Alþýðublaðið - 19.10.1970, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 19.10.1970, Blaðsíða 4
<i Másnudagur 19. október 1970 þetta viljum... Framh. af bls. 1 gerir Aliþýo'uf'lokkuxinn á þessu 33. ÉWWcajþin'gi) isíniu ýtarllega áHyllcipa um hver hann telur veru rmeginverkefni þessa ára- tugs, sem nú er að hef jast, og Ihveroig hann vill vinna að 'því, að þau imarikmið náist, sem hann ,'tefl.ur spor í átt til þess þjóðfé- lags, s-em hahin keppir að: Þjóð fédags. jafnaðjj.rstefnuniiar á ís- landi. F!loKks(þingíð fcettur brýnasta viðfangseifni íslenzkra þjóðmála í dag vera að stöð<va þá verð- hólguþróun, sem nú á sér stað. í 'lq.iiasaxniningunuTn á sfðast- liðnu súansri hlutu launþegítr nau&synlega og langþráða kjara toót. Hún er nú í hættu vegna víxlihækkana verðiags og kaup- gjaiíds. Plokksfþingið telur brýna mauíÉsyn bera til, að þegar í 'Sitað verði komið' 'á verðlstöðvun til þass að ve-rnda kaupmátt launa <#g .tryggja rekstur at- ,vinn|uvieganna. j Fl'akfcþingið ttíiur, að Al- iþýðuifdioikkurinn eigi é Alþingi því, sem nú er nýkomið sam- an, fyrst og fremst að foeita sér fyrir þessum miáliuim: i jl. S-ett verði ný lö'ggjöf um al- (mannatryggi'ngar, !þa_r sem trygg ingabætur verði stórauiknar og nauðsynlegar skipulagsbreyting- 'ar gerðar á framkvæmd trygg- ingakerfisins. Bætur almanna- trygginganna verði nú þegar haskikaðar til samræmis við þá breytingu, sem orðið hefur á launum og hæfcki ifrá 1. jan. n. k. um a. m. k. 20%. f'• 2. Sett verði ný 'löggjöf ,um líf eyri&sjáði fyrir þá landsnatenn, sem eíkki eiga enn aðild að líf- eyrissjóði og síðan heildarlög- gjöf um sjóðma allla, sem sam ræmir slJQrn þeirra og störf. 3. Gildandi löggjöf um eftirlaun aldraðs verkafólks verði endur- skoðuð og eftirlaunin hækfeuð. 4. Giidandi reglur um skatt- greiðsl'ur einstaklinga verði end urskoðaðar í því skyni að lækfca béina skatta á öíkniennum laun'a tekjum, hækka persónjufrádrátt og tryggja að s'ötmju sikattar géu lagðir á eömu tekjur, og íherða baráttu gegn skattsvikum. 5. Gildandi löggjöf um opinber an stuðning við landbúnaðinn og verðlagningu landbúnaðar- vöru verði endurskoðuð með það fyrir augum, að opinber stuðn- ingur beinist að jþví að gera framleiðsluna fyrir innanlands- markað ódýrari og fjölbreyttari, e.n stefna að því að afnema út- flij tningsuppbætur. 6. Sett verði ný löggjöf um fræðsluskyldu, þar sem fræðslu skyldan verði m. a. lengd um eitt ár og ný ákvæði sett um námsstjórn og fræðsluhéruð. 7. Sett verði ný löggjöf um menntun kennara og gerðar ráð- stafanir til iþess að kennarastétt in hafi skipuleg skilyrði til end- urmenntunar. I • ^l1*!' .8. Endurskoðuð verði gildandi löggjöf um almenningsbókasöfn og opinber aðstoð við þau aukin verulega. \ 9. Sett verði ný löggjöf um Rík isútvarpið og 'það gert sem öfl- ugast og sjálfstæðast og ný lög- gjöf um Þjóðleikhúsið. . 10. Sett verði löggjöf um sem víðíækasta vernd neytandans. 11. Sett verði löggjöf um nátt- úruvernd til að -tryggja skyn- samlega varðveizlu og hagnýt- 'ingu á náítúru landsins og sem frjálsastan aðgang þjóðarinnar að henni. Sérstök áherzla verði lögð á að forða landinu fi*á mengun lofts, lands, vatns og a5 seljast G'erið góð kaup í buffetskápuin, blómasúlum, Mukkum, rokkum og ýmsum öðrum hús- göignium og húsmunum í mörgum tilfellum, með góðum greiðsluskilmálum. FORNVERZLUN og GARDÍNUBRAUTIR Laugavegi 133 — Sítmi 20745. Klæðist vel í í KULDANUM Allskonor ullarfatnaður fæst hjá okkur. FRAMTIÐ.IN Laugavegi 45 sjavar. 12. Sett vevði löggjöf um stjórr? málaflokka og starfsemi þeirra og opinberan stuðning við þá ti] þess að tryggja lýðræðið í sessi og efla heiilbrigða skoðanamynd un. 13. Samjþykktar verði þær bi-eytingar á stjórnarskránni, að Alþingi verði ein málstofa, og hafizt handa um toreytingar á skipulagi Aliþingis til Iþess að auka samband þess við þjóðina og bæta starfsaðstöðu 'þess. 14. Sett verði ný heildarlög- gjöf um orlofsmál. Skal hún m. a. fjalla um orlof vánnandi fólks, orlof húsmæðra og nýjar hug- myndir og leiðir í orlofsmálum. Flokkslþingið felur þingmönn- um flokksins að vinna að fram- gangi þessara mála. Flókkdþingið ályktar að fela þingflokki Alþýðuflokksins að hafa frumk'væði að samieiginleg um fundi þdngflokka Alþýðu- flokksins, Samtaka frjálslyndra og vinstri manna og Allþýðu- bandalagsins til iþess að ræða i stöðu vinstri hreyfingarinnar á j íslandi. í þessu sambandi vekur j flokksþingið athygli iþjóðarinn- ar á því, A'liþýðuflokkurinn hef- ur í meira en hálfa öld veráð boðberi sannrar jafnaðarstefnu á íslandi. Gerðar hafa verið j ítrekaðar tilraunir til þess að kljúfa hann. Athugulum mönn- um hlýtur nú að viera Ijóst, að sá klofningur hefur ávallt verið til ills og veikt málstað jafnað- ansiisfnunnar og aðstöðu laun- þega. Þess vegna er nauðsynlegt, að þeir jafaaðarmenn, sem eru jafnandv'gir kommúnisma og kapitalisma, fylki sér um einn flokk. Með iþví einu móii geta þeir unnið málstað jafnaðar- s'cefnunnar á íslandi og ísleniik- um laurlþegum það gagn, sem til þess dugar, að ísienzkt þjóðfélag mótist í æ ríkara mæli af þeim hugsjónum, sem eru kjarni jafn aðarrtefnunnar". — Gylfi endurkjörinn Framh. af bls. 1 son. Austf jarðakjördæmi: Sigurður Pálsson, Gunnþó'r Björnsscn; varamenn: Sigurjón Kristjánsson og Kristján Ims- lahd. Reykjaneskjördæmi; Emil Jónsson, Ragnar Guð- leifsson, Svavar Ámason, Bragi Erl&ndsson, Jón H. Guðmunds- son; varamenn: Þórður Þórð- •arson og Oddur Sigurjónsson. Suðurlandskjördæmi: Magnús H. Magnússon, Bryn- leii'ur Steingrímsson, Vigfús Jónsson; varamenn: Reynir GuS trinsson og Tryggvi Pét- ur" on. í f!ckk-jtjórnina voru enn- fremur kosnir 20 fulltrúar án búietuskilyrða. Þeir eru: • S'gurður Guðmundsson, Bjöiig Vilmundarton, Baldvin Jóns- son, Ambjörn Kristinsson, Ög- mundur Jónsson, Ásgeir Jó- hannesson, Björgvin Guð- mundsson, Haukur Helgason, Sighvatur Björgvinsson, Jón Ágústsson, Óttar Yngvason, Sigurður Ingimundarson, Þóra Einarsdóttir, Svanhvít Thorl'ai- cius, Þórunn Valdimarsdóttir, Björn Friðfinnsson, Ingvar Ás- mundsson, Hörður Zóphanías- son, Guðmundur Oddsson, Gunnlaugur Þórðarson. Fulltrúar SUJ í flokksstjórn- inni eru: Örlygua- Gieirsson, Eyjólfur Sigurðsson, Sigþór Jóhannesson, Kj'artan Jóhann- esson, Finnur Stefánsson, Karl Steinar Guðnason og Hjörleif- Ur Hallgrímsson. - Varamenn: Guðríður Þorsiteinsdóttir, Helgi E. Helgason, Guðmundur Odds- son, Hallgrímur Jóhannesson, Sveinn Sigurðsson, Guðfinnur Sigurvinsson og Þór Vilhjálms- son. Togarar... Framhald af bls. 12. verði". í umræðunum í borgarstjórn sagði Björgvin Guðmundsson, að hann yæri samþykkur áliti meiri hluta útgerðarrá&s þess efnis, ¦að báðir þeir tveir skutbogarar, sem ráðgert er að Bæjarútgerð Reykjavíkur fái til útgerðar, verði smíðaðir á Spáni. Sem kunnugt er hefur þegar verið samið^um smíði fyrri togarians. Sagði Björgvin, að hann hefði reyndar talið mjög æskilegt, ef þiróunin hefði getað oirðið sú, að annar togarimn yrði keyptur af Pólverjum, siem væri mikil viðskiptaþjóð íslendinga, en þess hefði e'kki reynzt kostur. Póliverj ar h!efiðu ekki getað orð- ið við sérkröfum íslendinga um stærri og kraftmeiri vél í um- ræddan togara. Sérfræðimgar íslendinga hefðu komizt að þeirri niðurstöðu, að hafa þyrfti aflmeiri vél í skuttogur- unum, sferri hingað yrðu keyptir, en upphaflega var ráðgert. — Spánverjar hafi ífst því yfir, að þeir gætu orðið við þessum sérkröfum íslenclinga, en Pól- vsrjar ekki. Björgvin benti á, að báðaT umræddar þjóðir h&ffiu mikla rieynslu í skipasmíðum og kvaðst hann telja, að sennilega væri sú skýringin á því, að ekki hefði getað orðið af samning- um við Póiverja í því fólgin, að mikið væri að geria í pólsk- um skipasmíðastöðvum og Pól- verjar einbeittu sér einkum að smíði staðlaðra seríuskipa, og hafi af þeim sökum átt erfitt með að sinna sérkröfum íslend- inga um smíðina. Í umræðunum í bo'rgarstjcVn sagði Geir Hallgrímsson, borg- 'arstjóri, að þeirrar tilhneiging- ar hafi fullf eins gætt, að semija ætti við Pólverja um togara- smíðina, en því miður hefðu Pólverjar ekkí skapað saimn- in^grundvöll að þssíu sinni; þeir hefðu ekki gefið afdráttar- ]au3 svör við bcréfum varðandi málið. Áður en sendinefnd hefði farið í sumar til Spánar, hafi verið leitað svara hjá Spán verjum, hvort . þeir myhdu standa við tilboð sitt frá í vor, þó að breyting yrði á skipafjöld anum, þau yrðu aðeins 2—3, og því ' hefðu Spánvetrjair svaraða játandi. Samskdnar könnun á afstöðu Pólverja hefði einnig verið gerð, en Pólverj'ar gefið neikvætt svar. Borgarstjóri sagði ennfremur, að samanburður á spönsku skip unum og hinum pólsku væri engan veginn r'aunihæfur, þar sem Pólverjar hefðu ekki orðið við sérkröfum Íslendinga um breytingar á skipunum. — Spönaku slcipin væru 59 metra löng og með 2.820 heistafla vél, en þau pólsku, sem um hefði verið að ræða, 57 metra löng og með aðeins 2.200 hestafla .vél.. Auk þess væru spönsku skipin ea. 30 cm breiðari en pólsku skipin. Þá væri þess að geta einnig, að tilboð Spánverj'anna væri fast tilboð, en það hefði tilboð Pólverjanna ekki vierið. Enn- frlemur væru spönsku skipin smíðuð úr sterkari stáli en þau pólsku, styttra væri milli bitai .í þeim og þau traustbyggðari, ¦auk þess sem afgreiðslutími spönsku skipanna væri. styttri. SJÚ^WMRP Mámidagur 19. október 1970 20.00 Fréttdr 20.30 ísienzkir ,söngvarar Sigurveig Hjaltested syngur lög eftir Eyþór Stefánsson og , Jóhann Ó. Haraldsson. Und- irleik annast Guðrún A. Krist insdóttir. 20.45 í leikhúsinu Atriði úf sýningu Leikfélags Reykjavíkur á „Það er kom- inn gesiur" eftir Istvan Örk- eny og sýningu Þjóðleikhúss- ins á „Malcolm litla" eftir David Halliwell. Umsjónar- maður Síefán Baldursson.' 21.20 Upphaf Churchill-ættar- innar Framhaldsflokkur í tólf þátt- um, gerður af BBC, um ævi Johns Chui-chills. hertoga af Mariborough (1650—1722), og konu hans. Söru, en sam- an hófu þau'Churchill-ættína til vegs og virðingar. 2. þátlur: Brúðkaup. Leiksljóri: David Giles. Aðalhlutverk:- John Neville og Susan Hampshirie. Eí'ni fyrsta þáttar: John Churehill hefur stjórn- að enskum málaliðum í her Lúðvíks 14., Frakkakonungs. Við heimkomuna kynnist hann Söru Jennings, sem er hirðmey hertogafrúarinnar a£ York. Hann er skipaður und- irofursti í her Karls II., Eng- landskonungs. 22.00 Þorskurinn stendur á öndinni Dönrk rnynd um mtengun í sjó <t; áhrif hennar á nytja- fiska og aðrar líi'verur hafs- ins. Þýðandi og þulur: Jón O. EdwaJd. — (Nordvision- —

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.