Alþýðublaðið - 26.02.1997, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 26.02.1997, Blaðsíða 7
MIÐVIKUDAGUR 26. FEBRÚAR 1997 ALÞYÐUBLAÐIÐ VlðtQl heim mismunun og óréttlæti og felur það í sér, að horfið er frá þeim hugsjón- um, sem lífeyrissjóðir verkalýðshreyf- ingarinnar standa fyrir, sem eru sam- trygging í anda jafnréttis og bræðralags. Hömlur á valfrelsi í þessu efni, að óbreyttri skipan mála á vinnumarkaði, fela því ekki í sér mannréttindabrot. Þvert á móti felst í þeim staðfesting á samningsrétti verkalýðsfélaganna, sem vemdar nýtur í löggjöf landsins og í al- þjóðasamningum. Af hverju neikvæð um- ræða Mér bíður í grun, að umræðan um af- nám skyldutryggingar í lífeyrissjóði og upptaka valfrelsis eigi rætur sínar að rekja í þeirri umræðu, sem átt hefur sér stað og byggir á því, að lífeyrissjóðir verkalýðshreyfingarinnar séu einhverjir ellilífeyrissjóðir, sem byggi upp sér- greindar innistæður fyrir hvem og einn og séu allir á ieiðinni á hausinn. Sú um- ræða byggir á gmndvallarmisskilningi um sögu, hlutverk og stöðu lífeyrissjóð- anna. Fleira kemur til. Á síðustu ámm hefur séreignasjóðum á vegum verð- bréfafyrirtækjanna vaxið fiskur um hrygg. Þeim erekki ætlað að vera lífeyr- issjóðir í þeirri merkingu sem lífeyris- sjóðir stéttarfélaganna em. Þeir era sér- eignasjóðir og sinna svipuðu hlutverki og áskrift að spariskírteinum ríkissjóðs eða regluleg innlegg inn á bundna bankareikninga. Þeir verða aldrei sam- bærilegur kostur og hefðbundnir lífeyr- issjóðir. Það er þó orðið brýnt, að lífeyr- issjóðum verkalýðsfélaganna verði gert fært að opna séreignadeildir sem tekið geta við iðgjöldum fólks, sem stendur utan stéttarfélaga og þeirra, sem kjósa að mynda aukalegan lífeyrisrétt, umfram skyldutryggingu samkvæmt kjarasamn- ingum og lögum. Fjármálaráðuneytið hefur þverskallast við að samþykkja stofnun slfkra deilda við almennu lífeyr- issjóðina um leið og það heiinilar verð- bréfafyrirtækjunum stofnun þeirra. Það er að sjálfsögðu óþolandi og hefur nú verið kært til Umboðsmanns Alþingis. Þessi vinnubrögð em þó í takti við þá niðurrifsstefnu, sem rekin er gegn lífeyr- issjóðunum og ég hef áður gert að um- ræðuefni hér á síðum biaðsins. Lokaorö Réttur til að semja um lífeyrisrétt í al- mennum kjarasamningum er lögmætur réttur verkalýðshreyfingarinnar og telst til mannréttinda. Skyldutrygging lífeyr- isréttinda samkvæmt kjarasamningum og lögum og skylduaðild, að tilteknum lífeyrissjóðum er ekki brot á mannrétt- indum. Síðast en ekki síst em lífcyris- sjóðimir og slarfsemi þeirra hluti þess kjarna, sem verkalýðshreylingin er mynduð um. Sá kjami er grundvallaður á jafnrétti og bræðralagi og hann eigum við jamaðarmenn að standa vörð um. Höfundur er formaöur framkvaemdastjórnar Alþýöuflokksins. Grátlegt hvernig farið er með landsbyggðina Kvótakerfi og stefnuleysi stjórnvalda valda skelfilegum afleiðingum, segir Jónína Óskarsdóttir á Ólafsfirði. "Atvinnulífið á Ólafsftrði hefur ekki verið upp á það besta síðan um áramót. Hér var aflögð bolfiskvinnsla og 60 manns misstu atvinnuna", sagði Jónína Óskarsdóttir, bæjarstjórnarmaður á Ólafsfirði í fréttaspjalli við blaðið. "Það var lán í óláni að á sama tíma vantaði starfsfólk á DalvfJc og við höf- um ekið með 15 konur til vinnu þar. Önnur fyrirtæki hér brúuðu að mestu, þannig að atvinnuleysi varð minna hér en á horfðist. Nú held ég að við getum litið glaðari dag, því að Sæunn Hall- grímsdóttir hefur tekið á leigu allan húsakost Hraðfrystihúss Ólafsfjarðar og er að setja þar upp saltftskþurrkstöð. Þetta hefur gengið ljómandi vel og ég held að þau séu nánast þau einu sem eru að þurrka fisk nú hér á landi. Horf- urnar eru því mjög góðar framundan. Við eigum mjög sterka útgerð hér á Ólafsfirði og aflabrögðin hafa verið ljómandi góð. Við höfum hér þrjá frystitogara, tvö rækjuskip og loðnu- bát. Rækjan er ekki unnin hér á staðn- um vegna þess að rækjuverksmiðjan 'var seld héðan 1990, vegna þess að enginn mannskapur til, til að vinna við hana. Þá var bolfiskvinnslan á fullu og tók tíl sín allt starfsfólkið. Nú er bol- ftskvinnslan komin um borð í togarana og mannskapurinn í landi orðinn at- vinnulaus. Trilluútgerð er að leggjast af hér, vegna kvótakerfisins, Það er afieitt því hér skammt undan ero góð mið. Við höfum ekki frétt af að sjávarútvegsráð- herra hafi tryggt að fiskurinn syndi út úr firðinum til að láta veiða síg þar. Endalaust krukkað í töiurnar Annars er það í alvöru talað grátlegt hvernig er verið að fara með lands- byggðina, þá á ég bæði við kvótakerfið og aimennt stefnuleysí stjórnvalda í byggðamálum, stefna er ekki til þar í þeim málum, nema ef vera kynni að hún felist í að flytja alla á Suðvestur- hornið og sporðreysa landinu. Þetta er skelfilegt, ég tala nú ekki um þessar 160 milljónir sem á að spara á héraðs- sjúkrahúsunum eingöngu. í því sam- bandi er ekki minnst á Reykjavík, þótt margsinnis haft komið fram í úttektum hjá ýmsum stofnunum að hægt sé að ná fram mestum sparnaði í Reykjavfk þar sem hægt sé að koma á mun meiri sam- vinnu stóru sjúkrahúsanna. í staðinn eru þeir að skera niður um tíu til tutt- ugu milljónir á hverju sjúkrahúsanna á lítlu stöðunum, sem verður til að ríða þeim að fullu. Hér er búínn að vera flatur niðurskurður ár eftir ár hjá heilsugæslunni. Rekstur stofnunarinn- ar var tekin út 1990 og þá var framlag- ið skorið eins þröngt við nögl og mat þeirra sem úttektina gerðu töldu mögu- legt, en síðan er endalaust verið að krukka í þá tölu. Það er alveg grátlegt. Hér fyrir austan okkur er allt að leggj- ast af, enginn læknir á Raufarhöfn og hjúkmnarfræðingurinn að fara þaðan. Ástandið á Norðausturhorninu er að verða mjög slæmt. Hér fækkaði fólki á síðasta ári um nálægt 30 manns, sem má að mestu rekja til atvinnu- og heilbrigðismála. Þegar fólkínu var sagt upp f september varð mjög mikill uggur í fólki um að það þyrfti að fara héðan og skilja íbúð- imar sínar eftir auðar. En bæði atvinn- an á Dalvík og svo að saltfiskþurrkun- in kom þetta fljótt, varð til þess að fólksflóttinn varð þó ekki meiri en þetta. Fótbolti, skíðalandsmót og snjóleysi Af pólitíkinni hér heima er allt gott að frétta. Ég mynda meirihluta með sjálfstæðismönnum og það samstarf hefur gengið mjög vel. Samstarf við H- listann hefur ekki síður gengið vel því að á þessum litlu stöðum em störf sveitarstjórnarmanna fyrst og fremst að forgangsraða verkefnum og útdeila þessu fáu krónum sem víð höfum til ráðstöfunar. Annars held ég að óhætt sé að full- yrða að mannlífið hér sé mjög gott. Vtð getum boðið upp á flest sem þarf { þjónustu. Við eigum nýtt íþróttahús og svo eigum við fyrstudeildarlið í knatt- spyrnu, sem allt snýst um og allir leggjast á eitt með stuðningi við það. Ólafsfirðingar, í samvinnu við Dalvík- inga, ætla að halda hér íslandsmót á skíðum 27.-30. mars. Það er heilmikill viðburður fyrirekki stærri sveitarfélög. Undirbúningur hefur staðið síðan í haust og síðast liðið sumar var byggð- ur hér skíðaskáJi. Veðráttan hér hefur eiginlega verið einum of góð, því við höfum miklar áhyggjur af að fá ekki nógan snjó fyrir mótið. Þótt ótrúlegt sé hafa skíða- mennimir okkar ekki getað æft nóg vegna skorts á snjó. Ég var í Reykjavfk fyrir skömmu og sá þá að þar var meiri snjór heldur en hér. Ég man ekki eftir að hafa séð það fyrr og hef þó verið núJdð á ferðínní í mörg ár. Hér hafa orðið mikil umskipti á síð- ustu vikum svo að hljóðið í okkur hér er mjög gott um þessar mundir", end- aði Jóruna Óskarsdóttir sína frásögn frá Ólafsfirði. Afmæliskveðja Unnur Pétursdóttir Hún Unnur systir er 70 ára í dag, ótní- legt en satt. Stelpan sem söng fyrir hænsnin, svo bræður hennar fengu fjaðr- ir í hattana sína og gengu í augun á hinu kyninu. I.ærði að synda fimm ára. HIjop hraðast allra í eltingaleik og fallin spýtan. Var vinsælust í götunni. Gætti yngri systra sinna, sagði þeim sögur sem hún samdi jafnóðum. Stóð á öðrum fæti í strætó og skemmti farþegum með söng. Var el dfljót að læra vísur og ljóð og mesti leslrarhestur. Pabbi bauð okkur alitaf tíu aura í verðlaun ef við gætum lært vísu þegar hann var búinn að fara einu sinni með hana og fimmeyring ef hann þurfti að fara oftar ineð hana. Unnur hlaut alltaf fyrstu verðlaun. Stóð á sviði og lék um tíu ára aldur. Aldrei leyfði hún okkur systkinum sín- um að vera í fýlu. Hún gerði allt svo bros- legt að við gleymdum því. Alltaf var þessi systir okkar tilbúín að rétta okkur hjálparhönd og þurrka tár af kinn. Hún hefur lagt gjörva hönd á margt um dagana. Unnið við að rækta tómata, vín- ber og gúrkur, í frystihúsi, við beitingar, í bakarí, sem sérlegur aðstoðarmaður sjúkra hjá Reykjavfkurborg og síðast en ekki sfst alið upp fimm mannvænleg böm. Búið með sútum ektamanni Skúla H. Magnússyni skáldi, bóhem og fyrrver- andi blaðamanni AJþýðublaðsins í þrjátíu ár. Við systkin Unnar sendum þessari hugrökku, glaðlyndu konu, sem aldrei lætur deígan síga, kveðju og hrópum húrra fyrir henni. Guðlaug Pétursdóttir stödd (Danaveldi. Staðan í stjórnmálunum Lúðvík Bergvinsson alþingismaður og Össur Skarp- héðinsson ritstjóri Alþýðublaðsins ræða stjórnmálaá- standið á opnum fundi á Hótel Selfossi kl. 20.30 í kvöld. Allir velkomnir. Vmf. Dagsbrún — Vkf. Framsókn Félagsfundur 1 Bioborginni Félagsfundur verður haldinn fimmtudag- inn 27. febrúar í Bíóborginni við Snorra- braut. Fundurinn hefst kl. 13.00. Félagar sýnum samtakamátt og fjölmennum á fund- ínn. Sýnið skírteini við innganginn. Dagsbrún/Framsókn

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.