.100 m.Útboðið nær til jarðvinnu og frágangs á plastpípum ásamt tilheyrandi búnaði, s.s. samsetningum, lokum, greiningum o.fl. Pípur eru foreinangraðar PEX-pípur (plast).Áætlaðar helstu magntölur eru: 3.500 m 450 m 750 m 825 m 1.350 m 900 m 450 m 1.875 m 400 stk. PEX22 í 76 mm kápu: PEX28 í 91 mm kápu: PEX32 í 91 mm kápu: PEX40 í 111 mm kápu: PEX50í126mmkápu: PEX63i142mmkápu: PEX75í162mmkápu: PEX 90 í 162 mm kápu: Fjöldi samtenginga: Útboðsgögn fást á skrifstofu okkar frá og með 15. ágúst 2001, gegn 10.000 kr. skilatryggingu. Opnun tilboða: 29. ágúst 2001, kl. 11.00, á sama stað. OVR103/1 INNKAUPASTOFNUN REYKJAVÍKURBORGAR Frfklrkjuvegl 3 - 101 Roykjavík-Sími 570 5800 Fax 562 8616 - Netfang: lsr0rhus.rvk.ls Valdiö hjá Alþingi Ljóst er aö umræöan um Kárahnjúka mun setja svip sinn á störf Alþingis í haust en þar verður líklega tekin hin endanlega ákvöröun um virkjunina meö samþykkt heimildarlaga um virkjunarleyfí. andi skilyrða bygginu verksmiðj- unnar á Reyðarfiröi, heldur en ef stofnunin leggst líka gegn verk- smiðjunni eins og virkjuninni. Virkjunarleyfið Samhliða umhverfismatsferlinu, sem þessar framkvæmdir fara, í er annað ferli í gangi sem er spurning- in um virkjunarleyfi. Eins og fram hefur komið hér í DV er undirbún- ingur virkjunarleyfis þegar hafinn í iðnaðarráðuneytinu. Virkjunarleyf- ið er gefið út af iðnaðarráðherra samkvæmt orkulögum en til þess að geta gefið það út þarf ráðherra að fá heilmild frá Alþingi. Staðfest er að áform eru uppi um að leggja fram slíkt frumvarp á haustþinginu að óbreyttu og þar mun Alþingi geta tjáð sig um afstöðuna til virkjunar- innar og hvort af henni eigi að verða eða ekki. Enginn efast um að meirihluti sé fyrir slíku frumvarpi á þingi, svo framarlega sem ekkert óvænt kemur upp. Frumvarp um virkjunarleyfi yrði þó ekki afgreitt frá þinginu fyrr en umhverfisráð- herra hefur úrskurðað um málið. Virkjun verður byggð DV hefur síðustu daga rætt við fjölmarga þingmenn og fólk sem lætur sig þessi stóriðjuáform varða. Það er nánast samdóma álit allra að þrátt fyrir úrskurö Skipulagsstofn- unar um Kárahnjúka muni virkjun- in verða byggð, svo framarlega sem fjárfestar fást til að fjármagna álver- ið í Reyðarfirði. Ástæðan sé einfald- lega sú, eins og Halldór Ásgrímsson orðaði það hér í blaðinu fyrir nokkrum dögum, að „það sé stefna stjórnvalda að byggja þessa virkj- un". Það eina sem menn sjá fyrir sér að gæti sett strik í reikninginn er að álvershluti verkefnisins bregð- ist af einhverjum ástæðum og ekki verði til kaupandi að þeirri orku sem framleiða á. Þar horfa menn til fjármögnunar álversins, sem vissu- lega er í nokkru uppnámi þessa dag- ana, og svo hins vegar til þess að Skipulagsstofnun gæti torveldað framgang álversframkvæmda ef hún legðist gegn álverinu í úrskurði sínum. Ýmisr náttúruverndarmenn segjast þó óttast að hastarleg við- brögð stjórnvalda, einkum Davíðs Oddssonar, viö Kárahnjúkaúrskurð- inum, hafi sín áhrif og minni líkur séu á þvi en meiri að úrskurður skipulagsstjóra verði álveri mjög fjandsamlegur. En virkjunarhluti framkvæmdanna er sem sé talinn geta gengið eftir, að breyttu breyt- anda. Líkleg atburðarás Sé dregið saman það ferli sem viðmælendur blaðsins sjá fyrir sér varðandi útgáfu leyfis og samþykkt fyrir virkjunina kemur þetta í ljós: Umhverfisráðherra samþykkir virkjunina með einhverjum skilyrð- um um mótaðgerðir og fleira. Sú ákvórðun kemur í kjölfar þess að ríkisstjórnin hefur fjallað um málið og í raun tekið hina pólitísku ákvörðun. Umhverfisráðherra, sem er jú hluti af ríkisstjórninni, verður að hlíta þeirri sameiginlegu niður- stöðu. Þungamiðjan í rökum stjórn- valda verður að þrátt fyrir ein- hverja vankanta, sem framkvæmd- in hafi í för með sér, vegi efnahags- legt mikilvægi virkjunarinnar fyrir þjóðina slíka vankanta upp og gott betur. Útfærslan á þessari megin- niðurstöðu, þ.e. hvaða skilyrði verða sett fyrir leyfinu og til hvaða aðgerða Landsvirkjun þarf að grípa, mun hins vegar ráðast af því hvaða viðbótargögn fyrirtækið kemur með til ráðherra og hvernig því gengur að vinna úr gagnrýni Skipulags- stofnunar. Pólitískar deildur Viðmælendur blaðsins segja að þetta muni vitaskuld kalla á miklar pólitískar deilur, jafnvel „fjaðrafok", ekki síst á Alþingi þar sem „beðið verður um margar utan- dagskrárumræður", eins og einn þingmaður orðaði það. Hins vegar er ljóst að stjómarflokkarnir munu standa nokkuð þétt saman - með einni eða tveimur undantekningum - á meðan stjórnarandstaðan verður tæplega eins samstiga. Vinstri grænir og Frjálslyndir eru vissulega einhuga í andstöðu sinni við virkj- unina, en sömu sögu er ekki að segja um Samfylkinguna sem er klofin í málinu. Auk þess sem Öss- ur Skarphéðinsson, formaður flokksins, mun rækilega minntur á jákvæð ummæli sín um Kárahnjúka sem féllu í deilunni um Eyjabakka, en fleiri en einn og fleiri en tveir stjórnarþingmenn úr viðmælenda- hópi blaðsins hafa rifjað upp þessi orð og hlakka greinilega til að nota þau í þinginu. Þessi umræða í þing- inu mun vissulega fara að einhverju leyti fram utan dagskrár, en kjarni hennar mun hins vegar fara fram í umræðum um heimildarlögin vegna virkjunarleyfisins. Enginn sem blaðið ræddi við taldi líkur á að þessi heimildarlóg næðu ekki í gegn ef þau á annað borð kæmu til kasta þingsins. Með samþykkt slíkra laga væri þá fenginn endanlegur stimpill á framkvæmdir, stimpill sem ekki væri fenginn frá „einhverjum kontóristum úti í bæ" heldur þjóð- kjórnum fulltrúum þjóðarinnar á Alþingi. ¦ n ^Ljm^^^^^^^^^^^ Ms^HHI^.^^ 5 >' ;(».¦:¦' . ^g^^^¦_ ,jsí*<- %rí^zíat vr-v.JKK ¦** " -•.:--,.¦.. \ ,1 •""•"¦*¦¦-iU^t" - 1 Kárahnjúkavlrkjun Hálslón Kárahnjúkavirkjunar eins og þaö er dregiö upp á tölvumynd.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.